Szegedi Néplap, 1957. április (2. évfolyam, 77-99. szám)

1957-04-02 / 77. szám

\ ' (Folytatás az 1, oldalról) felszabadult magyar nép, amely jelentős lépéseket tett a szocialista fejlődés útján. — Ezt a gyönyörű és lelke­sítő munkát zavarták a ké­sőbbi években a vezetésben megmutatkozott hibák, majd megszakította, visszavetette és megsemmisítéssel fenye­gette az októberi, az imperia­listák által szított és mozga­tott ellenforradalmi támadás. — Ha egy pillantást ve­tünk hazánk november 4-i súlyos helyzetére, és ha szám­bavesszük az azóta megtett út le nem becsülhető nagy eredményeit, akkor azt is látnunk kell, hogy az eredmények fő forrása — a szocialista országok testvéri segítsége mellett — ismét az volt, hogy a párt által világosan kitűzött cé­lok és meghatározott fel­adatok érdekében tevékeny munkába kezdtek a bá­nyász, munkás, paraszt és értelmiségi tömegek, aktív harcokkal, alkotó munká­jukkal segítettek országunk fejlődését. — Mit kell tehát most ten­nünk, "kedves elvtársak, hogy a Magyar Népköztársaság a jövőben a szocialista országok testvéri közösségének a sa­ját lábán szilárdan álló, fej­lődő és valóban virágzó álla­ma legyen? — Először és mindenek­előtt: tovább erősítve álla­munk vezető erejét, a Ma­gyar Szocialista Munkás­pártot (ütemes taps: éljen a párt!), a tömegeik saját tapasztalata révén megszületett bizalom alapján tömöríteni kell a nép minden egészséges erejét a párt köré. A néptömegek cselekvő aktivitását, a szo­cialista demokráciát fejleszt, ve, erősítenünk "kell a prole­tariátus diktatúráját a töme­gek vonalán. (Taps.) — Másodszor: Fokoznunk kell a pártban, az államban, a munkásosztályban, az egész dolgozó népben az éberséget az osztályellenség cs az imperialisták akna­munkája ellen. Erősíteni kell a proletárdik­tatúrát az osztályellenség el­nyomására. (Taps.) Teljesen meg kell semmisítenünk a megvert ellenforradalom szét­szórt erőit, és hatásosan meg kell védenünk népköztársa­ságunkat az imperialista ak. namunkával szemben. — Harmadszor: állami és társadalmi szerveinknek, valamint a dolgozó töme­geknek igen komolyan kéz­be kell venniük a gazda­sági építés kérdéseinek megoldását. Nagy segítséget kaptunk most is a Szovjetuniótól, se­gít a többi testvéri szocialista ország is. Fejlett iparunk és mezőgazdaságunk nagy lehe­tőségeket rejt magában nép­gazdaságunk további egészsé­ges fejlődéséhez: az életszín­vonal emelésének egyedül reális alapja megteremtésé­hez, Ehhez azonban elsősor­ban saját erőinket kell moz­gósítanunk — ezt semmifele külső segítséggel nem lehet helyettesíteni. Minden gyár­ban, bányában, földeken, az alkotás és munka minden helyén maguknak a munkás, paraszt, értelmiségi töme­geknek kell kézibe venn.iök a termelés és a termelékeny­ség növelésének, az önköltség csökkentésének ügyét, mert csak így biztosítható, hogy a szocialista társadalom építése együtt haladjon a dolgozó tö­megek anyagi és kulturális színvonalának állandó emelé­sével. — Negyedszer: Amikor az imperialisták és ellenforra­dalmárok áskálódnak társa­dalmi rendünk, nemzeti függetlenségünk, békés al­kotó munkánk ellen, ne­künk erősítenünk kell kap­csolatainkat a szocialista tábor országaival. Éppen ezért párttagságunk és dolgozó népünk internaciona­lista nevelése elengedhetet­len feltétele a párt erősödé­sének, a népköztársaság fej­lődésének, a béke védelmé­nek, a magyar nép boldogu­lásának. — Elvtársak! Nyíltan meg kell mondani azt is, hogy amíg a népek békéjét fenye­gető agresszív szándékú NATO, SEATO és hasonló imperialista katonai tömbök léteznek — mindaddig az ön­védelem céljait szolgáló min­den csatlakozni szándékozó előtt nyiva álló varsói szerző­désre szükség lesz (Taps.), és e szerződésnek a Magyar Népköztársaság törhetetlen híve marad. (Taps.) — Azon a véleményen vagyunk, hogy a jelenleg Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok nemzeti függetlenségünket és nép­köztársaságunk határait se­gítik védelmezni a kiilső imperialista támadó szán­dékokkal szemben, s addig maradnak itt, ameddig er­re szükség lesz. (Taps. »Űgy van! HurráN •"Szovjet-magyar barátság!« "•Éljen a szovjet hadsereg!* — kiáltások.) — Kedves Elvtársak! Négy nap választ el bennünket nagv nemzeti ünnepünktől, április 4-től. Most, 1957-ben, 12 évvel azután, hogy a Szov­jetunió felszabadított ben­nünket a hitleri fasizmus szörnyű elnyomása alól, há­lával gondolunk a Szovjet­unióra azért is, mert novem­ber 4-én nyújtott nagy segít­ségével ismét megvédelmezte népünket az imperialista hó­dítók fenyegető igájától és attól, hogy újból háborús tűzfészekké változtassák már eleget szenvedett hazánkat ós áldozatul szánt népünket. (Taps.) — Örülünk, hogy pártunkat a proletár internacionaliz­mus szellemében a testvéri kommunista és munkás­pártokkal, elsősorban leg­nagyobb forradalmi tapasz­talatokkal rendelkező párt­tal, a Szovjetunió Kommu­nista Pártjával szoros ba­ráti kapcsolat köti össze. Központi Bizottságunk fel­adatának tekinti párttagjain­kat abban a szellemben ne­velni, amely óv a másolástól, ugyanakkor azonban képessé teszi pártunkat arra, hogy az összes testvérpárt gyakorla­tában fellelhető hasznos ta­pasztalatokat átvegye és fel­használja saját elméleti és gyakorlati munkájának fej­lesztése érdekében. — Kedves Elvtársak, Ba­rátaink! — A Szovjetunióban járva a testvéri fogadtatás forró légkörében gyakran mondot­tuk a szovjet dolgozóknak, hogy ügyünk igazába vetett hitünkben megerősödve té­rünk haza körükből. — Erősítettek bennünket az itthonról kapott hírek is, már­cius 21 méltó megünneplése, a Magyar Kommunista Ifjú­sági Szövetség szervezésének megkezdése, a csepeli, a Köz­társaság téri, az angyalföldi, az erzsébeti és a kőbányai tömeggyúléáekről érkezett hí­rek is lelkesítettek bennün­ket. — Való igaz, kedves Ba­rátaim, hogy a nagy szocialista forrada­lom erőinek növekedése, a dolgozó tömegek fokozódó támogatása, a magyar— szovjet barátság erősödése hazánk és népünk boldo­gabb jövőjének nemcsak biztató jelei, hanem reális, a barátot megörvendeztető, az ellenséget megrettentő hatalmas erőforrásai. (Taps.) — Éljen a Szovjetunió! Él­jen a Magyar Népköztársa' ság! Éljen a Szovjetunió Kommunista Pártja! Éljen a Magyar Szocialista Munkás­párt! Éljen a megbonthatat­lan szovjet—magyar barát­ság! Kádár János elvtárs nagy tapssal, lelkesedéssel foga­dott beszéde után felcsendül­tek az Internacionálé hang­jai, majd a küldöttség -tagjai üdvözölték a budapesti dol­gozók jelenlévő küldötteit. Ezrek ünneplése közben száll­tak gépkocsijaikba, hogy el­hagyják a repülőteret. A nemzetközi feszültség fokozásában súlyes.felelösség hárul az Egyesült Államikra és Angliára A Szovjetunió külügyminisztériumának nyilatkozata a bermudai tanácskozásról A TASZSZ közli: A Szov­jetunió Külügyminisztériuma nyilatkozatot tett közzé Eisenhower amerikai elnök és Macmillan brit miniszter­elnök tanácskozásának ered­ményeiről. A bermudai tanácskozás megmutatta — mondja a nyilatkozat —, hogy az Egye­sült Államok s Nagy-Britan­nia kormánya a továbbiak­ban is agresszív irányzatot kíván követni külpolitikájá­ban. Ezen a tanácskozáson olyan határozatokat hoztak, amelyek fokozzák a nemzet­közi feszültséget és az új há­ború veszélyét. Az Egyesült ' Államok és Nagy-Britannia kormánya az atomháború közvetlen előkészítését tűzte ki célul. A szovjet kormánynak a leghatározottabban ki kell je­lentenie, hogy az Egyesült Államokra és Nagy-Britanni­ára súlyos felelősség hárul. A Szovjetunió Külügymi­nisztériumának nyilatkozata megjegyzi, hogy Eisenhower elnök és Macmillan minisz­terelnök tárgyalásainak elő­készítése, továbbá maga a tanácskozás is titokzatosság közepette folyt. Több kérdés­ben titkos megállaoodásokat is kötöttek. Ezt lényegében sem az Egyesült Államok, sem Nagy-Britannia kormá­nya nem tagadja. A Szovjetunió Külügymi­nisztériumának nyilatkozata hangoztatja, hogy a bermudai tanácskozásokról kiadott köz­leményben foglalt állítás, amely szerint az Egyesült Ál­lamok és Nagy-Britannia mértéktartó lesz a nukleáris fegyverkísérletek folytatá­sában, nyilvánvalóan azt a célt szolgálja, hogy bizonyos mértékig elaltassák a világ­közvéleményt, amely állhata­tosan követeli a nukleáris fegyverkísérletek haladékta­lan megszüntetését és haté­kony intézkedések megtéte­lét e fegyver teljes és feltét­len eltiltására. A szovjet kormány — mondja a Szovjetunió Kül­ügyminisztériumának nyilat­kozata — úgy vélte és to­vábbra is úgy véli, hogy nem szabad helyet adni diplomá­ciai mesterkedéseknek és cselfogásoknak. A Szovjet­unió a leghatározottabban állást foglalt a hatalmaknak az atom- és hidrogénfegyver eltiltásáról kötendő megálla­podása haladéktalan megkö­tése mellett. A Szovjetunió Külügymi­nisztériumának nyilatkozata emlékeztet, hogy a Szovjet­unió kormánya kész első lé­pésként megállapodást kötni a nukleáris fegyverkísérle­tek meghatározott időre való eltiltásáról. A szovjet kormány köte­lességének tartja felhívni az Egyesült Államok és Nagy­Britannia kormányának fi­gyelmét arra, hogy az atom­háborús előkészületek útja, amelyre egyre nyíltabban rá­lépnek, azokat viszi kataszt­rófába, akik másokra akar­ják az ilyenfajta háborút rá­erőszakolni. A Szovjetunió Külügymi­nisztériumának nyilatkozata megállapítja, hogy az Egye­sült Államok részesévé válik a gyarmatosító és természe­ténél fogva agresszív bagda­di tömbnek, amelyet azzal a céllal létesítettek, hogy rab­ságba döntsék a Kelet népeit Ez újabb bizonysága az Egyesült Államok közel- és közép-keleti külpolitikai irányzata agresszív voltának. Ez az irányzat az úgyneve­zett Eisenhower-elvben jut kifejezésre. Az Egyesült Államok mos­tantól kezdve nyíltan egy­ségfrontba lép a régi gyarma­tosító hatalmakkal — Nagy­Britanniával és Franciaor­szággal —- azokban a kísérle­tekben, amelyeknek célja a gyarmati rendszer helyreál­lítása a Közel- és Közép­Kelet országaiban. — Kétségkívül, tisztelt uram — szakította jel­be a tábori lelkész — ismételten közölhetem Önnel, hogy a „remény" szó megerősíti az em­bert az élettel vívott harcában, ön se veszítse el a reményét. Milyen gyönyörű dolog, ha az • mberneh van rgy határozott ideálja, ha ártat­lan és tiszta lelkű teremtmény, aki pénzt ad kölcsön váltóra és reméli, hogy időben vissza­kap mindent. Remélni, szüntelenül remélni, hogy én visszafizetek önnek ezerhétszáz koro­nát, amikor összesen száz sincs a zsebemben. — ön tehát... — dadogta a vendég. — Igen, én tehát — jelelte a tábori lelkész. vendég arca ismét dühös és felháborodott ki­jcjczést öltött. — Uram, ez csalás — mondta felállva. — Nyugodjon meg, tisztelt uram.. > — Csalás — kiáltotta makacsul a vendég — maga visszaélt a bizalmammal. — Uram, — mondta a tábori lelkész — ön­nek határozottan jót jog tenni egy kis levegő­változás. Idebent nagyon fülledt a levegő. — Svejk — kiáltott ki a konyhába — a ven­dég úr szeretne kimenni a friss levegőre. — Feldkurát úrnak jelentem alássan — ki­áltotta vissza Svejk — ezt ni urat én egyszer már kidobtam. — Megismételni — hangzott a parancs, amit a derék katona gyorsan és határozottan végre is hajtott. — Nagyon is jól tettük, feldkurát úr kérem — mondta Svejk, amikor visszatért a folyosóról —, hogy hamar végeztünk vele, mielőtt még valami rumlit csinált volna itt nekünk. Malese évben volt egy kocsmáros, egy bibliás etribcr. aki mindenre tudott egy idézetet a szentírásból, és ha ez ráhúzott valakire a bihacsökkel, min­dig azt mondta: „Alti megtartóztatja az ő vesz­szejét, gyűlöli az ő fiát: al:i pedig szereti azt. idején megkeresi öt fenyítékkel, majd adok én neked verekedni itt, a kocsmában". — Látja, Svejk, hogy jár az ilyen ember, aki nem tiszteli a papot — nevetett a tábori lelkész, — már Aranyszájú Szent János megmondta: „Aki a papot tiszteli, Krisztust tiszteli, aki bán. tatommal illeti a papot, Krisztus urunkat illeti bántalommal, mivel a pap az ö helytartója". — Holnapra alaposan fel kell készülnünk. Csi­náljon sonkás rántottát, főzzön egy bordói pun­csot, azután pedig átadjuk magunkat a medi­tációnak, mert amint az esti imádságban is meg van irva: „Eltávolította e hajlék felöl az Úr Irgalma a gonosznak minden ostromát". Vannak a világon állhatatos emberek, s ezek köré tartozott az a férfiú is, akit már kétszer dobtak ki a tábori lelkész lakásából. Éppen el­készült a vacsora, amikor csengettek. Svejk kiment ajtót nyitni, nemsokára visszatért, és jelentette: — Megint itt van. feldkurát úr kérem. Egye­lőre bezártam, a fürdőszobába, hogy nyugodtan vacsorázhassunk. — Nem járt cl helyesen, Svejk — mondta a tábori lelkész — vendég a házban, isten a házban. A regi időkben torzszülöttekkel mulat­tatták magukat a lakomázó!:. Hozza ide, hadd szórakozzunk. Svejlc csakhamar visszatért az állhatatos fér­fiúval. al:i nagyon komoran nézett maga elé. — Foglaljon helyet — üdvözölte barátságo­san a tábori lelkész — éppen a vacsora végén járunk, ái előbb hamárt ettünk, aztán lazacot, most pedig még egy kis sonkás rántottát. Hja, így falatozik az, akinek van hitele. — Remélem, nem azért vagyok itt. hogy tré­fáljanak velem — mondta a komor férfiú — ma már harmadszor vagyok itt. Remélem, hogy most minden tisztázódik. — Feldkurát úrnak alázatosan jelentem — s ró?í közbe Svejk —. hogy ez egy elpusztítha­tatlan alak, mint a libeni Rotiseh. öt egy este tizennyolcszor dobták hi az sJZxncr"-bői, és mindig visszament, hngy ottfelejtette a pipáját. Ilemászott az ablakon, az ajtón, a falon át a kerthelyiségbe, a p'uicén keresztül a söntésbe, és talán még a kéményen is leereszkedett volna, ha a tűzoltók le, nem szedik a háztetőről, tllyan kitartó volt, hogy miniszter, vagy kép­viselő is lehetett volna belőle. Aztán adtuk neki, amit tudtak. (Folytatjuk.) A külpolitika hírei— röviden Szerdára és csütörtökre összehívták a Német Demok­ratikus Köztársaság népi ka­maráját. A népi kamara két­napos ülésének napiredjén szerepel egy kormánynyilat­! kozat, amelyet Ottó Grotewohl ; miniszterelnök ismertet, majd pedig első és második olva­i sásban a népi kamara állást \ foglal a helyi népképviseleti I szervek választásáról szóló 1 törvényjavaslattal kapcsolat­ban és első olvasásban fog­i lalkozik a szerződési törvény­i javaslattal. A népi kamara egyébként ezen az ülésen hallgatja meg Csehszlovákiá­; ban járt küldöttségének be­, számolóját. I Mint az AFP jelenti, a Szuezi-csatorna hatóság va­sárnap este közölte, hogy hét­főtől kezdve engedélyezi az éjszakai közlekedést a Szuezi-csatornán, mert rend­behozták a csatorna világító­berendezéseit. • A TASZSZ lapjelentésekre hivatkozva közli, hogy Gus Hall, az Egyesült Államok Kommunista Pártja egyik ve­zetője kiszabadult a börtön­ből. Hall 8 éves börtönbünte­tését töltötte, amelyre a bé­kéért és demokráciáért a reakció és a háború ellen küz­dő harcosok üldözési hulláma következtében ítélték el. Díszünnepség hazánk felszabadulásának 12. évfordulója alkalmából Hazánk felszabadulásának 12-ik évfordulója alkalmából a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, a magyar forradalmi munkás­paraszt kormány, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Magyar Szabad Szak­szervezetek Országos Szövet­sége április 3-án este díszün­nepséget rendez az Állami Operaházban. Az ünnepséget Dobi István, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnö­ke nyitja meg, majd Marosán György államminiszter, az MSZMP intéző bizottságának tagja mond beszédet. Szeged dolgozói is ünnepeinek Rendelet A pénzügyminiszter rendele­tei adott ki, amely kimondja az i utazási forgalomba a devizaha­I lóság engedélye nélküli szemé­j lyonkint legfeljebb ötven forin­! tol, a határszéli forgalomban pedig húsz forintot szabad — i kizárólag érmékben az ország ; területére behozni, vagy kül­! földre kivinni. A határszéli fnr­' galoinba behozott, vagy kivitt belföldi pénz együttes értéke szcmélyenkínt egy hónap alatt nem haladhatja meg a kétszáz forintot. Szabadságunk születésnap­ját Szeged dolgozói — mint már jeleztük — az idén is méltó keretek között ünneplik meg. Városszerte ünnepségek lesznek hazánk fasiszta iga alól való felszabadulásának emlékezílére. Nagy ünnepünket megelő­ző napon, április 3-án délelőtt az iskolákban, délután pedig az üzemekben és hivatalok­ban rendeznek megemlékező ünnepségeket. Este 7 órai kezdettel a Sze­gedi Nemzeti Színházban lesz ünnepi díszelőadás. Itt ifj. Komócsin Mihály elv­társ, az MSZMP Szeged váro­si ideiglenes bizottságának titkára mond ünnepi beszédet, majd kulturális műsor kö­vetkezik. A műsor érdekessé­ge lesz, hogy abban fellép a szovjet hadsereg Szegeden ál­lomásozó egységeinek mű­vészegyüttese is. A színvona­lasnak ígérkező ünnepi mű­sorban egyébként a színház több művészén kívül láthat­juk és hallhatjuk majd a Ju­hász Gyula Művelődési Ott­hon szimfonikus zenekarát, az egyetemi, a főiskolai ének­kart, az Orvostudományi Egyetem ncpi tánccsoportját citerazenekar kísérettel, a Szegedi Konzervgyár népi tánccsoportját és a Városi Balettiskolát. Április 4-én a Széchenyi té­ri szovjet emlékműveknél és a Dugonics-temetőben nyugvó szovjet hősök sírjá­nál róják le kegyeletüket a város dolgozói. A koszorúzási ünnepség dél­előtt 10 órakor kezdődik. A rendezőség kéri, hogy a ko­szorúzó küldöttek már fél 10 órakor jelenjenek meg a ta­nácsháza előtt, illetve a Du­gonics-temetőben. Ünnepi tanácsülés Szeged megyei jogú város tanácsa hazánk felszabadulá­sának 12. évfordulója megün­neplésére április 4-én, csü­törtökön délelőtt 9 órai kez­dettel a városi tanácsháza nagytermében ünnepi tanács­ülést tart. Ünnepi beszédet mond Mi­son Gusztáv, az I. kerületi ta­nács végrehajtó bizottságának elnöke. Már a 111. került* bért folyik a tüdőszűrés — Prágában olimpiai baj­nokok kötöttek házasságot: Harold Conolly amerikai tör­ténelemtanár. a kalapácsve­tés és Olga Fikotova, a disz­koszvetés csehszlovák olim­piai bajnoka. Coholly 25, Fi­kotova 23 éves. A tanú Za­topek volt-. Az ifjú pár Bos­tonba költözik. — Április 1-től kiválthat­ják a közszolgálati alkalma­zottak félárú utazási igazol­ványaikat, Szeged város II. kerületének lakosságát 93,3 százalékban si­került röntgen eruyíképszűrő elé vinni. E korszerű és nagy­teljesítményű gép segítségével sok új. eddig nem ismert, rej­lett tüdőbetegség lett nyilván­valóvá. A TBC Gondozó Inté­zet valamennyi beteget felkarol­ta, azonnal gyógykezelésbe sel­lő, többeket közülük már gyógyintézetbe is utalt. Több édesanyát, dolgozó apát kellelt kiemelni a családból, hogy ne fertőzze gyermekeit, munkatársait, Mégis bízván ál­lapíthatjuk, elkeseredésre nincs ok, minden lehetőség adva van a vógyulásru. IVgnap reggel a 111. kerü­letben kezdődött meg a szűrő­vizsgálat a Kálvária tér 5 h szám alatti Gépipari Techni­kumban. A kerület főorvosa, n tanácstagok, az oktatási osz­tály vezetője, a társadalmi ak­tívák önzetlen összefogása és a röntgen ernyőkép szolgádat lel­kes gáedája mind egy célért dolgozik- most: felkutatni és fel­számolni a tuberkulózist Sze­geden.

Next

/
Thumbnails
Contents