Délmagyarország, 1953. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-01 / 204. szám

ZfrjfejmörjETjlRvrM EGYmüLjErmn \ A szegedi egyénileg dolgozd parasztok' az őszi munkák Jobb elvégzésével válaszolnak az Elnöki Tanács új rendeletére A vágóhíd pártszervezete készül a Központi Vezetőség Június 27—28-1 határozatának megbeszélésére J z mdp c s o n g r a d m egye I. P A r t b I z o t t s á g a n a k lapja IX ÉVF. 204. SZAM aha 60 f1lleh KEDD, 1953. SZEPTEMBER 1. r A% új tanév elé Felsőoktatásunk, s benne a szegedi egyetem életében is egy* egy tanév jelentős lépés előre a fejlődés hatalmas útján. Minden esztendő gazdag eredményekben, s ezek útjelzői minőségi és meny­nyiségi szempontból történt haladásunknak. A Szovjetunió pél­dája nyomán egyetemeink minőségi változáson mentek át az el­múlt években, de az átalakulás még korántsem befejezett. Az új tanév kezdete egyetemeink és főiskoláink életében egyaránt szám­adás az elvégzett munkáról és lelkesítő iránymutatás a jövő tanév feladatai elé. A régi egyetem jól-rosszul oktatott, de csak oktatott. Á ma egyetemének egyik fő feladata a pártunk által megjelölt felada­toknak megfelelően a szocialista embertípus kinevelése, kiformá­lása. Az építés korszaka új, egyetemet végzett szakemberének töb­bet kell tudnia a mult szakembereinél s emellett munkaerkölcs­ben, a közösségért való munkában példamutatónak kell lennie. Egyetemünk az elmúlt tanévben jelentős erőfeszítéseket tett ebben az irányban, ennek a célnak az érdekében. Határozott egyetemi munkaterv szabta meg az egyetem nagyobb egységei, a tudo­mánykarok, s ezeken belül az egyes tanszékek, intézetek felada­tait. E mellett az egyes tanszékek számos jó kezdeményezéssel se­gítették a munkaterv kereteit reális, értékes tartalommal kitöl­teni. Előrehaladtunk a munkatervek végrehajtásának ellenőrzése tekintetében is. Amint az egyetemeken folyó tudományos munka megtervezése is ma már magától értetődő és hasznos feladat min­den tudományos dolgozó szemében, úgy növekedett meg az okta­tás tervezésének jelentősége tanszemélyzetünk előtt az elmúlt év folyamán. Az oktatási, nevelési terv legfőbb feladata a szakmai képzés további elmélyítése a programmok vitája útján. Ebben az évben adtunk először sikeresen letett államvizsgával megszerzett dip­lomát fiatal tanáraink, jogászaink, vegyészeink kezébe. Az elmúlt tanévben jelentős előrehaladás volt az egyetemeken a hallgatók­kal való foglalkozás módszertanát illetőleg. Az egyéni foglalkozás lépett előtérbe, az addigi túlzottan globális foglalkozás helyébe. Professzoraink és tanszékeink minden lehető segítséget megadtak ifjúságunknak a munka minél jobb elvégzése érdekében, más­felől a párt- és DISZ szervezetekkel együttesen igyekeztünk ezt a munkát az ifjúság részéről minél hathatósabban alátámasztani az öntudatos, szocialista fegyelemre, való nevelés útján. A közös erőfeszítések eredménye, hogy jelentősen csökkent az elmúlt tan­évben a hiányzás, javultak a vizsgaeredmények, tartalmasabb lett hallgatóink tudása. Az egész tudományegyetem 3.97-es átlagered­ménye országos viszonylatban is jó munkáról tesz tanúbizonyságot. Amíg azonban ez az eredmény megszületett, igen sok problé­mát kellett egyetemünk tanácsának és ifjúságának megvitatnia s hibák még így is maradtak. A tanulás folyamatosságáért indí­tott küzdelem lényeges részeredményekkel járt egyetemünkön -is. A hallgatók nemcsak vizsgára tanultak most már,'de még mindig hosszabb-rövidebb periódusokra szakadozott az egyes tárgyak ta­nulása az évközi kisvizsga-rendszer következtében. Professzoraink ugyancsak sokat tanultak az elmúlt év alatt. Mutatja ezt a tudo­mányos munkának további felvirágzása egyetemünkön, mutatja professzoraink marxista-leninista műveltségének lényeges elmé­lyülése. A tudományos munka szeretete, áldozatok vállalása, mennél értékesebb és intenzívebb tudományos kádernevelés érdekében, ez egyetemünk egyik fő ereje. A tudományos diákkörök országos vi­szonylatban Szegeden működtek talán a legjobban; általában ki­váló hallgatóinkkal sokat foglalkoztunk. Nemzetközi horderejű tudományos sikerekről számolhatnak be professzoraink. Csak egyet említünk közülük: Szőkefalvi-Nagy Béla kétszeres Kossuth-díjas professzortársunk Riesz professzorral közösen írt, eredetileg francia nyelven megjelent könyvét a Szovjetunió Tudományos Akadémiája most orosz nyelvre is lefordíttatja. Ugy hisszük, egyik értékmérője ez a szegedi egyetemen folyó tudományos munka intenzitásának és minőségének. Az új tanév indulásakor nem elég azonban elégedetten vissza­pillantani az elmúlt év eredményeire és megvilágítani a fogyaté­kosságokat. Határozott tervet kell készítenünk a hibák felszámo­lására, a munka még jobb megszervezésére. Általánosítanunk és terjesztenünk kell azokat az értékes módszertani, tanításbeli és neveléstudományi tapasztalatokat, amelyek az egyes tanszékeken megszülettek. Fokozottabb mértékben kell önállóságra nevelnünk értékes fiatal kádereinket. Pártunk és kormányzatunk új politikai irányvonalának megfelelően még inkább arra kell törekednünk, hogy egyetemi hallgatóink és dolgozóink életszínvonala tovább emelkedjék. Jelentős lépés e tekintetben az, hogy a szegedi egye­tem és főiskola több új diákotthon épülettel gazdagodott az új tanév indulásakor s ezekben hallgatóink elhelyezése korszerűbb, megfelelőbb, mint korábban volt. Fokozottabb gondot kell fordítanunk az egyetemről kikerülő tanár hallgatók minőségi képzésére. Az elmúlt tanévben már meg­kezdtük a Módszertani Kabinet útján az egyetem és a gyakorló középiskolák szorosabb kapcsolatának kiépítését. Ebben a tan­évben a viszony még szorosabbá fog válni. A középiskolai oktatás színvonalának emeléséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő számú és jólképzett tanárt bocsássunk közoktatásunk rendelkezésére. Ez az oka annak, hogy a tanárképzéssel foglalkozó természettudo­mányi karon 19 százalékkal, a bölcsész karon 12.5 százalékkal több lesz hallgatóink létszáma, mint az előző tanévben volt. Az értelmiségi munka fokozott megbecsülésének köszönhető, hogy a szegedi egyetemen és főiskolán a professzorátus és tan­személyzet nagy többsége őszinte lelkesedéssel vállalja a szocializ­mus építéséből rá eső feladatok teljesítését. A fiatal, új értelmi­ség is — tanszemélyzetünk tagjai közt egyre több a munkás, pa­raszt értelmiségi, köztük szakérettségit végzett diák — példa­mutató öntudattal, önként vállalt, kemény munkafegyelemmel végzi nehéz és sokrétű munkáját. Az új tanév új feladatokat, új erőpróbát jelent a szocializmus építéséért, a békéért folytatott harcunkban. ígérjük dolgozó né­pünknek, hogy az eddiginél is fokozottabb mértékben vesszük ki részünket a kormányprogramm megvalósításának reánk eső fel­adataiból. Fodor Gábor, Kossuth-düas. a Szegedi Tudományegyetem rektora —Bfm"• Üzemi dolgozók! Minőségi munkával harcoljatok a kormányprogramm megvalósításáért! A Jö ELLENŐZÉS A MINŐSÉGI MUNKÁT SEGlTI A Szegedi Kötél- és Hálógyár dolgozói a harmadik negyedévre többek között azt vállalták, hogy termeivényeik minősége 100 szá­zalékos lesz. Ennek érdekében a művezetők, de a MEO-sok is mident elkövettek. Felvilágosító munkával, de az áruk nagyobb ellenőrzésével sikerült is elérni azt, hogy a nagyobb minőségi hibákat kiküszöböltük. Az üzem dolgozói a sztahánovistákkal élü­kön egymással versenyezve har­colnak a "minőség minden mun­kafolyamatban" megvalósításá­ért. Az eddig elért eredmények azt mutatják, hogy dolgozóink megértették kormányunk pro­grammját. Tudják, ha minőségi árut gyártanak, akkor iparunk közszükségleti cikkeit bő válasz­tékban, jó minőségben és ol­csóbban vásárolhatják meg. A kötélüzemben a nagyobb el­lenőrzés következtében is 100 százalékos minőségi árut gyárta­nak a dolgozók. Tóthpál Illés, Berek Lajos és Kása József kö­télfonó sztahánovisták a mennyi­ségi termelés mellett nagy gon­dot fordítanak a minőségre. Az ő általuk készített áruk minő­sége mindig kifogástalan. A hálóüzemben a minőségi munka terén élenjár Gaál Kata­lin ifjú sztahánovista gépiháló­kötő. Nála eddig többször elő­fordult csomócsúszás. Ezt a hi­bát már teljesen kijavította. Se­gítségére volt a művezetője is és olyan fogásokra tanította meg, amelyekkel teljesen ki tudta kü­szöbölni a gépen a csomócsú­szást. A kishál ószorelőknél Veszeli Györgyné, a nagyhálószerelőknél pedig Sóbujtó Györgyné—Kádár Margit pát dolgozik minőségi hiba nélkül. Becset Józsefné és Megyeri Istvánná brigádja is ki­fogástalan minőségi munkát vé­gez a hálóvarróknál. A Kötél- és Hálógyár dolgo­zói minden igyekezetükkel azon dolgoznak, hogy kormányunk programmját a minőségi munká­Uzcmi dolgozók! "Minőséget minden műveletnél* — jeszó­val harcoljatok a kormány­programm megvalósításáért. Tekintsétek elsőrendű feladat­nak a mennyiség növelése mellett a minőségi áru gyár­tását. Kövessétek azokat a dolgozókat, akik helyes mun­kamódszerek alkalmazásával mindig elsőosztályú gyártmá­nyokat készítenek. A vásárló­közönség egyre növekvő igé­nye elsöosztályú árut vár az üzemek dolgozóitól, ezért még jobban ki kell szélesíteni a minőségért folyó versenyt és népszerűsíteni kell azokat, akik legjobb eredménnyel dol­goznak. jukkái a sikeres megvalósításhoz segítsék, Fodor Dezső MINŐSÉGI ELLENŐRZÉS _ A DOLGOZOK KÖZÖTT A Szegedi Finommechanikai Javító Vállalatnál augusztus 20 után tovább folytatódik a ver­seny a munka minőségének javítá­sáért, A kormányunk programm­ja a mi munkásainkat ls nagy feladatok elé állítja. Ezért elha­tározták dolgozóink, hogy a jobb minőségi munkáért egymással minőségi ellenőrző megállapo­dást kötnek, A kijavított gépe­ket egymás között felülvizsgál­ják és az észlelt hibákat azon­nal helyrehozzák. Amikor ez megtörtént, csak azután adják to­vább a minőségi ellenőrzést vég­ző szervnek. A dolgozók ezen kezdeményezése szép eredmé­nyeket hoz, mert jobban vigyáz­nak arra, hogy tökéletesen vé­gezzék a javítási munkákat. A minőség Javítását szolgálja a műszaki értekezlet legutóbbi határozata is, amely kimondja, hogy az osztályok dolgozóinak szakmai továbbképzésen kell résztvennlök. Ez az intézkedés igen helyes, mert ahogy növek­szik a dolgozók szakmai isme* rete, úgy ^laposabban megisme­rik a különböző gyártmányú gé­peket és a rajta levő javításokat is hiba nélkül tudják elvégezni. Sirokmán Sándor SZOVJET MÓDSZERREL A KIVALÖ MINŐSÉGÉRT [ Több és jobb munkával, a munkafegyelem megszilárdításá­val harcolnak a Tisza-malom dolgozói a kormányprogramm sikeréért. Alkotmányunk ünne­pének tiszteletére vállalt kötele­zettségeiket maradéktalanul tel­jesítették. Ez tette lehetővé, hogy augusztus havi operativ tervüket augusztus 28-án reggel 6 órakor befejezték és elsőrendű minőségi lisztet bocsátottak a fogyasztók rendelkezésére. Spéber József sztahánovista i6* molnár a Danilin szovjet hen­gervágási módszerrel nagyiban elősegítette a tervteljesítést és a fajlagos energiafelhasználás csök­kentését. Jó munkájáért az "Élel­miszeripar kiváló dolgozója* megtisztelő címet kapta. Maróti, Baricsa és Dániel bri­gád a hozzájuk beosztott társaik­kal állandóan foglalkoznak, az őrlést helyesen vezetik. A minő­ségi munkájuk mindig kifogás­talan és ők is hozzásegítették a Tisza-malmot ahhoz, hogy első­rendű minőségű lisztet juttas­sunk a fogyasztóknak. Az üzem­zavar minimálisra való csökken­tésére is nagy gondot fordítanak, 27 napi folyamatos őrlésnél leg­utóbb az üzemzavar 0.3 száza­lékra csökkent. A Dobó lisztmérő brigád, Berkó István párttitkár elvtárssal és Goda István liszt­mérőkkel állandóan 123—124 szá­zalékra teljesítik normájukat, önáluk is elsőrendű feladat, a minőség állandó javítása és a lisztszóródás minimálisra való csökkentése. A Tisza-malom dolgozói to­vább javítják munkájukat, hogy a III. negyedév sikeres befejezé­sével a malmok közötti verseny­ben az első helyre kerüljenek. Huszár Mihály A szovjet kormány jegyzéke az osztrák államszerződésről Franciaország, az Egyesült Államok és Anglia kormányához Moszkva (TASZSZ) Augusztus 28-án a Szovjetunió külügyminisztériuma Franciaország moszkvai nagykövetségének meg­küldte a szovjet kormánynak az osztrák államszerződésről szóló jegyzékét, amelynek szövegét az alábbiakban hozzák nyilvános­ságra: "A Szovjetunió külügyminisztéri urna megerősíti Franciaország nagykövetsége ez év augusztus 17-i válaszjegyzékének vételét és szükségesnek tartja kijelenteni, hogy ebben a jegyzékben nem nyújtanak kielégítő választ az oszt­rák szerződés kérdésére vonatko­zóan. > Az augusztus 17-1 jegyzék arról tanúskodik, hogy Franciaország kormánya ezúttal sem jelentette ki: hajlandó visszatérni az osztrák szer­ződéstervezet megvitatására, amely szerződéstervezet cikkelyeinek többségében már 1949-ben meg­egyezés jött létre Franciaország, a Szovjetunió, Anglia és az Egye­sült Államok között, ami megte­remtette a lehetőséget, hogy meg­egyezés jöjjön létre a tervezet többi, nem rendezett kérdésében. Másrészt Franciaország- kormánya arra a kérdésre sem válaszolt, hogy visszavonja-e az úgynevezett rövidített szerződésre vonatkozó ja­vaslatát. Ez az úgynevezett rövidí­tett szerződés figyelmen kívül hagyja az osztrák nép demokrati­kus jogainak kérdését és durván sérti a Szovjetuniónak az 1915. évi potsdami egyezményben az auszt­riai volt gémet javakra vonatko­zóan előírt jogait. Az azonban, hogy a francia kormány nem haj­landó eltekinteni a "rövidített szerződés* megvitatásától — amely szerződést Franciaország, Anglia és az Egyesült Államok kormánya 1952-ben a Szovjetunió részvétele nélkül, a Szovjetunió érdekeinek nyilt megsértésével dolgoztak ki — lehetetlenné teszi az osztrák szerződéstervezet megvitatásának folytatását. Ezzel kapcsolatban a szovjet kormánynak feltétlenül fi­gyelembe kell vennie, hogy Auszt­ria kormánya még 1952 július 31-én kijelentette: "további tárgyalások lehetetlenek az államszerződés régi tervezete alapján* és hogy Gruber osztrák külügyminiszter 1952 május 24-én adott nyilatkoza­tában kijelentette: "Ausztria kész tárgyalásokat folytatni 1952 alap­ján, de távolról sem hajlandó 1949 alapján*. Az osztrák kormánynak a szovjet kormányhoz intézett augusztus 19-i jegyzéke arról ta­núskodik, hogy az osztrák kormány nem tagadta meg azon hivatalos kijelentéseit, amelyeket a mult év­ben az osztrák államszerződéster­vezet ellen tett és amely állam­szerződés cikkelyeinek többségében megegyezés jött létre. Franciaország kormánya augusz­tus 17-i jegyzékében a "rövidített szerződés*-tervezetről való lemon­dását egyes előfeltételekhez fűzi, ami csak újabb bonyodalmakhoz és huzavonához vezethet az osztrák államszerződés megvitatásában s említett jegyzékében javasolja a négy hatalom külügyminiszterhe­lyettesei tanácskozásának összehí­vását augusztus 31-re. Ezzel kap­csolatban a szovjet kormány szük­ségesnek tartja emlékeztetni az eb­ben a kérdésben elfoglalt állás­pontjára, amelyet ez év május 25-1 jegyzékében fejtett ki. Mint isme­retes, a külügyminiszterhelyettesek tanácskozása nem valamilyen ál­landó négyhatalmi szerv és az ilyen tanácskozás összehívása a Külgyminiszterek Tanácsának ha­táskörébe tartozik, amely ebben az esetben nem vitatott meg ilyen kér­dést. Ami az osztrák kérdésnek 2 né­met problémával való kapcsolatát illeti, a szovjet kormány szüksé­gesnek tartja megerősíteni az augusztus 4-i jegyzékében foglalt kijelentését, nevezetesen azt, hogy *a német probléma megoldásában lehetséges sikerek elősegíthetik az osztrák kérdés megoldását is*. Egyúttal ismeretes, hogy Francia­ország kormánya ez év július 15-1 jegyzékében szintén a német pro­bléma és az osztrák szerződés bi­zonyos kapcsolatainak fennállásá­ból indult ki, minthogy a jegyzék­ben javaslatot tett a négy hatalom külügyminiszterei tanácskozásának összehívására, két kérdés: a néinct probléma és az osztrák szerződés megvitatása céljából...* A szovjet kormány hasonló jegy­zéket juttatott el Nagy-Britannia amivel a szovjet kormány nem ért- | és az Egyesült Államok kormá­het egyet. Franciaország kormányanyához is,

Next

/
Thumbnails
Contents