Délmagyarország, 1955. november (11. évfolyam, 257-281. szám)

1955-11-01 / 257. szám

"X AZ MDP CSONGRADMEGYEl BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XI. évfolyam, 257. 6Zám Ára: 50 • fillér Kedd, 1955. november 1. MAI SZÁMUNKBÓL; A SZOVJET KÜLDÖTTSÉG JAVASLATA A KELET ÉS NYUGAT KÖZÖTTI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE KÉRDÉSÉBEN (2, oldal) N MA ÜLÉST TART A TERMELŐSZÖVETKEZETI TANÁCS (3, oldal) NOVEMBER 6-ÁN DÍSZÜNNEPÉLY A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZBAN (3. oldal) Az ünnepi műszak első napja r v"l rÁ szegedi üzemekben hétfőn reggel kezdődött az ün­nepi miiszak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 38. év­fordulója tiszteletére, méltó tö.zöntésére. Sok üzemben jó­val a müszühkezdés előtt megjelentek a munkások és virá­gokkal, zászlókkal díszítették fel gépeiket. Ünnepi röpgyűlé­seken emlékeztek november 7. jelentőségére. Djra elhatároz­ták, hogy teljesítik, túlteljesítik mindazt, amit a közelgő nagy évforduló megünneplésére vállaltak. Az ünnepi műszakban érjünk is el minden üzemben eredményeket a terv teljesítésében, az anyaggal való taka­rékosságban, a minőség javításában, a termelékenység növe­lésében, az új technika alkalmazásában. S az ünnepi műszak első napja is megmutatta, hogy gazdagabbá válik a vetélke­dés a Csongrád megyei Párt-végrehajtóbizottság vörös ván­dorzászlajáért, melyet — mint ismeretes — az év végén kap meg a legjobb eredményt elérő üzem. A szocialista kötelezettségvállalás teljesítésével kö­szöntsük november 7-ét! A Textil művekben A Szegedi Textilművekben sokkal ünnepélyesebbé lehe­tett és kellett volna tenni a vezetőknek a forradalmi mű­szak megkezdését, A korábbi műszakok tapasztalatai is bi­zonyítékok rá, hogy erre bősé­gesen lett volna lehetőség. A gyár dolgozói számosan jobb munkát ígértek. Például Volford Katalin és Bosch Júlia párosversenyre hívta egymást, jobb mennyiségi és minőségi termelésért. Kecskés József a gyűrüsfonoda segédművezetője versenyre hívta ki mindhárom műszak segédművezetőit a gé­pek alaposabb karbantartására. A szavatartó ember Bodor Sándor, a Szegedi Fémipari és Finommechani­kai Vállalatnál hétfőn reggel oda állt az új üzemrész mun­kásai elé. Néhány szóval be­jelentette hopv a forradalmi műszakban új eredményt akar elérni. „Az előző telje­sítményemet húsz százalék­kal megemelem a műszak alatt" — mondotta. A röp­gyúlés után elkezdett dolgoz­ni a vasúti kocsikhoz szüksé­ges alumínium ablakkeretek marásán. A hétfői napon, a reggeli órákban úgy látták az üzem­ben a műszakiak, hogy zök­kenő lesz az ablakkereteket készítő üzemrészben, az egyengetésnél. Szerdán szál­lítani kell az export vasúti kocsikhoz az ablakkereteket és a Győri Wiüheim Pieck Vagongyár export terv telje­sítését nem akadályozhatják. Azt is látták, hogy átcsopor­tosítással meg lehet oldani a problémát. Ügy is cseleked­tek. Az átcsoportosításnál Bo­dor Sándorra is más munkát bíztak. Az úgynevezett egyengetést kapta feladatul a marás helyett. Hozzáfogott, csak a munkájára ügyelt. Az első darabok után egyre biz­tosabbá vált a keze az uj munkakörben. Mire a munka­idő végetért, a régefbbi tíz napi átlagát, ami nem halad­ta meg a 85 százalékot, új eredménnyel cserélte fel, 110 százalékot ért el. Ezzel a i ján 5 százalékkal teljesítette forradalmi műszak első nap-' túl felajánlását, f H Konzervgyár befejezte évi tervét A Szegedi Konzervgyár az ünnepi műszak első napjára eleget tett 1955-ös tervének. A gyár kollektívája a húsz buda­pesti ipari vállalat felhívásá­hoz csatlakozva felajánlotta, hegy az évi tervet december 20-ig teljesíti. A Szegedi Ru­hagyár kezdeményezése nyo­mán, az Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére módo­sították a vállalást. Megígér­ték, hogy november 7-ig telje­sítik az 1955-ös év tervét. Jó munkával megrövidítették ezt a határidőt is. 'Az évi terv túltel­jesítésével ünneplik november 7-ét. Az ünnepi műszak hétfőn terven felül jelentős mennyiség gü árut adott; a tervnek fo­rint értékben 250.1 százalékban tettek eleget. Ez az eredmény is a vezetők és a munkások együttműködéséből született meg. Számosan értek el a munká­sok közül kiváló teljesítményt. Az ünnepi műszak első napján például Gáspár Éva, Maczák Piroska, Filótás Lászlóné is jóval többet termelt előírt napj tervénél. Példamutató ifjúmunkás Mészáros István a Szegedi Falemezgyár Gőzfűrész Üzemének DISZ-titkára. Munkájának minősége a legjobb. November 7-te tett vállalását már magasan túlteljesítette Három történet a Ruhagyárból Hétfőn, kora reggel •— a műszak -kezdete előtt — szorgos kezek virágokkal, apró zász­lókkal díszítették fel a gépeket a Szegedi Ru­hagyárban. Ez is jelez­te az ünnepi műszak kezdetét november 7. tiszteletére. Felfelé ível a gyár­ban a minőség: 99.6 százalékban — válla­lásukon felül 0.5 szá­zalékkal — több első osztályú áru készül. A tervüket rendesen tel­jesitik. S a forradalmi műszak hat napján is előre akarnak lépni. Több dolgozó páros­versenybe lépett egy­mással, hogy így is növeljék a termelés mennyiségét és javít­sák minőségét. Helye­sen elsősorban azok versenyeznek egymás­sal, akik nem érték el a száz százalékot. Ezeknek a száma kö­rülbelül százötven. A Vlll-as teremben, Szögi Gyuláné szalag­jából Szabó 1. László­né kihívta versenyre az azonos munkát végző Kirí Jánosnét. „Hagy lássuk meg, ki dolgo­zik jobban mennyiség­re és minőségre egy­aránt". Kiri Jánosné persze eljogadta a ki­hívást. Ott a zúgó gé­pek között mondotta el: — Ha már versenybe léptem munkatársnőm­mel, nem akarok szé­gyent vallani. Igyek­szik ö is, én is... Hétjőn a párosver­senytársak „megtörték a jeget" és a normát túlteljesítették, kifo­gástalan minőséggel. Fontos azonban, hogy a száz százalékon alul teljesítőket jobban se­gítsék az élenjárók. Baj, hogy az üzemben még mindig nem meg­jelelő a munkamód­szerátadás. Hagyomány már, hogy az ünnepi mű­szakokban kis postá­sok — gyári dolgozók gyermekei — keresik fel a legjobbakat. Hét­főn is útnak indult a kis postás: Gémes Gé­zuka és aztán kíséreté­ben a szöszke ikrek: Szabó Ilike és Editke. Ütjük Ábrahám La­josnéhoz, az V-ös te­rembe vezetett. Novem­ber 7. tiszteletére tett ígéretét ő is túlszár­nyalta, s teljesítménye hétfőn közel 200 száza­lék volt, jó minőséggel Verssel köszöntötték öt az apróságok, s az­tán ajándikként egy üveg-tálat adtak át. Röpke percre abba hagyta a munkát Ábra­hám Lajosné, Csókot adott az apróságoknak, s saját két kis gyerme­ke jutott eszébe. A IV-es teremben Várkonyi Andorné és Róna Lászlóné — mindketten száz száza­lékon alul teljesítők — versenybe léptek egy­mással. A kihívásról Németh Lászlóné sza­lagvezetö beszélt ve­lük. ő közvetített, stett javastatot arra, hogy Róna Lászlóné kit hív­jon ki vetélkedésre. Ez eddig mondjuk rendjén van. 'A hiba — és nem is kis hiba — abban volt, hogy a párosver­senytársak — mivel mindketten nemrégi dolgozók, — nem is­merték egymást, s elfeledték bemutat­ni őket egymásnak. Maga az egész „szer­vezés" is rideg, bürok­ratikus volt, magán vi­selte a formális kön­töst. Ilyesminek nem sza­bad előfordulni! Mire várnak a szegedi dolgozó parasztok? A gabonavetés határideje lejárt: a vetési tervteljesités 33 százalékos Sfcegeden Hétfőn elérkeztünk a gabonavetés kor­mányunk által megszabott végső határ­idejéhez. A mai napig valamennyi búza­vetésre szánt területünknek simának, maggal telítettnek kellene lennie. Ehe­lyett azonban többfelé, mint Mihálytele­ken, a Vas-téglagyár környékén, de nyu­godtan állíthatjuk, városunk határának legtöbb részén találhatunk még talpon­álló kukoricaszárat. Vagy ha le is van vágva a szár, kúpokban áll a földön, ahelyett, hogy eke járná a földet, vető­gép szórná bele a magot. Árván állnak a földek, ki tudja, gazdáik mit gondolnak, mire várnak? Minden napi késlekedés jóvátehetetlen károkat okoz népgazdaságunknak. Csak az idejében vetett gabonától várhatunk jó termést. Aki húzza, halasztja a vetést, népgazdaságunkat, önmagát károsítja. Nincs mire várnunk. A jobb időben már nem reménykedhetünk, csak rosszabb jö­het, a mostani jó talaj helyére csak már sár jöhet. Aki vár, az a sárra vár. A sárba vetett gabona pedig közel sem hozza meg azt a terméseredményt, ami a jó magágyba vetett gabonától várhatunk. Minden fogaterő. minden dolgozó pa­raszt a vetést végezze, ez most az első és legfontosabb feladat. Jóminöségü velőmag, igaerő is van Alsóvároson, mégsem halad jól az őszi vetés A III. kerületi Tanács te­rületén is igen kevesen jelen­tették. hogy elvégezték a bú­zavetést. Az a néhány dol­gozó paraszt, aki a tanácshá­zán jelentést tett, csak 88 hold vetéséről számolt be, pedig Alsóváros, a III. kerü­leti Tanács területe, a legna­gyobb városunk kerületei kö­zül, itt kell a legtöbb gabo­nát vetni. A kukoricavetésterület eb­ben a kerületben mintegy 450 hold volt. A szárat csak 90 százalékig vágták le. A kúpba rakott szár kihordása is várat magára még 250 holdon. Jó­példával jár elöl a vetés munkájában a Táncsics Ter­melőszövetkezet. Az elmúlt hét végén csupán 25 hold ve­tés volt csak hátra, pedig a növényféleségek kései érése, a közbejött kisebb esők őket Dicséretet érdemel rÁ Röszkei Gépállomás veze­tője. Döme András elvtárs va­sárnap példát mutatott min­den gépállomásvezetönek. Kora reggel a gépállomás minden traktora megkezdte a munkát. A röszkei Lenin Termelőszövet­kezetben két vetőgép, négy traktor és két vontató dolgo­zott. Egy nap alatt 35 holdat vetettek be. Döme András elv­társ a holdvilágnál maga állt a vetőgép farához és az éjsza­kai köd leereszkedéséig öt ka­taszteri holdat bevetettek. Döme András elvtárs bebi­zonyította: ' lehet szántani. Ma­ga mutatta meg a traktorosok­nak, hogyan kell jó magágyat készíteni. Bár a gyálai réten nedves volt a talaj, mégis hoz­zákezdtek a szántáshoz. Az erőgép után ekét' tárcsát és súlyokkal megterhelt fogast vontattak. így a vasárnapi nap­sütés és a szél a szántás után három órával annyira felszik­kasztotta a fűidet, hogy meg­kezdhették a vetést. * Döme András elvtárs példa­mutató munkát végzett, s ezért dicséretet érdemel. Még kétszáz hold vetetlen Pusztamérgesen Pusztamérgesen a helyi ta­nács éjt nappallá téve sür­geti. szorgalmazza a vetést és az őszi munkákat. A tanács­elnök piaci napon kihirdette, hogy a vetés befejezését va­sárnap délelőtt is bejelenthe­tik a tanácsnak a termelők. Nagy szükség volt erre, mert a mult hét utolsó napjain és még vasárnap is nagy ütem­ben folyt a munka. Kiderült a jelentésekből, hogy vasár­nap délig a község egyéni dolgozó -parasztjai a 840 hold vetéstervükből 630 holdat vé­tettek be. is akadályozták. Ezért nem fogadható el sem az egyéni­leg dolgozó parasztok, sem az Űj Élet Termelőszövetkezet tagjainak kifogásai. Az Üj Élet Termelőszövetkezet 180 holdból még csak 35-öt ve­telt el. A III. kerületi Tanács vég­rehajtó bizottságának sokkal erélyesebben kell fellépnie a mulasztókkal szemben. Nem engedhető meg, hogy egyesek időjárásra, mások a megfe­lelő vetőmag hiányára hivat­kozzanak, vagy azzal halo­gassák a vetést, hogy nem kapnak igát. Megfelelő vetőmag is állt és áll rendelkezésre ma is, hisz Szeged 600 mázsa jóminoségü vetőmagot kapott. Eddig csu­pán 270 mázsát cseréltek be szoikványminőségű magra. Tehát nincs igazuk azoknaic, akik a megfelelő vetőmag hiányára hivatkoznak. Igaerő is van bőven. A vá­rosi tanács fogatzárlatot ren­delt el. Ez annyit jelent, hogy egyéb fuvarozgatásokkal nem tölthetik idejüket az igaerő­vel rendelkező gazdák. Se­gítsenek egymáson dolgozó parasztjaink. Eke-, vetőgép­és ha kell igaerőkölcsönzés- ők nem dolgoznak. Mindketten sel, vagy bérmunkával. A ve- vadászni mentek, otthagyva az Ünnepnap és hétköznap is szántani vetni kell Szegeden mintegy 700 egyénileg dolgozó paraszt követte termelőszövetkezete­ink tagjainak példáját és tel­tek felajánlást november 7, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója meg­ünneplésére. A fogadalom szellemében dolgoztak vasár­nap több szegedi termelőszö­vetkezet tagjai. Restelkednek az őszi munkák elmaradása miatt, azt akarják, hogy mi­előbb befejezzék az őszi szántás-vetést. Helyesen cselekedtek, akik vasárnap is vetettek. Ünnep­nap és hétköznap, míg a nagy munkáknak vége nincs, nemcsak lehet, hanem kell is dolgozó parasztjainknak az őszi szántás-vetést végezniök. Csak így teljesíthetik az ál­lammal szembeni kötelezett­ségeiket, november 7-re tett felajánlásukat; Szántás helyett vadászat Deszken A gépállomáson dolgozó párttagoknak példát kell mu­tatni a szántási, vetési mun­kákban. És mégis, a Deszki Gépállomáson a párttagok kö­zül néhányan megfeledkeznek kötelességükről. Pósa László és Nagy József traktorosok amikor a vasárnapi műszakról volt szó, kijelentették, hogy tést tavaly sem mások végez­ték el helyettük. Ezt dolgozó parasztjainknak kell elvégez­ni. Kövessék a Táncsics Ter­melőszövetkezet példáját, kö­vessék a jótanácsot, haladék­talanul vessék el őszi gabo­nájukat. erőgépet. Ez a felelőtlenség, hanyagság felháborító. Azok a traktorosok, akik vasárnap is dolgoztak, joggal elvárják Pósa Lászlótól és Nagy József­től, mint párttagoktól, hogy teljesítsék kötelességeiket. Eljárást indítottak a vetést szabotáló kulákok ellen Szegeden több kulák fity­tyet hány a rendelkezések­nek. Ördögh Ferenc és ör­dögh Lajos Csongrádi sugárút 45. szám alatt lakó kulákok még mindig nem vetettek egyetlenegy sor búzát sem. Erdélyi József Felsővárosi fe­keteföldek 84. Kopasz Ferenc Sándor utca 56. szám alatt lakó kulákok pedig még a betakarítási munkákat sem végezték el. Igen helyesen a városi tanács mezőgazdasági osztálya a vetést szabotáló külákokat az ügyészségen fel­jelentette. Reméljük, a sze­gedi becsületes dolgozó pa­rasztok pedig elvárják, hogy a bíróság példásan megbün­teti a kártevőket. Üllésen már lúl'eljesílették a vetéstervet Üllés község dolgozó pa­rasztjai példát mutatnak a szegedi járásban. Tegnap délig 100 holddal több gabo­nát vetettek el, mint a meny­nyit a járási tanács a köz­ségnek előírt. Az üllési dol­gozó parasztok már a terv­előírásnál nem fogadták el a járási tanács tervét és beje­lentették, hogy többet vet­nek. A saját maguk vállalt kötelezettséget 96 százalék­ban teljesítették. Csizik Fe­renc tanácselnök és Szolnoki István községi agronómus a jó munka megszervezéséért dicséretet érdemel. A járás pedig büszkén tekint az üllc­siekre, akik megmutatták: lehet vetni, csak akarni kell.

Next

/
Thumbnails
Contents