Délmagyarország, 1955. július (11. évfolyam, 153-179. szám)

1955-07-01 / 153. szám

V/MG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK! YAV0RS2AG AZ MDP CSONGRADMEG YE1 BIZOTTS AG A N A K LAPJA XI. évfolyam, 153. szám Ara: 50 fillér Péntek, 1955. július 1. /T Uj negyedév kezdetén (m. s.) A mai nappal az 1955-ös esztendő harmadik n«iyedéve kezdődik. Az előttünk álló új negyedév minden napján felelősségteljes és nagyfontosságú fel­adatokat kell elvégezni a szegedi üzemek, vállalatok vezetőinek, munkásainak. Az új negyedév megkezdése a számvetés ideje is és megvizsgálják az üzemekben — meg is kell vizsgálni mindenütt —, hogy a máso­dik negyedévben milyen munkát végeztek, mit és ho­gyan tettek a márciusi határozatban megjelölt ipari feladatok végrehajtásáért, az évi terv, az esedékes vál­lalás teljesítéséért, túlteljesítéséért. Megállapítható — és ez öröm —, hogy a szegedi üzemekben a második negyedévben történt előrehala­dás a termelékenység növelésében, az önköltség csök­kentésében, a szocialista kötelezettségvállalás esedé­kes részének teljesítésében. Például a Szegedi Kender­fonógyárban az idén eddig a tervezetten felül 2.5 szá­zalékkal növekedett a termelékenység, és a tervezet­ten felül 697.000 forinttal csökkentették az önköltsé­get. Az Űjszegedi Kender-lenszövőben negyedévi ex­porttervüknek 15 nappal a határidő előtt eleget tettek, úgy, ahogyan évi vállalásukban egyik pontként meg­szabták. A DEM A Cipőgyárban a cipőkészítés új mód­szere, az előre gyártott alkatrészekből való összeállí­tása nagyban növelte a termelékenységet és hozzájá­rult az önköltség csökkentéséhez is. A DÉMA dolgozói első félévi exporttervüket június 25-ig 135.5 százalékra teljesítették. Több üzemben helyes kezdeményezések, jó módszerek törtek utat maguknak, elősegítve a jó munkát, amely egyenlő az életszínvonal további növe­lése feltételeinek megalapozásával is. S a fél év. a második negyedév befejezésének közeledtével, egész sor üzem jelentette, hogy esedékes tervét teljesítette. Az adottságokhoz, a lehetőségekhez képest azon­ban mégis azt kell mondani, hogy korántsem lehetünk elégedettek a második negyedév, az első fél év ered­ményeivel, mert azok jóval nagyobbak lehettek volna, ha az üzemekben nem fordulnak elő komoly hibák. Több olyan tüzem is van, ahol még megközelítően sem tettek eleget az egész évre szóló vállalásuk esedékes részének. Más üzemek a vállalás pontjainak csak rész­ben tettek eleget. A Ruhagyár elmaradt esedékes terve teljesítésével.-A Jutaárugyárbgn az évi, vállalás ese­dékes pontjaiból többet túlteljesítettek, néhányat azonban nem. Az üzem két legfontosabb műszaki mu­tatójának teljesítése 89.1, illetve 96.8 százalék. Számos üzemben tűrhetetlen módon elhanyagol­ták a vezetők az-emberekkel, az újító-mozgalommal való törődést, s ez is végeredményben nem más, mint a technika előrehaladásának, a több, gazdaságosabb munkának fékezése. Hasonló a helyzet a korszerű, élenjáró módszerek alkalmazásánál és elterjesztésénél is. Ezen a héten — kedden — tanácskoztak Szeged újítói. Több üzem vezetői — a Fémipari Vállalatnál és másutt is — nem biztosították, hogy az újítók meg­jelenjenek ezen a tanácskozáson. A Városi Párt-vég­rehajtóbizottság többször felhívta az üzemek vezetői­nek figyelmét a gondos intézkedési tervek összeállítá­sának, a rejtett tartalékokat kutató brigádok munká­jának fontosságára. Ennek ellenére több üzemben még ma sincs kielégítő intézkedési terv és legfeljebb csak papíron vannak meg a rejtett tartalékokat, a lehető­ségeket feltáró brigádok. Nemrégiben a Városi Párt­végrehajtóbizottság javaslatára egy megbeszélésen el­határozták az üzemek mozgalmi és gazdasági vezetői, hogy a harmadik negyedévre intézkedési tervet dol­goznak ki, az üzemek előtt álló feladatok jó végrehaj­tására. Az üzemek vezetői megígérték, hogy ezeket a terveket az elmúlt hét végéig eljuttatják a pártbi­zottság ipari osztályának. Általában nem történt ez meg. Vajon mire várnak egyes üzemek -feledékeny-, vagy az adott esetben nemtörődöm vezetői?! Sajnos nem egy üzemben a pórt- és szakszervezet, a gazdasági vezetés elhanyagolta a kollektív és egyéni vállalások ellenőrzését, azok kielégítő segítését. Ez egyenlő a munkaverseny elhanyagolásával. A műsza­kiak, művezetők — akiknek a munkája elismert és megbecsült — sajnos több helyen nem úgy segítik a versenyt, mint ahogyan mód volna erre. A Kéziszer­számárugyárban, az Autójavítóban és másutt szavak­ban hangoztatják a napi és dekádtervek teljesítésének jelentőségét, a gyakorlatban azonban nem törekednek jól ennek megvalósítósára. Több üzem igazgatója — Konzervgyáré, a Textilműveké, a Kéziszerszámgyáré, az Űjszegedi Kenderé, Vágóhídé, Fémipari Vállalaté — tájékozatlan volt a vállalás esedékes részeinek tel­jesítéséről. a munkaversenyről. Ezt a megengedhetetlen nemtörődömséget — a fentiekben felsoroltakkal együtt — meg kell szüntetni, mert mindez is szükséges ah­hoz, hogy eredményesebb legyen a szegedi ipari üze­mek harmadik negyedévi munkája. Az üzemek veze­tői nem egyszer helyesen beszélnek a felelősségről, ar­ról, hogy a mulasztókat, illetve a kötelességüket bizo­nyos vonatkozásokban hanyagul ellátókat felelősségre kell vonni. A felelősség és a mulasztásnál a felelős­ségre vonás azonban vonatkozik az üzemek vezetőire is. A nemtörődöm, az emberek ügyei iránt közömbös ve­zetőnek pedig viselni kell a felelősségre vonást! Az üzemek párt- és szakszervezetei, a gazdasági vezetők körültekintően vizsgálják meg munkájukat, s szüntessék meg az üzemekben az elsorolt hibákat. Teljesítsük napról napra, dekádról dekádra a terv minden előírását, a vállalás esedékes részét! Üzemi levelezőink írják Maradék nélkül leijesíijük az előirányzott terveket Ha egy idegen érkezik a Szegedi Szőrme- és Börruha­készíiő üzembe, az első pillanatban úgy érzi magát, mintha kiállításon vagy divatbemutatón lenne. Az üzem területén nemcsak a műhelyekben, hanem lent az. udvaron is nagy a sürgés-forgás. Itt történik az áruk átvétele. Az. üzem termé­keit átvizsgálva előkészítve bocsátják az üzem dolgozói az. átvevő szervek részére. Szép sorjában sorakoznak az irha-, panolux, felnőtt és gyermek bélelt kabátok, melyek a tél be­köszöntését várják. Az. üzem dolgozói az elmúlt napokban már teljesítették I. féléves tervüket, s most az utolsó napokban azért harcoltak, hogy minél több árut adhassanak terven felül népgazdaságunknak. Az eredmények elérésében ser­kenti a dolgozókat pártunk márciusi határozata, mely felhív­ta a figyelmet ismélelen a termelékenység növelésére, a ki­váló minőségű munkának jelentőségére. Dolgozóink igye­keztek saját területükön a legtöbbet tenni a határozat megvalósításáért. Az eredmények elérésében a pártszervezet is nagy segítséget nyújtott, naponta ellenőrizte a különböző termelési mutatókat, az üzemrészek eredményeit, s ahol szükséges volt segített a problémák megoldásában. Most azért dolgozunk, hogy a következő negyedévben is mara­déktalanul teljesíthessük az előirányzott terveket. Nagy József 6312 kilométer A Béke-Világtanács helsinki találkozójának tiszteletére a szegedi 42. számú Autóközle­kedési Vállalat dolgozói má­jus folyamán elért hajtóanyag megtakarításának felhasználá­sával vállalták, hogy a béke­találkozó alatt június 22-től 29-ig a szegedi kocsipark 4632 kilométer, a hódmezővásárhe­lyi, makói, szentesi kocsipark egyenként 560—560, összesen tehát 6312 kilométer békeutat tesznek meg, illetve teljesíte­nek terven felül. Vállalatunk és békebizottsá­gunk ezzel fejezte ki békeaka­ratát. Egyessy Lajos Éves tervünket 58.8 százalékra lelje sí lettük Az őszi idényre való felké­szülés képezi jelenleg vállala­tunk — a Paprikafeldolgozó Vállaldt — fő munkáját. A gépek karbantartása nagy ütemben folyik és előrelátható­lag határidő előtt, augusztus 10. helyett augusztus t-re el­készül. A zavartalan munka biztosítása érdekében bővítik az üzemet. Többek között két darab 20 vagonos légszárító pajta épül és korszerű köz­ponti kazánház. A karbantar­tásnál dicséretreméltó munkát végeznek a DlSZ-fiatalok. Ludwig Illés, Varga Oszkár, Kószó Ferenc és Gyömbér elv­társ brigádja példamutatóan megállja a helyét minden mun­kában. » *r " Az őszi idényre való felké­szülés mellett nem szünetel a gyártás sem. Vállalatunk a dolgozók jobbminőségii áru­val való ellátása érdekében 3400 kilogramm csemegepapri­ka gyártását vállalta terven felül. Az éves csemegepaprika­gyártási tervünket eddig 98,3 százalékra teljesítettük. Kovács Jenő Mikor készül el a nagy fúrógép? Mi, a MAV Felépítményi Vasanyagjavító ÜV dolgozói megfogadtuk, hogy április havi lemaradásunkat a második ne­gyedév végére behozzuk. Má­jusban szép eredmények is születtek, 101 százalékra tel­jesítettük a tervet. Iparko­dunk, mert szeretnénk mi is december 18-ára befejezni éves tervünket. Üzemünk termelékenységét azonban még jobban lehetne emelni, még sokkal szebb eredményeket tudnánk elérni, ha a nagy stabil fúrógép javí­tását már elvégezték volna. A munka befejezését még ápri­lis 4-re vállalták, azonban még a mai napig sem készült el. Először az volt a probléma, hogy nincs olyan esztergapad, amelyen a vezértengelyt meg lehet csinálni. Februárban megkaptuk az új, korszerű esz­tergapadot, a vezértengely mégis csak május végére ké­szült el. Akkor az volt a pro­bléma, nem lehet megcsinálni a fúrógépet, mert nincs bronz­persely. Bronzpersely is van már régen és most már azt szeretnénk tudni, mikor készül el végre a nagy fúrógép, mely biztosítja, hogy mi, dolgozók is eleget tehessünk adott sza­vunknak. Szendrei József Képek az üzemek életéből A Szegedi Ruhagyárban virággal is szokták köszön­teni a munka élenjáróit. Mári Sándorné, az üzemi bizott­ság elnöke virágcsokrot ad át Rékasi Lászlónak, aki ki­váló eredményt ért el. A Szegedi Kenderfonógyár simító üzemrészeben az V-ös gép nagy javítását végzi Szilágyi István és Varga Sándor lakatos Id. Balla Sándor a Szegedi Fémipari és Finommecha­nikai Vállalatnál a kofamérlegek szerelését és pontosítását végzi. A legutóbbi értékeléskor termelési eredménye 173 százalék volt. (Llebmann Béla [elvételet) A szegedi faipari üzemek vezetőinek tanácskozása A SZEGEDI faipari üze­mek élenjáró dolgozói, mű­vezetői, műszaki vezetői és igazgatói szerdán délután a városi pártbizottság javasla­tára tanácskozást tartottak a Műszaki és Természettudo­mányi Egyesület Horváth Mihály utcai előadótermében. Szabó Lajos elvtárs, a Sze­gedi Ecsetgyár igazgatója volt a vitavezető. Szabó elvtárs elmondotta, hogy a Központi Vezetőség március 4-i határozata értel­mében a faiparnak is teljesí­teni kell a termelés 5.2 száza­lékkal, a termelékenység 3.9 százalékkal való emelését és az önköltség 3 százalékos csökkentését. A hármas cél elérésének egyik alapvető feltétele a műszaki színvonal és műszaki ellátás megjaví­tása. Elmondotta azt is Szabó elvtárs, hogy a szegedi fa­ipari üzemeket. — kivéve a Szegedi Falemezgyárat és a Gyufagyárat — általában az elmaradt technika és megle­hetősen gyenge műszaki ve­zetés jellemzi; összehasonlít­va a könnyűipar egyéb ágai­val. Ez a szervezetlenség is drágítja a termelés önköltsé­gét és erősen lassítja a ter­melékenység emelését. Be­számolója további folyamán részletesen vázolta a műsza­kjait feladatait az üzemszer­vezés, az újító-mozgalom, a munkaverseny, a szakmai kérdés, a munkásokról való gondoskodás és még több más kérdésben. A TANÁCSKOZÁSON el­sőnek Barát János elvtárs, a Szegedi Falemezgyár Gőzfü­rész üzemének dolgozója szó­lalt fel. A többi között fel­hívta a figyelmet arra is: sa­ját üzemében is tapasztalta, de máshol is biztosan előfor­dult, hogy egyes műszaki ve­zetők az alulról jövő bírála­tot nem fogadják el és azt a műszakiak dolgába való ille­téktelen beavatkozásnak tartják. Helyesen állapította meg, hogy ezt meg kell szün­teni. Fehér István elvtárs, az asztalos szövetkezet dolgo­zója kifogásolta, hogy a bú­torgyártáshoz nem jó minő­ségű , bútorlapot és lemezt kapnak a gyáraktól. Doktor Lajos elvtárs, az Ecsetgyár dolgozója a minőség kérdé­séhez szólt hozzá. Rámutatott arra a hibára, hogy a dolgo­zók egy része „szalajtja" a munkáját a magasabb terme­lési százalék érdekében és így keletkezik sokszor a gyengébb minőségű termék. Hévízi János elvtárs, a vá­rosi párt-végrehajtóbizott-sag részéről vázolta a szegedi fa­ipar helyzetét és megállapí­totta, hogy 1953-hoz viszo­nyítva 1954-ben visszaesés volt, de ennek az esztendő­nek öt hónapjában ismét mu­tatkozott némi javulás. Meg­állapította Hévizi elvtárs, hogy az üzemek műszaki dol­gozói vagy nem. vagy csak keveset foglalkoznak a mun­kaversenyszervezéssel. az újító-mozgalommal. Hiba, hogy a Szegedi Falemezgyár Gőzfűrész üzemében meg­szűnt a sztahánovista és újí­tókör. A szakmai továbbkép­zéssel kapcsolatban megálla­pította. hogy a Faipari Tudo­mányos Egyesületben kevés munka folyik. A vezetőség egyáltalán nem dolgozik és amilyen szép, termékeny élet folyik a többi szakosztályok­ban. olyan halódó a FATE munkája. Ezt a hiányosságot sürgősen meg kell szüntetni! Joszt Gyula elvtárs, a KÖMI-től, elmondotta, bizto­sítják a műszaki előfeltétele­ket ahhoz, hogy az éves ter­vüket december 10-re befe­jezzék. — Horváth Márton, Pestalics László. Fisi Ernő felszólalása után Szabó La­jos elvtárs összefoglalta a ta­nácskozás eredményét. HIBA VOLT, hogy a Falc mezgyár. Gyufagyár és még több más faipari vállalat ve­zetője, igazgatója elítélendő módon nem vett részt a ta­nácskozáson

Next

/
Thumbnails
Contents