Délmagyarország, 1952. február (8. évfolyam, 26-50. szám)

1952-02-01 / 26. szám

AZ MDP CSONGRÁDMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁN AK LAPJA VIII. ÉVF. 26. SZÁM ARA 50 FILLÉR PÉNTEK, 1952. FEBRUÁR 1. A SZEGEDI TEXTILKOMBINÁT DOLGOZÓINAK LÁTOGATÁSA A KISKUNDOROZSMAI PAMUTSZÖVŐBEN MA ALAKUL MEG A MEZŐGAZDASÁGI IPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZEGEDI CSOPORTJA V —— A MAGYAR SAJTÓ NAPJA r „Elvtárs és spiclt ját a csöndben erre" írta Józ6ef Attila azokról az időkről, amikor a dolgozók véle­ménye csak titkos nyomdákban ké­szített illegális röplapokon látha­tott napvilágot. A párt vezetésé­vel a kommunisták legjobbjai har­coltak azért, hogy száz veszélyen keresztül eljusson a párt szava, irányítása, utasítása a dolgozók­hoz. Ebben a hősies munkában nem egy munkás és paraszt le­velező résztveit. Éjjel, dacolva a börtön és az internálás veszé­lyével, juttatták el házról-házra a titkos röplapokat és a párt állal kiadott illegális újságokat. Akit elkaptak Horthy pribékjei, azt kegyetlenül megkínozták, félholtra verték- A dolgozók legjobbjait azonban nem rendítette meg ez a kegyellen üldöztetés. 1942. feb­ruár l'én, a nyilas téboly ée a Horthy-fosizmus tobzódásában, a magyar szabadságért folytatott küz­de'em erős, izmos hajtásaként megjelent a Szabad Nép első ille­gális száma. Akkor még néhány száz példányban jelenhetett meg a Szabad Nép. szerkesztőit, készí­tőit és terjesztőit halálveszedelejm fenyegette. Első szerkesztőiéi. Rózsa Ferenc elvtársat, pártunk mártírját, a Horlhy-fasiszták pri­békjei halá'ra kínozták. A dol­gozók azonban mégis elolvasták a kommunista sajtót, ha titokban is. Szívüket bátorsággal és biza­lommal töltötte el a Szabad Nép minden sora, mert tudták, érezték, hcv a -szabadság közeledik, hogy a Szabad Nép a felszabadító szov­jet ágyúk mennydörgésének vil­láma. Tíz esztendeje csak — és mégis úgy tűnik, mintha évtizedek tel­tek volna el a Szabad Nép első 6zámának megielenése óta. A Szov­jetuniótól kapott szabadságunkban sokan hailamosak elfeleiteni azo­kat az á'dozatokat, amelyeket a szabadságharcosok, elsősorban a kommunisták hoztak a magyar saitó szabadságáért. Nem látták azo­kat a hatalmas áldozatokat, ame­lyeket a párt legiobbjai hoztak azért, hogv a Szabad Nép a Hortby-rend'zer sötét korszakában, mint világító fáklya, vezesse a do'gozókat a felszabadulás felé. Rózsa Ferenc eVtársat agyonver­ték. Schőnherz Zoltán elvtársat ki­végezték a hitleri fasiszták magyar­ország! vérebei- Az Internáló tá­borok és a börtönök megteltek a dolgozók legjobbjaival — köztük vo'tek a ccon<téádme"vei munkás­mozgalom legharcosabb képviselői is. A magyar kommunista sajtó azonban tovább élt a „fö'd alatt". É't és újabb harcokra tüzelte a dolcKozókat. Szavára robbant fel Újpesten a nyilaspártház. Pesten a haláWhozó német tankok és Cse­pel munkássága ezért tagadta meg a város kiürítését. A párt min­denütt ott vol-t és ahová nem ért el az élő szó, ott beszélték a röp­lapok. • Ma, amikor a magyar 6ajfó nap­ját ünnepeljük, fel kell idéznünk a nehéz harcokkal teli sötét mul­tat. így látiuk meg, milyen ha­talmas fejlődésen mentünk keresz-j tül az alatt a néhány esztendői alatt mióta a hős szovjet nép [ jóvoltából szabadok lettünk. így foghatjuk fel, mit jelent az. hogy! már 1945. március 25-én nemcsak I Budapest, de Szegedtől és Makótól Sopronig valamennyi magyar város utcáin 6zabadon vásárolhat tuk a! Szabad Nénét és olvashattuk a j magyar újjáépítés legnagyobb har-j cosának, szeretett Rákosi elvtár- i sunknak a vezércikkét. Míg az illegalitás, az elnyomatás nehéz éveiben a Szabad Nép ve- j zérlő, világító fáklya volt a párt I kezében és a tömegek előtt; most, a felszabadulás után „százezrek kenyere" lelt. Ma a Szabad Nép csaknem 800 ezer példányban je­lenik meg és a legeldugottabb fa­luba is eljut- De ma. éppen úgy, mint akkor, a Szabad Nép a ma­gyar nép védelmezője, éles fegy­vere, tanítója és szervezője, meri kommun-'sta lap. mert a párt lapja. Éppen ezért a Magyar Népköztár­saság minisztertanácsa a Szabad Nép megjelenésének 10. évfordu­lója emlékére minden év február első napját a magyar sajtó napjává nyilvánította. „A Szabad Népnek — állapította meg a miniszterta­nács határozata — az elnyomatás éveiben és a felszabadulás után jelentős része volt népünk küz­delmeiben és győzelmeiben, Har­cokban és sikerekben gazdag útja során milliók szellemi kenyerévé vált. Éles fegyver szabadságunk és nemzeti függetlenségünk védel­mében, a szocializmus építésében. A Szabad Nép magasra emeli a proletárinternacionalizmus, a Szov­jetunióhoz való rendületlen hűség diadalmas zászlaját. Szilárd helyt­állásra neveli a béke minden ma­gyar hívét, az imperialista háborús gyújtogalókkal szemben". Olyan, sokszázezres példány­számban megjelenő, minden sorá­val a nép ügyét szolgáló napilap, mint a Szabad Nép, a múltban Magyarországon nem volt. Ez azon­ban nem jelenti azt, hogy a Sza­bad Népnek nincsenek ősei, magyar és kü'földi mintaképei- 1848—49" ben, a magyar szabadságharc ide­jén, a nép sajtójának olyan újság­írói voltak, mint Petőfi Sándor, Táncsics Mihály. Pálify Albert és mások, akik az akkori események elörehajtói voltak és a lehetősé­gekhez képest híven képviselték a nép ügyét. Mi joggal mondhat­juk azt, hogy mindannak, ami Kossuth Hírlapjában, a Március Tizenötödikében, a Táncsics szer­kesztette Munkások Újságjában jó és előremutató volt ,— mi vagyunk a folytatói. Mint minden kommu­nista lapnak, úgy a Szabad Nép­nek is dicső őse a Neue Rheini­sche Zeitung, amelynek főszer­kesztője Marx volt. aki mun­katársai közé számította Engelst A legnagyszerűbb elődje, a leg­nagyszerűbb példaképe a Szabad Népnek, mint kommunista lapnak, a lenini íszkra és a lenini-sztálini Pravda, a bolsevik sajtó. Ezek a csodálatos példaképek és nagy ta­nítóink, különösen Lenin és Sztálin útmutatásai arra tanítanak bennünket, hogy milyen rendkí­vüli jelentősége van a kommu­nista sajtónak a nemzetek füg­gellenségéért és a dolgozók sza­badságáért vívott harcban. Ter­mészetesen elődjei a Szabad Nép­nek, azok az illegálisan megjelenő kommunista lapok is. mini például a „Vörös Csepel", a „Kommunista". a „Harc" és még számtalan illegá­lis magyar lap. Ezeknek a dicső elődöknek a nyomdokain halad most a Szabad Nép, amikor követ­kezetesen, harcosan védi a dol­gozók érdekeit, előre lendíti fej­lődésünket és harcba szólítja a béke és függetlenség megvédése érdekébén a dolgozó népet. A felszabadult magyar sajtó di­csőséges napja február 1„ mert ezen a napon született meg a magyar sajtószabadság minden eddiginél erőteljesebb fóruma, a Szabad Nép. Egy olyan lap, amely tűzön-vízen át következetesen forrada'mi, amely a marxizmus-leninizmus világné­zetén áll, tehát következetesen ki­dolgozott elmélete van, ideológiá­jában teljesen egységes, marxista­leninista pártnak, a magyar mun­kásosztály és a dolgozó nép élcsa­patának, a Magyar Dolgozók Párt­jának a lapja- Milliókhoz szóló néplap, olyan újság, amely minden szavával a nép ügyét szolgálja, el­jut a tömegekhez és amelyet a tö­megek magukénak éreznek. Ra­gyogó példája ennek a Szabad Nép hatalmas elterjedtsége, valamint az, hogy naponta a levelezők szá­zai keresik fel javaslataikkal, ta­nácsaikkal, panaszaikkal, kérdé­seikkel a szerkesztőséget. A Sza­bad Népet, pártunk központi lap­ját _ másfél millió ember olvassa, ami azt jelenti, hogy a magvar nép bizik pártunkban, Rákosi elv­társban. Az az érdeklődés, amely­lyel a dolgozók a Szabad Népet várják, a magyar nép érdeklő­dése a párt szava, a párt útmuta­tása, Rákosi elvtárs szava és út­mutatása iránt. A Szabad Nép nagy népszerűsége tehát pártunk erejét és népszerűségét, a Rákosi elv­társ iránti őszinte szeretetet iga­zolja. A dolgozók szeretete és bizalma pártunk központi lapján, a Szabad Népentúl, megnyilvánul pártunk megyei lapjai iráni is. Mind na­gyobb és nagyobb számban kere­sik fel úgy a Viharsarok, mint a DéPm agyarország szerkesztőségét a dolgozók leveleikkel. De szemé­lyesen is felkeresik a szerkesztő­ségei. ahol elbeszélgetnek éle­tükről, munkájukról. Elmondják, hogy kinn a fö'deken, az üzemek­ben milyen örömmel fogadják, ha a munkájukról, eredményeikről hírt ad a párt megyei lapja és ala­posan megvitatják azt is, ha bi­A Sertéshízlaló dolgozói még kiemelkedőbb eredményeket akarnak elérni Már egy hete, hogy boldog tu­lajdonosai a minisztertanács ván. dói-zászlajának a Sertéshízlaló dol­gozói. ílgy hete, hogy megfogad­ták: ötéves tervünk döntő évében .nég szebb eredményeket érünk el a jerv teljesítésünk során. Elegendő-e csak megfogadni, hogy túlteljesít­jük tervünket? Nem. Ezt a Sertés­hizlaló dolgozói is tudják. Éppen ezért a nagy ünnepet követő mun­kanapon, de azóta is a nap minden órájában a terv túlteljesítéséért dolgoznak. Munkakedvüket mégin. kább fokozla kormányunk újabb rendelete, a zsírjegy haláridő előtti li őrlése. Úgy érzik — és joggal —, hogy ehhez az ő jó munkájuk is •iöntöen hozzájárult. A rendeletet ismertető röpgyűtéseken valamennyi dolgozó lelkesen fogadta meg, hogy eredményeik további okozásával biz­tosítják a zsírjegy megszüntetése után is a dolgozók szükségleteit. „Minden percet kihasználunk!" Az Ökrös etető-brigád, mint ed­dig, továbbra is élen akar járni a termelésben. A minisztertanács ván­iorzászlajának megtartása érdeké­ben ők is tettek munkafela/jánlást. — Munkaidőrfc minden percét ki. használjuk! — fogadta meg ökrös Lajos sztahanovista, a brigád veze. tője. Reggel hatkor az Ökrös-brigád már munkához kezd. Első dolguk a takarmánykihord ás és keverés. Hét órakor pontosan etetnek, majd a takarításhoz kezdenek. Nagy gon­dot fordítanak a tisz'aságra, hisz 27. döntően hozzájárul az állatok gyors hizlalásához. Az ebédidő gyorsan elérkezik. Az ökrös-bri­gád gondjaira bízott állatok követe­lődzően röfögnek, de nem sokáig, mert a brigád tagjai egymással ver. senyezve egy-kettőre elvégzik ezt a feladatot is. Pár nap óla a takar­mánykeverósre különösen nagy gon­dot fordítanak az ökrös-brigád tag­jai. A szovjet gyorshízlolási módszer segítségével A zsírjegy eltörlése alkalmával megfogadták, hogy új módszerekkel az eddiginél még több húst és zsírt termelnek s ezt a takarmánymeg­tafcarí tussal akarják elérni. Az íz­letes takarmányösszeállítással a se?, lés gyors hizlalását kevesebb idő alatt is el lehet érni. Erre fektetnek most nagy "súlyt az ökrös-brigád tagjai. Ehhez a munkájukhoz nagy segítséget nyújt a szovjet gyorshíz. lalási módszer tanulmányozása. Az első negyedévben egy hétig a meg­takarítóit takarmánnyal etetnek majd, ugyaniakkor határidő elölt oiztosítják a. sertés felhízlalását. így harcolnak az ökrös-brigád tag. jai, hogy továbbra is méltó gazdái legyenek a minisztertanács vándor­zászlsijának és januári 120 százalé­kos lervteljesílésük további fokozá­sával akarják biztosítani, hogy a dolgozók számára biztosítva legyen a megfeddő húst. és zsírellátás. Ottlik brigád felajánlása Ottlik Károly brigádvezető még mindig kellemesen gondol vissza a minisztertanács vándorzászlajának átvételekor rendezett ünnepségre, 6'hol ő is pénzjutalomban részesült. Jó munkája eredményeként 800 fo­rintot kapott. Jóleső érzés, hogy megbecsülik munkáját. Emlékezetében azonban élénken ét. aondl Kovács Imre mi­niszterhelyettes mondott: ,,A mi­nisztertanács vándorzászlaja ne szögre akasztott babér legyen, ser­kentse új munkahőstettekre a dolgo­zókat. Ottlik Károly magáévé tette ezt. Brigádjával megbeszélve, Rá­kosi elvtárs születésnapjára a kö­vetkező munkafelajánlást tették: „Vállaljuk, hogy első negyedévi ter­vünkben a takarmányértékesílés^ 20.9 százalékról 21.2 százalékra fo. kozzuk, a ráhízlatási sú'yt 13.5 ki­lóról 14.2 kilóra fejlesztjük. Már. cius 25-étöl 30-ig a megtakarított takarmánnyal etetjük a sertéseket"., Előre a sztahánovista szint eléréséért Ottlik Károly elvtárs nemcsak felajánlást tett, de már eddig is eredményes munkát végzett. Január havi átlagteljesítménye 122 száza, lék. Ennyire teljesítette egy hónap, ra előirányzott tervét. — Ez még nem a végleges ered­mény — mondja Ottlik elvtárs. — Úgy termelek, hogy március 9_re elérjem a sztahánovista szintet. A Szegedi Sertéshízlaló dolgozói, mint a minisztertanács vándorzász­lajának boldog tulajdonosai, Rákosi elvtárs születésnapjára 100 száza­lékosan megtel léi; felajánlásaika t. Tervük, valamint a felajánlások maradéktalan teljesítésével akarják megtartani a büszke lobogót. A „Délmagyarországi levelezői jobb munkával készülnek a Magyar Sajtó levelezőinek Első Országos tanácskozására A tanácskozás tiszteletére indított verseny eredményei Három hét mult el a Megyei Levelezői Értekezlet óta. Ez idő alatt levelezőink bebizonyították, valóban megértetlék a megyei érte­kezleten elhangzottakat, valóban megértették a munkás-paraszt leve. lező-mozgalom döntő jelentőségét szocialista építőmunkánkban és az eddiginél jóval nagyobb lendületlel végezték levelezői munkájukat. Valamennyien nagy lelkesedéssel vettek részt az országos tanácskozás sikeréért elindított versenyben s elmondhatjuk, hogy levelezőink és tudósítóink csaknem valamennyien jó munkát végeztek. A legjobb munkát Nagyvári László elvtárs, megbízott tudásttónk végez­te. Nagyvári elvtárs a megyei érte. kezlet óia 7 levelet írt. Ez a szám magában nem magyarázza elsőbbsé­gét., azonban Nagyvári elvtárs a há­rom hét alatt 8 új levelezőt szerve­zett, akik azóta is rendszeresen Ír­nak lapunknak. Nagyvári László elv­társ komoly szervezői munkái vég­zeit a DISZ.tagok körében. 55 lever 'ezőjénck minden két hétben érte­kezletet tartóit és tart ezután is. Ezeken a sajtóértekezleteken segít­séget ad a fiatalok munkájához. A második hely Zsebők János elvtársa*, a Ruhagyári állandó levc­'ezönket illeti meg. Zsebők elvtárs 17 levelet írt a megyei 'értekezlet óta és öt új levelezővel növelte la­uunk levelező táborát. Vágvö'gyi János elvtárs a Szegedi Cipőgyár tudósítója nyerte el az or­szágos tanácskozás tisztetelére fo'yó versenyben a harmadik hetvet. Le veleiben feltárja a do'gozók által elért eredményeket, az üzemben mu. tatkozó hibákat és problémákat. Harcosan használja a bírálat hang­ját és ennek köszönhető, hogy a Szegedi Cipőgyárban jelentősen meg­javult a munkafegyelem. A versenyben a negyedik helye­Földvári Lajos levelezőnk, a MAV dolgozója érle el. Földvári elvtárs 12 levelet írt a három hét alatt szer. kesztőségünkbe. Emellett 2 űj leve­lezővel növelte lapunk tudósítóinak számát. Földvári Lajos elvtárs ez­zel nemcsak a versenyben érte el a negyedik helyet, hanem teljesítette az országos tanácskozás 'liszteletére tett vállalását is. Igen szép eredményt ért el a versenyben Péterházi Emil elvtárs, a Jutaigyár tudósítója és Katona La­jos elvtárs, a Szegedi Felépítmény és Vasanyagjavító Vállaiat dolgozó­ja. Péíeriiazi elvtárs ebben a hó­napban 8 levetet írt szerkesztősé­günkbe, ugyanakkor 2 do'gozó tár­sát is bekapcsolta a levelező moz-.< galomba. Katona Lajos eivtárs 9 le. velet küldött be a meg/e. értekezlet óta szerkesztőségünkbe, amelyeket kivétel nélkül közöltünk. Igen jó munkát végzett ezenkívül Doktor Lajos elvtárs, a Szegedi Ecsetgyár dolgozója, Kovács Mihály levelezőnk, a 2. Sz. Postahivatal dolgo­zója, Boros Mihály elvtárs, a Rad­nóti-gimnázium III. éves tanulója, Kormányos Mária eivlársnő, a Sze­gedi Ecsctgyár és Rarát János elv­társ, a Tiszamen'ti Fűrészek szegedi telepének dolgozója. Barát 'János elvtárs a megyei 'értekezlet előtt egyidőben elhanyagolta a tudósítói munkái, de ezt a hibáját kiküszö­bölte és a megyei értekezlet óta is­mét rendszeresen tájékoztat ben­nünket üzemének eredményeiről és hibáiról. Ezek az eredmények is bizonyít­ják. hogy dolgozóink nemcsak ol­vasói, hanem mindinkább írói is la. punknak. Leveleikkel, észrevételeik­kel és bírálataikkal mind gyakrab­ban keresik fel szerkesztőségünket, megértve, hogy ezzel még jobban elősegítik ötéves tervünk siikieres töt. jesítését, szocialista épfiőmunkánk győzelmét. | ányosságukért, hibájukért kritikát kapnak. Ugy fogadják a bírálatot, mint segítséget hibáik levezetésé­j hez. j Nem véletlen a dolgozóknak mind nagyobb érdeklődése a sajtó iránt- Mint ahogy a mult rendszer J elnyomatásának nehéz harcaiban i felhasználták a sajtót fegyverként, most, mikor szabadon nyÜvánít­I hatják véleményüket és javas­latokat is hozhatnak, méginkább sietnek kihasználni a sajtóban rejlő fe'méThetetlen nagy lehetőséget építő munkánk továbbfejleszté­sére. A dolgozók felismerték, hogy ötéves tervünknek, a béke tervé­nek építéséhez kiváló segítséget ad a sajtó. Felismerték a Szabad Nép iránytmutató cikkein keresztül, , hogy ötéves tervünknek, a béke ' tervének építéséhez pótolhatatlan 'segítséget ad a sajtó, különösen | most, amikor ötéves tervünk döntő évének a teljesítéséhez kezdtünk. A párt. Rákosi elvtárs iránti sze­retet, az ötéves tervért való őszinte ; rajongás árad az újságoknak irt levelekből. Levelezőink fokoza­tosan válnak olyanná, ahogyan I SztáHn elvtárs jellemezte a szovjet levelezőket: ,,Az igazság tüzétől lángoló, leleplezni, hibáinkat min­den áron javítani kívánó" embe­rekké. Lenin elvtárs 1904-ben el­1 hangzott szavai a párt segítségével j nálunk is valóra válnak. A megyei levelező konferencián a Csongrád­megyei Pártbizottság agit. prop. titkára kihangsúlyozta a párt véle­ményét: ..A bírálat visszautasítása, a levelezők üldözése nemcsak bai­bársáq. hanem ellenséges cseleke­det is és a párt eszerint fogja azt megtorolni. Eddig megvédtük, a jö­vőben pedig fokozottabban meg­védjük a levelezők jogait. népi államunk és pártunk demokratiz­musának ez alapvető, megnyilvá­nulási formáját''. Pártunknak ez a kiállása a levelezők mellett még nagyobb bátorságot, lelkesedést és kedvet adott levelezőinknek- Még inkább biztosítja, hogy a dolgo" zók véleménye a sajtóban szaba­don érvényesülhessen. Most, amikor a magyar sajtó napját ünnepeljük, amikor pártunk lapja, a Szabad Nép összehívta a munkás-paraszt levelezők első 'or­szágos tanácskozását, levelezőink azzal a tudattal végezzék levelező munkájukat, hogy szószólói az or­szág ügyei intézésének és nemcsak agitátorai, propagandistái, hanem szervezői ig az ötéves terv meg­va'ósításának. jövőnk kialakításá­nak. A magyar sajtó napját és a sajtó levelezőinek első országos tanácskozását azzal a biztos tudat­tal üdvözöljük, hogy még nagyobb lelkesedést ad a Szabad Nép és a megyei pártlap levelezőinek mun­kájához. üdvözöljük azzal a tudat­tal, hogy pártunk ezen a vonalon is irányt mutat a >,közvélemény parancsnokai" és a sajtó minden munkása számára, a ránk háruló feladatok még eredményesebb végrehajtásához.

Next

/
Thumbnails
Contents