Délmagyarország, 1953. szeptember (9. évfolyam, 204-229. szám)

1953-09-01 / 204. szám

2 kedd, 1953. szeptember 1. PÁRTÉLEI • A Vágóhíd pártszervezete készül a Központi Vezetőség lúnius 27 — 28-i határozatának megbeszélésére A pártszervezetek életében min­«lig fontos esemény a taggyűlés. Itt számol be a vezetőség végzett munkájáról a tagságnak. Megvitat­ják a pórtszervezet életében fel­merülő problémákat, feladatokat. A pórttagság viszont elmondja vé­leményét a vezetőség munkájúról, rámutat az elkövetett hibákra és ezzel elősegíti a pórtszervezet mun­kájának megjavítását. A taggyű­lések tehát a pártszervezet mun­kájának motorjai, melyek előbbre viszik, előbbre lendítik a munkát. Az eheti taggyűléseknek még inkább előbbre kell lendíteniük a pártszervezetek munkáját. Központi Vezetőségünk Június 27— 28-i ülésén rámutatott a pártveze­tőség által elkövetet hibákra. A Központi Vezetőség határozatának alapján a megyei, járási és városi bővített választmányi ülések fel­tárták a pártbizottságoknál elkö­vetett hibákat, lazaságokat, túl­kapásokat. A hibák azonban megtalálhatók alapszervezeteinknél is. A mostani taggyűlések feladata megismertet­ni a párttagsággal Központi Veze­tőségünk június 27-28-1 határo­zatát és a kritika, önkritika bátor alkalmazásával feltárni az alap­szervezeti vezetőség munkájának hiányosságalt. Ahhoz azonban, hogy ezek a taggyűlések betölthessék hiva­tásukat. a pártvezetőség bátor kiállására van szükség, arra. hogy ne féljenek feltárni saját hibáikat, mulasztásalkat. Á vágóhídi pártszervezet veze­tősége a mult héten már kétszer is összeült, hogy megbeszélje, ér­tékelje eddigi munkáját. Minden vezetőségi tag munkáját külön­külön megvitatták és bátran rá­mutattak egymás hibáira. Elmond­ták, hogy Pásztor Elemér párttit­kár elvtárs ls sokszor megsértette a kollektív vezetés elvét. Sok eset­ben anélkül döntött, fontos kérdé­sekben. hogy megkérdezte volna a többi vezetőségi tag véleményét. Sokszor előfordult, hogy a vezető­ségi ülések ls formálisak voltak, elfogadtak határozati javaslatokat anélkül, hogy megvitatták volna alaposan. Ezért azután egyes ha­tározati. javaslatok papírok ma­radtak, nem valósultak meg a gyakorlatban. Sok hiányosság volt az ellenőrzéssel is. Rózsa István szervező titkár elv­társnak súlyos hibaként rótták fel, hogy elhanyagolta a tömegszerve­zetekkel való foglalkozást. Gyen­gén működnek az üzemben a tö­megszervezetek, pedig lehet ered­ményt is elérni, mint azt a DISZ munkája mutatja, az utóbbi idő­ben. A DISZ munkája megjavult, amióta rendszeresen foglalkozik a vezetőség a fiatalokkal és beszá­moltatják a DISZ-titkárt a végzett munkáról, a feladatok végrehajtá­sáról. Hosszan beszéltek a vezetőség tagjai a népnevelőmunkáról ls, amely nem kielégítő az üzemben. Kampányszerű az agitáció és nem foglalkozik rendszercsen és kielégítően a termelés kér­déseivel. Nem mozgósítanak a hibák kija­vítására. önelégültség tapasztal­ható a szép tervteljesítés miatt. Valóban igaz, hogy szép eredményt értek el. Augusztus hónapban is 130 százalék körül teljesítették ter­vüket, de ugyanakkor hibák is vannak. A népnevelőknek például fel kellett volna figyelniök arra, hogy a bőrfejtőknél a mult hónap­ban a megengedett 3,5 százalék helyett 7,5 százalékos volt a kés­vágásokból eredő selejt. Az üzem­ben igaz hónapok óta nincs iga­zolatlan mulasztás, késés, de a munkafegyelemben lazaság mutat­kozik az átállásoknál, ami elég sok huza-vonával jár. A népnevelők­nek jó agitációs munkával ezeken a hibákon már változtatni kellett volna. Ugyancsak a népnevelők nem kielégítő munkáját ls mutatja az, hogy a taggyűléseken a tagságnak csak 80—85 százaléka jelenik meg. Ezért azonban a pártcsoportveze­tők és a pártszervezet vezetősége is felelős. A pártcsoportvezetők nem megfelelően foglalkoznak a hozzájuk beosztott elvtársakkal, amit bizonyít az ls, hogy a mult hónapban heten nem fizették ki tagsági díjukat, ami igen magas szám, a tagságnak több mint tíz százaléka. A népnevelőknek és pártcsoport­vezetőknek ezekben a napokban minden erejüket összpontosítanak kell, hogy a taggyűlésre mozgósít­sák a togságot, mert csak így ér­hetik el a százszázalékos megjele­nést. Nekik maguknak is bátran fel kell vetni munkájuk hiányossá­gait, hogy azokat a jövőben fel­számolhassák. A vezetőség a beszámolóban sor­ba vett minden hiányosságot, amit eddigi munkájukban tapasztaltak. Rámutatnak arra ls, hogy milyen súlyos mulasztást követtek el azzal, hogy keveset foglalkoz­tak a pártonkívüli dolgozók nevelésével, elhanyagolták a termelésben kitűnt dolgozókkal való foglalkozást s Így hóna­pok óta nem tudtak új tagje­löltet felvenni pártszerveze­tükhöz. A bírálat és önbírálat sem kielé­gítő az üzemben. A dolgozók nem mondják el bírálataikat a vezető­ség felé. Pedig helyes lett volna például, ha Kolonlcs Ferenc elvtárs­nak mindjárt az üzembe érkezése után rámutattak volna helytelen munkamódszerére, megbírálták volna azért, hogy az íróasztal mel­lől vezetett és keveset tartózko­dott lent az üzemben a dolgozók között. Ha ezt megtették volna, ak­kor már a kezdetben felszámolta volna ezt a hiányosságot, nem csak most az utóbbi hónapokban. A közös munkával elkészített beszámoló, a hibák bátor feltárása bizonyára hozzásegíti majd a veze­tőséget munkája megjavításéhoz, elmélyíti a tagság és a vezetőség közötti kapcsolatot, fejleszti a bí­rálatot. önbfrálatot, melynek he­lyes alkalmazásával tovább erősít­hetik majd a vágóhídi pártszerve­zetet. A szovjet kormány jegyzéke Ausztria kormányához az osztrák államszerződésről Moszkva (TASZSZ) Augusztus 29-én a Szovjetunió külügyminisztériuma eljuttatta Ausztria moszkvai nagykövetségé­hez a szovjet kormány jegyzékét az osztrák államszerződésről. A jegy­zék szövege alább következik: »A Szovjetunió külügyminiszté­riuma azzal kapcsolatban, hogy megkapta az osztrák szövetségi kor­mány augusztus 19-i válaszjegyzé­két, szükségesnek tartja kijelen­teni, hogy a szovjet kormány az említett jegyzékben nem talált ki­elégítő választ a szovjet kormány július 29-1 jegyzékében felvetett kérdésre. A fent említettek következtében a szovjet kormány Ismét megerő­síti azt a kérését, hogy az osztrák kormány adjon határozott választ arra a kérdésre, -továbbra is tá­mogatja-e a "rövidített szerződés* tervezetét és érvényben marad-e az Osztrák kormány 1952 július 31-1 memorandumában foglalt nyilatko­zata arról, hogy a további tárgya­lások (az osztrák szerződésről) le­hetetlenek ama államszerződéster­vezet alapján, amelyben korábban lényegében megegyeztek*. A külügyminisztérium az osztrák kormány tudomására hozza ezzel kapcsolatban a szovjet kormánynak Franciaország, Anglia és az Egye­sült Államok kormányához intézett jegyzékét az osztrák szerződés ter­vezetének kérdéséről". Az éliizem jelvényhez méltóan harcolnak a Szegedi Erdőgazdaság dolgozói a kormányprogramm megvalósításáért A Szegedi Állami Erdőgazdaság épületének homlokzatán már két hete ott ragyog az élüzem-csil­lag, valamennyi dolgozó nagy örö­mére és büszkeségére. Mér régóta -titkos* vágyuk volt ez a dolgo­zóknak — mint ahogy azt Boda Jó­zsef elvtárs, igazgató mondotta, amikor az erdőgazdaság dolgozói­nak lelkes munkájáról beszélt. Nem kis dolog élüzemnek lenni, valóban kiváló munkát kellett vé­gezni, hogy az üzem méltó legyen erre a kitüntetésre. A mult' ne­gyedévi fakitermelési tervüket 221, a faanyagmozgatásit 129, a mag­termelésit 311, a csemetetermelésit 153, az erdőművelésit 138 és a nö­vénytermelési tervet pedig 225 százalékban teljesítették. Ezek az adatok első látásra száraz számok­nak látszanak s azonkívül, hogy megmutatják a tervtúlteljcsftést — még nem sokat mondanak, bár már ez önmagában ls sejteti a nagyszerű munkát. Ezért az ered­ményért az erdőgazdasági dolgo­zók százai harcoltak a megye kü­lönböző üzemegységeiben, csemete­kertjeiben. 17 z volt a -mult* s ne is sokat időzzünk mellette — mlnt­ahogy az erdőgazdaság dolgozói sem időznek. Nagy örömmel vették az élüzem-csillagot, de már az át­vételnél megfogadták, hogy ennek birtokában még nagyobb lendület­tel harcolnak újabb sikerek, győi­zelmek eléréséért. Mielőtt azonban megnéznénk, mennyiben váltják va­lóra szavukat az erdőgazdaság dol­gozói, gondolkodjunk el egy kissé azon, hogy mi is a feladatuk? Tudvalévő, hogy a mult bűnös rablógazdálkodása révén erdőben szegény ország lettünk, különös­képpen a síkvidékeken. Ezért kor­mányzatunk célul tűzte ki, hogy az ország területének jelenlegi 12 és fél százalékát kitevő erdőterüle­tet a kétszeresérc emeli tervszerű munkával, erdősítéssel. Csongrád megye területének csupán 2 és fél százaléka erdő, tehát itt még foko­zottabb munkára van szükség, még több mulasztást kell bepótolni. Mit jelent az erdősítés? Nagyon sokat: több lesz a tüzelő, épület-és bútoría. Megjavul a közegészség­ügy, az Alföld tbc-veszéllyel teli poros levegőjét egészségesebb váltja fel. Megjavulnak a mezőgazdaság­ban a termelési körülmények. Az erdősítés, fásitás útját állja a szik­kasztó szeleknek, megköti a sivár homokot, esapadékdúsabb lesz az éghajlat. Községek, városok szeb­bek, egészségesebb levegőjűek lesz­nek — hogy csak a legfőbb ered­ményeit és céljait említsük az er­dőgazdaságoknak. Ezek a célok mit szolgálnak? Egyszerű a fele­let: a dolgozó nép még szebb, még jobb életét s ha a célokért egy­emberként, még fokozódó munka­lendülettel harcolnak az erdőgaz­daság dolgozói, akkor elősegítik az új kormányprogramm megvalósí­tásának meggyorsítását. A miket itt elmondottunk, tud­jék az erdőgazdaság dolgo­zói is. Különösen az új kormány­programm óta gondolnak mind többet erre s érzik még fokozot­tabban a felelősséget a dolgozók­kal és saját magukkal szemben. Ezt a felelősséget igyekeznek ápolni a vállalat népnevelői is, mintahogy azt Márki István elv­társ, párttitkár elmondotta, miköz­ben arról beszélt, hogyan kívánják fokozni a munkalendületet. "Megtartjuk az élüzem-csillagot* — fogadta meg a dolgozók nevé­ben Boda elvtárs. Bátran megfo­gadhatta, mert a dolgozók az augusztus 20-i felajánlásukat csak­nem valamennyien teljesítették az eddigi szép eredmények foko­zásával újabb vállalásokat tettek. Csaja Domonkos, az "erdőgazda­ságok kiváló dolgozójg* megfogad­ta, hogy tervszerű munkaszervezés­sel és Irányítással ebben az eszten­dőben 40 millió facsemetét termel ki, amiből bőven jut az ország más területére is. E célért harcolnak a csemetekerti munkások is s kiváló minőség mellett igen magas telje­sítményeket érnek el. Szabó Já­nosné csemetekerti munkacsapatve­zető és csapata például átlagosan 140 százalékra emelte teljesítmé­nyét, Melegh Margit munkacsa­pata pedig már túlhaladta a 130 százalékot. Simon Veronka, a mind­szenti üzemegység szakmunkásának csapata az erdősítés ápolásában 150 A Szovjetunió kormányának jegyzéke az Amerikai Egyesült Államok kormányához Moszkva (TASZSZ). Miut már a szovjet sajtó j elcti tef le, a szovjet kormány július 30-án jegyzéket in. 'óaett az Amerikai Egyesült Álla­mok kormányához, amelyben tilta­kozását Juttatta kifejezésre az Ame_ rikmi Egyesült Államok kormányá­nál aimialt, hogy július 29-én egy amerikái katonai repülőgép nem messze Vlagyivosztoktól, durván megsértette a Szovjetunió állam­határát - i «m(HH A szovjet sajtó azt ls közölte, hogy július 31-én Ch. Bohlen, az Amerikai Egyesült Államok moszk. vai nagykövete az Amerikai Egye­sült Államok kormányánál^ megbí­zásából emlékiratot nyújtóit át a Szovjetunió külügyminisztériuma, nak, alhialyben vitatja azl a tényt, hogy ameriikai katonai repülőgép megsértette a Szovjetunió állam­halárát rá úgy tünteti fel, mintha az amerikai repülőgépet a Japán­tenger feletti megszokott repülése közben szovjeft vadászgépek meg­támadták volna. A Szovjetunió külügyminisztériuma augusztus 3-án az említett emlékirattal kapcso­latban jegyzéket küldött az Ameri­kai Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének, amelyben a szov. jet kormány az emlékiratban fog­lalt tiltakozást, — mint ulaptolant — visszautasította és megerődítette július 30-án kelt jegyzékét. Augusztus G.én az Amerikai Egyesült Államok moszkvai nagy­követsége az Amerikai Egyesült Allaimok kormányának megbízásá­ból ebben a kérdésben új jegyzé­ket küldött a Szovjetunió külügy­minisztériumának, s ebben mégis- . métlődik az a kijelentés, amelyet a fcniemlített emlékirat tartalmazott­Augusztus 26_án a Szovjetunió külügyminisztériuma jegyzéket kül­dött az Amerikai Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének. A jegyzék hangsúlyozza: minthogy pontos megállapítást nyert az a tény, hogy az amerikai katonai re­pülőgép megsértette a szovjot ál. jamhatárokat, a szoyjet kormány, mint minden alapot nélkülözőt, visszautasítja az Amerikai Egyesült Államok kormányának jegyzékében foglalt tiltakozást. A jegyzik végül leszögezi: a szovjet kormány fenntartja n jú. lius 30-i és augusztus 3-i jegyző, kében foglaltakat, újból hangsú­lyozottan kívánja, vonják szigorú felelősségre azokat a személyeket, -akik a szovjet határ megsértésében vétkesek és elvárja, hogy az Aijie. rikni Egyesült Államok kormánya intézkedéseket t©sz, hogy n további, nkban amerikai repülőgépek ne sérthessék meg • Szovjetunió lamlialárait". ál­százalékban teljesíti már előirány­zatát s emellett az ápolása alatt álló erdősítésnél 95 százalékos a facsemeték megeredése, ami igen szép eredmény s azt jelenti, hogy minden elültetett száz csemetéből 95 megmarad. Akármerre megyünk az erdőgaz­daság területén, mindenütt lelkes munkával, az élüzem-cimhez méltó versenylendülettel találkozunk. Ásotthalmon Berta István és Hor­váth István szakmunkások a pá­rosversenyük során folytatott ne­mes vetélkedésük közben elérték a 140 százalékot is, ami lényegesen jobb már annál is, amit az él­üzem-jelvény megszerzésének ideje alatt értek el. "Nem hagyom ma­gam* — mondotta Berta István —, de hasonlóan gondolkodik Horváth József is s bizony gyakran nehéz eldönteni, melyik a jobb kettőjük közül. Jó munkával segítik a vállala­tot az élüzem-jelvény megtartása, ban a pagonyvezetö erdészek is. A szegedi járásban például Joó Györ.gy ért <£ igen szép eredményi a maros'éri hullámterek fásításá­ban, s tervszerű irányítással, gya­kori ellenőrzéssel ügyel arra, hegy a 95 százalékos cseniri-e-megere. dést tartsa, azaz minél íöbb fa nö_ vekedjék fel a csemetékből. Ha­sonló lelkesedéssel végzi munkáját Kormány János mindszenti pa. gonyvezető, s mióta él üzem az er­dőgazdaság, igyekszik még jobb munkát végezni­Lehetne még sok-sok oé'.dát fel­sorolni. hocy a Szegedi Erdőgazda­ság dolgozói becsülettel állják sza­vukat és a szép kitüntetéshez r é1. tóan végzik munkájukat. IT omoly torveik vaunak a har. madik negyodóv hátralévő részére is. Megfogadák, hogy egész évi fakitermelési tervükei szep. tomber 15-re teljesítik, s cz»cl is hozzájárulnak a dolgozók téli tüzelő, ellátásának zavartalan biztosítású­hoz. Ilyen és ehhez liascnló eredmé. nyekkel és tervekkel segítik az Er. dőgazdaság dolgozói az ú' kor_ írbiinyprogramm valóra váltási), s akarnak újabb győzelmet elérni; megtartani az élüzem-csillagot. A francia rendőrség terrorja ellenére egyes iparágakban tovább tart a sztrájk Ellenállás az uj marokkói szultánnal szemben Párizs (MTI) Számos iparágban tovább folytatódik a sztrájk. Ki­tartanak a sztrájkharcban a pá­rizskörzeti építőipari üzemek, a párizskörnyéki vas- és fémipari üzemek dolgozói is. A Maire-Et Loire-megyei Argers vas- és fém­ipari üzemekben sem vették tel a dolgozók újból a munkát. To­vábbtart a sztrájk a textilipari üzemekben is, ahol sokhelyütt a rohamrendőrség megszállta a gyá­rakat. La Havra kikötővárosban vasár­nap 20.000 vas- és fémipari, vala­mint 7000 továbbsztrájkoló építő­ipari munkás tüntetést rendezett a város utcáin. A Seine-et-Marne-megyel Chau­montban a rendőrség pénteken gu­mibotokkal támadt a sztrájkban kitartó algirl munkásokra, hogy őket a munka újrafelvételére kényszerítse. A vad rendőrroham­nak ötven sebesültje van, hat mun­kást súlyos sérülésekkel kórházba kellett szállítani. A sebesültek egyike, Dasu Mesz­szaud, sérülésébe belehalt. A hely­beli három szakszervezeti központ: a CGT, CFTC és Force Ouvriere együttes határozatára a szabadság­jogokért vívott harc újabb áldoza­tának holttestét felravatalozták és a helybeli munkások, valamint a lakosság hétfőn hosszú menetben tisztelettel adózott a szabadságjo­gok védelmében elesett munkás emlékének. A megyei szakszerve­zeti szövetségek felszólították tag­jaikat, hogy a temetés idejére szü­neteltessék a munkát. Hétfőn az algíri nép demokrati­kus szabadságjogaiért küzdő moz­galom párizsi központja nyilatko­zatot tett közzé, amelyben tilta­kozik az újabb rendőri gyilkosság ellen. Párizs (MTI) Mohammed Mulai­ben Arafa, a Laniel-kormány ál­tal a marokkói nép nyakára ülte­tett új marokkói szultán aláírta az első kinevezési okmányt. Moham­med Tazit nevezte ki fezi pasának. Tazi már korábban is betöltötte ezt a tisztséget, amelyből 1944-ben távolították el hitlerista érzelmei miatt. Az új szultánnal szemben nö­vekvő ellenállás mutatkozik meg az egész országban. Vasárnap az usdai francia gyarmati bíróság vizsgálóbírója váa alá helyezett hét marokkóit, köztük'a helybeli kádi fiát is, azon a címen, hogy röpiratokat szerkesztettek, illetve terjesztettek oz új szultán ellen. Ezeket a röpiratokat az usdai ko­rán-iskola tanítványai terjesztették a nép körében. Újítók jutalmazása a Csongrád-Békési Boriorgalmi Vállalatnál A Csongrád-Békési Borforgalmi Vállalat dolgozói a testvér vállala­tok között országosan negyedik he­lyet érdemelték ki a versenyben, az első féléves tervteljesítés alrp­ján. Király Pál, az ország legjobb pincevezetője, ebből az alkalomból 800 forint jutalmat és oklevelet kupott, Csetneki Lajos, az ország legjobb pincemunkása, ugyancsak 800 forintot, míg Bárdos József, a borszakma második legjobb kézi­fejtője, oklevelet kapott eredmé­nyes munkájáért. Ezenkívül még számos dolgozót részesítettek pénz­jutalomban. Ugyanakkor adták át 12 újítónak is a jutalmakat. Az újításokkal sokezer forintot taka­ríthatunk meg népgazdaságunknak, összesen 1373 forinttal jutalmaz­ták az újítókat, köztük Gúcs László négy újításáért 300 forin­tot, Molnár István pedig 500 forin­tot kapott. A vállalat dolgozói megfogadták, hogy további jó munkával még jobb helyezést érnek el a második félévben a borforgalmi vállalatok versenyében.

Next

/
Thumbnails
Contents