Délmagyarország, 1955. április (11. évfolyam, 77-101. szám)

1955-04-01 / 77. szám

Világ proletárjai egyesüljetek i I SWJL AZ MDP CSONGRÁDMEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 77. SZAM PÉNTEK, 1955. ÁPRILIS 1. Nagy pártunk vezetésével, szilárd egységben előre a virágzó, szocialista Magyarországért! ARA: 50 FILLÉR Tisztasági hónap •"Tisztaság fél egészség- — mondja a közmondás. Ennek ér­dekében rendezzük meg ez évben is városunkban az immár ha­gyományossá váló tisztasági hónapot, mely április elsejével kez­dődik és a hónap végéig tart. A lakásokban a hosszú téli hónapok alatt a szokásos min­dennapi takarítás ellenére is sok baktérium halmozódott fel -— por, hamu, pernye lepi be a bútorokat. A háziasszonyok ezért ilyenkor tavasszal nagytakarítást végeznek. De nemcsak a laká­sunkban, hanem bizony több helyütt az udvarban, az utcán, terein­ken sokfelé láthatunk télen ót összegyűlt szemetet, hamut és egyéb hulladékot. Ennek az eltakarítása nagyrészt a köztisztasági szervek feladata. Nem támaszkodhatunk azonban teljes egészében a köztisztasági szervek munkájára, mert ezek bármennyire jól működjenek is, nem tudják végrehajtani azokat a nagy feladato­kat, amelyeket egy város tavaszi -"nagytakarításánál- el kell vé­gezni. A köztisztaság mindannyiunk közös ügye, ezért valameny­nyiünk közös erőfeszítésével, tevékeny közreműködésével lehet csak fenntartani és megfelelő szintre emelni. Hiába tartja tisztán házatáját városunk lakóinak többsége, ha akad néhány olyan ház, ahol semmibeveszik a tisztaság követelményeit, — poshadó víz, felhalmozódott rothadó szemét, szétszórt trágya, rosszul épített és helytelenül kezelt sertésól szennyezi a környék levegőjét, a legyek ezrei rajzanak szét és viszik tova a kórokozó baktériumok millióit a szomszédok tiszta konyhájába, vagy éppen egy csendesen alvó csecsemő kocsijába, arcára. Városunk tisztasága csak úgy tartható fenn, ha a dolgozók ki is fejezik ezirányú kívánságukat: otthon, munkahelyen, piacon, utcán, üzletben, vendéglőben, vonaton, vagy bárhol másutt. Kö­veteljék meg dolgozóink egymástól a mindenkire kötelező higé­niát, a rendet és a tisztaságot. A tisztaság fenntartása nem jár minden esetben különösebb költséggel, sőt fáradsággal sem; a környezet tisztasága megoldható városunkban is egyrészt az in­gatlantulajdonosok, a házfelügyelők gondos, lelkiismeretes mun­kájával, másrészt társadalmi munkával, — az árkok, gyalogjárók megjavításával, törmelékek eltávolításával, fásítással, az iskolák udvarának és környezetének csinosításával stb. Üzemekben, mun­kásszállásokon, kollégiumokban, tanulóotthonokban és minden egyéb helyen maguk az ott dolgozók törődjenek a tisztaság felté­teleinek megteremtésével és fenntartásával — hisz saját ügyünkről, egészségünkről van szó. Városunk közegészségügyi viszonyai sokat fejlődtek az el­múlt 10 esztendőben. Ezt kell tovább fejleszteni és társadalmi ösz­szefogással az áprilisi hónapot valóban a tisztaság hónapjává tenni. A Városi Tanács Egészségügyi Osztálya, vagy a Közegészségügyi­járványügyi Állomás egyedül nem képes megbirkózni ezzel a fela­datta: Szeged város minden dolgozója kapcsolódjon be most a -Tiszta Szegedért- mozgalomba. A rrűpgalom célja, hogy a tiszta­sági hónapban elért eredményeinket kitartó, szorgalmas munká­val tartóssá tegyük, szeretett városunk külső képe és belső rendje egyaránt olyan fokra emelkedjék, mely a kiemelt városok sorá­ban is első helyet biztosít számára. Különösen nagy feladatok vár­nak ipari üzemeinkre. Rendkívül fontos, hogy üzemeinkben mind a belső, mind a külső nagytakarítást áprilisban a legnagyobb oda­adással végezzék el. Csinosítsák környezetüket. A mezőgazdaság szocialista szektorainak dolgozói is kapcsolódjanak be a -Tiszta Szegedért- mozgalomba és egyre növekvő gazdaságuk és virágzó jólétük gazdaságaik tisztaságában, állataik gondozásában is jusson kifejezésre. Az oktatásügyi szervek bekapcsolódása a tisztasági hónapba különösen fontos, hiszen rájuk van bízva gyermekeink nevelése, higénikus életmódra való szoktatása, a szépnek, a tisztának, a hasznosnak a megszerettetése. Nevelőink ebben a hónapban foko­zott mértékben hívják fel tanulóink figyelmét a tisztaság fontos­ságára, annak egészségvédő jelentőségére. Az iskolák udvarait fo­kozott gondossággal hozzák rendbe, parkosítsák az iskolák környé­két, a tantermeket mintaszerűen takaríttassák, célszerűen díszít­sék és ízlésesen virágosítsák. Írassanak iskolai dolgozatokat a tisztaság jelentőségéről, s jutalmazzák a legjobb dolgozatokat. Hirdessenek versenyt az egyes osztályok között és a nyerteseket jutalmazzák. Különösen nagy feladat vár a tisztasági mozgalom eredmé­nyességének kialakításában a tömegszervezetekre, a Hazafias Népfront-bizottságokra, hisz Szeged dolgozó tömegeinek mozgósí­tásában az 6 szerepük rendkívül fontos. Városunk minden dolgozója kezdeményező ötletekkel aktí­van vegye ki részét a munkából, járuljon hozzá a -Tiszta Szeged­vabóban tiszta képének kialakításához, az áprilisi tisztasági hónap sikeréhez, Dr. Lantos György városi főorvos Csongrád megye ifjúsága Szegeden tartja II. Tavaszi Béketalálkozóját Kié lesz a Csongrádmegyei Párt-végrehajtóbizottság emlékzászlója Csongrád megye ipari és mező­gazdasági üzemeiben heves verseny folyik azért, hogy méltó eredmé­nyekkel köszönthessék a dolgozók felszabadulásunk 10. évfordulóját, április 4-ét. Ezen a nemes törekvé­sen túl azonban az a cél is ser­kenti az üzemek dolgozóit, hogy el­nyerhessék üzemük részére a Csongrádmegyei Párt-végrehajtó­Ipar Az ipari üzemek között ezidőszerint első a Szegedi Konzervgyár, második a Szegedi Paprika­feldolgozó és harmadik a Dorozsmai Pamutszövő. A SZEGEDI KONZERVGYÁR I. negyedévi várható tervteljesítése 117 százalék. A termelékeny­ség 20.3 százalékkal emelkedett a tervezett fölé, ugyanakkor nsgymrétékben javult a minőség is. Az üzem jóval a határidő előtt teljesítette negyed­évi exporttervét. Csökkent a mulasztások, késések száma, erősödött a munkafegyelem. A SZEGEDI PAPRIKAFELDOLGOZÓ I. ne­gyedévi várható tervteljesítése 123.4 százalék. Eb­ben az üzemben a termelékenység 20 százalékkal emelkedett a tervezett fölé. Javult az árucikk mi­nősége is. Azonban a munkafegyelem itt nem olyan jó, mint a Konzervgyárban. A DOROZSMAI PAMUTSZÖVÖ első negyed­évi várható tervteljesítése 114 százalék; a termelé­kenységet 13 százalékkal emelte a tervezett fölé. A munkafegyelem sokat javult. Igazolatlan mulasz­tójuk nem volt azonban még csökkenteniök kell a késések számát. A fenti három üzemen kívül esélyes még az emlékzászló elnyerésére a Hódmezővásárhelyi Mér­leggyár, a Szentesi Baromfifeldolgozó, a Szegedi Ruhagyár, az Űjszegedi Kendergyár és a Szegedi Jutagyár is. A KISIPARI SZÖVETKEZETEK közül ezidő szerint első a Makói Szövő KSZ. Első negyedévi várható tervteljesítése 117 százalék. A termelé­kenység 36 százalékkal emelkedett a tervezett fölé. ' Kötbérkifizetésük nem volt. Igazolatlan mulasztás, késés nem volt. Április 4-re 37 ezer forint értékű felajánlást teltek és 99 ezer forint értéket teljesí­tettek. Második a Szegedi Nivó KSZ. Várható első negyedévi tervteljesítésük 110 százalék, a terme­lékenységet 11.9 százalékkal emelték a tervezett fölé. Minőségi kötbérkifizetésük nem volt. 126 ezer forint terven felüli felajánlásukat 193 ezer forintra teljesítették. bizottság megtisztelő kitüntetését, az emlékzászlót. Hogy melyik ipa­ri üzem, gépállomás, állami gaz­daság, kisipari szövetkezet, vagy tsz nyeri el ezt a zászlót, az még nyitott kérdés. Mindenesetre a leg­jobb. De ki lesz a legjobb? Ebbe beleszólhat a még hátralévő napok teljesítése, A Csongrádmegyei Párt-végre-­hajtóbizottság értékelte az ipar­ban és mezőgazdaságban folyó fel­szabadulási verseny eddigi ered­ményeit. A március 30-i értékelés alapján az alábbi üzemek, kisipari szövetkezetek, gépállomások, állami gazdaságok és tsz-ek az esélyesei az emlékzászlónak: Mexőg'üxdaság AZ ALLAMI GAZDASÁGOK versenyének ér­tékelésekor az operatív bizottság figyelembe vette az egyes gazdaságok első negyedévi tervteljesítését, a minőségi munkát, az önköltségcsökkentést, a ver­senyszervezést, a dolgozókról való gondoskodást, a balesetvédelmi felkészülést, az újításokat, a gazda­ság rendjét és a tisztaságot. Ennek alapján (ponto­zással) az emlékzászló elnyerésére legesélyesebbek a Kláremajori Állami Gazdaság 2324 ponttal, a Szentes-Újvárosi Állami Gazdaság 1741 ponttal és a Székkutasi Állami Gazdaság 1520 ponttal. A GÉPÁLLOMÁSOK felszabadulási versenyét a fentiekhez hasonló szempontok szerint értékelte az operatív bizottság és megállapította, hogy már­cius 31-én — a húszadikai állapotnak megfelelően — az elsőségre legesélyesebbek a pusztamérgesi,, a kisteleki és az árpádhalmi gépállomások. A tava­szi munkákban a Pusztamérgesi Gépállomás orszá­gosan is első ezideig, a Kisteleki Gépállomás pedig második. A TERMELŐSZÖVETKEZETEK közül hosszú idő óta első helyen áll a szentesi Felszabadulás TSZ, most azonban nehéz volna eldönteni hogy a verseny végleges lezárásakor melyik termelőszövet­kezet nyeri el az emlékzászlót. Az operatív bizo.tt­ság megállapítása szerint az elsőségre nagyon esé­lyes az ásotthalmi Szabadságharcos, a szentesi Fel­szabadulás, a makói Úttörő és az eperjesi Ifjú Gárda Termelőszövetkezet. Az operatív bizottság a jövő hét folyamán vég­legesen értékeli a versenyt. A Csongrádmegyei Párt-végrehajtóbizottság áp­rilis másodikán, a felszabadulási műszak befejezé­sekor értékeli véglegesen a versenyt, s ekkor dől el, kik kapják meg az üzemek, a ksz-ek, a gépállomá­sok, az állami gazdaságok, a tsz-ek közül az em­lékzászlót. A végleges értékelés után történik meg az öt emlékzászló ünnepélyes átadása is, Ma kezdődnek Szegeden a felszabadulási ünnepségek Á DISZ Csongrádmegyei Bizott­sága a szegedi egyetemi DlSZ-bi­zottság kezdeményezésére 1953 má­jus 9-én, a fasiszta Németország fe­lett aratott győzelem évfordulója napján rendezte meg Szegeden a Csongrád megyei ifjúság I. Tavaszi Békeünnepét. Ezen a jól sikerült találkozón a megye területéről a fiatalok ezrei vettek részt, bizonyít­va ifjúságunk egységét, tettereiét, lelkesedését, vidám életét. A DISZ Csongrádmegyei Bizottsága úgy ha­tározott, hogy ez évben is megren­dezi a találkozót május 8-án, va­sárnap a megyei DISZ-szervezetek, a Béketanács, DISZ KV és a Haza­fias Népfront Országos Tanácsa se­gítségével. A Csongrád megyei ifjúság II. Tavaszi Béketalálkozójának célja, hogy kifejezésre juttassa: megyénk ifjúsága pártunk vezetésével az al­kotó békéért harcol, kész a béke, eredményeink, szabadságunk, füg­getlenségünk megvédéséért minden erejét latbavetni. Kifejezésre juttat­ja e találkozó, hogy megyénk mun­kás. paraszt és tanuló fiataljai egy­ségesen harcolnak pártunk célkitű­zéseinek megvalósításáért. Szeged dolgozói felszabadulásunk 10. évfordulója alkalmából válioza­tos, gazdag műsorral köszöntik sza­badságunk ünnepét. Ma kezdődnek meg Szegeden a felszabadulási ünnepségek. Délután fél 5-kor az Orvosegyetem felszaba­dulási ünnepséget rendez a Dugo­nics téri egyetem nagytermében, melyen dr. Ivanovics György Aka­démikus, kétszeres Kossuth-díjas, a Mikrobiológiai Intézet igazgatója tart előadást. Április 2-án, szombaton délelőtt fél 11-kor a Tu­dományegyetem rendez ünnepséget az Ady téri egyetem Auditórium Maximumában, melynek szónoka Anialffy György egyetemi tanár. Ugyancsak szombaton délelőtt 11­kor a Pedagógiai Főiskolán lesz ünnepség. Délelőtt az általános- és középiskolákban emlékeznek meg ünnepélyesen a nagy napról. A szegedi üzemekben,, hivatalokban, tsz-ekben ünnepi pártnapot tarta­nak délután és este, amelyeken megjutalmazzák a felszabadulási verseny legjobbjait. A pártnapo­kat a legtöbb helyen a kullúrcso­portok műsora követi, A szegedi Nemzeti Színház este 7 órakor mu­tatja be Shakespeare: „Vízkereszt* cimű vígjátékát. Április 3-án, vasárnap reggel fél 6-kor kezdőd­nek a sportversenyek az SZHSZ és a Motoros Társadalmi Szövetség rendezésében a felszabadulási mo­torkerékpárversennyel, melyet egésznapos sportműsor kövei. A Vegyipari Technikum névadó ün­nepsége 11 órakor kezdődik. A sportklubok ünnepségeken emlékez­nek meg felszabadulásunk 10. év­fordulójáról. Este fél 7-kor gyüle­keznek a szegedi munkás, paraszt ée diák-fiatalok a Beloiannisz té­ren, ahonnan el indul a fiafalok fáklyás, ]ampionos menete nótaszó­val az Iskola utcán, a Sztálin sé­tányon a pártház elé, majd a Sztálin körúton, a Takaréktár ut­cán, a Széchenyi téren át a Klau­zál térre, ahol végetér a fáklyás felvonulás. Az évforduló előestéjén mulatja be a Vörös Csillag film­színház a Budapesti tavasz című új magyar filmet. Április 4-én, felszabadulásunk 10. évfordulójá­nak napján, hétfőn 6 órakor zenés ébresztő köszönti Szeged dolgozóit. A felvonulásra a szegedi dolgozók munkahelyeiken gyülekeznek és a megjelölt felvonulási útvonalakon zászlókkal, transzparensekkel, fel­iratokkal vonulnak fel a Klauzál lérre, ahol 10 órakor kezdődik a nagygyűlés a Magyar Dolgozók Pártja Szegedi Bizottsága, Szeged Város Tanácsa és a Hazafias Nép­front Szegedi Bizottsága rendezésé­ben. A nagygyűlésen Komócsin Zoltán elvtárs, az MDP Központi Vezető­sége Reviziós Bizottságának tagja, az MDP Központi Vezetősége ágit­prop. osztályának vezetője mond ünnepi beszédet. A nagygyűlés után a párt. a tanács, az üzemek, a tömegszervezetek és mozgalmak képviselői a város dolgozói nevében koszorúkat helyeznek el a Szé­chenyi téri szovjet hősi emlékmü­vek előtt, majd leleplezik a Kál­vin téri pártház talán elhelyezett emléktáblát, mint a Kommunista Párt szegedi szervezete megalaku­lásának emlékét. A nagygyűlés résztvevői ezután a Dugonics te­metőbe vonulnak, ahol megkoszo­rúzzák a szovjet hősök emlékmű­vét­A város sportpályáin délután sportrendezvények lesznek. A sze­gedi Nemzeti Színházban este ün­nepi díszelőadást tartanak, ame­lyen a szegedi Nemzeti Szinház mű­vészei, üzemi ének- és tánekarok lépnek fel, valamint Major Tamás kétszeress Kossuih-díjas kiváló mű­vész és Jámbor László, Liszt-díjas, az Állami Operaház művésze. A nagy évforduló ünnepi műsora a Tiszaparton rendezendő tűzijáték­kal zárni. Teljesítették az első negyedévi tervet Újabb jelentések érkeztek az első negyedévi terv teljesítéséről. A Sze­gedi Homokkitermelő Vállalat dol­gozói március 31-én, fél 12-kor be­fejezték első negyedévi tervüket. A Tisza áradása miatt márciusban nyolc napig nem tudtak dolgozni, dc a felszabadulási versenyben, műszakban, megszüntették az elma­radást. A Szegedi Papír- és Irodaszerér­tékesítő Vállalat első negyedévi ér­tékesítési tervét március 26-án tel­jesítette. A vállalat dolgozói sze­retnék munkájuk alapján elnyerni a ii Kiváló vállalat" címet is.

Next

/
Thumbnails
Contents