Délmagyarország, 1942. december (18. évfolyam, 273-296. szám)

1942-12-01 / 273. szám

wtm MBWMMUBMWWM——1" »» ' m (942. december 1. Xfiii.evi.27S. $2. ttf WHRlí jMMHBMMMnBHKBBHHHMHM ' Havonta 2.90. negqedevre 7.29 p. KERlSZTENY POLITIKAI NAPILAP ifimen frontszakaszon megállították a szovjet támadásait A tuniszi határon aléörsharcok folynak — Berlinben a német-—francia viszonyt nem lát­ják haladó irányúnak — Reunion sziget francia helyőrsége megadta magát Keiüénti nemei es olasz válasz Cinrchill fenyegető neszedére Vasárnap a harctereken nem esetre elég óvatos volt ahhoz, hogy sikert, ugy mégis meglepetést kellett lőrtént különösebb feljegyzésre méltó esemény, igy a polilikai vi­lágban élénk taglalásra találhatott Chhrchillnek vasárnap este a londoni rádióban elmondott be­széde, A beszédet lapunk más he­lyén közöljük, amint azt a Német Távirati Iroda közreadta, ilt most azokkal a kommentárokkal foglal­kozunk, amelyeket német és olasz részről fűznek a beszédhez. A Német Távirati Iroda diplomáciai szerkesztője azt irja, hogy az a kép, amelyei a brit miniszterelnök va­sárnap elmondott rádióbeszédében vázolt »igazi Churchill-kép*. A fe­kete és fehér színeknek az az alkal­mazása jellemzi, amely a tárgyila­gosság látszatát akarja ébreszteni, azonban a sötét tudja semmiféle elfedni. Churchill kénytelen beval­lani, hogy az angoloknak fel kell készülniük, hogy szembenézhesse­nek »egy komoly és szörnyű év Afrikában küzdő saját tábornokai­nak nem ajándékozott előre túlsá­gosan sok babért 3 kézenfekvő okokból a francia afrikai vállakó­zás vezetését és a vállalkozásért való felelősséget készségesen az Egyesült-Államok elnökének en­gedte át. Beismerte, hogy az angol­szász táborban mélyreható nézet­eltérések állnak fenn abban a te­kintetben, hogyan alakítsák ki a jövőben a világot, nem is beszélve Szovjetoroszország külön óhajairól. A hármasegyezmény hatalmai min­den erejüket beleviszik egy olyan vitába, amely több lesz annál, mini amit a brit miniszterelnök akár az Egyes ü l't-ÁUamok , különótjajaival szemben elérni óhajt. Éppen ezért alapszíneket nem j'Ghurchillnek azzal az általa is délibáb színekkel idézett Kipling mondással vála­szolnak: »Ne gondolj arra, milyen csalóka kép mind a kettő*. Róma zetKÜrf Jogi helyzete • legutóbbi ese mények következtében nem egészen vi­lágosan körvonalazható — jelenti Ot­tó von Heydebreck a Hétfői Magyar­országban. A Wilhelmstrasse illeté­kes körei, mondhatni, valami átmeneti helyzetet állapítanak meg, igy pél­dául Berlin és Viehy között a gazda­sági, hadifogolykicserélési és egyeb kérdésekben a tárgyalások megakad­tak. Felhívják a figyelmet itteni jol informált források arra, hogy a tár­gyalásoknak ilyen megszakadása egy­általán nem vág elébe a Németország részéről még mindig készséggel tói­ajánlott német—francia együttműkö­dési munkának. Ennek az együUtnüko. dő munkának lehetőségeire vonatko­zóan azonban az itteni megfigyelő kö­rök különös érdeklődést fordítanak. A Wilhelmstrasse illetékes körei , .... , , .ugyanekkor kénytelenek azt a kemén\ páncélos oszlopokat és több harckore.t n,egáll itást tenni b az ü,t. megsemmisítettek. Kirenaikában Rom- j müködés irányában valo? fejlődést nerrr igQn látják haladó irányúnak. Megál­a szovjet nagyarányúnak tervezett na dászati elgondolása. Az afrikai harctér legérdekesebb eseményeként a Völkischcr Beobach­ter azt jegyzi fel, hogy a német légi­fegyvernem Bizertától délre igen ered­ményesen támadta az angol-amerikai rnel serege tovább távolodott az alig­hanem utánpótlási nehézségekkel küz­dő britektől A német—francia viszony .Tói informált berlini körök rámu tatnak arra, hogy Franciaország nem­lapitható, hogy pillanatnyilag Francia­ország politikai státusa ingadozó. Is­mételten rámutatnak azonban arra, hogy a francia államfő Hitler vezér és kancellár levelére várt válaszának ki. maradása további német elhatározá­sokra lehet befolyással. Német hadijelentés Berlin, november 30. A véderő főparancsnoksága közli: — Kelctkaukázusban több szovjet támadás összeomlott és az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett. November 27-óla ezekben a védel­sprscsapásaivaU. Beismerte azt is. > mi harcokban 60 ellenséges páncé­hogy idáig nem történt semmi, ami' Bómaban figyelmet keltettek hoSt megsemmisitettünk. Vadászre­jogossá tehetné azt a reményt, hogy 1 Churchill beszedőnek egyes k'je- pülőink 15 ellenséges gépet lőttek a háború hamarosan befejeződik. | leütései, elsősorban azok, amelyek, le< . . . . , , . r, 1 Olaszorszagra vonatkoztak. A be- _ A kalmük szteppén gépesített A katonai helyzete Ghurchdl széd _ mondláU olasz politikai kö- némct erők a Szovjet hál!/össze_ Igyekezett sokattgeronek fel unletm ökben _ nyiu fenyegetéseket lar- kötő vonalai ellen törlek előre é anélkül, hogy el tudta volna vi-i. c tatni az ellenfélnek, különösen az ellenséges buvárnaszádoknak átütő erejét. Bevallása szerint az egyip­tomi dámadással és az, amerikaiak­lak ezt kövelőleg Francia-Afrikába történt betörésével azt akarták el­érni, hogy a nérnet—olasz afrikai sereget harapófogó mozdulattal meg­semmisítsék. Ez a cél nem valósult rneg ugy, hogy a megjelölt további cél, vagyis az, hogv Északafrikát Ugródeszkául használják fel Euró­pa elleni előretörésre, még kiharco­landó feladat. Kiábrándulása amiatt, hogy nem sikerült egy francia áruló csoporl segítségével megszerezni fontos dél­tranciaországi támaszpontokat, vagy Pppen a francia fíajóhadnak a bir­tnkát. Churchillt dühkitörésre ra­gadtatta, a tengely biztosító rendJ Szabályaiért terrortámadásokkal való ádáz fenyegetésre az olasz ncp vad sértegetésekre a I>uce ellen. Abhól a módból, ahogyan Churchill 82 olasz, valamint a francia kérdést kezeli, érdekes következéseket lehel a »szövetségesek« katonai felyzetének kilátástalanságára, ame­'i'et politikai üzelmekkel akarnak elfonsuJyozni. Áz angol miniszterelnök minden­tulmaz Olaszország irányában. Az olasz nép azonban bátor és ren­díthetetlen magatartásával megad­ta a választ Churchill fenyegetőzé­seire Churchill fenyegelődzései és felhiásai végeredményben azt bi­zonyítják, hogy az angolok milyen nagy fontosságot tulajdonítanak Olaszország háborús részvételének és mennyire szerelnék kikapcsolni a háborúból a döntően fontos olasz tényezőt. Ami Churchill becsmérlő kijelentéseit illeti, az olasz nép ve­zére irányában, azzal kapcsolatban nincs helye polémiának. íláboru idején a_ sértésekre fegyverrel szo­kás válaszolni. A háború A nagy offenzíva a keleti arcvona­lon lassankint tetőpontjához közele­dik. E szavakban foglaltak össze a WM­helmstrasse illetékes körei vélekedehü. ket az ottani helyzetről, majd hozzá­fűzték, hogy mindéu jel amellctt^szoi: hogv a Szovjet hatalmas erő­feszítéseit, amelyeknek mérete/ és in­tenzitása bizonyos meglepetést a Kalinln és foropec között ben összpontosítja. Német részről ugy térség­megseinmisitettek szállilóoszlopo­kat, élelmiszertartalékokat és fel­morzsollak egy szétugrasztott harci csoportot, — A Volga és a Don közölt földi csapataink szoros együttműködés­ben az erős légikötelékekkel, ismé­telten visszaverték az ellen yg he­ves páncélos és gyalogsági táma­dásait. — Sztálingrádban csak helyi jel­legű harci tevékenység volt. Saját ellentámadásaink a nagy Don ka­nyarulatban sikerrel jártak. — A Don középső szakaszán foly­tattuk eredményes légitámadásain­kat a vasúti berendezések ellen és több tehervonatot találatokkai sú­lyosan megrongáltunk. " — A keleti arcvonal középső sza kaszán, valamint az Ilmen-ló vi­dékén ismét meghiúsult az ellenség minden támadása. Megsemmisítet­tünk 135 harckocsit. — Kirenaikában német és olasz ellenség oszlopait és jelentős vesz­teségeket okoztak az ellenség, ne­hézfegyvereinek, járómüveinek és páncélosainak. — A megszállt nyngatí területek, valamint a Csatorna felett 7 angol repülőgépet pusztítottunk el. Né­met vadászok folytatták nappalt előretöréseiket Anglia déli partvi­déke felett és eredményesen lőttek vasúti berendezéseket. — November 15-ikeóta — amikor különjelentésben számoltunk be az olasz és német légihaderő, valamint az olasz és német haditengerészet nagy eredményeiről — Afrika észa­ki partjai előtt az amerikai—ang<>? inváziós hajóhad felett az eredmé­nyek jelentősen megnövekedtek. — November 7-től 25-ig összesen 165.000 bruttóregisztertonna tartal­mú 23 kereskedelmi és szállítóhajót sülyeszlettünk el Francia-Észak ­afrika kikötőiben és parti vizein. Továbbá olyan súlyosan megron­gáltunk 11 kereskedelmi és szállító­hajót, összesen 100.000 tonna tar­talommal, hogy ezek minden való­színűség szerint elsüllyedlek. — Az ellenséges hadihajók közül megrongáltunk 2 csatahajót és 3 repülőgépanvahajót, az utóbbiak " közül az egyiket súlyosan. — Elpusztítottunk 5 rombolót és kisérőriaszádot, valamint 5 cirkálót. _ Megrongáltunk 28 cirkálót, rombolót és más kisérőhajókal. csápatok visszaverték ellenséges Ezenkívül az északafrikai part ki­páncclosok előretöréseit. Éj jel-nap-j kötőberendezései ellen úgyszólván pal légitámadásokat intézünk a naponkinti támadásokkal súlyos britek tábori állásai és gépesített,rombolásokat és nagy tüzeket okoz­erői ellen. _ jtunk és ezáltal további értéke.® — Harci repülőink tuniszi terű- utánpótlási anyagokat pusztitot­látják, hogy ez a gyújtópontja a szov­jet' hadműveleteinek és uera a szlalin­arádi vonal vagy a nagy Don-kanyar. HSS SSérSZfhaltírSz°o§U léten bombákkal árasztották el az Mnk el. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents