Délmagyarország, 1950. november (7. évfolyam, 255-278. szám)

1950-11-01 / 255. szám

/ r Megalakult Szeged város tanácsa Nagyszabású fáklyás felvonulás Szegeden a Békekongresszus előestjén VII. ÉVF. 255. SZÁM. ÁRA 50 FILLÉR SZERDA, 1060. NOVEMBER 1. Híven követjük nagy tanítónk példamutatását Csütörtökön, november 2-án lesz tíz esztendeje annak, hogy Rákosi elvtárs újból szabad lett A Horthy­íasiszták kegyetlen börtönéből októ­ber 30-án szabadult, de november 2-án lépte át Uzsoknál a szovjet ha­lárt és lépett a seabadság földjére. Magyarország akkor az elnyomás, a kizsákmányolás, a rabság országa volt. Méltán illett rá az a kijelentés, amelyet Harry Bridges, a nyugat­amerikai matrózoknak a koreai agresszió elején börtönbevetett szakszervezeti vezetője mondott az újságíróknak, amikor a matrózok nyomására a börtönből kiengedték: „Nem vagyok szabadon. Az egé6z ország egy bőrt ön I" Igy volt ez Horthy Magyarországán is. ahol né­pünk legjobbjait, a legkiválóbb ha­zafiakat, a kommunistákat vetették börtönbe azért, mert bátran harcol­tak a dolgozó nép érdekeiért, s a dolgozók jogaiért szálltak síkra. Ez­ért lett börtön a sorsa Rákosi Má­tyás elvtársnak is, aki legkiválóbb harcosa, legbátrabb szószólója volt mindig a dolgozók, a magyar nép Ügyének. Rákosi elvtárs hősiesen, követke­zetesen küzdött népünk szabadságá­ért- népünk jogaiért és hős maradt akkor is, amikor a megpróbáltatá­sok. a kímzások. szenvedések, a bör­tön nehéz esztendeit kellett elvisel­nie. . ár a tárgyaláson bátran szem­beszállt Horthy vészbíráival ég a fa­siszták fejére olvasta bűneiket, le­leplezte őket az egész világ előtt. Megvédte a dicsőséges Tanácsköz­társaság emlékét, megmutatta, ho­gyan árulták el a szociáldemokra­ták a dolgozó népet, hogyan szolgál­tatták ki a fehérterror hóhérainak. A ..Pravda" 1926 ban kitűnően jel­lemezte Rákosi elvtárs magatartá­sát; „Vádló távozott a birói emel­vény elöl. Rákosi a nyomorba és pusztulásba taszított magyar nép nevében hirdetett harcot Horthy és a magyar reakció ellen az ország szabadságáért- Magyarország boldo­gulásáért." Rákosi elvtársat nem törték meg a börtön szenvedései, mert tudta, ltogy cellája szűk négy fala között sincsen egyedül, hanem vele van aiz egész magyar nép, sőt a világ vala­mennyi öntudatos dolgozója, akik együttér.eznek vele, figyelik küzdel­meit. nagyszerű kiállásait és minden eszközzel segítik harcait, kiszaba­dulását. Moszkvában és Párizsban, Berlinben és Pekingben, szerte a vi­lágon mindenütt a becsületes embe­rek. kommunisták és nem kommu­nisták egyaránt újra és újra felemel­ték tiltakozó szavukat, de harcos ök­lüket is Rákosi elvtárs védelmében, s meghátrálásra kényszerítették a magyar fasizmus vérszomjas fene­vadjait. A Rákosi elvtárs életéért és szabadságáért folytatott nagy nem­zetközi harcok élén mindig a világ első szocialista állama és annak nagyszerű Bolsevik Pártja állott. A Szovjetunió népei harcoltak a legki­tartóbban, amikor Rákosi elvtárs élete közvetlen veszélyben forgott, mint 1925—2fí-ban, vagy 1934—35­ben. A szovjet dolgozók a városok és falvak ezreiben tartottak tiltakozó gyűléseket- gyűjtöttek pénzt a véde­lem részére és választották meg Rá­kosi elvtársat a különböző szerveze­tek és helyi szovjetek dísutagjává. A legnagyobb segítséget az jelentet­te, hogy Sztálin elvtárs kezdeménye­zésére a szovjet kormány mindent elkövetett Rákosi elvtársnak köz­vetlen tárgyalások útján való ksza­badítására a magyar fasiszta fene­vadak karmaiból. Most tíz éve si­kerre is vezetett ec a kitartó küz­delem. A fasiszták kénytelenek vol­tak meghátrálni a nemzetközi mun­kásszolidaritás egységes megnyilvá­flulása előtt és Rákos: elvtárs 1940 október 30-án kiszabadult a börtön­ből Sztálin elvtárs visszaadta a ma­gyar munkásosztálynak Jegjobb fiát és legnagyobb harcosát, Rákosi Má­tyás életét ettől kezdve még foko­# zottabb erővel a magyar dolgotó nép felszabadításáért folytatott harc ve­zetésének szentelte Az eltelt tte esztendő óriási fordu­latot hozott a magyar nép éle'ében. A Szovjetunió hős hadserege elhoz­ta egész népünk srámára a szabad­ságot. az új étet lehetőségeit és mos' a szabad élet körülményei között Sztálin elvtárs legjobb magyar ta­ní'ványa, dolgozó népünk vezére és elvtárs vezet ben. Egész dolgozó népünk most külö­nös hálával és szeretettel fordul a Szovjetunió felé. amikor megköszö­ni Rákosi elvtárs kiszabadítását, megköszöni, hogy nemcsak szabad­ságot kaptunk, de a nagy szovjet nép, élén Sztálin elvtárssal, meg­mentette legnagyobb magyar tanító­mesterünk életét is. A hála leg­nagyszerűbb megnyilatkozásai azok a munikafelajánlások. amelyeket or­szágszerte s tömegében Csongrád megyében ÍR tesznek a dolgozók Rákosi elvtárs kiszabadulásának év­fordulójára. hogy ezzel is erősítsék a békefront magyarországi szakaszát, ezáltal pedig a Szovjetunió által ve­zetett egész hatalmas béketábort. A hála érzése vezette például Sánta Já­nosnét, a Szegedi Lemezgyár mun­kásnőjét, aki vállalta, hogy 190 szá­zalékos teljesítményét 220 százalék­ra növeli. Ugyanez az érzés vezette a DÉMA Cipőgyár dolgozóit is. ami­kor elhatározták. h"gy békeműsza­kot tartanak, vagy a Magyar Kender 8 Táviratban üdvözölte Rákosi elvtársat kiszabadulása évfordulóján az MDP Csongrádmegyei és Szegedi Pártbizottsága ték, hogy előzőhavi átlagteljesítmé­nyüket 10 százalékkal fokozzák. Hosszan lehetne sorolni a példákat, népünk hálaérzésének nagyszerű ki­fejezéseit. de világosan beszél az a Csongrád megye területén működe többszáz olvasókör is, amely azért alakult, hogy n,...él alaposabban át­tanulmányozza ,,A Rákosi-per'1-4, Rákosi elvtárs küzdelmeinek nagy­szerű leírását. Párttagok és párton­kivflliek esryaránt tanulmányozzák ezt a munkát, amelyből erőt és ta­nulságot meríthetnek mindennapi harcukhoz és munkájukhoz. Rákosi elvtárs életének, harcainak története minden dolgozót lelkesít a szocializ­mus építésének és a béke védelmé­nek nagy küzdelmében. A Szovjetunió iránti hálának, Rá­kosi elvtárs iránti szeretetnek és a béketábar megerősítésének nagyszerű gondolata fejeződik ki. a Csongrád­megyei Pártbizottságnak Rákosi ely­társhoz intézett táviratában is, amelyben bejelentik, Hogy megyénk döntő üzemei december 20-ig befe­jezik ezévi termelési tervüket, a me­gye dolgozó parasztsága pedig az őszi mezőgazdasági munkát, a mély­szántást november 25-ig fejezik be. Legszebb ajándék ez Rákosi elvtárs kiszabadulása évfordulója alkalmá ból, hiszen a legnagyobb őrömet az okozza neki, ha népünk erősödik, országunk, a dolgozók állama épül és egyre szilárdabb bástyája les2 roppanterejű béketáborunknak. S Rákosi elvtárs fáradhatatlanul lelkesít valamennyiünket további jc munkára, az országépítés hősi len­dületének fokozására, békénk, még boldogabb életünk biztosítására A becsületes dolgozók Rákosi elvtárs­ra figyellek akkor is, amikor Hor­thyék bírósága előtt vágta kemé­nyen szemébe az igazságot az úri Magyarország vezetőinek és védte meg a dolgozók igaz ügyét. De rá­figyel, az ő útmutatását akarja kö­vetni minden bccíü'etes magyar dol­gozó most is, amikor a szocializmus építésének nagyszerű korszakát él jük. Ezért fordultak olyan óriási tö­megek. munkások, parasztok, néphe? hű értelmiségiek és dolgozó kisem­berek széles tábora Rákosi elvtárs­nak Pártunk Központi Vezetősége ülésén a napokban elmondott nagy jelentőségű beszámolója felé. ameh újabb útmutatás volt további mun­kánkhoz. Rákosi elvtárs kiszabadu­lásának évfordulóján valamennyié? fogadjuk meg, hogy hívek leszünl iránymutatásaihoz, mindenben kö­vetjük nagy tanítónk szavait, mer abból a marxizmus-leninizmus viló­gotformáló eszméje szól hozzánk. Párt szava szól hozzánk, azé r Párté, amo.'.y megalkuvás nélkül, ? Szovjetunió gazdag tapasztalafai: fejlődve, veze'i a magyar dolgozt Drága Rákosi elvtárs! A Csongrádmegyei Pártbizott­ság a megye dolgozói nevében forró szeretettol köszönti Önt abbó| az alkalomból, hogy a nagy Szovjetunió ma tiz éve szabadította ki a fasiszta ellen­forradalmi rendszer börtönéből. Ezzel lehetővé tette, hogy Rá­kosi elvtárs élete további mun­kájával továbbra is — most mar szabadon — a magyar dolgozó nép felszabadulásának ügyéért dolgozzék. Hálásak vagyunk a nagy Szov­jetuniónak és elsősorban Sztálin elvtársnak, népünk nagy tanító­jának, barátjának, hazánk fel­dolgozóit. akik egységesen megígér- szabaditójának, hogy Önt vissza­adta nekünk. Az Ön vezetésével, a Szovjetunió baráti, segitő tá­mogatásával a fasiszták általi lerombolt országból virágzó, szabad ország lett, elnyomott népből] boldog, vidám emberek lettek. Megyénk dolgozó népe Rákosi elvtársat tekinti példaképének, ald kérlelhetetlen harcosa dol­gozó népünk ügyének az ellenség ellen vivott harcban. Ebből az alkalomból igérelet teszünk ar­ra, hogy megyénk dolgozó népét a nagy Szovjetunió, a Párt, Rá­kosi elvtárs iránti forró szere­tetre, az ellenség elleni harcra, a koreci nép gyilkosai, az ame­rikai imperialisták és a me­gyénkkel határos Tito bandája — aki közvetlen fenyegeti bé­kénket — iránti gyűlöletre ne­veljük. A béke melletti kiállásunk je­léül megyénk dolgozó üzemei de­cember 20-ig befejezik ezévi ter­melés tervüket. Megyénk dol­gozó parasztsága az őszj mező­gazdasági munkát, a mélyszán­tást november 25-ig fejezi be. Kívánjuk Rákosi elvtársnak, hogy még hosszú éveken keresz­tül jó egészségben vezesse a ma­gyar dolgozó népet ujabb slke­rek félé. Elvtársi üdvözlettel: Csongrádmegyei Pártbizottság • MAGYAR DOLGOZÓK PARTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGE. RÁKOSI MÁTYÁS MDP FöTíTKAR ELVTÁRSNAK Budapest, Drága Rákosi elvtárs! A Magyar Dolgozók Pártja SZÍN ged Városi Pártbizottsága Szeged összes dolgozói nevében forró sze­rettei üdvözli Rákosi elvtársat a Szovjetunió segítségével történt kim szabadulásának tízéves évfordulója alkalmából. Hálás szeretettel gondo­lunk a hatalmas Szovíclunióra. hogy szeretett vezetőnk Rákosi elvtárs életét számunkra megmentette g ha­zánkat felszabadítva biztosította> hogy dolgozó népünk Rákosi elvtárs vezetésével harcoljon a békéért, a szocializmus építéséért. Ebből az al­kalomból megfogadjak, hogy mind­azokat a feladatokat. amelyek a szocializmus építése• a békénk meg­védése terén előttünk állnak, mara­déktalanul megvalósítjuk Elvtársi üdvözlettel; MDP Szeged Városi Bizottsága. Tizenegy ország küldötteinek résztvél el ével Szombaton reggel kezdődik a Magpr Sékekongresszus tanítója, Rákosi . _ nünket a soha nem látott boldog jö­vö felé s mutatja az utat népünk- ­hefc évszázados álmai meevalós(tá- az egyre boldogabbá váló jove iára- felé« Október 31-re befejeződtek or­szágszerte a küldöttválasztó gyű­lések, amelyeken a dolgozó magyal uép megválasztotta küldötteit a békekongresszusra- A dolgozók mintegy kétezer küldöttet válasz­tottak, ennek 70 százalékát, mint­egy 1400 küldöttet a vidéki dolgo­zók jelölték. Az . országban megválasztott kétezer küldött között van Farkas Mihály elvtárs, a „Rákosi Művek" és Révai József elvtárs, a MÁVAG küldöttei élén. Fábik József Kos­suth-díjas kőműves, Szőczei Sán­dor Kossuth-díjas sztahánovista kovács, Ernszt Antalné munkaér­demrendes sztahánovista, a nép­hadsereg képviselői nagy számban, a tudomány élenjáró képviselői, a többi között Lukács György, Mihai. lich Győző, Kalmár Lá3zló Kos­suth-díjas egyetemi tanárok, Ko­dály Zoltán, Bajor Gizi, Palló Im­re, Széchy Károly Kossuth-díjas mérnök, vezetp egyházi személyek, élsportolók. Eddig 9 országból jelezték küldöttek érkezését, s előre­láthatóan 11 ország küldöttei vesznek majd részt a kongresz­szuson. A vidék küldötteit a MÁV ün­nepien feldíszített különkocsiban hozza fel a fővárosba. A vonatok vezetésére a legjobb sztahánovista mozdonyvezetők kérték beosztá­sukat. A pályaudvarokon a kül­dötteket fogadóbizottságok várják. A kongresszusra számos aján­dékot készítettek a vidék dol­gozói és a fővárosi üzemek­ben is több felajánlást tettek. A kongresszus alkalmából igen szép jelvény készült. A jelvényben magyar nemzeti­színű lobogó van, benne szár­nyaló békegalambbal. „ A kongresszus színhelyét, a Sportcsarnokot a kongresszus tisz­teletére gyönyörűen feldíszítik. A békekongresszus a békesze­rető magyar miliők nevében no­vember 4-én, szombaton reggel 9 órakor kezdi meg tanácskozását a Sportcsarnokban. Az ünnepi megnyitó után Andics Erzsébet clvtársnö', Kossuth-díjas egyetemi tanár, a „Megvédjük a békét" mozga­lom Országos Tanácsának el­nöke tart beszámolót a nemzetközi békeharcról, a stock­holmi éa prágai békefelhívás ered­ményéről és ezzel kapcsolatosan a további feladatokról. Utána Darvas József közokta­tásügyi miniszter ismerteti a magyar békemozgalomnak az elmúlt év folymáa elért ered­ményeit és a békeharcban előt­tünk álló legfontosabb felada­tokat. A két beszámolót vita követi. Szombaton este a Városi Színház­ban díszbemutatón vetítik le a „Berlin eleste" című hatalmas szovjet filmet. A bemutató előtt először hangzik el Magyarországon Sosztakovics Sztálin-díjas szovjet zeneszerzőnek a Szov­jetunió összszövetségi béke­kongresszusára irt békedala. November 5-én, vasárnap a béke­kongresszuson folytatódik a vita, majd Andics Erzsébet elvtársnő válaszol a hozzászólásokra. Ez­után a kongresszus résztvevői megválasztják a „Béke Hívei" II. kongresszusára Sheffieldbe a ma­gyar nép küldötteit. Este fáklyás­menet vonul végig a Hősök-teré­től a Kossuth Lajos-térig, ahol a kongresszusi küldöttek fogadják a fáklyásmenet résztvevőit. Ezzel az ünnepi felvonulással fejeződik be a Magyar Békekongresszus. A békekongresszus tanácskozásai mindkét napon reggel 9 órától délután egy éráig tartanak, majd ebéd után, délután 3 órától este 6 óráig folytatódnak. I. V. Puilovkin és Sz. V. Obrazcov elvtársak kéavisslik a Szovjetuniót a Magvar Békekongresszuson A Szovjetunió Össz-szövetségi Békebizottságának értesítése szerint, amelyet a „Megvédjük a békét".mozgalom Országos Ta­nácsához küldött, a Szovjetuniót a Magyar Békekrngreszuson I. V. Pudovkin és Sz. V. Obrazcov elvtársak képviselik. Vazovclod Illarionavic® Pudov­kin elvtárs, a világhírű Sztálin­díjas filmrendező. A szocialista filmrendezés nagymestere. Film­jeit szerte a világo:- ismerik. Ez év szeptemberében érkezett Magyarországra és ittléte alatt számos értékes útmutatást és segítséget nyújtott a magyar filmgyártás dolgozóinak. A magyar dolgozók jól ismerik Szergej Vlagyimirovics Obrazcov elvtársat, a Sztálin-díjas mű­vészt. a moszkvai állami kör­ponti bábszínház vezetőjét. Ob­razcov elvtárs az állami bábszín­házzal a,z idei Magyar-Szovjet Barátság Hónapján látogatott et Magvarországra ég itt előadásain megismertette a magyar dolgo­zókkal a szocialista bábjáték művészetét. Az első német békekongresszust november 4-én és 5-én tartják Az első német békekongresz. ezüst november 4-én és 5-én Ber­linben, a német Állami Operá­ban tartják. Németország min­den részéből több mint 1600 kül­dött tárgyalja meg a kongresz­szuson a német békemozgalom feladatait. Másfélszer annyi husi, 52 százalékkal főbb vajat termelnek a Szovjetunióban, mint tavaly A Szovjetunióban hónapról, hónapra növekszik a termelés húsban, vajban és tejben. A hűs­termelés 1950 harmadik negye­iében a mult év hasonló idősza­kához viszonyítva több mint kolbáazigyárt­mányokban pedig 36 százalékka. növekedett. Jelentős mértékben növekedett a vajtermelés is. Ez év harma­dik negyedében vajból 52 száza, lékkai többet adtak el, mint a mult év hasonló időszakában.

Next

/
Thumbnails
Contents