Szegedi Néplap, 1957. április (2. évfolyam, 77-99. szám)

1957-04-02 / 77. szám

A magyar-szovjet megállapodásokkal erősödött a szocialista tábor országainak egysége és ereje Lelkesen fogadták a ferihegyi repülőtéren a Szovjetunióból hazaérkezett magyar kormány­és pártküldöttséget Vasárnap visszaérkezett a Szovjetunióból a magyar kor­mány- és pártküldöttség, amely Kádár János elvtárs veze­tésével részt vett a magyar forradalmi munkás-paraszt kor­mány, valamint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövet­ségének kormánya közötti tárgyalásokon és pártközi tár­gyalásokat folytatott a Szovjetunió Kommunista Pártja kép­viselőivel. A ferihegyi repülőtérre ezrével jöttek el a kormány- és pártküldöttség üdvözlésére a budapesti üzemek, intézmé­nyek dolgozói. A repülőtér betonján felsorakozott a honvéd­ség díszőrsége és a csepeliek zászlajával a budapesti mun­kásőrség díszezrede, A küldöttség fogadására megjelent Biszku Béla. Maro­sán György, dr. Münnich Ferenc, Rónai Sándor, az MSZMP Intéző Bizottságának tagjai, Focfc Jenő, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, Kossá István pénzügyminiszter, Dögei Imre földművelesügyi miniszter, dr. Doleschall Fri­gyes egészségügyi miniszter, Kiss Árpád, az Országos Terv­hivatal elnöke, valamint a magyar politikai, gazdasági és kulturális élet sok vezető személyisége. Jelen volt a foga­dásnál V. V. Asztafjev, a Szovjetunió magyarországi nagy­követségének ideiglenes ügyvivője, valamint a követség tagjai, ott volt a fogadásnál több budapesti külképviselet vezetője. Az üdvözlések Pontosan 13 órakor szállt le a repülőtér kifutójára a párt- és kormányküldöttség két különrepülőgépe: Ilju­sin-mintájú szovjet utasszál­lító gépek. A hatalmas tö­meg lelkes tapsa közepette szálltak ki a repülőgépből a küldöttség tagjai, akiket el­sőnek dr. Münnich Ferenc, a kormány első elnökhelyette­se, Marosán György állam­miniszter, Biszku Béla bel­ügyminiszter. Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, az MSZMP Intéző Bizottságá­nak tagjai, valamint V. V. Asztafjev, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövetségé­nek ideiglenes ügyvivője üd­vözölt. Felhangzott a díszjel, tisz­teletadást teljesítettek a hon­védség és a munkásőrség ala­kulatai, majd Kádár János, Dobi István, dr. Münnich Ferenc és Révész Géza elvtársak elléptek a fel­sorakozott alakulatok előtt és üdvözölték azokat. Fel­csendült a Magyar Népköz­társaság és a Szovjetunió himnusza. Majd a megjelen­tek lelkes ünneplése köze­pette lépett a díszemelvény­re Kádár János, Dobi Ist­ván és dr. Münnich Ferenc. Üttörők vörös szekfűcsokrok­kal kedveskedtek a kormány és a párt vezetőinek, akik üdvözölték a diplomáciai tes­tület jelenlévő tagjait és a fogadásukra megjelent sze­mélyiségeket. A pártot, a szovjet—magyar barátságot éltették a megjelentek, mi­közben dr. Münnich Ferenc, a kormány első elnökhelyet­tese lépett a mikrofonhoz, hegy egész népünk nevében üdvözölje a párt- és kor­mányküldöttséget. — Kedves Elvtársak! Ked­ves Barátaim! Pártunk és egész dolgozó népünk nagy érdeklődéssel és várakozással figyelte a párt- és kormány-_ delegációnk moszkvai útját. Az a fogadás, amelyben a világ leghatalmasabb orszá­gának vezetői és népe ré­szesített benneteket, kife­jezésre juttatta a Szovjet­unió szocialista politikájá­nak egyik alapvető elvét, hogy a nagy és kis népek barátsága az egyenlőségen, egymás megbecsülésén, egymás független államisá­gának tiszteletben tartásán alapszik. — Örömmel vettük tudo­másul — mondotta a többi között —, hogy a tárgyalások a várt eredménnyel jártak. Most már lehetővé válik, hogy a felemelkedés alapfel­tételeinek, saját erőfeszíté­seinknek számbavételével, a nagylelkűen megadott baráti segítségre is támaszkodv i, biztosabban határozzuk rneg gazdasági életünknek azt az irányvonalát, amely orszá­gunk szocialista fejlődését, független államiságát, né­pünk jólétének fokozatos emelését biztosítja. nyilatkozata a bermudai tanácskozásról Megyei pártaktíva ülést tartoltak Hódmező­vásárhelyen ::n Felszabadulási ünnepségek f m • i • Szovjet kulturális * küldöttség jön hazánkban Kádár János elvtárs beszéde Beszédét a magyar—szov­jet barátság éltetésével fe­jezte be, majd Kádár János elvtárs, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke, az MSZMP Központi Bizottságának elnöke, a kül­döttség vezetője mondott be­szédet. — Kedves Münnich Elv­társ! Kedves Elvtársak! gg­tátaink! — A baráti Szovjetunióból hazaérkezett kormány- és pártküldöttség valamennyi tagja és a magam nevében szívből köszönöm mindany­nyiuknak a meleg üdvözlő szavakat, a kedves fogadta­tást, amelyben részesítettek bennünket hazai földön. <—• Küldöttségünk feladata ' az volt, hogy ,a baráti Szov­jetunió vezetőivel megtár­gyaljuk a szovjet—magyar k kapcsolatokat érintő vala­' mennyi fontos, időszerű ál­lami és pártkérdést — és megállapodásokat hozzunk létre ezekben a kérdésekben. — Küldöttségünk a Szov­jetunióban tartózkodva er­kölcsi kötelességének tudta, hogy a szovjet dolgozók tö­megeivel közvetlenül talál­kozzék és elmondja nekik, mi történt nálunk, hogyan látjuk helyzetünket s köszö­netet mondjunk személyesen is a szovjet dolgozóknak azért a sokoldalú segítségért, amelyet a Szovjetunió a Ma­gyar Népköztársaságnak fennállása óta. legutóbb az októberi imperialista és el­lenforradalmi támadás ide­jén nyújtott. — Célunk volt, hogy hiva­talos tárgyalásaink és a szovjet dolgozókkal való köz­vetlen találkozások eredmé­nyeképpen megerősítsük a magyar—szovjet barátságot. — Kedves Elvtársak! — Küldöttségünknek az a tapasztalata, hogy a szovjet kormány a Magyar Nép­köztársaság iránt igaz ba­rátságot, gondjainkat meg­értő magatartást tanúsít, s államaink szocialista jelle­gű kapcsolatában az egyen­jogúság. a függetlenség és szuverenitás lenini elveit tiszteletben tartja és gya­korlatilag alkalmazza. — A pártjaink közötti tár­gyalásaink során a Szovjet­unió Kommunista Pártja és a Magyar Szocialista Mun­káspárt viszonyában az esz­mei, politikai egység és egyetértés, a proletárinterna­cionalista testvéri kapcsolat érvényesült. — A szovjet munkásokkal, kolhozparasztokkal, értelmiségi dolgozókkal Moszkvában, Le­ningrádban, Szverdlovszkban, Sztálingrádban, Kievben történt találkozásaink küldöttségünknek minden egyes tagját a szíve mélyéig meghatották. Küldött­ségünk nemcsak látta és hallot­ta, hanem mindenütt amerre csak járt érezte is, hogy a szovjet dolgozók feszült figye­lemmel, igaz baráti szeretettel és együttérzéssel kisérik a ma­gyar nép és a Magyar Szocia­lista Munkáspárt, a Magyar Népköztársaság harcát, gondjait és sikereit. — Nagy örömmel teszünk eleget most, hazaérkezésünk el­ső percében a legkülönbözőbb foglalkozású szovjet dolgozók százszor és százféle formában hozzánk juttatott kérésének és megbizalásának is: A szovjet emberek forró, testvéri üdvözletüket kül­dik a magyar munkások­nak, parasztoknak, értelmi­ségieknek, nőknek, fiata­loknak, egész népünknek. (Taps.) Azt kívánják, hogy sok sikert érjünk el a szocializmus építésében, népünk egészségben és boldogságban éljen s virá­gozzék hazánk, a Magyar Nép­köztársaság! — EbAondhatjuk, hogy párt­ás kormányküldöttségünknek a Szovjetunióban tett látogatása és ott végzett munkája nyomán sikerült elmélyíteni és erősíteni a magyar—szovjet barátságot. (Taps.) — Kedves Elvtársak, Bará­taink! — A kormányok és pártok közötti moszkvai tárgyalások eredményeit Önök, a közzétett két egyezmény szövegéből már ismerik. Küldöttségünk meg­győződése szerint a tárgyalások a várakozásoknak megfelelően a legnagyobb mértékben sikerrel jártak. A megállapodások a két ország, a két nép, a két párt kölcsönös kapcsolatait erő­sítik, a magyar nép érde­keit jól szolgálják és prob­lémáink megoldását igen kedvezően elősegítik. — Teljes egyetértés van a magyar és szovjet kormány, a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága kö­zött, az összes megtárgyalt po­litikai kérdésben. — A szovjet elvtársak telje­sen egyetértenek velünk abban az értékelésben, amelyet pár­tunk a régi vezetés hibáival kapcsolatban kialakított. Egyet­értenek velünk abban is, hogy munkánkban nagy figyelmet szentelünk a pártélet lenini szabályainak betartására, hogy a törvényesség a tömegekhez való viszony területén a múlt­ban elkövetett hibák kiújulását mindenképpen megakadályoz­zuk. — Teljes az összhang a Nagy Imre—Losonczy-féle csoport áruló szerepének szigorú meg­ítélésében. Helyeslik harcunkat, amelyet a párt és a népköztár­saság erejét aláásó revizionista nézetek ellen, az osztályellenség és az imperialisták aknamunká­ja ellen folytatunk, a párt forra­dalmi egységének, a népköztár­saság állama, a magyar prole­tárdiktatúra megerősítéséért, az ellenforradalom erőinek teljes szétzúzásáért. (Taps.) — Nagyon jelentősek a gaz­dasági kérdésekben létrejött megállapodások. Az összesen 875 millió rubel értékű hosz­szúlejáratú hitel és segély, az egymilliárd forint értékű adós­ság elengedésével, a műszaki és tudományos együttműködéssel nagy anyagi segítséget kap­tunk a Szovjetuniótól, az ellen­forradalom által népünknek okozott károk helyrehozatalá­hoz, népgazdaságunk fennálló nehézségeinek leküzdéséhez. — Különösen nagy jelen­tősége van a gazdasági se­gítségen belül annak, hogy a szovjet kormány jelentős mennyiségű különböző nyersanyagok szállítását biztosította számunkra. — Fontos megállapodások jöt­tek létre kulturális kapcsolata­ink továbbfejlesztésére és el­mélyítésére is. — Kedves Elvtársak! Baráta­im! — A Moszkvában most meg­kötött magyar—szovjet kor­mány- és pártmegállapodások­nak a szocialista tábor orszá­gaiban s a békéért és a népek közötti barátságért küzdő tö­megekben az egész világon je­lentős és kedvező visszhangjuk Kádár János elvtárs távirata A. Bulganyin és N. Sz. Hruscsov elvtársaknak a Szovjetunió halárának elhagyásakor N. A. BULGANYIN ÉS N. SZ. HRUSCSOV ELVTÁRSAK­NAK. Moszkva. Kreml Amikor az önök hatalmas és szép országát elhagyjuk, engedjék meg, hogy a Magyar Népköztársaság kormány­és pártküldöttsége nevében kifejezésre juttassam mélysé­ges megelégedésünket tárgyalásaink eredményeivel kap­csolatban. A Magyar Népköztársaság kormány- és pártküldött­sége őszinte köszönetét fejezi ki a Szovjetunió kormányá­nak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizott­ságának és személy szerint Önöknek, Bulganyin és Hrus­csov elvtársak, a tárgyalások folyamán a Magyar Nép­köztársaság iránt tanúsított megértéséért, valamint a szí­vélyes meleg és baráti vendégszeretetéért. Felejthetetlen marad számunkra az a meleg, test­véri fogadtatás, amelyben a szovjet dolgozók, munkások, kolhozparasztok, értelmiségi dolgozók személyes találko­zásaink alkalmával bennünket részesítettek. Megállapodásaink nagy segítséget jelentenek számunk­ra a Magyar Népköztársaság erősítése, biztonságának nö­velése szempontjából és elmélyítik a magyar és a szovjet nép igaz barátságát. Meg vagyok győződve arról, hogy az országaink közt a proletár internacionalizmus szellemében folytatott baráti tárgyalások eredményei erősítik az egész szocialista tábort és a ncpek közötti béke ügyét is. 1 KADAR JANOS, a magyar kormány- és pártküldöttség vezetője van, ami a jövőben is érezteti majd hatását. , Meggyőződésünk szerint megállapodásaink által fel­tétlenül erősödött a szocia­lista tábor országainak egy­sége és ereje. (Taps.) A két párt között lefolyt tárgyalások, s a létrejött meg­állapodások sikeresen elő­mozdítják valamennyi kom­munista és munkáspárt pro­letár internacionalista testvéri kapcsolatait, a marxizmus— leninizmus zászlaja alatt har­coló munkás és más dolgozó tömegek nemzetközi összefo­gását. — Ma, amikor a népek füg­getlenségének és az emberi­ség békéje megvédelmczéséoek fő ereje a szocialista országok egységében, valamint a világ összes kommunista és mun­káspártjának proletár inter­nacionalista tömörülésében van, akkor a proletár internacionaliz­must erősítő szovjet—ma­gyar egyezmények előmoz­dítják és szolgálják a füg­getlenségükért harcoló né­pek és a világbéke ügyét is. — Kedves Elvtársak! Ma­gyar Dolgozók! — Az a nagy erkölcsi, po­litikai elismerés és támoga­tás, az a jelentős anyagi se­gítség, melyet a szovjet kor­mány, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bi­zottsága, a szovjet nép a most létrejött moszkvai meg­állapodás keretében részünk­re ismét nyújtott, még foko­zottabb mértékben rá kell irányítsa figyelmünket saját, itthoni feladatainkra. — A felszabadulás utáni évek nagy országépítő mun­kájában sikereink fő for­rása az volt, hogy a kom­munisták pártja által he­lyesen felismert célok és meghatározott feladatok megvalósítása érdekében megmozdult és lendületes alkotó munkába fogott az egész magyar dolgozó nép. Ennek tulajdonitható, hogy a Horthy-fasiszta rendszer nagytőkés és nagybirtokos uraitól örökölt tönkretett ós romokkal borított országból új hazát épített magának a (Folytatás a 2. oldalon.) A Szovjetunió külügy­minisztériumának :: VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI UtUtttMIItltltMIIIIM MIM II. évfolyam, 77. szám Ara: 50 fillér Kedd, 1957. április 2. t

Next

/
Thumbnails
Contents