Délmagyarország, 1958. április (14. évfolyam, 77-101. szám)

1958-04-01 / 77. szám

Kedd, 1958. áprffls 1. Befejezte munkáját a Szovjetunió Legfelső Tanácsának ülése Hruscsov elvtárs zárszavával ért véget az első napirendi pont vitája A Szovjetunió Legfelső előkészítő bizottságának ko, továbbá Joszif Kuzmin Tanácsának hétfő délutáni megbízásából Poljanszkij, a (ő egyúttal a Szovjetunió ál­együttes ülésén bevezetőben Szövetségi Tanács törvény- lami tervbizottságának el­N. Sz. Hruscsov, a Szovjet- előkészítő bizottságának el- nöke) és Dmitrij Usztyinov. unió Minisztertanácsának el- nöke ismertette röviden a Külügyminiszter: Andrej nöke, az SZKP Központi Bi- törvénytervezetet és javasol- Groftiiko, honvédelmi mi­zottságának első titkára fog- ta, hogy az előre kinyomta- niszter: Rogyion Mallnov­lalta össze a kolhoarendszer tott és a küldöttek között ki- szkij, pénzügyminiszter: Ar­további erősítéséről, a gép- osztott tervezetet a Legfelső gzenij Zverjev, belügyminisz­állornások munkájának át- Tanács fogadja el. ter: Nyikolaj Dudorov, kül­szervezéséről folytatott vita A Szovjetunió Legfelső Ta- kereskedelmi miniszter: Ivan tapasztalatait. _ rácsa a kolhozrendszer to- Kabanov, a kulturális ügyek Hruscsov elöljáróban meg- vábbi erősítéséről és a gép- minisztere: Nyikolaj Mihaj­áülapítatta, hogy az SZKP állomások munkájának át- lov, egészségügyi miniszter: Központi Bizottsága és a szervezéséről szóló törvény- Marija Kovrigina, földműve­Szovjetunáó Minisztertanácsa javaslatot egyhangúlag elío- lésügyi miniszter: Vlagyimir által javasolt intézkedések gadta. tjfl Mackevics. A Legfelső Ta­terveaete teljes támogatásra Ezután az elnöklő Pejve, nács jóváhagyta, hogy Nyi­talált mind az össznépi vi- a Nemzetiségi Tanács elnöke kolaj Bulganyin az Állami tában, mind pedig a Leg- bejelentette, hogy N. Sz. Bank igazgatóságának el­felső Tanács ülésén. Ez a Hruscsov, a Szovjetunió Mi- nöke legyen, vita megmutatta, hogy a ter- risztéi-tanácsának elnöke be- Hruscsov Jelentette, hogy vezett intézkedések fontosak, terjeszti a szovjet kormány F. R. Kozlov, a Miniszterta­és valóraváltásuk nagy len- listáját. rács első elnökhelyettese hi­dülettel viszi edőre a Szov- j - • .-nr:„í I nrmnnv vatalát altkor veszi ált, ami­jetunió mezőgazdaságának SBOVJel ármány kor az 0SZSZSZK Legfelső fellendítését, jelentős szere- Hruscsovnak, a Szovjet- Tanácsának elnöksége fel­pük van a kommunista épí- u"ió Minisztertanácsa elnö- menti a köztársaság mtnisz­tés gyakorlatában. kének előterjesztésére a tertanácsa elnökének tiszte Hangsúlyozta, hogy a vi- Szovjetunió Legfelső Taná- HJÓL tában felmerült fontos Ja- «*a hétfőn délután együttes A Legfeíteí Tanács ülése vasiatokat belefoglalták az "lésen Jóváhagyta a Szov- Hruscsov előterjesztését a elkészült törvénytervezetbe, jetunió Minisztertanácsa tag- SzovjetUinló kormányának majd néhány fontos kérdést jainak névsorát megválasztására ' hatalmas ragadott W a vitából. Be- Eszerint a Minisztertanács leLkesedéssel egyhangúlag szédónék végén kifejezte azt első elnökhelyettese Frol elfogadta. Ezután került sor a reményét, hogy a Leg- Kozlov és Anasztasz Milco- Gromiko külüwmi felső Tanács elfogadja a Jan, a Minisztertanács elnök- A; A- kxromiko, kü úgymi­törvénytervezetet. helyettese pedig Alekszej Ko- niszter nagy jelentőségű be­Ezután a két ház törvény- szigin és Alekszandr Zaszjagy- jelentésére. Gromiko elvtárs nyilatkozata az atom­és a hidrogénfegyverkísérletek megszüntetéséről A Szovjetunió — mondotta Ezért javasolja a Szovjet­— az atom- ós hidrogénfegy- unió Legfelső Tanácsának, verrel rendelkező hatalmak hogy a Szovjetunió ezen az között sajnos az egyetlen úton első lépésként egyolda­arszág, amely hajlandó min- lúan szüntessen be minden­den haladék nélkül aláírni fajta atom- és hidrogén­olyan egyezményt, amely fegyver-kísérletet, véget vet az atom- és hidro­génbombákkal végzett kísér­leti robbantásoknak. Tisztában vagyunk azzal — folytatta a szovjet kül­ügyminiszter —, hogy az atomfegyver-kísérletek meg­szüntetése még nem jelenti az atomháború veszélyének teljes kiküszöbölését. Ennél­fogva, amikor síkraszállunk a kísérleti robbantások meg­szüntetéséért, ugyanakkor világosan kijelentjük, hogy fő célunk megegyezni a töb­Ha ax Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britan­nia csatlakoznék a Szov­jetunióhoz és a maga ré­széről elhatározná az atom- és hidrogénfegyver­kísérletek megszüntetését, akkor végre megoldódnék a napjainkban minden A gzovjet kormány meg­népet mélységesen aggasz- győződése, hogy az atom­tó kérdés: egyszersmin- fegyverkísérletek általános denkorra veget érnének megszüntetése fordulatot idéz A szovjet kormány —ami­kor a Legfelső Tanács elé terjeszti az atom. és hid­rogénfegyver-kísérletck egyoldalú szovjet megszün­tetéséről szóló javaslatot, egyúttal elvárja, hogy az Egyesült Államok és Nagy­Britannia csatlakozik a Szovjetuniónak ehhez az elhatározásához és ilyen módon hozzájárul az atom­fegyverkezési hajsza korlá­tozásához és az atomháho­rús veszély csökkentéséhez. a kísérleti robbantások. atomfegyver­bl hatalommal az atom- és Természetesen — legyezte a hidrogénfegyver valameny- meg Gromiko —, h-, más, nyi fajtájának feltétlen el- atomfegyverrel rendelkező tiltásáról, előállításának országok kormánya nem haj­megszüntetéeéról és az e iandó válaszolni a Szovjet­fegyverekből rendelkezésre unió kezdeményezésére, ha­álló készletek teljes meg- nem folytatja az atom- és semmisítéséről, megfelelő hidrogénfegyver-robbantáso­ellenőrzés mellett. elő a nemzetközi kapcsola­tokban az államok közötti bizalom és békés együttmű­ködés javára. A nemzetközi helyzet meg­javítására irányuló tevékeny intézkedésekre igen sürgő­sen szükség van — mon­dotta Gromiko —, mert a nemzetközi színpadon olyan kat, úgy ezakután a Szov- er6k működnek, amelyek makacsul éppen az ellenté­Gromiko hangsúlyozta, ,, . , . , . , , hogy az atom- és hidrogén- jetuniónak az atom-kísérle- 1 fegyver-kísérletek beszünte- tek ügyében saját blztonsá- tes Irányba taszítják a vilá­tésére vonatkozó megegye- gát figyelembevéve kell cse- got zés aránylag könnyen meg- iekecjnie Gromiko külügyminiszter valósítható tekintettel arra, szovjetunió már több- csaknem másfélórás beszéde hogy ezidoszerint mindössze A özovgeiumo mar IODO­három állam rendelkezik «zör tett egyoldalú intérke- után megkezdődött a vita a Ilyen fegyverrel: a Szovjet- dést fegyveres erőinek és külügyminiszter által előter­unló, az Egyesült Államok fegyverzetének csökkentésé- jesztett javaslatról. A vitá­tan St"BSó-amondorí2 »• * ^ború3 készülő- ban több küldött szólalt fel. —, hogy ez a három hata- dések szervezői arra számi- A Szovjetunió Legfelső Ta­lom állapodjék meg egy- tanak, hogy a leszerelést a nácsa egyhangúlag, nagylel­mással és akkor a kérdés jövőben is csak egyoldalúan kesedéssel, hosszantartó megoldódott. g szovjetunió fogja meg- tapssal fogadta az atom- és Az atom- és hidrogénfegy- valósítani, a nyugati hatal- hidrogénfegyver-kísérletek ver-kísérletek megszűnte- mak pedig ezalatt növelik beszüntetésére vonatkozó elő­tése - jelentette ki Gro- fegyverzetüket, úgy ez el- terjesztést, továbbá a külön­mlKO — lehet es kell, . , .. , ... hogy az első lépés legyen hlbuzott számítás - men­ts államok közötti kölcsö- d°tta a külügyminiszter. A nős bizalomnak az a gesz- leszerelés csak becsületes tusa, amelyet minden nép megállapodáson, minden fél Fasiszta támadás Rómában a Kommunista Párt egyik helyisége ellen Rómában, március 29-én este egy fasiszta csoport tá­madást intézett az Olasz Kommunista Párt egyik ke­rületi irodája ellen. A fa­siszták két gránátot vágtak az ajtóhoz, és be akartak törni a helyiségbe, ahol fő­ként nők és gyermekek néz­ték a televíziós adást. Né­gyen megsebesültek. A fasisztákat azonban visz­szaverték. A rendőrség meg­állapította néhány, a táma­dásban részt vett fasiszta nevét, s egyet letartóztatott. A Kommunista Párt helyi­sége ellen intézett aljas tá­madás mély felháborodást keltett a közvélemény köré­ben. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa határozatot hozott az atom­és hidrogénfegyver-kísérletek egyoldalú beszüntetéséről A Szovjetunió Legfelső Tanácsa, a Szövetségi Tanát* és a Nemzetiségi Tanács hétfői együttes ülésén határo­zatot hozott arról, hogy a Szovjetunió egyoldalúan be­szünteti az atom- és hldrogénfegyver-kísérleteket. A Szovjetunió Legfelső Tanácsa üzenetet Intézett az Egye­sült Államok kongresszusához, valamint Nagy-Britannia parlamentjéhez, ezekben az üzenetekben közli a Szovjet­unió kezdeményezését és kért annak támogatását A Szovjetunió Legfelső Tanácsa hasonló tartalom fel­hívást intézett a világ valamennyi parlamentjéhez. elnöksége felhívással fordult a mezőgazdasági dolgozókhoz A kései kitavaszodás és a rilis 6-án, mint pihenőnapon tavaszi mezőgazdasági mun- végzett munkáért 50 száza­kák késése miatt a földmű- lékos bérpótlékot kell a velésügyi miniszter és a dolgozók részére adni. MEDOSZ elnöksége felhí- A tavaszi munkákra Jutó vással fordult az állami rövid idő jobb kihasználása gazdaságok, a kísérleti és érdekében a helyi körülmé­tangazdaságok, továbbá a nyek figyelembevételével gépállomások dolgozóihoz, szervezzék meg a két mű­hogy minden időt használ- szakot, hogy ezáltal is blz­janak ki a tavaszi szántá- tosltsék a gépek és az sok-veiések és egyéb, soron- egyéb felszerelések jobb ki­tevő munkák gyors elvég- használását. A tavaszi mun­zésére. kák gyors elvégzése nagy­Amennyiben a helyi mértékben befolyásolja a adottságok lehetővé teszik terméseredmények alakulá­— hangzik a felhívás — az sát, s éppen ezért a sürgős állami gazdaságok, a kísér- munkákra minden erótmoz­leti és tangazdaságok, to- gósítani kell. vábbá a gépállomások dol- A gazdaságok vezetői és gozói használják fel az áp- az üzemi bizottságok köves­rills 4., 5., 6. napját is a senek el mindent annak ér­tavaszi munkák gyors el- dekében, hogy a munkák jó végzésére. Az április eleji megszervezésén keresztül munkaszüneti, illetve pihe- minél gyorsabban földbe ke­nőnapokon végzett munká- rüljön a mag, s az ősziek kat a következőképpen le- pedig mielőbb megkapják het elszámolni: április 5-én az első koratavaszi növény­munkát végző dolgozók ré- ápolást, szére az egyébként is járó Dögei Imre s. k. átlagkeresetükön felül el földművelésügyi miniszter kell számolni a ténylegesen Varga János s. k. végzett munka bérét. Az áp- MEDOSZ-tltkár vár. Jelenleg — folytatta Gro­miko — megvannak a szük­séges nemzetközi feltételek ahhoz, hogy végre megol­dódjék az atom- és hidro­génfegyver-kísérletek meg­szüntetése. Szemmel látha­tó, hogy nincs messze az a pillanat — mondotta —, amikor a nyugati hatalmak biztonságos érdekeinek fi­gyelembevételén alapulhat. böző országok parlamentjel­hez intézett felhívások szö­vegét. Ezzel a Szovjetunió Leg­felső Tanácsának ülése be­fejezte munkáját. Megkezdődött a Szakszervezeti Világszövetség végreha tó bizottságának budapesti ülésszaka Vasárnap délután 3 órakor kezett meg Giuseppe di Vit­kormányai többé nem száll- megkezdődött a Szakszerve- torioról, a Szakszervezeti Vi­hatnak szembe a nukleáris ?eti Világszövetség végi-e- lágszövetség 1957. november meg­álta­klsérletek végleges szüntetésére irányuló lános követeléssel. Gromiko kijelentette, hogy a Szovjetunió Miniszterta­nácsa minden módon igyek­szik elősegíteni a nagy cél megvalósítását; azt, hogy az emberiség megmeneküljön az Kf Sft eí£ ^ « Liu Csang-seng, a Szakszer- Agostino Novella, az Olasz vezeti Világszövetség alel- Általános Szakszervezeti Szö­nöke, a Kínai Országos vétség főtitkára válaszolt a Szakszervezeti Szövetség al- megemlékezésre, majd Somo­elnöke rövid megnyitó be- gyi Miklós, az MSZMP Po­szédet mondott, majd Louis litikai Bizottságának tagja, Saillant, a Szakszervezeti Vi- a SZOT elnöke mondott üd­veszélyétői; lágszövetség főtitkára emlé- vözlő beszédet. Az interparlamentáris szervek tavaszi ülésszakának határozatai Vasárnap véget ért az In- gessék kormányaiknál, hogy terparlamentáris Unió kü- mielőbb tegyenek lépéseket ....... . , , a leszerelési tárgyalások uj­lonbozo szerveinek tavaszi rafelvélelére és ~ tárgyalá­ülésszaka. Az ülésszakon — ^ célja mindenekelőtt az az unió tanácsa egyhangú atomfegyver-kísérletek meg­határozatot fogadott el, felelő ellenőrzés alatt törté­amely a csúcsértekezlet ösz- ^ladéktalan beszünteté­szehívását sürgeti. Egy má- Az uni5 Rj0 de Janeiró­sik javaslat rámutat az ban, júliusban megtartandó atomfegyver-kísérletek ve- 47- értekezletén napirenden szélyére, felszólítja az Inter- a megszilárdításának, o^x^ , tjö az atomleszerelesnek, az parlamentárius Unió tagor- „tomfegyver-kísérletek be­szágainak parlamentjeit, sür- szüntetésének, a íejlődésük­_______ ben elmaradott országok megsegítésének, a népek kulturális kapcsolatainak, a sajtó és a tájékoztatás sza­badságának kérdései szere­Djakarta: Reuter-jelentés felnek. Kis szótöbbséggel a szerint az indonéz hadsereg tanács elfogadta azt a hatá­szóvivője vasárnap közölte, rozati javaslatot is, hogy a hogy Észak-Szumatrában 47. értekezleten vitassák meg mintegy 50 felkelő közép- a -nemzetközi rendőrség­szumátrai katona megadta megalakításának kérdését, magát a kormánycsapatok- •« nak. A szóvivő közölte még, hogy számos más felkelő meg­szökött és visszatért falu­jába. Rövidsn Fokozottabban jutalmazzák az élelmiszeripar műszaki színvonalának fejlesztőit Az élelmiszeripari vállala­tok dolgozói az elmúlt évben számos kezdeményezéssel já­rultak hozzá a tervek telje­sítéséhez, az ipar műszaki színvonalának javításához. Jelentős eredményeket értek el többek között a Kecske­méti Konzervgyár, a szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat, a baromfi-, a hús- és a nö­vényolajipar dolgozói, akik hazai gyártmányú gépek munkábaállításóval korsze­rűsítették a technológiát, ja­vították a gyártmányok mi­nőségét és a termelés gazda­ságosságát. Ezzel kapcsolatban az élel­mezésügyi miniszter felhí­vással fordult az ipar dol­gozóihoz. A miniszter közli a felhí­vásban, hogy ebben az év­ben fokozottabb mértékben Jutalmazza azokat a dolgo­zókat, akik a műszaki fej­lesztés területén jó eredmé­nyeket érnek el. A továb­biakban kijelöli a fontosabb feladatokat, így többek kö­zött az automatizálást, a ter­mékek csomagolásának töké­letesítését, a gyümölcslé­gyártás fejlesztését és kor­szerűsítését, a növényolaj­tartalmú hulladékok, mellék­termékek gazdaságos fel­használásának kiterjesztését, a malomtechnika fejlesztését, a palackozott szénsav, vala­mint a szárazjég tisztításá­nak és szagtalanításának üzemi megoldását és az üze­mi szennyvizek hirociklonnal, vagy más eszközzel történő tisztítását. Akik részt vesznek az ilyen és hasonló új kezde­ményezések kidolgozásában, megoldásában, megjutalma­zom. Az Egyesűit Államok atomfegyverrel szerelt tel a dél-koreai hadsereget Az Egyesült Államok láb­bal tiporva a fegyverszüneti egyezményt, atomfegyverrel szereli fel a dél-koreai had­sereget.1 Az egyik dél-koreai hír­ügynökség jelentése szerint az amerikaiak már át is ad­ták a dél-koreai hadsereg­nek a -Honest John- min­tájú rakétaberendezések és atomágyúk egy részét. Minden percben nagyszabású harc robbanhat ki Kubában Havanna: Larry Allén, az ba a munkát, amikor a felke­lt AP tudósítója jelenti: lök vezére, Fidel Castro el­Havannában tovább élese- rendeli az általános sztrájkot. Róma: AFP-jelentés sze- dlk a helyzet. A kormány és a Ezt egyébként még nagypón­rínt az Olasz Kommunista felkelők hívei egyaránt azt tek előtt várják. Párt titkársága tekintettel a jósolják, hogy az idei nagy- Hír szerint a felkelők ti­.. , x oo • bét valószínűleg nagyszaba- tokban fegyvereket osztogat­május 25-en es 2b-an le- £Ü vérüntást hoz. nak a velük rokonszenvező zajló általános választásokra, A szembenálló felek szem- polgári lakosság soraiban, szombaton este közzétette a látomást fokozzák előkészü- Fidel Castro azt állítja, hogy különböző választási körze- léteiket. A rendőrség és a fegyverbehívásának 50 000 katonai biztonsági szolgálat ifjú forradalmár tesz majd tekre vonatkozó listavezetők neveit. rosok stratégiailag Palmiró Togliatti, az Olasz negyedeiben házról KP főtitkára áll a lista élén a torinói, római és bari Kör­osztagai Havanna és másvá- eleget. Felkelő körökből fontos szerzett értesülések szerint házra Pinar de] Rio /tartomány járva kutatnak felkelők és északnyugati partvidékén a rejtett fegyverraktárak után. felkelők megnyitották a má­A felkelők viszont az sodik frontot: itt mintegy zetekben. Luigi Longo Mi- -idegháborúto fokozzák: ez- kétszáz fegyveres felkelő lúnóban és Coniban, Novella révei osztogatják a röplapo- szállt partra. Ezek kis eso­Genuában Gian Carlo Pa- kat. s ezeken felszólítják a portokra oszolva szabotázs­. ., „ ' ... " „„ . , lakosságot, hogy keljen fel cselekményeket követnek el netta Bresciában es Mentuá- a kormAny ellen és abban a a közlekedés ellen, s katonai ban listavezető. szempillantásban hagyja ab- járőröket támadnak meg­t

Next

/
Thumbnails
Contents