Délmagyarország, 1950. július (7. évfolyam, 150-175. szám)

1950-07-01 / 150. szám

ri p>. /I I ti Szegeden a „Haladás" termelőcsoport kezdte meg a termény-begyűjtést Befejeződött Szegeden az aratás <1 VII. ft.VF. 150. SZÁM. ARA 50 FILLÉR SZOMBAT, 1950. JULIUS 1. JAVÍTSÁK MEG MUNKAj ÜK AT NÉPFRONT BIZOTTSÁGAINK T , A hét elején nasrv örömmel jelentettük, és megyénk dolgo­zói nagy örönmel olvasták, hogy Vásárhelylutason megin­- dúlt a kombájn a Petőfi terme­lőcsoport földjét és Sándo/fal­ván is megkeztték a cséplést. Azóta naponta jöttek a jelenté­sek, hogy Deazlen, Cserebökénv­ben, Pitvaroson Szegeden. Fe­renöszálláson is hozzáfogtak a csépléshez és a megye szá­mos falujában már ott állnak a cséplőgépek a szérűkön. Az el­ső mázsálások is megumtatták. hogy az idei termés a felszaba­dulás óta a legbőségesebb. És ez nem vélet'en. Ezekben az eredményekben ott van az a ha­talmas támogatás, amelyet doL SPZÓ parasztságunk Pártunktól és a nép államától kapott, ott van a becsületes jó munka, ott van gépállomásaink általában jó talajművelés" munkája és ott van a kedvem időjárás is. A messzemenő támogatás és a jó munka; eredménye tehát az idei jó teriiés. Erre a termés­re nekünk a továbbiakban is a legnagyobb gondot kell fordíta­nunk. Neon elég megállapítanunk azt. hogy hónaljig ért a buza. hogy az árpáknak, a rozsoknak tömött kalászaik voltak, nem elég megállapítanunk azt, hogy az aratás jó ütemben haladt. Meg kell látnunk azt — és el­sősorban azt kell meglátnunk, hogy ez nem magától történt hanem az uredménvek Pártunk irányltásénojt eredményei. Mer: Pártunk ' irányításává' szerveze­teink narésze becsületes mun­kát véc/zett eddig. És — még tegyük hozzá — ahol hiányos­ságok voltak, ott minden eset­ben felelhettük a pártszervezet irányításának hiányát. Tömegszervezetink mellett to­vábbra is döntő szerepe van a betakarítás, a cséplés, és a ter­ménybeadás szervezésében Nép­front Bizottságainknak. Számos helyen. Népfront Bizottságaink igen körültekintő és jő munkát végeztek. Idejében hoztak in­tézkedéseket az aratási, behor­dási és oséplési munkák elő'bb­revitelére. Most azonban — mert még idejében Van — éberei! fel kell figyelnünk és élesen ki kell hoznunk azokat a hiányosságo­kat, amelyek egyes Népfront Bizottságainknál mutatkoznak a betakarítási, cséplési és termény­beadási munkák irányításánál. Legelsősorban is rá kell mu­tatnunk arra a veszélyes •— és mondhatnánk legveszélyesebb — .jelenségre, amely egyes Nép­front Bizottságaink munkájának elbürokratizálódásában jelent­kezik. Arra a veszélyre, amikor egyes Népfront Bizottságok a politikai, felvilágosító munka he­lyett parancsolgatásokkal, ren­deletek kibocsátásával, dobszó­val akarják irányítani a munká­latokat, így akarják végrehajta­ni a minisztertanács határozatát. A régi mondás, hogv „dobbal verebet nem lehet fogni" most is bebizonyosodott. Amíg ők rendelkeznek. . dobolgatnak. a meggyőzés, az agitáció helyett, addig a kulákság, a pap szánté zavar alanul — mondhatnánk dobszó mellett — agitál elle­nünk­Ezek a Népfront Bizottságok megfeledkeznek arról, hogv a falusi ellenség egyáltalában nem szüntette be a támadást, sőt bátran mondhatjuk, még fokoz­ta azt. Megnyilvánult ez már az aratási szerződéskötéseknél is, amikor azt láthattuk, hogv a kulák cíjak többszöri felszólí­tásra vilt hajlandó szerződést kö ni a törvénv előírta szabá­lyok szerint. De megnyilvánult ez az aratás idején is. És na­jgyot téved az, aki a®t hiszi. •fc.ogy a behord;.?.-,ál a falusi re­akció ölbe teszi a kezét. Min den igyekezetükkel azon vannak ezek, hogy támadást intézzenek támadást szervezzenek a dolgo zó nép munkája, a dolgozó néí kenyere ellen. Vájjon a pitvaro si plébános, miért akarta meg akadályozni, hogy a temploi tornyába felmenjen a tüzőrség megfigyelő? Azért, mert „áhi tatos szívének" mi sem volttr nyájasabb látvány, minthoeu lángokban álljon a pitvarosi ha tár. Vagy az ambrózfalvi pa? miért rendez szinte naponta í késő éjszakába nvuló táncesté Iveket az ifjúság részére? Ta Ián azért, hogv az ifusigot is tennek tetszó'bb életre nevelje? Nem. hanem azért, ho^v a fa lusi fiatalság erejét kimerítse, hogv azok másnap ne tudjanak rendesen dolgozni. Vagy miért nem kötött mindezideig a nagy­majláti Cabalka. János kulák aratási szerződést? Azért, hog" hadd érjen tul a gabonája, hadd buliion pocsékba a szem. Az ilyen jelenségekre a Nép front Bizottságainknak fel kel" figyelni és ezeket a gonosztevő ket le kell lenlezni a falu do1 gozó parasztsága előtt. És emel­lett le kell sújtani ezekre az pTenséoekre. Mondottuk, igen nagy hiba hogy egyes Népfront Bizottságaink elhanyagolták a fölvilágosító munkát. Marostelén, ahol tavak­például igen szép verseny tábla vob a, községháza falán, hirdet­ve a becsületesen dolgozó pa­rasztok neveit és ugyancsak a községháza falán ott volt a pel­lengér is, a szabotáló kulákok szégyenláblája, — most ez a tábla valahol a községháza kam­rájába porosodik. De a Népfron Bizottság itt, Marosleién bezzeg kidoboltatta a közös szérűt, — ahelyett, how meugyőző munkát végzett volna itt is. A puszta szeri Népfront Bizottság sem fog lakkozott legutóbbi ülésén olyan fontos kérdéssel, mint a behor­dás és cséplés, hanem ehelyett a jövő évi vetéstervet vitatta. Nagymajlát ott van Tótkomlós tövében, ahonnét vasárnap az országos jelentőségű versenyki­hívás kiindult. De a nagymajláti Népfront Bizottság — amellett,, hogy el sem ment Tótkomlósra az ünnex jégre — a kihívással egyáltalán nem foglalkozott. Va. 1 amiféle felsőbb intézkedést vár­nak, vagy magyarul mondva, azt a bizonyos sültgalambot. A fe­rencszállási Népfront Bizottság sem dicsekedhetik valami nagy aktivitással a munkák irányitá­sóban. Egyedül a földmüvesszö­vetkezet többszöri felszólítására tárgyalták, le a gabonaraktárak kérdését. Természetesen, hogy ezeken a helyeken a Népfront Bizottságnak nincs ia valami nagy tekinté. lye a falu dolgozói előtt. Nem is lehet, mert munkájuknak nincs látszatja. Itt legtöbb helyen az alapvető hiba az, hogy a bizott­ságok tagjai odaragadtak az Író­asztalhoz, elszakadtak az élettől. Pedig ezek a mostani munkák nem az íróasz'al mellett dőlnek el, nagy zömében .nem ott. Meg kell szüntetni, népi szer­veinknek, Népfront Bizottságaink­nak az egyhelyben való topogást, a kulákság, a klerikális reakció mesterkedéseinek további türá. sét. Menjenek ki a dolgozók kö­zé sűrűbben, járják a határt s állapítsák meg, hol és kinek a földjén van lemaradás. Ha a dol­gozó kis- és középparasztok földjén mutatkozna hiányosság, lemaradás, jó népnevelőkkel tu­datosítsák, egyéni agitáción ke. resztül magyarázzák meg, hogy mennyivel jobban járnak azok, akik időben teljesítjük a minisz­fi minisztertanács jóváhagyta a Német Demokratikus Köztársaság Kormányával kötött egyezményeket A minisztertanács Dobi Ist­ván elnöklésével pénteken dél­előtt ülést tartott. Dobi István bejelentette, hogy szabadságra megy. javaslatára helyettesítésével a miniszterta­nács Rákosi Mátyás, a minisz­tertanács elnökhelyettesét bíz­ta meg. A külügyminiszter előterjesz­tésére a Magyar Népköztársa­ság kormánya és a Német De­mokratikus Köztársaság kormá­nya között a budapesti tárgya­lások eredményeképpen létrejött pénzügyi, áruforgalmi, valamint a műszaki és tudományos egvütt működésről szóló egyezményeket a minisztertanács jóváhagyta. A népművelési miniszter előter­jesztésére a minisztertanács jó­váhagyta a Magyar Népköztár­saság és a Német Demokratikus Köztársaság között megkötött kulturális egyezményt azzal, hogy azt. a Népköztársaság El­nöki Tanácsához terjeszti fel megerősítés végett. Az igazságügyminiszter elő­terjesztésére a minisztertanács a Népköztársaság Elnöki Taná­csa elé terjesztendő törvényere­jű rendelettervezeteket fogadott el a társadalmi tulajdon bünte­tőjogi védelméről. A minisztertanács elhatároz­ta, hogy Veress József belügy­minisztériumi főosztályvezetőnek belügyminisztériumi államtit­kárrá való kinevezése iránt a Népköztársaság Elnöki Tanácsa, hoz előterjesztést tesz. A Szovjet Békevédelmi Bizottság tagjai aláírták a stockholmi béke felhívást A szovjet békevédelmi bizott­ság junius 2&-ón Moszkvában teljes ülést tartott. A teljes ülés a stockholmi határozatokat támogató aláírások szovjetunió­beli gyűjtésével foglalkozott. N. M. Tyihonov. a szovjet békebizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a stockholmi felhívás meleg visszhangra ta­lált az embermilliók köréhen. — A Szovjetunió Legfelső Ta­nácsának történelmi jelentőségű nyilatkozata az egész szovjet nép részéről egyhangú támoga­tásra talált — mondotta. A nyi­latkozat ismét bebizonyította, a Szovjetunió táksterekvését és kívánságát, hogy más államokkal együttműködjék a nemzetközi biztonság fenntartása és a béke védelme ügyében. A szovjet or. 3Zág minden részéből érkeznek a szovjet emberek válaszai erre a nyilatkozatra, államunk béke­szerető politikájának erre az uj megnyilvánulására. Az emberek milliói és milliói, tekintet nél­kül társadalmi állásukra, politi­kai és vallási megyőződésükre. tevékenyen védelmezik a béke ügyét. — A szovjet emberek ezzel kifejezik odaadásukat a béke ügye iráné s ismételten tanúsá­got tesznek, hogy szilárdan tö­mörültek a drága Bolsevik Párt körül, feltétlen odaadással vi­seltetnek a nagv Sztálin, a nő­nék naev vezére, a béke ügyének kipróbált harcosa iránt. A megnyíl ó szavai után G. M DUBINYIN. a leningrádi „Krasznij Vibor. zsee" gyér dolgozója mondott lelkeshangu beszédet. — Ügy gondol >m — mondot­ta. — hegy Lenin városa va­lamennyi dolgozójának vélemé­nyét fejezem ki, ha azt mon­dom, hog mi, a tegnap front­harcosai, a harctereken kivív­tuk a diadalt, nem kevésbé ra­gyogó diadalokat tudunk kivív­ni a békés munkában, a gépek mellett is G. M. LEONIDZE Sztálin-díjas köitő beszédében elítélte az amerikai háborús uszí­tóknak a Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaság ellen, vala­mennyi békeszerető nép érdekei ellen irányuló agresszív cselek­ményeit. — Mi. a kommunizmus épí­tői, a szovjet haza hű fiai. tel­jes egészében támogatjuk kor­mányunk békepolitikáját — mon­dotta. opÁRusr akadémikus felszólalásában kije­lentette, hogy a Szovjetunió tu­dósai csatlakoznak a Stockholm; felhíváshoz. — Tudjuk •— mondotta — hogy a háborúk nem elkerülhe tetlenek. Tudjuk, hogy a tűz­vész megakadályozható, ha a bé ke erői egyesültek, visszavonu­lásra kényszerítik a háborús uszítókat. NINA POPOVA, a Szovjetunió központi szakszer­vezeti tanácsának titkára, a Szovjet Nők Antifasiszta Bi. zot tsárának elnöke kifejez'C meggyőződését, hogy a szerve zett munkások és munkásnők, s mérnökök és technikusok, al­kalmazottak és értelmiségi dol­gozók milliói, akik a szakszer­vezetekben egyesültek, mélv megelégedéssel írják alá a stock. holmi felhívást. VJACSESZLÁV KOCSEMASZOV a szoviet ifjúság antifasteT­bizottságának elnöke. Á többi szónok is mind kifejezet® meggyőződését, hogy a szovjet nép egyhangúan támogatja a Béke Hivei Világkongresszusa Állandó Bizottságának stock­holmi felhívását. A szovjet békevédelmi bízott, ság ezután egyhangúan elhatá­rozta, hogy a Szovjetunióban aláírásgyűjtést indít a Béke Hí­vei Állandó Bizottsága felhívá­sának támogatására. 1 Ezután szervezési kérdéseket vitattak meg. A teljes ülés el­határozta. hogy Hja Ehrenburg­ot, a szovjet békevédelmi bi­zottság elnökségi tagjává és a bizottság elnökhelyettesévé vá­lasztja. A bizottság felelős titkára "At­I. Kotov lett. A napirend ezzel befejeződött A szovjet békevédelmi bizottaí?*? tagjai ünnepélyesen aláírták * stockholmi felhívást. Elsőnek — többek között — Nyikoláj Tyihonov. a szovjet békebizott­ság elnöke, majd Szergej Vavi­lov, a Szovjetunió tudomár .vos akadémiájának elnöke. Ni® a Po_ pova, a Szovjetunió Központ í szakszervezeti tanácsát", iák titká­ra, Nyikoláj Ros^ziszkij és Alekszandr Csutkih, Sz'álin-díias sztahánovisták. KOPSZ tan tvin Szimonov író é S mások írták alá a felhívást. A Béke Fiivei Állandó Bizott­sága stock1 íolmi felhívása támo­gatására megkezdődő't az alá. írások gy/ü.itése a Szovjetunió­ban. Hatalmas CGT-győze!erri a Cfroers-gyéri bizalmiválasztásokon Hatalmas győzelmet aratott a CGT a Citroen-gyári személyze­ti bizalmi választások során. A CGT a végeredmény szerint a választásokon összesen 7.707 sza­vazatot, vagyis a szavazatok 70 százalékát kapta meg. Ez a leg­utóbbi választási eredményekhez képest 11703 szavazat nyereséget jelent, > A párisi „Panhard-gyárban üze­mi bizottsági választások folytak le, amelyek sc rán a CGT a sza­vazatok 71 százalékát szerezte meg. , íertauács határozatát és meny­nyivel károsodnak meg azok, akik a viaszérésen tul aratnak. Magyarázzák meg, hogy minden szem gabona megtakarítása ben­nünket, dolgozókat segít és a mi államunkat, a békát erősiti. Ha pedig a kulák földjén talál­ják a lemaradást, erélyesen szó­lítsák fel az aratás mielőbbi meg­kez ősére és ha ekkor sem hall­gatnak a felhívásra, a jó szóra, állítsák törvény elé őket. A MSz valamint a MNDSz brigádokkal pedig arattassák le a gabonát, hogy ne szenvedjen kárt nép. gazdaságunk. Azokban a községekben, ahd! nem volna még megszervezve a behordási munka, fogjanak/ hoz­zá a szervezéshez, vegyék szám­ba a rendelkezésre igaerőt és biztosítsák, hogy A I behordás gyorsan, veszteség I nélkül megtörténjen. Ugyan­akkor megkezdőshessen és zavartalanul folyhasson a cséplés munkája. De a soronlevő részfeladatok mellett állandóan tekintsenek előre. A behordás és cséplés mellett, kisérjék figye­lemmel a terménybegyüjtés kér­dését is, hogy ne fordulhasson elő az, ami Szegeden megtör­tént, hogy a termelőszövetkezeti csoport gabonáját csak több órás várakozás után tudta beadni, mert egyes szervezetek, nemzeti vállalatok rossz, hanyag munká­ja következtében nem állt ké­szenlétben olyan raktár, ahova a minőségi magot begyüjthette volna. A tótkomlósiak által elindított vers enymozgaiom kiszélesítése I érdekében egyéni agitáción ke­resztül készítsék alő a vasárnapi kisgyűlés eket és segítsék elő, hogy ezeken a gyűléseken a fal­vak dolgozói minél nagyobb számban csatlakozzanak a tót­komlósiak országos versenyfelhí­vásához. Az itt felsorolt szem­pontokat és feladatokat el kelt fogadniok, meg kell valósítani Népfront Bizottságainknak, hogv az aratás megkezdésével bein­dult kerék tovább, ellenállhatat­lanul guruljon és még nagyobb lendületet vegyen a mezőgazda­sági munkálatokkal kifejlődött versenymozgalom és igy tovább­ra is az élen járjunk a nyári me­zőgazdasági munkák teljesítésé­ben, az országos versenyben, mind a ^gunk, mind népgaz­daságunk megeró'si'ésére.

Next

/
Thumbnails
Contents