Délmagyarország, 1948. október (5. évfolyam, 226-251. szám)

1948-10-01 / 226. szám

ím - Vi AG VAKország msfsaBwnaawtaiiiai i—nniummi 1ÍJ4S októt>er I. Eínapoifáfe Qttmk Mnmémk tárgyalását Or&es Lajoa és társas bün­fftrvéeek t.irgyalósán Rndván­u4ft Alixvri rosszul tett. A tírvécyszéki szakértők rneg­ittaratottik, hogy szívrohamot étepott. K őrházba saállitotülk. fcflaíhojty .Jelenléte nélkül a Mrgyalis nem tartható meg; I helyezte. V tan.to -e'riólc-s tovíbhi orvosi h víz.sgálattól teszi függővé, mi­korra tűzi ki a tárgyalás foly­tatóit. Radvűnszky Albertet, »z evangélikus egyház felügyelő­jét betegségére való tekintettel a murkásbiróság szabadlábra Ke?í széniéin! az építőipar mondotta Darvas Jóssal építis- és MimmitV' ügyi miniszter Az építés- és kőzniunka­teíQri *nmisztérium szakszer­tre*eti csoportja csütörtökön » minisztérium klubhelyisé­gében Darvas József minisz­ter miniszterségének egy­éves fordulója alkalmából diszülést rendezett. Darvas József építés- és kfc'uiunkaűfi. i miniszter szó­lalt fel. A kapitalizmus iga­zi arca — mondotta — az építőiparban mutatkozott meg leginkább, ezért álla­mosítottuk ezt az íparL Az <pitkezési költségek 10-11­•zares szorzószámét egy. év alatt sikerült 6.8-rc csökken­teni és a 4000-res munkás­le ;számmal szemben ma már T6000 munkást foglalkozta­tunk. Fontos eredmény a falusi építkezések nagvfoku íMoginditá-sn Fbben az év­ben 4öC0 uj falusi héz épül fel. Az építőipari költségek — mondotta — még mindig az általános árszínvonal fe­lett vannak. Arra kell töre­kedni, hogy ezeket csök­kentsük, hogv ezáltal Jobb épületeket, üzemeket, kul­túrházakat. iskolákat és fa­lusi lakásokat adhassunk » magyar népnek. Az anyagcl­lálás biztosítása érdekében nnyagteleneket kell felállíta­ni a vidéken k. MöfJ keli szüntetni az épitőipariir'éuy­Jellegét és meg kell oldani az építőipari ntánpt^tlás kér­dését is. A hagy tapssal fogadott beszéd után a miniszter el­ismerő okleveleket és pénz­jutalmakat osztott szét ami­mszlérium legiobb dolgozói közfitt. Ak'k spekuláltak a f$!dbér!et föe!eSex%$éssel Az uj íöUlb:'. A m béri ethez futtütoiínkal mos! gyors egy­másutánban birtokba helve­feik. E munkák közben fu­tottak be a földbérleti bi­tfoltságboz olyan bejelenté­sek. amelyek szerint többen eltitkolták bérleteiket és nem Seltek Veget bejelentési kö­letezeltségeilcneK. így Jelen­tés érkezett arról, hogy Tombácz István Boszor­kányszigef-utca 9. sz. alatti e.'tp'i'-n! ikész:tő-iek Katona Mibálv Pásztor-utca Hü sz. nlatli kocsmárosnak és Bar­ta János Alsóvárosi fekete­földeken lakó korsmáwns­onk olyan jogosulatlan ha­szonbérletük van, amit nem Jelenteitek be. Barta János többek között a belvárosi p'év-ániálól bérli földjét. Török Ferenc po^nfPzfnek ethez 22 hold földje van. Ext trv Horváth nevű bérlőnek kiadta ugyan, a bérlő azonban a bér­letről lemondott, mire Törők a földet harmadosnak adta ld. Erről min diniig nem tett beje­lentőit Kiss Ferenc röszkei gazdálkodónak is van 25 hold saját földje, de ezenkívül még 12 hold haszonbérlete is, az « bejelentése sem érkezett eddig a földbérleti bizottsághoz. Érkezett olyan kérelem la, vizsgálják meg. hogy t lenek és mennyit adott bérbe földjeiből az alsóvárosi plébánia. Bejelen-, tette a FÉKOSz, hogy a bodo­mi gazdaság vezetőjének, Szé­chenyi Lajosnak 22 hold bér­lete van, ezt kiadta két gazdál­kodónak Viz gálatot kérnek. ISstetefcen w*r nyH9»"Rtn T!»n 3 SvgMtefe Hirtl Hosszú idö óta toszt.ogatto S kistelekieket Sejben ístván napszámos. Legtöbbszőr tyu­fcercat lopott nyolcasával, tize­(teve!, maja felölt a vonatra a körnvező piacokon érté-' wesítetfce. Hét tyuktolyeiliisa fyült eirvbe- és rógtömtélő bi #5»ág elé állították, de ügyét e-odcs bíróság ele tették "ét. A csütörtöki tárgyaláson ki­hallgatták a kisteiclri rendőr­Örs vezetőjét Is, aki elmon­dott x, mióta lakát alá került Séfben nvugnlom van a kiste­tetí tvukótak Vőrüi. A tór­kétévi és hathónapi ftórvönre Ítélte. Feia«o*Tiof«6k % nyilas ecelmestert Szerdán döUten a mtsicolci "fa-vényszék udvarán végrehaj­totta* a halálos ítéletet Patai t-ajo« sátoraljaújhelyi ecetmes­ter, volt főnad'aiigyon, akit oápetlenos büntettek miatt Ítél­tei. halálra. fóí-yan r.'tsi tehet hesso gálíatn? A* Országos Közellátási Hí •utal renaeiete. értelmében a teraiönyboszoigAltatása köleic­zettség'teljesiié.-.ére csak bán totálon, fegMjebb 16 százalék víztartalmú, legfeljebb 20 szá­zalék *6 <! szemet és legfeljebb a százalék idegen anyagot tar­talmazó nvers rizst lehet be­srolgáitatxn. A 5 százalék ide osn anvagból a Tctdes rész Wr< ,icí '- l szfiralők lehet. fi fcs^woiiíiáfletek 1S51fg A főldhííszonbérlctreiide­íet kimondja, hogy azokat a kisbérleti szerződóseket, amelyek most lejártak s a bér'ő tovább akarja bérelni, a tulajdonos köteles 1951 szeptember 80-ig meshosz­sznbbitnni. A rendeletet megelőzőiéit a régMoldlulaj­donosok nagy rohamra ké­szültek, mert ugy vélték, itt tt alkalom földjük vissza­szerzésére. A kisparasztság érdekében megjelent a ren­delet, a tulajdonosoknak ezt a támadását is visszaverik, Selisa vas? k igésvke a sz^niAe! feltetek? Hatalmas ütemben indult meg a termelési bizottságnál a siántási hitelek jegyzése. Már 'pega'akult a szántási hiteleket folvősitó bizottság, amelv minden egyes eset­ben incgáliapitja az igények jogosultságát és aszerint fo­lyositják majd a kisparaszt­ságnak a hite1 eket. Itt jefvejo-nk meg, hogy a vetörrjígakcióra, iz igen nagy számban jelentkeznek az igénylő gazdák. Befalum qezdsségt é'6M áll A Bplfja KP Tőtitióríi leff­utóbb egy tőtueg^niléscn Bel­gium gatdai Jucá belyzetét ecse­telve rAmntatott arra, hopr Relginm RazdasAgl válság előtt áll, anie/y egyro erősödik. Az amerikai Aruk tömeges bevi­tele hatalmas csapóst mért a belga iparra. Sok gyár heten­kíat csak 4 napot van üzem­ben Belgiumban 125.000 mun­kanélküli van. A Marshall-terv nem hogy megmenti, de bele­viszi Belgiumot a gazdasági válságba. Színház Q oft&üvészei Csonqor és Tí'ndo frvauoyfio a Xcmjcll SzinhAcban Kőt'-ö szól a színpadról népnek a népről. Kőlíő, akinek a mult század harmincas évvi­ben a nagytőke és az erőszak béklyóiban szinte reményle'e­nfd vergwlő társadalmának volt mondanivalója. A mesét válasz­tolta eszméi hirdetőinek, a mondavilág meséibe szőtte, a kincs, a hatalom, a tudás, «z élet, a halál szövevényes pro­blémáit. Mesealakok szimboli­zálják. mégis a realitás tokrőzik már vissza és felcsillan benne Vörösmarty' haladó szelleme. • De hiába volna a költői 1ö­kéletessé}, ha a színpadon csak olyan figurák mozognának, akik tudják ugyan a szerepü­ket, de nem hozzák atá a sza­vak jelentőségét és veszni hagy­ják értelmüket. Bofh P-éia nagy rendezői felkészültséggel a poé­ta mondavilágának képzelt alakjait n realitás kőntösélxn tátlitoíta a néző elé. Ezek 02 a la. kok a színpadon mint húsból és vérből vnló élő emberek, a jó és gonosz küzdelmét, az élet szépségeit, a lenesnek és hata­lomnak hiábavalóságát, a tudós önmarcangolását, keserű tépeiö­déseit szimbolizál áh. Both Eéla keze alatt igy elevenedett meg a mese élő valósággá. A rendező a közösségi mun­kára fektette a fősúlyt és ez a kihangsúlyozás nyomta rá bé­lyegét az egész előadásra. Szi­lárd együttest alakított kí, nem voltak magasságok és mélysé­gek, simán gördült az egész cselekmény, mert az alap, árui­ra építették, a kollAdv munka volt. Eltűntek a sztárok. Egyet­len jelenetével, akár néhány szavával is. mindenki a helyén •olt, mindenki a maga posztján a tiszta művészet terjesztője­ként' jelentkezett. így a vágyát kergető Márky Géza (Csongor), a siriglartó szerelemben felolva­dó Horváth Júlia (Tünde), az átkaiban fuldokló Petur Ilka (Mirigy), a klasszikus humort képviselő Rajz János (Balga), a kincseket halmozó dölyfös kalmár Bakos Gyula, a világot rabszolgaságba hajtani kész De­ák Sándor (Fejedelem), a meg­rázó alakítást nyújtó nagy szí­nész Befikő Miklós (Tudós), az egyúgvüségében ls csupa derűt EL KISMOTOR KEREK í2 havi részletiizetésre kapható IOO cm*. 3 sebességgel (vlzsgementes) a MIK cféSmacjyarországi vezérképviseletének, a Szegeriv üM Műszaki SzSyaffteze! tagja esál ifj. Ábrahám József műsze­rész, Párisi-kóruf 45. Bálint János műszerész, Kos­suth Lajos-sugárul 21. Balogh 1. László műszerész Csongrádi-sugárul 25. Déry Ede műszerész, Kiss utca 5. Fekete György műszerész, ÜJ­szegeo." Csanádi-utca 10. Fodor Sándor műszerész. Mik szatb iválmán-utca tt. Fráter Sándor műszerész, Ró­ka-utca 2. Galiba Józsel műszerész, Me­rev-utca 5. Joacniui Brúnó műszerész. Vidra-utca 7. Ozv Kántor Ferencné műsze­rész, Tisza L.-kórul 3. Barna József műszerész, Kls­kundorozsma. Kossuth-u 7. ív irály Jozset műszerész, K6­rolyl-ulca 3, Kovács Testvére* műszerész. Petőfi Sándor-sugArut 69 Kovács B .'la műszerész, Pető­fi Sándor-sugárut Kovács Ulszló műszerész, Ap­pouyl-utcfl 15. ijehotay István műszerész. Szenthároiu ság-utca 14. KUkács Ji.no, műszerész, Baj­esv-7.vllnszky-utca 22. Masa Gyula műszerész, Me­rev -uIca 2. Molnár Józsel műszerész, Kos­suth Lajos-sugárut 85. Rác? Géza műszerész, Kálvá­ria-tér tt. Kftcz Gyula műszerész, Pász­tor-utca 44. Horváth Imre, Kossuth-u. 25 marosa Kiimos műszerész, Brüsszeli-körút 27. SAh János műszerész, Ssent­István-fcér 6. Szabó Imre műszerész, Jer­cey-hás, Melegkulnil. Szántó Sándor műszerész, Kiss utca 1. Szrnka Gyula (Turul) műsze­rész, Kiebeísberg-tér 3. Irebitscb Lajos műszerész, Klauzál-tér 5. Wolt Péter műszerész, HW­utca 1. Z só tér Sándor műszerész, Hid­utca 2. Paiócz István műszerész, Kls­kundorozMua, Petőn-u. 7. i.úrincz stván müszerlész. Szeged, Lsongrádi-sug. 53. Dr. Kelemen Antal, Párist­körut 15 sugárzó Rajnay Elly (Ilma}, • megbalwnázolPSüli Manyi (Le­dér). a virgonc és valóban a mesék színes világában eleven ördögként ható három ördög­fióka SzK'mári István. Bay Gyula, Bor (tábor (Kamh, Bezzegh, Duzzog) és az Éj ki­rálynőjének hatalmasan felépí­tett monológját elmondó Kiss Ilona. • Majd: s/Az évre társult a azfei­játékhoz Wciner I^ó kísérőre­néje. A dramatizál! néptnomlá­hoz a költő zengő. sokszor 'hakespeari értelmezésre emlé­keztető nyelvezetéhez Irt kifeje­ző motívumaiban aláfestő, sőt olykor kiegészítő rolwsztus erő­től duzzadó, de <1 szivnek me­legével 5« megkomponált sg'm­fonikus zene. A vivódó szerel­mesek gyengédsége, az Éj ki­rálynőjének megiázó próféciái, az ördögfiókák hahó'ázó, buk­fencező pajzánkoúásai, Mirigy méregkeverőse olykor sejtelmes, titokzatos hangon, olykor fris­sen enyelegve, vagy démon' erővel söntödnek össze a hang szindus muzsikában, amit Vá­rady László karnagy a részle­tekbe is alapossággal behatoló értelmezéssel vezényelt, a jó muzsika minden erényét esd­logtató operazenekar éléu. • A (tok szép ötlettel és szel­lemmel tarkiiolt díszlet Bozó Gyulát dicséri. Gábor ArnoM Fi "teher Annle: oktíher X. A világhírű magyar zongora­müvéymő pénteken, okfcóhcy 8-án tartja meg hangversenyét Tiszában. Műsorán a zene­irodalom legszebb müvei sze­repelnek. Ez lesz a Koncert Mesterbőrleténefk első idei hangversenye. (Ernster-iegyek érvényesek.) Kedvez mén vej bérietek még válthatók Kon­certnél. telefon: 7-49. Jenek a szovjet filmekhez a Délmngyarország kiadóhiva­talában 'is kaphatók. Fi* velem! A Lolicngrin ma esti előadása fél 7 órakor kez­dődik. D8*7&e5I 120 Sru3$ C'anffufeeiHi'Piis tetezstet tetemesek Olt Károly népjóléti mi­niszter most avatta fel a ka­kasszéki 10í ágyas cson^Tn­berkulőzis gyógvintézx'tct. A gyógyintézet a háború alatt teljesen elpusztult és a há­roméves egészségügyi terv keretében épült újjá. A mi­niszter a felavatási ünnep­ségen bejelentette, hogy s hároméves terv során Mát raházán 80 ágyas, Deszkez 120 ágyas csont-fnherkulózii osz'álvt fognak létesítőn?. SieirgcTiytöí. az ü;eme^ részére Az országos tervhivatal fei» hívja az érdekeltek figyelmét, hogy a szénszükségletet az üze­meknek és intézményeknek havonta keli igényelni ők. Aa igénylést minoen hónap 5-ig kell benyújtani a következő hónapra vonatóozóan a szCu­bányászati igazgatoaágnál (Bu­.dapest, V-, Aranv János-u. 20).

Next

/
Thumbnails
Contents