Délmagyarország, 1950. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1950-01-01 / 1. szám

A Szovjetunió példája nyomán előre az ötéves terv megvalósításáért! vn. Evf. i. sz.'m ARA 50 FI? I RR VASÁRNAP 1950 IMVÜAK 1. Az ötéves terv boldog újesztendők záloga Irtat FARAGÓ JENŐ öt esztendő sikerekben gaz­dag, eredménydus napjai után a magyar dolgozó nép minden eddiginél nagyobb bizakodással, életkedvvel, alkotni akarással tekint az 1950-es esztendő elé. A felszabadulás óta, amint nö­vekedtek az évszámok, úgy nőtt lolgozó népünkben a boldogabb jövőbe,. az egyre többet és töb­>et ígérő új esztendők sikereibe etett hit és ezzel együtt növe­kedett a bizalom és ragaszkodás <redményeink szervezője és lét­ehozója, a Magyar Dolgozók ?ártja iránt. A felszabadulás <ta eltelt esztendők mindegyike Határkövet jelentett népi de­mokráciánk történelmében, az egyre javuló, gondtalanabbá és vidámabbá váló élet határkö­vét. Vájjon most, amikor száz és százezer dolgozó indul harcba ültéves tervünk célkitűzéseinek megvalósításáért, amiKOr száz ós százezer dolgozó egyre nö­vekvő szocialista öntudata és ai­kotniakarása vívja napról-nap­ra a fokozódó eredményeket ková­asoló termelési csatát — vájjon nőst ismét csupán egy újabb iiatárkőről van szó? Nem, ennél okkalta többről. És ezt a több­etét, az ötéves terv minden ed­digi méreteket felülmúló ará­nyait tisztán látja minden öntu­datos dolgozó. Az ötéves terv számadatainak tükrében — visz­szapillantva hároméves tervünk aredményeire — dolgozó népünl túllát ezeken a számadatokon. A számok már a dolgozó nép tu­datában valósággá, több ke­nyérré, több ruhává, több és jpbb életfeltételekké válnak. Dolgozó népünk tudatában van annak, hogy a magyar nép tör­ténelmében páratlanul áll ez az űj esztendő, hiszen nem volt még egy év, de évtized sem, amely annyi gazdagságot, bíz­tátó távlatot rejtett volna ma­cában, mint az 1950-es eszten­dő. És ezt tudva, erre az eszten­dőre, ötéves tervünk megindi­r&sára, első évi feladataira jel felkészültek üzemeink, falvaink dolgozói. A napról-napra nő­fekvő üzemi átlagteljesítmények az egyéni versenyzők egy-két­lláromezer százalékai mind-mind azt bizonyítják, hogy dolgozó Népünk tisztában van az 1950-es év történelmünkben példátlanul álló perspektíváival, munkáját ázilárd bázisra, az ötéves terv valósággá váló ígéreteire alapoz­fa. Dolgozó népünk látja, hogy ötéves tervünk történelmi for­dulóponttá, történelmi jelentősé­gű ténnyé nőtt. Amíg idáig jutottunk, nem kis Nehézségekkel kellett megküzde­hünk. Hároméves tervünk ered­ményeiért napról-napra, per­éekről-percekre fokozódó harcot kellett folytatnunk nemcsak a termelés, hanem a politikai élet és az ellenségeinkkel szembeni kí­méletlen harc frontján is. Az 1950-es év jelentőségében minden tekintetben kimagaslik a magyar történelemből. Voltak történelmünk folyamán bíztató, sokat ígérő esztendők. 1848, 1919 a magyar nép évszázados harcainak eredményeit érlelték volna gazdag gyümölccsé. De a tör­ténelem reakciós erői akkor még erősebbek voltak, el tudták ti­porni a kizsákmányolt és elnyo­mott millióknak haladó törekvé­seit. Azóta a földkerekség egy Jiatodán, majd a második világ­h4b„orú u-án a népi demokrati­kus országokban felülkereked tek a haladást, az új világot for­máló erők és a világ minden sarkában alapjaiban megingott a reakció, az imperializmus ros­kadozó épülete. Ennek az új vi­lágnak, a haladás és béke erői­nek sorozatos győzelmeiben iz­mosodott és alapozódott meg népi demokráciánk, amelynek dolgozói a hároméves terv sike­res befejezése után minden ed­diginél nagyobb bizalommal és reménységgel teltintenek Pártuní hatalmas műve: az ötéves terv megindítása elé. Mit jelent számunkra az öt­éves terv? Melyek azok a cél­kitűzések, amelyek ötéves ter­vünket történelmünkben pél­dátlanul' álló nagy művé alakít­ják? A Szovjetuniónak a második világháborúban a hitleri fasiz­mus felett aratott elsöprő győ­zelme, a második világháború után a Szovjetunió nemzetközi súlyának megnövekedése, a Szovjetunió-vezette béketábor sikerei igazolták a szocialista társadalmi rend elvitathatatlan fölényét a rothadó, pusztulásra ítélt kapitalista társadalmi rend felett. De ugyanakkor beigazo­lódott az is, hogy a szocializmus a dolgozó millióknak példátlanul álló gazdagságot és jólétet tud biztosítani. Beigazolódott, hogy a szocialista társadalom technikai, kulturális és gazdasági fölénye messze túlszárnyalja a kapitalis­ta társadalomét. Jól tudja ma már ezt minden magyar dolgozó is, hiszen saját életének javulá­sán, egyre fejlődő technikánk eredményein keresztül látja és érzi, mire képes egy nép, ha a Szovjetunió nyomdokain halad ötéves tervünk erre az új éle­tet fakasztó, egyre felfelé ívelő útra, a szocializmus építésének útjára vezeti a magyar dolgozó népet. Minden egyes lépés egy­egy szüárd alapkő a szocializ­mus alapjainak lerakásához. Ezt jelenti számukra az ötéves terv, a szocialista társadalmi rend alapjainak lerakását, a Bzocia­lizmus építésének megkezdését. Az ötéves terv átformálja or­szágunk képét. Uj, biztos alap­ra építjük fel népgazdaságunk új szerkezetét. Az ötéves terv során országunk agrár-ipari or­szágból ipari-agrár országgá válik, „melynek gazdaságában az ipar súly a döntő és melynek ugyanakkor fejlett, korszerű mezőgazdasága van." Az ötéves terv során népgazdaságunk fej­lesztésére 50.9 milliárd forintot ruházunk be, amelyből' az ipar­ra — és mindenekelőtt a nehéz­ipar fejlesztésére — 21.3 mil­liárd forintot fordítunk. Mező­gazdaságunk fejlesztésére köz­vetlenül, illetve közvetve 12.5 milliárd forintot irányoztunk elő. Ma még ezek csak számok, jelentőségüket fölmérni nehéz. A beruházások gazdasági és kulturális életünk minden egyes ágában döntő változásokat idéz­nek elő. Az ötéves terv eredmé­nyei messze túlszárnyalják a hároméves terv során elért ered­ményeinket és nagyságukban, jelentőségükben össze sem ha­sonlíthatók a második világhá­ború előttj gazdasági helyzettel. Mi tette lehetővé hároméves tervünk megvalósítását? Mi tette lehetővé, hogy törvényerőre emelhettük ötéves tervünket s azt, hogy a holnapi nap folya­mán ezer és ezer munkapad mellett hozzákezdhetünk a terv megvalósít áaához? A második világháború óta eltelt évek bebizonyították, hogy azok az országok, amelyek a Szovjetunió támogatására és saját belső erőforrásaikra tá­maszkodtak, ma már kiheverve a háború pusztításait, szabadon, egyre növekvő jólétben és gaz­dagságban haladjak az egyre többet ígérő, boldogabb jövő út­ján. Eddigi eredményeink és jö­vő terveink sikereinek biztosí­téka, hogy Pártunk bölcs irá­nyításával következetesen hala­dunk előre a Szovjetunió vezet­te béketáborban. A Szovjetunió minden téren megnyilvánuló tá­mogatása felbecsülhetetlen érté­ket jelent számunkra. A Szovjet­unió vezette béketáborba való tartozás egyet jelent a békés építőmunka, a belső és külső el­lenségeinkkel szemben vivott harc sikereivel. És jelenti azt, hogy minden biztosítékunk, min­den feltételünk megvan arra, hogy ötéves tervünk során, le­rakjuk a szocializmus alapjait. A másik út — amint azt nap­jaink fényesen igazolják, az im­perialista zsoldban álló országok­ban — az imperialisták fojtogató karjaiba, a kizsákmányoláshoz, az elnyomáshoz, a rabsághoz vezet, ötéves tervünk legfőbb biztosítéka a béke, a béke ügye melletti harcos kiállás. És dol­gozó népünk nemcsak óhajtja a békét, hanem harcol is érte, A béketábor melletti harcos 'kiál­lást, az imperialisták elleni gyű­löletet igazolják a termelési csa­ta eredményei, a Szovjetunió és Sztálin elvtárs iránt egyre mélyülő szeretet, amely a sztá­lini munkafelajánlások során mindeddig hihetetlennek tünt eredmények elérésére buzdította a dolgozókat. A Szovjetunió tá­mogatásával elért sikereink, a békeíáborban való helytállá­sunk elválaszthatatlanul össze­fonódnak a Szovjetunióval' és Sztálin elvtárssal. A Szovjetunió-vezette békeítá­borba való tartozásunk és a bé­kéért folytatott harcunk eredmé­nyeit személyesen, a saját sor­sának javulásán keresztül érzi ma már minden dolgozó. És ez­zel párhuzamosan növekszik a Szovjetunió vezetőszerepének, nagyságának felismerése, de nö­vekszik vele együtt a Szovjetunió iránti szeretet is. Millió és mil­lió magyar dolgozó, ezer és ezer szegedi dolgozó sztálini munka­felajánlásban elért kiváló telje­sítménye mindennél kézzelfogha­tóbban igazolja a Szovjetunió iránti szerétetet. De a szeretetet és ragaszkodást bizonyítja az is. hogy dolgozó népünk egyre na­gyobb érdeklődéssel fordul a Szovjetunió felé. Érzi és tudja, hogy jövőnk biztosítéka a Szov­jetunió iránti hűség, a béiketá­borban való szilárd helytállás. Nem véletlen, hogv a szegedi ,-Bolsevik Párt útja" című ki­állítást több mint 40.000 sze­gedi dolgozó tekintette meg. Az sem véletlen, hogy a szovjet film. a szovjet kultúra iránt napról­napra fokozódik az érdeklődés, hogy a „Sztálingrádi csata" cí­mű szovjet filmet 18.500 dolgozó tekintette meg. A szovjet iroda­lom iránt is napról-napra foko­zódik az érdeklődés. A szegedi dolgozók növekvő szocialista ön­tudata egyre jobban felismeri, a Szovjetunió támogatása nélkül nem valósíthattuk volna meg hároméves tervünket s holnap nem kezdhetnénk hozzá ötéves tervünk megvalósításához. De a Szovjetunió és Pártunk szeretete, a Szovjetunió és a Pártunk iránti hűség eggyéiko­vácsolódott a magyar dolgozó népben, eggyékovácsolódobt a szegedi dolgozókban is. Felismer­ték, hogy győzelmeink biztosíté­ka, Pártunk iránymutatásának követése, programjának elfoga­dása. A dolgozók milliói tekin­tenek bizalommal és várakozás­sal Pártunkra, amely a Bolsevik Párt nyomdokain haladva tölti be élenjáró szerepét- Pártunk tekintélye napról-napra növek­szik. Ezrek és ezrek kérik fel­vételüket a Pártba, felismerve politikájának helyességét. Párt­napjainkon egyre nagyobb szám­ban vesznek részt a pártonkívüli dolgozók, érdeklődnek a Párt munkája és célkitűzésed iránt. Párttagnak lenni ma már száz­szoros megtiszteltetést jelent. Milliók követik Pártunk útmuta­tásait, mert bebizonyosodott előttük, hogy amilyen követke­retes politikával végrehajtotta Pártunk a hároméves tervet, ugyanúgy valósággá válik az öt­éves terv minden célkitűzése is. Pártunk dolgoZte ki a hároméves tervet. Párttagjaink voltak azok. akik élenjártak a terv megvaló­sításában, amely minden egyes dolgozónak három évvel ezelőtt még csak nem is álmodott fel­emelkedését hozta. De tudják a pártonkívüliek tömegei azt is, hogy további felemelkedésük biz­tosítéka is a Párt, amely nem­csak kidolgozta, hanem valóra is váltja ötéves tervünket Pártunk nevelte és neveli ön­tudatra a dolgozó népet. Neveli a Szovjetunió szeretetére, a pro­letájinternacionalizmus eszméjé­re. a kommunista embertípus kialakítására. És a dolgozók szé­les tömegei szívesen tanulnak a Párttól. Uj emberré formálódott a pártonkívüli dolgozók jelentős része is. Bizonyíték erre a pár­tonkívüliek nagyszerű helytállá­sa a sztálini munkafelajánlások­ban és érdeklődésük és szerete­tük a Szovjetunió és a Párt iránt. És szívesen követik ezek a tömegek Pártunkat az ötéves terv során is mind a termelésben, mind a szocialista kultúra és a szocialista embertípus kialakítá­sában is. Á Magyar Do'gozók Pártja Nagyszegedi Pártbizottsága az ötéves terv első évében boldog úiévet kíván párttagjainak, a sztahánovisfa munkásoknak és élmunkásoknak, az üzemek, a város, a falvak és tanyaközpontok minden do gozájánok. Uj gyárak. gépállomások, egészséges falvak, hidak vasutak épülnek az ötéves terv során. És a megváltozott jobb anyagi kö­rülmények, a munkához való új viszony még fokozottabb tudato­sítása, a marxista-leninista ideo­lógia széleskörű elterjedtsége és népszerűsége, a szocialista realis­ta kultúra kialakulása. a szov­jet emberek példájának követé­se, az újtípusú emberek száz és pzázezreit neveli maid ki az új társadalom számára. Nem lesz az országnak egyetlen helye sem. ahol ne lennének meg a szocializ­must építő új társadalom kiala­kulásának feltétéLei. Mit jelent Szeged számára az ötéves terv? Hogyan alakul áit a város öt ér hatalmas eredményei nyomán? Szeged a Horthy-fasizmus alatt a reakció egyik szilárd tá­maszpontja volt. Hároméves ter­vünk során felszámoltuk a bű­nös mult maradványait s el­mondhatjuk, Szeged a demokrá­cia szilárd bástvájává vált. Ds nyugodtan állíthatjuk azt is, hogy Szeged az ötéves terv so­rán a szocializmust építő or­szág szilárd bázisévá válik. Biz­tosíték erre, többek között az is. hogy Szeged az ötéves terv során jelentős könnyűipari központtá válik. Már megindultak a Tex­tilkombinát. fonógépei, hirdetve a hároméves terv hatalmas eredmé. nyeit. Az ötéves terv során ea a korszerű üaem szövőgyárral bővül. De újabb jelentős gyárak is létesülnek majd Szegeden, bú­torgyár, írógépgyár. téglagyár, mélyhűtő, konfekció üzem. Ai új üzemek megváltoztatják majd a város arculatát, üzemi dolgo­zóink száma is jelentős mérték­ben megnövekedik. Az ötéveí terv során épül meg az úi ösz­szekötő vasúti híd. Többmillió forintos költséggel hatalmas, korszerű kultúrház épül. Az egyetem építkezéseire több mint egymillió forintot fordítunk. Uj munkásbérházak, sportsfed ion, fedett uszoda, vásárcsarnok lé­tesül. És így sorolhatnánk to­vább az ötéves terv szegedi be­ruházásait, amelyek minden sze­gedi dolgozó életében minden eddiginél- hatalmasabb felemel­kedést biztosítanak. Ennek tudatában Tekintenek Szeged dolgozói az új esztendő napján minden bizalommal éa lelkesedéssel az 1950-es esztendő elé. Ez a tudat acélozza meg a4 izmokat,, ösztönzi jobb és ered­ményesebb munkára a szorgal­mas munkáskezeket. Ezért for­dulnak a szegedi dolgozók biza­lommal és hűséggel eredménye­ink támogatója és őrzője, á Szovjetunió felé S ezért nő nap­ról-napra a Pártunk iránti tisz­telet és érdeklődés. Holnap már új, nagyobb cé­lókért küzdenek a szegedi dol­gozók. Munkájukban mindenkor1 érzik a Szovjetunió és Pártunk segítő kezét, a dolgozó nép szé­les tömegeinek alkotó lendülete, öntudata a Szovjetunió támoga­tásával és Pártunk irányításával párosulva legyőzhetetlenné válik az ötéves terv megvalósításáért fol'yó harcban, amely jelentősé1 gében az ország határain túl­nőve hozzájárul a Szovjetunió­vezette nemzetközi békefront megerősítéséhez 3 a magyar nép s így Szeged dolgozó népe számára is újabb és még boldo­gabb újesztendők biztosításáSer

Next

/
Thumbnails
Contents