Délmagyarország, 1958. március (14. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-01 / 51. szám

XIV. évfolyam, 51. szám Ara: 50 fillér Szombat, 1958. március 1. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK) ffla: I szovjet gépállomások karbantartó állomások lesznek # A doioismai taggyűlésen A baráti látogatás egyik epizódja s *„ • Forró lelkesedéssel fogadták a magyar párt- és kormányküldöttséget Romániában mindenütt. Képünkön: nyitott gépkocsiban az ünneplő tömeg sorfala között halad­nak el Kádár János, Gheorghiu-Dej és Apró Antal elvtársak Elutazott Bukarestből a magyar párt- és kormányküldöttség A jól dolgozó szakszervezetek döntő tényezői társadalmi életünknek Megkezdődött a magyar szakszervezetek XIX. kongresszusa Az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában péntek Az életszínvonal alakulá­reggel fél kilenc órakor megkezdődött a magyar 'szak- sáért kimondott felelőssé­szervezetek XIX. kongresszusa. A háromnapos tanács- günk a mai helyzetben min­kozáson a kongresszusi küldöttek beszámolnak a XVIII. denekelőtt azt jelenti, hogy kongresszus óta végzett munkájukról, összegezik a szak- a jelenlegi életszínvonalat mai szakszervezetek kongresszusainak tapasztalatait és védeni, biztosítani kell. megjelölik a magyar szakszervezetek további feladatait. M keü akadáiyozni min A kongresszuson megjelent dr. Münnich Ferenc, a den ol bürokratikus tö_ forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Marosan rekvggt ameiy a kialakult György államminiszter, Biszku Béla belügyminiszter, éietszín'VOnalat csökkentené akár a bérek, akár pedig a szociális juttatások oldalá­rátért a nyugdíj­kérdésre. Szó sincs arról, hogy nyugdíjrendszerünk Fock Jenő, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai. Ott volt a kormány több tagja, a KISZ, a Hazafias Népfront, a ^ Magyar-Szovjet Baráti Társaság és a Magyar Nők Or- ¿zután szágos Tanácsának több vezetője. A kongresszuson részt vesz Louis Saillant, a Szak- ^ szervezeti Világszövetség főtitkára és a világszövetség egészében "rossz" volna es három titkára, továbbá a szovjet, az arab, a francia, alapjaiban át kellene szer­az olasz, az osztrák, a lengyel, a csehszlovák, a román, Vezni — mondta. — Kiállja a német, a bolgár, az albán, a jugoszláv, a koreai és az összehasonlítást valameny­a vietnami szakszervezetek, valamint a vegyipari dolgozók tőkés országéval. De még szakszervezetei nemzetközi szövetségének küldöttei. nagy az aránytalanság a A megnyitó beszédet Somogyi Miklós, a SZOT el- régi és az új alapon megál­nöke mondotta. Javaslatára a kongresszus részvevői lapított nyugdíjak között. Az egyperces néma tisztelgéssel adóztak az elmúlt kong- aránytalanság a keresetek resszus óta elhunyt magyar és külföldi szakszervezeti emelkedése miatt állandóan harcosok emlékének. növekszik. Ez sérti a dolgo­A kongresszus egyhangúlag elfogadta a napirendet, zók igazságérzetét. Nyugdij­amely a következő: A Szakszervezetek Országos Tana- rendszerünk másik fogyaté­csának beszámolója, a számvizsgáló bizottság beszámo- kossága, hogy nem veszik lója, a magyar szakszervezetek alapszabályainak módo- eléggé számításba a munká­sítása, a vezető szervek megválasztása. kan eltöltött '--*• ­Ezután megválasztották a különböző munkabizott- i^kor rövid Ságokat, majd Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára tartotta iao­ban eltöltött éveket, ugyan­a várományi meg beszámolóját. Gáspár Sándor: Bukarest: (MTI). Csütörtökön éjfélkor elutazott Bukarestből a Magyar Szocia­lista Munkáspárt és a forradalmi mun­kás-paraszt kormány küldöttsége. A ké­ső éjszakai óra ellenére a bukaresti dol­gozók nagy tömege gyűlt össze a banea­sai-pályaudvaron, hogy búcsút vegyen a vendégektóL A magyar párt- és kormányküldöttség tagjainak búcsúztatására Gheorghiu-Dej és Chivu Sloica elvtársák vezetésével a román párt és állami élet számos veze­tője megjelent a pályaudvaron. Ott voltak a Bukarestben akkreditált egyes diplo­máciai képviseletek vezetői, a Magyar Népköztársaság nagykövetségének tagjai, a román és a külföldi sajtó képviselői. A román és a magyar Himnusz hang­jai közepette Kádár János elvtárs, Ghe­orgKíu-Dej elvtárssal együtt ellépett a díszszázad előtt. Egy fiatalokból álló cso­port virágot nyújtott árt a magyar kül­döttség tagjainak. A vendégek búcsút vettek a diplomáciai testületek tagjaitól és a megjelent hivatalos személyiségektől. A magyar és a román állami- és párt­vezetők baráti kézszorítással búcsúztak egymástól, Kádár János és Gheorghiu­Dej elvtársak melegen összeölelkeztek. A pályaudvaron összegyűlt lelkes tömeg hosszasan éltette a magyar és a román nép örök Barátságát. A magyar part- és kormányküldöttsé­get Malnaseanu külügyminiszterhelyettes és Caius FraríTescu, a külügyminiszté­rium protokollosztályának vezetője elkí­séri a magyar—román határig. A ma­gyar küldöttséggel utazik Ion Popescu, a Román Népköztársaság budapesti nagy­követe is. A Romániából hazatérő Gheorghiu-Dej és Chivu látogatás eredményeképpen magyar párt- és kormány- Stoica elvtársakat, a román még tovább mélyül a magyar küldöttség a határról táv- nép vezetőit. Üdvözletükben és a román nép testvéri ba­iratban köszöntötte Gheorghe kifejezésre juttatják, hogy a rátsága. ' Átléote a magyar—román határi a magyar párt- és kormányküldöttség Ez évi legfontosabb feladatunk: élet' színvonalunk megszilárdítása Bevezetőjében a XIX. tatni az ország adott gazda­kongresszus jelentőségéről sági fejlettségétől. Sokan ha­bé szélt, majd a szakszerveze- sonlítják össze a magyar tek szerepéről szólt és he- munkások életszínvonalát lyéről a szocializmust építő nálunk jóval fejlettebb és társadalmunkban. — A szak- más történelmi körülmények szervezetekhez való tartozás között kialakult tőkés orszá. végső fokon a munkáshata- gok dolgozóinak életviszo- Társadalmi összefogással a i— iménti nyaival. Reális kepet azon- kérdés megoldását előbbre Jelenleg 600 ezer nyugdí­jas van. A rendezés hatal­mas összegeket igényelne. Csak a legégetőbb problé­mák megoldásához több mint félmilliárd forintra volna szükség. Helyes volna, ha a kongresszus úgy foglalna ál­lást, hogy a hároméves tervben ae élet- és munkakörülmé­nyek javítására rendelke­zésre álló alapokat minde­nekelőtt erre a célra hasz­náljuk fel. lom elismerését jelenti. Ha a szakszervezetek jól ban csak úgy kapunk, ha lehet hozni dolgoznak, döntő tényezői fékekből - e*°adó ezután arról be_ lehetnek és kell hogy le- szélt, hogy ellenseges ele­gyenek társadalmi életünk- bt^ ^üyTn" aránvbffré"- teljesíthetetlen követe­nek a szocializmus építé- ... , ye" l.e lesek napirenden tartásával üéért vívott harcban szesulnek a dolgozok, es ha a munkáshatalom elleni bi­1958-ban — mondotta — a dolgozó nép termelő mun­káját megtestesítő nemzeti jövedelem 4,3 százalékkal, a munkások és alkalmazottak reálbére 4,6 százalékkal emelkedik a tervek szerint — jórészt az 1957-ben hozott _ _ intézkedések eredményekép- " "a* ~ pen, részben az idén elő­rSg^setsrsei.kerül6nye" Ho!naP népfrorít-nagygyűIés A tervek számolnak az- 3 SZSbadSág MOZlbail zaj, hogy a regebbmel gazda- o ságosabban, alacsonyabb ön- Holnap, vasárnap délelőtt Népfront Országos Tanácsa­költséggel dolgozunk, taka- 9 órakor — mint már je- nak titkára mond beszédet a rékoskodunk az anyaggal, lentettük — a Hazafias Nép. népfront időszerű kérdései­pontosán tervek szerint ter- front Szeged városi elnök- ről melünk és a beruházások is sége népfront-nagygyűlést Á nagygyűlésen a kerüle­f terveknek megfelelően ala- rendez a Szabadság Mozi- tek. üzemek, intézménvek és kulnak. Enelkul nem jutha- ban. A nagygyűlésen az el- a tömegszervezetek küldöttei ilyen összehasonlítást te- zaimatlanság felkeltésére, de­szünk, azonnal kiderül, hogy magóg hangulat kialakitá­a magyar munkásosztály sara törekszenek. kibírja az összehasonlítást a fejlettehb tőkés országok dolgozóinak életszínvona­lával. A szakszervezeteknek kö­telességük a legnyíltabban és legőszintébben feltárni, (Folytatás a 2. oldalon.) A Román Népköztársaság­ban járt magyar párt- és kormányküldöttség különvo­nata pénteken délután fél 5 órakor érkezett a magyar határállomásra: Biharkeresz­tesre. Az állomásépület előtt több ezer dolgozó várako­zott. A különvonat a Rákó­czi-induló hangjai mellett gördült be a magyar határ­állomásra. A vonatról lelépő párt- és kormányküldöttség tagjait Biszku Béla elvtárs, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, belügyminiszter, Sándor József elvtárs, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, valamint a me­gyei és a járási párt- és ta­nácsi szervek vezetői fogad­ták, Ezután Kádár János elv­társ ellépett a csapatzászló­val felsorakozott díszőrség előtt, majd Godor Ferenc elvtárs, az MSZMP Hajdú- mániái útjáról magyar föld­Bihar megyei bizottságának re érkezett párt- és kor­első titkára köszöntötte a ro- mányküldöttséget. Tizenhárom családot vettek fel a zákányszéki Kossuth Tsz-be A zákányszéki Kossuth Termelőszövetkezet tagjai a napokban tartották meg szo­kásos havi közgyűlésüket. A legfőbb napirendi pont ez alkalommal új tagok felvé­tele, s az igazgatóság kiegé­szítése volt az új belépők soraiból. Tizenhárom pa­rasztcsalád, 16 fővel lépett itt ismét az egyéniről a szö­vetkezeti gazdálkodás útjára. Ugyanis ezek a családok ko­rábban már csaknem vala­mennyien termelőszövetke­zetben dolgoztak, s most is­mét meggyőződtek róla: a szövetkezeti munka mégis­csak jobb. A Kossuth Termelőszövet­kezet most nemcsak munka­erőben gyarapodott nagyot, hanem a gazdaság is erősebb lett. A járási tanács segítsé­gével megkapja a korábban feloszlatott Petői Tsz terüle­tének jelentős részét is. A Kossuth Tsz régebbi tagjai az újak közül Papp József, Horváth Antal és Kovács József dolgozó parasztokat választották be a vezetőség­be. vesznek részt, de természe­Ma: városi KlSZ-értekpzlet tunk előbbre az eletszinvo- nökség előterjesztése alapján nal alapjainak megerosite- megválasztják a Hazafias sében. Népfront 150 tagú városi bi- tesen mmden érdeklődő dol­Az 1958-as terv arra epul, zottságát. A nagygyűlésen 8°zót szívesen és szeretettel hogy Bihari László, a Hazafias várnak. ebben az esztendőben lé- ^ %,» nyegében már saját erőnk­ből kell tovább szilárdí­tani gazdasági helyzetün­ket- A Magvar Kommunista If- Az előadást vita követi, A terv szerény. Teljesítése júsági Szövetség Szeged vá- majd a KISZ-értekezlet kül­mégis sokkal fegyeimezet- rosj szervező bizottsága ma, döttei megválasztják a vá­tebb, jobb munkát követel, szombaton délelőtt kilenc rosi KISZ-bizottságot. Le keil vonnunk a tavalyi órai kezdettel tartja meg a gazdálkodás során elköve- Sztálin sétányi Ifjúsági Ház­tett hibák tanulságait. Az ban az első városi KISZ-ér­1958-as terv eredményes tel- tekezletet. Ezen az összejö- FOGADAS BUKARESTBEN jesítésének legfontosabb fel- vetelen — amelyen részt Bukarest: Keleti Ferenc tétele, hogy mindenütt a vesznek a szegedi üzemek, elvtárs, a Magyar Népköz­gazdaságossági szemlélet jus- intézmények, iskolák KISZ- társaság bukaresti rendkívüli son érvényre. titkárai, aktívái — Sipos és meghatalmazott nagykö­Az előadó ezután megálla- Géza elvtárs, a KISZ városi vete csütörtökön este a bu­pította: a szakszervezetek fe- szervező bizottságának tit- karesti Hadsereg Házában lelősek a bérből és fizetésből kára tart részletes beszámo- fogadást adott a Román élők életszínvonalának ala- lót az eddig végzett munká. Népköztársaságban tartózko­kulásáért. De természetesen ról és a soron következő fel- dó magyar párt- és kor­ezt nem lehet elvonatkoz- adatokról. mányküldöttség tiszteletére.

Next

/
Thumbnails
Contents