Délmagyarország, 1952. december (8. évfolyam, 282-306. szám)

1952-12-02 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK f A. J. Visiiiszkij elvtárs beszéde az ENSZ közgyűlés politikai bizottságának november 28-i ülésén n koreai kérdésről Szovjet filmfesztivált rendeznek Brüsszelben A szegedi járásban 47 dolgozók általános isko'ája működik AZ MDP CSONGRADMEGYEI PA RT'BTZ OT.TS AG'A N A K LAPJA VIII. ÉVF. 282. SZÁM ARA SO FII.I.ÉR KEDD, 1952. DECEMBER 2. A magyar népgazdaság helyzete 1952-hen és feladataink a népgazdaság fejlesztése terén 1953-ban Gerő Ernő elvtárs beszámolója a Központi Vezetőség ülésén A párt és a minisztertanács 1951 december 2-i határozatának egyesztendős mérlege fogyasztás 4.6 százalékkal, a zsír­j fogyasztás 46 százalékkal, a tojás­fogyasztás 21,6 százalékkal, a vaj. fogyasztás 49.3 százalékkal emel. kedeit. 4. A december 2-i határozat hoz­zájárult a tőkés elemek gyorsabb kiszorításához a termelésből, az áruforgalomból és a közlekedésből. Mig 1951-ben a lökés Szektor ré­szesedése a nemzeti jövedelemből kereken 5 százalék volt, addig 1952-ben a tőkés szektor részese, dése 2—2.5 százalékra zsugorodik össze. Az emlékezetes 1951. december 2-i párt. és minisztertanácsi hatá­rozat jelentős mértékben erősítette tehát népgazdaságunk szocialista alapjait. Hozzájárult a munkás­paraszt szövetség megszilárdításá­hoz és ezen belül növelte a mun­kásosztály vezető szerepét. öregbí­tette tekintélyét. A párt és a minisztertanács 1951. december 2"i határozata megvaló­sításának egyesztendős mérlege kézzelfoghatóan igazolja a mi vi­szonyaink közepette is annak a zse­niális lenini-Sztálini tételnek a helyességét, amelyet Sztálin elvtárs ,,A szocializmus közgazdasági pro­blémái a Szovjetunióban" című művében formulázott meg, hogy tudniillik: ,,A város és a falu, az ipar és a mezőgazdaság gazdasági összefo­gása érdekében pedig bizonyos1 ideig fenn kell tarlatinz áruterme­lési (az adás-vétel útján történő , cserét), mint a várossal • való gaz­dasági kapcsolatoknak a paraszt számára egyedül elfogadható tor­máját és teljes erővel ki kell fej­leszteni a szovjet kereskedelmei, az állami és szövetkezeti kolhoz­kereskedelmet, kiszorítva az áru. forgalomból minden rendű és rangú kapitalistát". Az eredmények arról tanúskod­nak, hogy a párt és a miniszterta­nács 1951. december 2-i határozatát egészében helyesen hajtoltuk végre. Itl-ott azonban előfordultak kö­vetkezetlenségek, részben maguknál az intézkedéseknél, részben pedig ezek gyakorlati végrehajtásánál. Ilyen következetlenség volt például az, hogy a napraforgónál és a rizs­nél az egész termés kötelező be­adását rendeltük el. vagyis nem hagytuk meg a felesleget a pa íasztságnál és ezzel fékeztük a parasztság termelési kedvét ezeken . a területeken. A leiadat most az, hogy biztosi!- ; suk az 1951. december 21i párt- és minisztertanácsi határozat eddig el­élt rendkívüli jelentős eredmé- . nyeit; hogy kiküszöböljük a halá-! :07.at megvalósítása kapcsán elkö- I vetéli egyes hibákat és felmerült j hiányosságokat. Egy évvel ezelőtt, 1951. novem­ber 30-án, Központi Vezetőségünk ülésén Rákosi elvtárs egész nép­gazdaságunk és népi demokráci­ánk fejlődésére nagyfontosságú ja. vasiatokat tett, melyeket e Köz­ponti Vezetőség egyhangúlag jó­váhagyott. A Központi Vezetőség történelmi jelentőségű határozata nyomán jött létre a párt és mi­nisztertanács 1951. december 2-i határozata, melynek értelmében or­szágunkban teljesen megszűnt a jegyrendszer, megszűntek a for. galrni korlátozások a mezőgazda­sági termékekre vonatkozóan, le­hetővé vált. hogy a parasztság, a termelőszövetkezetek, amennyiben teljesítették kötelezettségeiket az állammal szemben, termékfelesle­geiket teljesen szabadon értékesít, hessék. Most, egy esztendővel az emlé­kezetes párt- és minisztertanácsi határozat után, felállíthatjuk en­nek a fontos rendszabálynak a mérlegét. Mit hozott ez a nagy­jelentőségű határozat? Az ered­ményeket nagyjában a következe­képpen foglalhatjuk össze: 1. A december 2-i határozatnak döntő szerepe volt abban, hogy 1951. decemberében addig 6oha nem ismeri mértékben emelkedett gyáriparunkban a munka termelé­kenysége. 1951 decemberében egész gyáriparunkban a termelé­kenység hét százalékkal múlta fe. 1 öl a novemberi termelékenységet, Ú^S egy évvel azelőtt, 1950. de­cemberében a termelékenység 5.2 rzázalékkal a novemberi színvonal alá csökkent. De az 1951. decem­ber 2-i rendszabály nemcsak a ter­melékenység, hanem a termelés nagyarányú növekedésében is éreztette hatását, s nemcsak de­cemberben, hanem az azt követő hónapokban is. 2. A rendszabály növelte a pa­raszti és szövetkezeti árufelhoza­talt. növelte a parasztság termelési kedvét, s mindez nem kis szerepet játszolt abban, hogy az idei aszály ellenére — melynek kihatárairól később még részletesen lesz szó — sikerült és 6ikerül biztosítani a lakosság zavartalan élelmiszerellá­tását. A rendszabály emelte a dol­gozók életszínvonalát és általános bőséget hozott létre az iparcikk, ellátásban. A dolgozók életszínvonalának emelkedését érzékeltet! — a többi között — az egy főre jutó fogyasz­tás növekedése a legfontosabb élelmiszerekből. így 1952. január —oklóber hónapokban, vagyis ez év első tiz hónapjában a városok­ban az egy főre eső lisztfogyasz­tás 31.8 százalékkal, a kenyérfo­gyasztás 7.9 százalékkal, a cukor­fogyasztás 24.5 százalékkal, a hús­Az ipari termelés alakulása 1952 első tiz hónapjában és az 1952. évi terv várható teljesítése A minisztériumi ipar 1952 első I Jelentős fejlődést mulat az ösz­tiz hónapjában befejezett termé- szes iparágak termelése. így a kekben 25.2 százalékkal, a teljes szénbányászat 1952 első tiz hónap, termelés terén pedig 24 százalék- jában 25.3 százalékkal, az ásvány­ka! termelt többet, mint 1951 első ' olajipar 29.4 százalékkal, a vas. tiz hónapjában. Az iparon belül a ' kohászat 20.8 százalékkal, a villa­befejezetU termelés terén a nehéz- j mosenergia ipar 19.7 százalékkal, a ipar 32.5 százalékkal, a teljes ter-: gépgyártás 37.9 százalékkal, a melés terén pedig 29.9 Százalékkal j vegyipar 31.4 százalékkal, a textil­termelt többet, mint a mult év i ipar 10.9 százalékkal termelt töb­azonos időszakában. A rendelkf. bet, mint a megelőző év azonos zósünkre álló adatok alapján kö- időszakában. 1952 első tíz hónap, rülbelül kiszámíthatjuk, hogy ipa- 'jában 23 százalékkal több szenet, j runk termelése ez évben az élei-j 60 Százalékkal több bauxitot, 17.G , tr.ÍS2eripar idényszerüségét, az élei- százalékkal több nyersolajat miszeripar nyersanyagainak cse* ; százalékkal több nyersvasat, k'élyebb voltát is számítva — kere j százalékkal több martinacélt, ken 22 százalékkal lesz magasabb, százalékkal több elektroacélt, 19 5 , miht 1951-ben volt. Ha figyelem- százalékkal több hengereltacélt, j be vesszük, hogy ez évben a sú- 15.3 százalékkal több alumíniumot, lyos aszálykár miatt módosítottuk 22 százalékkal több tehergépkocsit, a könnyűipar és az élelmiszeripar 450 százalékkal több arató.-séplö­tervét. ' megállapíthatjuk, hogy gépet, 19.6 százalékkal több villa­iparunk egészében a várakozásnak mosenergiát. 33.4 százalékkal megfelel, termelési tervét teljesíti (öbb téglát, 10.9 százalékkal és igen gyors ütemben íe.jlődik. ' több cementet, 6.3 százalékkal ! 9.4 15.4 12.6 több pamutszövetet !7.3 Száza­lékkal több bőrcipőt, 25.9 szá­zalékkal több sört, 60.4 "szá­zalékkal több zsirt és zsírszalonnát, 84 százalékkal több vajat, 187 szá­zalékkal több sajtot, 25 százalékkal több cigarettát termelt állami ipa­runk, mint 1951 azonos időszaká­ban. Ezek a számok iparunk hatalmas fellendülését mutatják. Egyúttal azonban felhívják a figyelmet ipa­runk fejlődésének egyes gyenge­ségeire is. pédául arra, hogy bár vaskohászatunk igen jelentós mér. •ékben fejlődik, fejlődésének üte­me elmarad egész iparunk fejlődé­sének üteme mögött. Egészében kedvezően fejlődő ipaii termelésünkben azonban igen jelentős fogyatékosságok' és hiá­nyosságok is vannak, amelyek kö­zül itt csak a legfontosabbakra akarjuk ráirányítani a figyelmet. Pártunk II. kongresszusa közel két évvel ezelőtt rendkívüli erővel vetette fel az alapanyag-ipar, s mindenekelőtt a széntermelés és a vaskohászat, valamint a villa­mosenergia-ipar gyorsabb fejlesz, tésének követelményét, az alap­anyag-ipar elmaradásának felszámo­lását, mint az ország gyors iparo­sításának, s népgazdaságunk gyors felemelkedésének alapvető feltételél. Például Szénbányászatunk igen szorsan fejlődik, mert 23 százalékos termelés-emelkedés egy esztendő alatt igen gyoTS fejlődést jelent. A bánya- és energiaügyi minisz­térium nem hajtotta végre a párt és a kormány határozatát, mely Szerint a Szénbányászatban a sze­nelök arányszámát az összlétszám, hoz képest jelentősen fel kell emelni. Nem hajtották végre a Központi Vezetőség határozatát a túlórázta­tás csökkentéséről, a munkavéde­lemről, a vasárnapi munka csök­kentéséről. Jóllehet a hóvégi ro­hammunka még egész iparunkban megvan, ez a legáltalánosabban a szénbányászatban terjedt eL A szénbányászat mellett másik döntő alap-iparágunk a vaskohá­szai. Mint említettük, vaskohásza­tunk termelése ebben az évben jelentős mértékben fejlődött. Vas­kohászatunk azonban az alapvető termékekben tervét nem teljesíli 100 százalékra. Jelentősen emelkedett a vaskohá. 6zatban a munka termelékenysége 1952 folyamán. Azonban nem k!­elégítö még a vaskohászatban a piogrammszerűség alakulása, bár ezen a téren van javulás. Különösen magas a kohászati üzemekben a munkásvándorlás. A magas munkásvándorláshoz a ko­hászati üzemek igazgatóinak libe­ralizmusa is hozzájárul. Mindez arra vall. hogy kohá­szati üzemeink vezetésében még igen komoly hiányosságok mutat­koznak, amelyeket 1953 folyamán alapjában ki kell küszöbölnünk. Az utóbbi években és 1952 első tiz hónapjában is komoly fejlő­dést mutat építőiparunk. Építő­iparunk egészében teljesiti tervét, de egyrészt túlságosan drágán épí­tünk, másrészt az építésügyi mi­nisztérium az építőipar teljesítmé­nyét a legutóbbi időkig csak a6ze­r'.nt mérte, hogy ő maga mennyit számítolt fel az elvégzett munká­ért. Az ipar fejlődésének egészében kedvező képe azt sem fedheti el. hogy a termelékenység, az önkölt­ség, a béralap, a létszám terén tá­volról sincsen nálunk minden rendben. Ami a termelékenységet illeti, igen jeleniős nálunk a fej­lődés. de a tervhez képest van némi lemaradás is. A termelékeny­ség az állami iparban, 1952 első tiz hónapjában a megelőző év ha­sonló időszakához képest egészé­ben mintegy 12.4 százalékkal emel­kedett. Az önköltség azonban az összehasonlítható termékek önkölt­ségén mérve, az előirányzott 6.5 százalék helyett, előreláthatóan csak öt százalékkal fog csökkenni ebben az esztendőben. Ipari termelésünk nagy hiányos­sága az is, hogy a selejt általában nem csökken, sót egyes területe, ken inkább emelkedik. A minisz­tertanácsnak a selejt elszámolásra vonatkozó határozatát, amelynek értelmében a selejt egy részét a munkabérből, maximálisan a havi munkabér 15 százalékáig terjedő­en, le kell vonni, az igazgatók ál­talában nem hajtják végre, s ez a selejt növekedését elősegíti. Az ipar területén mutatkozó hiá­nyosságok egyik fontos oka az nz elég csakori jelenség — s persze ez nemcsak az iparban, hanem az egész népgazdaságban így van —, hogy a minisztériumok vezetői, trösztök, vállalatok igazgatói gon­datlanságból, nemtörődömségből, liberalizmusból, e nem egyszer ön­elégültségből elmulasztják iontos párt- és kormányhatározatok vég­rehajtását. Gyakori jelenség, hogy miniszté­riumok és egyes miniszter elv­társak saját határozataikat sem veszik komolyan, ezek végrehajtá­sát nem ellenőrzik, de sokszor még ki sem adják az üzemek igaz­gatóihoz. Többizben előfordult ilyen eset a kohó- és gépipari mi­nisztériumban. Külön kell szólni röviden Ipa­runknak arról a részéről, amely külkeieskedelmünk, exportunk szá­mára dolgozik. Ez a kérdés nem új, ezt a kérdést már többször fel­vetettük, de meg kell mondani, hogy a megnövekedett feladatok­hoz képest az eddig elért ered­ményekkel megelégedve nem lehe­tünk. Külkereskedelmünk ez év­ben jelentős nehézségekkel küzd uagyrészt azért, mert — mint ké­sőbb erre még rátérek — igen nagy mértékben csökkentettük a mezőgazdasági termékek exportját. De külkereskedelmi nehézségein k távolról sem egyedül innen szá:­maznak. Az alapvető ok az, hogy exportra dolgozó üzemeink jelea­tös része rosszúl teljesíti kötele­zettségeit. Az export terén mutat­kozó lemaradás oroszlánrésze a kohó- és gépipari minisztériumra esik, s a minisztériumon belül is néhány üzemre, olyanokra, mint a Ganz Vagongyár, a MÁVAG Mozdony- és Gépgyár, amely az utóbbi időben javított a munkáján, a Gheorghiu-Dej Hajógyár, a Győri Vagongyár és még néhány más üzem. Természetesen nem le­het állítani, hogy a lemaradásért ezek az üzemek egyedül felelősek, mert felelősek velük együtt azok az üzemek is, amelyek kooperá­ciós szállításaikat rendszertelenül, rosszul teljesitik. De külkereskedelmünk számáia dolgozó üzemeink jó munkáját az is hátráltatja, hogy az ellenség megértette ennek a kérdésnek a jelentőségét, megértette, hogy a 'emaradás ezen a téren fejlődé­sünket mennyire hátráltatja és egyben a baráti OT6Zágok gazda­sági építését zavarja, s ezért igyek­szik ezen a téren nehézségeket okozni népi demokráciánknak. Iparunk egészét tekintve meg­állapíthatjuk, hogy szocialista ipa­runk gyors ütemben, egészsége­sen fejlődik, s ha a még fennáll í jelentős hibákat és hiányosságokat kiküszöböljük, minden lehetősé­günk megvan arra, hogy a továb­biakban újabb, még jelentősebb si­kereket érjünk el. A mezőgazdasági termelés alakulása 1952-ben Nem lehet ugyanilyen egyértelmű, pozitív étékelést adni mezőgazdasá­gunk fejlődéséről az 1952-es év fo­lyamán. Növénytermelésünk ez évben je­lentős mértékben elmaradt az ötéves terv 1952. évi előirányzatához ké­pest. Ennek fő oka az idei rendkí­vüli kedvezőilen időjárás. A mi népi demokratikus államunk erős állam, amely pártunk vezetésével előrelátó, átgondolt, szervezett in­tézkedések révén, tervszerű gazda­ságpolitika útján, nemcsak az éhín­ség rémét hárította el, hanem biz­tosította és biztosítja népünk zavar­talan ellátását, az egész népgazda­ság gyors fejlődósét, a súlyos fagy­károk és aszály ellenére is. De a mi országunkban egyébként sem juthat koldusbotra Senki, meri mindenki lophat munkát és munkájáért igaz­ságos bért, mely biztosítja maga és családja mogélhe'.ését. Melyek a főbb intézkedések, ame­lyeket a kedvezőtlen időjárás követ­kezményeinek elhárítására népi de­mokratikus kormányzatunk — pár­tunk kezdeményezésére — fogana­tosított? Mindenekelő t igen jelentős mér­tékben csökkentettük az élelmiszer, kivitelt, illetve beszüntettük számos élelmiszer kivitelét. Ugyanekkor baráti országokból jelentős mennyi­ségű takarmánygabonát, illetve ab­raktakaimányt hoztunk be- Ennek az intézkedésnek a révén vált lehe­tővé a kukorica- és burganyabo­szoigált:,tás mértékének a miniszter­tanács által elrendelt igen jelentős csökkentése annak érdekében, hogy a dolgozó parasztság és a termelő­szövetkezetek helyzetén enyhítsünk. Ugyanokkor mintegy 300 millió fo­rint összegű esedékes hitelt hosszab­bítottunk meg s mintegy további 21 millió forintot juttattunk a terme­lőszövetkezeteknek vetőmagvásárlás céljára. A leginkább rászoruló ter­melszövelkezeteknek rz állam termé­szetben többszázszer métermázsa ve­tőmagköícsöni is nyújtott. Emellett népi demokratikus kor­mányunk a fagykár és az aszály káros következményeinek elhárítá­sára tervszerűen igénybeveszi azo­kat az élelmiszertartalékokat, ame­lyeket — figyelemb&véve azt a leni­ni-sztálini elvet, hogy tervszerű, szocialista gazdálkodást nem lehe' tartalékok nélkül folytatni — az előző években előrelátóan gyűjtött Ugyanekkor kíméletlen harcot in­dítottunk— ez is hozzátartozott és hozzátartozik a fagy- és aszálykár következményeinek leküzdéséhez — az opportunisták ellen saját sora inkban. A mezőgazdasági év kedvezőtlen eredményét aaért is tudjuk ellensú­lyozni, mert nem vagyunk egyedül, mert a szabad országok, a kapita­lizmus rendszeréből kivált függet­len, demokratikus és szocialista nemzetek nagy és hatalmas táborá­hoz tr.rlozunk: „A háború utáni időszakba a ezek az országok gazdaságilag íö­möriUtek, megteremtették a gaz­dasági együttműködést és kölcsö­nös segélynyújtási". (Sztálin: A szocializmus közgazdasági problé­mái a Szovjetunióban.) De persze hiba volna azt gondol­ni, hogy a kedvezőtlen időjárás s az ennek következményeként jelentkező tetméshozamcsökkenés egyáltalán nem befolyásolja fejlődésünket. Ezt azért kejl kifejeze ten alá­húzni, mert, úgylátszik, pártfunk­cionáriusaink nem kis része, különö­sen a városi pártfunkclonáriusok közül sokan — de ez a vidékiek kö­zött sem kivétel — még mindig nem adnak magukunk számot arról az igen komoly kárról, amelyet az idei rendkívül kedvezőtlen időjárás nép gazdaságunknak okozott. Növénytermelésünk elmaradását a tervhez képest döntően a rossz idő­járás okozia. De nem lehet és nem szabr.d mindent csak az időjárat ro­vására írni. A növénytermelés hozamának n tervtől való elmaradása különösen élesen jelentkezik a mezőgazdaság szocialis'a szektorában, Ha valaha, úgy ebben az évben kézzelfoghatóan bebizonyosodott ná­íünk is a, nagy forradalmár termé­szetá!ai?kítónak, Micsurinnak az a zseniális tétele, hogy: „Nem várhatunk könyöradn. mányt a természe'től, feladatunk: el kell venni tőle azt, amire szük­ségünk van!" (Folytatás a második oldalon) j

Next

/
Thumbnails
Contents