Délmagyarország, 1952. június (8. évfolyam, 127-151. szám)

1952-06-01 / 127. szám

Ma reggel ünnepélyesen Indulnak el békeküyetelrtk a megyei béketalálkozóru Egísznapos ünnepségek Szegeden a békelaláikozd és a Nemzetközi Gyermeknap liszteletére X minisztertanács felemelte a helyi tanácsok hivatali dolgozóinak munkabérét . AZ MDP CSONGRÁD MEGYE! PART BT2 "(D T T S AGA N AK LAPJA VIH ÉVF. 127. SZÁM ARA 50 FILLÉR VASÁRNAP, 1952. JUNIUS 1. A MEGYEI BÉKÉTALALKOZO Irta: FODOR GÁBOR egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem rektora ' 'A mai napon Csongrád megye legjobb dolgozói közül megválasz­tott. kiemelkedő békeharcosok gyű1, nek'össze megyénk székhelyén, Hód. mezővásárhelyein, abból a célból, hogy visszapillantsanak a békemoz­galom világszerte és benne ha. zánkban, közelebbről megyénkben elért eredményeire és egyben előre­vetítsék a jövő feladatait, a benn:, valók perspektíváját. Sokan talán nem is tudjak, mi­lyen nagy jelentőségű ez a nap «z ország egyes megyéinek dolgozói, valamennyi becsületes ember sza­mára. Nem eléggé tudatos még mindannyiunkban, hogy az emberi­ség történetében példátlan méretű világmozgalom született meg akkor, amikor a békemozgalmat életrehív­ták. Mit jelent a békemozgalom <?9 miért lett ilyen hatalmassá? A bé­kemozgalom azt jelenti, hogy em. ber és ember között lehetnek poli­tikai. vallási nézetbe',i vélemény­eltérések de valamennyi dolgozó embernek aki munkájából él s aki csak munkájából óhajt a jövőben tó élni egyetlen vágya lehet; ezt a tevékenységét békében, a háború re. métől nem fenyegetve teljesítem. A békemozgalom egységbe kovácsolja a világ miniden békeszerető, becsü­letes dolgozó emberét, mindazokat, alkik világosan látják, mekkora sze­rencsétlenség az egyes emberre nézve de népekre, országok sor­sára nézve is a háború. Az egész világot átfogó békemozgalommal Szemben becsületes, dolgozó ember nem állhat A b.'ke hatalmas táborát egyetlen ellenség fenyegetheti csak, az amely a háborút profitszerzésnél:, üzletnek, világhatalmi érdeke kor­látlan érvényesülési módjának te­kinti. A háborút csak az kívánja es az propagálja akinek az egyes em­ber élete, de a dolgozó népek ér­deke is közömbös és csak a maga Bzuperindividualista, szélsőségesen önző pénzszerzési vágyát, látja. A világon ma tehát élesen szeanbenaU egymással a békét szeréig embere* országhatárok felett is egységes tá­bora a háborút minden áron kikény­szeríteni akaró imperializmussal. Az amerikai imperialisták ke­gyetlenül üldözik a békeharcosokat. Franciaországban törvénytelenül letartóztatták Jacques Duclos elv­társat, a francia nép szabadsagho­fcét. A béke hívei az egész világon egységesen felemelik tiltakozó S13~ vukat ez alávaló gaztett ellen es követelik: szabadságot Duclos elv­társinak! Letartóztatták a francia kormány árulói André Stil elvtár­sat is a Sztálin-dijas írót. a L Hu­manité főszerkesztőjét. Meg akar­ják félemlíteni a békeharcosokat. A francia nép azonban hatalmas ará­nyú tömegtüntetésekkel tiltakozik legjobb fiainak börtönbe vetése el. lem S a francia sztrájkotok, a tün­tető francia nép háta mögött ott van az egész világ békeszerető em­berisége. Mindannyiunk szeme előtt bonta. koznak ki a békemozgalom hatal­mas méretei és éri el a béketábor egyik diplomáciai sikerét a más:k után. Különös jelentőségű a béke megőrzése és megvédése szempont­jából Sztálin elvtárs legutóbbi, áp­rilis 4jén közölt nyilatkozata, amelyben világosan kifejtelte, hogy a harmadik világháborúhoz nem kö­zeledtünk. Nem közeledtünk pediig azért, meit a fentebb említett okok­ból, a dolgozó emberek nemzetközi összefogása folytán, egyre eresebb az a vágy, ameiy tartós békét kö. vétel a sokat szenvedett emberiség számára. Két világháború szörnyű forgataga után, amelyekben az em­beri kuli ura és civilizáció hatalmas értékei pusztullak el, a józan em­beri agy élesen tiltakozik a há­ború elten. Mit jelentett Számunkra, magya­rok számára a háború? Az elmúlt hetekben Szegeden az Orvos Egész, ségügyi Szakszervezet tudományos csoportja egyik ülésén minden ol­dalról megvilágította azt, hogy mit is jelentett a háború a lakosság, a népesség egészségügye szempontja, ból. Az egyes előadók: professzo­rok, orvosok, megvilágították min­den oldalról a problémát. Beszéltek a háború és a tuberkulózis kérdésé, ról. Bebizonyították, hogy minden egyes népbetegség hallatlan mér­tékben fokozódik a háború a'alt és ulán. De hadd hozzunk fel néhány ada ot különösen Hehn elvlárs ér. tékes beszámolójából. A tüdövész. halandóság 1939-ben 13.8 tízezrelék : Eredménye ez eírnak a ténynek, volt 1942-ben 15.7 tízezrelékre i hogy munkásosztályunk a dolgozó emelkedett. A létfenntartási index 1 parasztsággal szövetségben a ha­1939-ben 86.5 volt, 1942-ben 154-xe |adó értelmiség támogatásával, fel­emelkedett. De rámutatott az egyik beszámoló arra is, hogy az ország, bar a lakóháziak 25 százaléka meg­sérült és 3 százaléka teljesen el­pusztult- A lakóházveszteség a fel­szabadulás előtti lakástermelés ala­pulvételével 18—20 éy lakóházépí­tésének felelt meg, — Felléptei* a háború következtében olyan beteg­ségek. amelyek a mi égövünk alatt már jóidieje ismeretlenek voltak. A lakosság 3 százaléka skorbutot ka­pott, a golyvás megbetegedések aránya nőknél az 1938. évi 8 szá­zalékról 1945-ben 29.re emelkedett. Kiütéses tífuszban 4000 polgári sze­mély és 5—6000 hadifogoly betege­dett meg. A hatalmas méretű ím. berveszieség keretén belül orvosaink egyharmada, szülésznőink egy- ] ötöde pusztáit el, a kórházi ágyak fele elpusztult, a' tüdőbeteggondozó intézetek 60 százaléka, a gyógy­szertárak egyharmada vált üzem­képtelenné. A születési átlag 20.1­ről 18.7 Százalékra a halálozási arányszám 14-2.ről 23.4.re váJto­jes mértékben megértette, hogy a békét nem elég óhajtani, hanem azért kemény harcot kell vívni a termelés, az alkotás frontján. Hogyan harcol dolgozó népünk és benne Csongrád megye dolgozó népe a békéért? Harcol úgy, hogy mennél szélesebb rétegeket, minden tisztességes, a békét szerető embert a maga táborába tömörít szocializ­musunk építésének szolgálatába állít. Ennek érdekében üzemeinkben béke­őrségeket szervez és a békemű­szakbaai kiválő eredményeket nyújt. Fel se lehet sorolni mindazt a nagyszerű eredményt, amelyet Cson­grád megye ipari munkássága most, éppen a megyei béketalálkozó al­krimával felmutat. Egy példát azon­ban mégis ki kell ragadnunk. A T0ZÉP egyik dolgozója törött láb. bal, gipszbe tett végtagokkal is hozzálátott vállalt felajánlásának a békeműszukbnn történő teljesítésé­hez. Ez a példamutatás a békéért zettségek túlteljesítése, a szociá­lisba mezőgazdaság áldozaltkész fel. építése területén. Az Ady Endre L es típusú termelőcsoport június l-re. a megyei békeialáikozór*. ver­senyre hívta ki Szeged város ösz­szes I. típusú termelőcsoportjait a beadási kötelezettség minden téren való teljesítésére és a növényápo­lás idejében való elvégzésére. A termelőcsoportok tettekkel bizo­nyítják be a szocializmus építése és a béke ügye melletti kiállásukat. A haladó szellemű értelmiség, Csongrád megye orvosai, tanárai, mérnökei, egyaránt lelkesen dol­goznak a' maguk fronitján a terme­lés az oktatás a gyógyítás front­ján Uj tudományos alkotásokkal szoigáJják a béke ügyét, tudósaink a népért való tudomány művelését tartják legfontosabb feladatuknak. A szegedi egyetemek tudományos dolgozói eredményeikkel, amelyek éppen a napokban megjelent, nem­zetközi méreteikben is komoly ér. dektódésre szzámottartó könyvek és folyóiratok formájában mutatkoz­tak meg, tettek tanúbizonyságot harcos békeakaratukról. Minden tu­dományos eredmény amelyről az imperialista országok tudósai is tudomást szereznek, ékesen bizo­nyítja, hogy népi demokráciánk ha_ zott A természetes szaporodás te- ...... hát nagymértékben lecsökkent a krét eredményt ért el Csongrád me_ pusztulással szemben A csecsemő, gye dolgozó parasztega is a ter­halandoság 10 százalék volt a béke- 1 melőszövetkezeu muinka jobb meg­években, 1945 márciusában' 32 szá. szervezése, a beszolgaltatasi kötee­z'&lékra, egyes budapesti kerületek- ! ben 49 százalékra emelkedett fel. A háború utáni év csecsemőhalandó­sága 27 százalék volt, A felsorolt adatok szemléltetően megmutatják, hogy a háborús nél­külözéseknek elsősorban a gyerme­kek és az öregek, de ugyanakkor a felnőtt férfiak és nök is áldozatul esnek. Ha szembeállítjuk ezzel a hátai, mas mériékű pusztulással a felsza. badulás ótá eltelt évek békealkotá­sait, akkor tudjuk igazán érté­kelni, hogy mit jelenlett országunk­nak a feud ál kapitalizmus megszű­nése, a demokratikus, majd a népi demokratikus fejlődés. A három­éves terv alatt a háborús pusztítá­sok nyomait lényegében sikerült el. tüntetni s a termeilés, valamint a lakosság életszínvonala is nemcsak helyreállott, hanem meg is haladta a háború előttit. 1951. évben Ma­gyarország ipara 10 nap alatt any. nyit fejlődött, mint a Horthy-rend­szer idején egy egész év leforgása alatt. Nem lehet feladatunk, hogy egészségügyünk és a népjólét fejlő­désének valamennyi adatát vissza­adjuk. De ha csak arra gondolunk, hogy míg 1938-ban az összlakosság­nak 31 százaléka volt a betegségbiz. tosításba bevonva, add'ig 1951-ben 55 százaléka vett részt társaidalom­biztosítás révén a gyógyítás lehető­ségében. S ha szembeállítjuk a népi demokrácia békés éveinek költ­ségvetését, pl. éppen egészségügyi vonalon, á Horthy-rendszer és kü­lönösen a háborús évek költségveté­sével. akkor azt látjuk, hogy ma mintegy tízszer akkora összegeket fordítanak a közegészségügy fej­lesztésére, mint annakidején, A béke alkotásai azonban nem csu­pán a kórházi ágyak, a bölcsödéi férőhelyek, az anya- és csecsemő­gondozó intézetek számának növe­lésében mutatkozik meg, nemcsak a dolgozók pihenéshez és üdüléshez való jogának elismerését és meg. valósítását jelenti, hanem jelenti minden vonalon az eddig nem lá­tott mértékű fejlődést. Ha meggondoljuk a munkanélkü­liség felszámolását, azt, hogy mező. gazdaságunk országosan, benne Csongrád megyében hétmérföldes léptekkel halad előre a korszerű szovjet mezőgazdaság tapasztalatai dolgozó való elhatározott küzdelem szimbó- talmas áldozatokat hoz a tadomá­luma, kifejezője. De számtalan kon. nyos munka támogatása, _ a könyv és folyóiratkiadás területén is, ugyanakkor, amikor a kapitalista országok tudósai a háborús fegy­verkezés végeláthatatlan méretű ki. adásai következtében a legnagyobb nehézségekkel küzdenek a békés tú­dolmányos munka területén. Az ipari munkásság nagyszerű kezdeményezéseit a munka megja­vítása érdekében az oktató munka frontján dolgozó békeharoosaink átveszik és a maguk területén új és egyre újabb kezdeményezésekkel erősttik a békefrontot. Soha még Magyarországon olyan széles töme­gek magas száinvoniailú oktatása nem folyt, mint éppen most a békéért folyó küzdelem napjaiban. A Rőder-mozgalom. a Loy.mozga­lom, mind megtalálja a maga ro­koniké z demé nyezését a szegedi egye­temeken. Munkás, paraszt és értel­miségi sorból származó egyetemi hallgatóságunk vállvetve küzd ok. latóival a minél jobb vizsgaeredmé. nyek érdekében, mert a maga te. rületén így szolgálhatja a legjobb ban a béke ügyét. A megyei béketalálkozó az e'­mondottalkirál sokkal szélesebb kör. ben fog rávilágítni a megyében fo­lyó hatalmas munkára. Igazolni fogja, hogy az az optimizmus, amellyel a Szovjetunió vezette bé­ketábor minden tagja Sztálin elv­társ tartós békét hirdető nyilatko­zatát követte, teljes mértékben in. dokolt. A termelés, a béke alko­tásai terén elért sikerek biztosít, hatnak bennünket arról, hogy a béke ügye a dolgozó, békét szerető népek kezében van s ha harcolni tudnak érte, ekkor ez a béke fenn­marad és tartós lesz. Túlteljesítettük a megyei béketalálkozó tiszteletére tett felajánlásainkat A Ruhagyárban közel 2 millió forint érlókü a túiteijssítés A Szegedi Ruhagyár dolgozói' forintot tesz ki. "A termelés élhar­vállaft'ák, hogy 900 ezer forintos coeai a Szegedi Ruhagyárban Pap­többtermelést érnek el június l-ig lógó Ferencné 239 százaiékos, Ba­a megyei béketalálkozó tisztele­lére. A dolgozók vállalásukat 190 százalékban teljesítették, mi fo­rint értékben 1 millió 710 ezer 200 százalókra teljesítették felajánlásukat A Szegedi Erőmű dolgozói is ki­emelkedő teljesítményt értek el a június 1-i versenyszakaszon. Bo­ros Sándorné, Hunyadvári Miklós és Kálmán Imréné felajánlásukat 200 százalékra teljesítették. Szűcs György élmunkás a Vörös Október­brigád nevében vállalta, hogy az egyes turbina revizióidejét egy nappal csökkentik. Vállalásukat 105.26 százalékban teljesítették. Boros Gergely szlahánovisia ka­zángépész brigádja nevében vál­lalta, hogy napi 2 tonna szénmeg­takarítást ér el a megyei béketa­lálkozó tiszteletére. A brigád 103 százalékban teljesítette felajánlá­sát, ami forintértékben 1935 fo­rintot jelent. 19 tonna szenet takarítottak meg a Gázgyárban A Szegedi Gázművek dolgozói június l-re, a megyei békatalálko­zó tiszteletére tett felajánlásaik teljesítése során k'emeikedő ered­ményeket értek el. A gázüzemi lázs Károlyné 214 százalékos, Pá­kozdi Miklós 212 százalékos, Mu­tula Miklósné 149 százalékos tel­jesítménnyel. Emelkedett a Szegedi Kenderfonógyár elmaradó dolgozóinak teljesítménye A Szegedi Kenderfonógyár dol­gozói is lelkesen ünneplik június elsejét, a megyei békelaláik ozó napját. A dolgozók valamennyien termelésük emelésével járultak hozzá a béke megvédéséhez. Ezt bizonyítják azok az eredmények, amelyeket a Szegedi Kenderfoinó­gyár dolgozói a június 1-i verseny folyamán elértek. Koszé Istvánné termelési eredménye is harcos bé­keszeretete mellett tesz hitet. Kó­szó Istvánné a gömbölyítő üzem­rész dolgozója, aki megfogadta, hogy június l-re 91 százalékos tel­jesiiményét 100 százalékra emeli. A munka jó megszervezésével és a munkaidő kihasználásával Kó­szó Is"vánmé is, mint annyi más társa 91 százalék helyett 120 szá­zalékra teljesíti már előirányzatát. Ugyancsak túlteljesítette június 1-i vállalását Kónya Jólán a kár­toló üzemrész dolgozója, aki fel­aján'otta, hogy 120 százalékos tel­jesítményét 130 százalékra emeli. Kónya elvtársnö 195 százalékban versenyre hívták a Központ hatás­körébe tartozó összes nagykereske­delmi vállalatokat. Három pont­ban foglalták össze a versenykihí­vásukat, melyek közül legjelentő­sebb a harmadik: lelkiismeretes gonddal átvizsgálva veszik át a textilipartól beérkezett árukat, hogy minél tökéletesebb, selejt­monliee áru kerüljön a dolgozókhoz. A jutagyári békeműszalc eredményei A Szegedi Jutafonógyár zói békeműszakokkal dolgo­ünneplik június elsejét, a békeharcosok me­gyei seregszemléjét. A békemú­szakon három üzemrész versenyez. Eddig a szövődé érte el a leg­szebb eredményt, mert a kétnapos békeműszak állageredménye 111.5 százalék. Második helyezést a varroda 111.2 százalékos eredmé­nyével érte el. Ezek az eredmé­nyek az üzem havi tervleljesité­sében is megmutatkoznak. A szö­vő üzemrész 106.3, a fonó 105.5 és a varroda üzemrész 106 százalék­ban teljesítette május havi tervét. Kiemelkedő teljesítményt ért el Gátrgyán Andrásné, aki 360 kilós tervelőirányzatit 476 kilóra. Szabó Józsefné 320 kilós tervelőirányza­tát 420 kilóra teljesítette. Jó ere'dmények a szabó KTSz-nél Az Első Szegedi Szabó Kisipari Termelő Szövetkezet dolgozói május 20-tól június l-ig a megyei béke ta­lálkozó tiszteletére békeörséget tar­tották. A legszebb eredményt a bé­keőrségen Németh I. József vaialó­munkás érte el 201 százalékos tel­jesítményével, Közvetlen utána Biló György 192 százalékos. Gyarmati József 192 százalékos. Szél Józsefné 167 százalékos eredményével. Élenjárók a Szalámigyárban nyomán, hogy a földet a dolgozó teítekTdarah"" kétlángú rezsTel- A R®VÍ'<Ö1t Nagykereskedelmi A Szegedi Szalámigyár dolgozói ember sajatjanak ismerheti el, ha készítésére Ezt a felajánlásukat is Vállalat dolgozoi már igen szép eredményeket ériek el a figyelembe vesszük _ országszerte teljesítették. Bánfi Sándorné fett készülnek augusztus 20-ra június 1-i verseny szaka z.Vn. A szinte a földből kinovo uj gyárakat. ajánlotl ,h teljesítményét 100 dolgozók 29.335 forint értékben tet. skótokat, egyetemeket, akkor lat- Százalékra emelij ezt fúlleljesítve A Szegedi Rövid- és Kötöttáru tek vállalást a magyei béke atálk zó juk igazan hogy mit jelent sza- 109 Százalékos átlagteljesítményt Nagykereskedelmi Vállalatnál a tiszteletére. A felajánlások tel te -i­munkraa be-ke. A Szegeti. Textil- ér, el • " dolgozók 95 százaléka teljesítette tésében Forró Antal brigádja iát kombinát az új négyemeletes egye. június !_re ,et[ váilaiását. Szép az élen Forró elvtársak vállalt' : temi épület, Hódmezővásárhely hl- A Szegedi Gázmű dolgozol nem- eredményt értek el az üzem dol- hogy termelési eredmta'-üket jún, >g hetetlen ütemű fejlődése nagyva- csak a termetes _ eme aséyel ke- gozói közül Szénási Béláné és Ma_ j tiszteielére 140 srá:a!ckra V. e! rosta épülése, mind-mind a baké- szültek Junius l-t béketalálkozora, ; jorosi Jánosné árukönyvelók, akik lik. Vállalásukat túl e tesítve 5, harc sikerét hirdetik a magunk te- jj®n®m brigádonként is és páron- i vállalták, hogy az új könyvelési százalékos állagteltesí m'nn a rt.l ,f , | ként ls lelkesen csatlakoztak a módszer által e'őállott hátralékukat goznrik. Óbingcr Károly és : r­Hogyan érte el dolgozó nepuui: fémgyüjlö-mozgalomhoz. Legszebb június l-re behozzák. Vállalásukat gádja vállal la hegy a mrö" . a háború szörnyű pusztításai utan eredmé t érte el Vaskó JózSef 3 nappal előbb teljesítették. Rát-1 munka szemelölt tart éta-.a július a boke nagyszere eredményeit ? E ' j kai János. Pressz József, Kapitány 1 re 125 százalékos ál a r rltVn >. sosorban a Magyar Dolgozók 7™ . fT7°',, ? J Ifllván- Szeku,a lóz8ef áruátvevők érnek el. Felajánld uta túl • Partja szilárd és céltudatos pohri-, dán Antal es Szeke y Laszlo, akik . a júniuS ,.re teí1 váila'ásukat teI. I 8Ítve i50 százalékra teljes! k e ­una kilo vasat avüitottek össze. ' iesítve az Alko!mán.v ünnepére I előirányzatukat fütőcsoporlok felajánlották, hogy teljesíti napi előirányzatát. Nagy­a kemencék hőfokát 850—900 fok jelentőségű vállalás volt a Sze­közölt tartják, ami által 14 tonna 6zenet takarítanak meg, 3532 fo­rint értékben. A fű'lőcsoportok május 20-án már túlteljesítették vállalásukat, több, mint 19 tonna szénmeglakarítással. Vaskó József és Gémes Sándor a fémgyűjtést összekapcsolták a béketalálkozó tiszteletére tett fel­ajánlásukkal. Előbbi felaján'ásuk teljesítése után újabb vállalást lettek 5 darab kétlángú rezsó el­készítésére. Ezt a felajánlásukat is teljesítették. Bánfi Sándorné fel­ajánlotta, hogy teljesítményét 100 százalékra emeli, ezt túlteljesítve 109 százalékos átlagteljesítményt ért el. gedi Kenderfonógyárban Bónus Mária vizesfonó üzmrész dolgozó­jának felajánlása, aki a béketalál­kozó liszteletére megígérte, hogy 92 százalékos eredményét 96 szá­zalékra emeli. A béke iránti ra­gaszkodás megsokszorozta Bónus Mária erejél és nem 96, de 107 százalékos teljesítményt ért el. kai vezetésének eredményeképpen.

Next

/
Thumbnails
Contents