Délmagyarország, 1942. október (18. évfolyam, 222-248. szám)

1942-10-01 / 222. szám

mmtm 1942. •kfúber 1. XflIL evf. 222. sz. Hi^ JHwÜl'M amt i« Havonta 2.50. ne$ki€d<ftvre 7.20 P KER ESZTENY POLITIKAI NAPILAP nifler mm beszédben ismertette o háborús helyzetet és a jbvö Kilátásait A német haderő a nyári offenzíva során mindenütt elérte kitűzött céljait — Tovább' célok: az elfoglalt területek biztosítása és gazdasági kihasználása — A belső front szilárd, Németország a háborúból győzelmesen fog kikerülni Sitallntirátl eszaüi vtuibm n!@M> szahaszoKa! foglaltait el ü nemetek - MwálcSüh bolsevista támadásokat werteh vissza A szerdai nap szenzációja Hitlel* Adolfnak este 6 órakor a német nemzeti szocialista munkáspárt nagygyűlésén elhangzott beszéde. A nagygyűlést a téli segélyakció meg­indításával kapcsolatban tartották meg. A Führer beszédét valamennyi német rádióállomás közvetítette és este megismételte. Hitler vezér és kancellár beszéde során fontos ki­jelentéseket tett és az egész háború mostani állásáról beszámolt a né­met népnek. Hitler beszéde szerte a •világon nagy érdeklődést keltett, annál inkább, mert hiszen ösak né­hány nappal ezelőtt Ribbentrop bi­rodalmi külügyminiszter is megvi­lágította a háromhatalmi egyez­mény államainak helyzetét és a há­ború jövő kilátásait. A Ribbentrop-beszéd hatása a semíeces államokban A politikai megbeszélések anya­gát legnagyobbrészt még mindig Ribbentrop német külügyminiszter a hármasegyeémény évfordulója alkalmából mondott beszéde adja, — jelenti Berlinből Ottó von Hey­dobreck. Nagy fontosságot tulajdo­nítanak annak az élénk érdeklődés­nek, amellyel a Wilhelmstrasse ille­tékes körei a beszédnek a semleges külföldön támadt hatását kisérik és különösen a Svájcban és Svédor­szágban keltett kedvező hatást mél­tatják. Ezzel összefüggésben nagy figyelmet ébresztettek a francia saj­tóban megjelent egyes közlemé­nyek, bár ebben az irányban na­gyobb tartózkodás tapasztalható. A francia—amerikai viszonv tartják magukat azzal a kijelentés­sel, hogy igen körrnyü feltevés sze­rint ezek a lapok hibás értesülése­ket közöltek. Kijelentik, Eogy Berlin magatar­tása táltozatlan marad ezekkel a jelenségekkel szemben, mert a fran­cia—amerikai kérdésekben már is­mételten előfordult a helyzetnek olyan kiéleződése, hogy krízistől le­hetett tartani, azonban a végső ki­éleződésig nem jutottak és — ahogy ezt kifejezik — a felszín alatt rej­tőző háborús helyzetet mindig visz­sza tudták állítani Hogy azonban ilyen sajtókriti­kák mellett a francia hangulat so­káig elleplezhető volna, azt semmi­képpen se lehet mondani. A Wil­helmstrasse illetékes körei azonban kifejezetten elutasítanak minden beható foglalkozást ezzel a kérdés­komplexummal arranézve. hogy ilyen körülmények között a német együttműködés Franciaországgal végeredményben könnyebbé válhat­nék. Végső összefoglalásban határ rozottnn kijelentik, hogy Berlin az egész kérdésben megmarad eddigi hallgatása mellett. Sztálingrád itteni megfigyelő köröknek f1* tyelmét nagyraértékben felkeltette több francia lapban megjelent po­lemikus közlemény olyan küszöbön ''Hó amerikai szándékokkal szem bén, hogy francia területeket tá maszpontok felállítására, helyőrse­gek berendezésére és hasonló célok­ra akarnak igénybe venni, ami a francia—amerikai viszonyban bizo­nyos krízis beálltát jelentené. An­nál feltűnőbb, hogy a berlini illeté­kes körök ezektől a francia sajtó­információktól egyértelműen távok, marásokkal a városban elért ós ál­landóan jelzett előhaladásnak konkrét adatairól tartalmaz rész­letet. Mindenesetre a Eadseregfőpa rancsnokság idevonatkozó jelenté­sének általában nem tulajdonítot­tak eddig olyan nagy fontosságot, mint most az itteni katonai szak­körök részéről történik. Ezek ugyanis a harci tevékenységnek a város északi részébe való áthelyező désében nemcsak annak bizonyíté­kát látják, hogy a német erőknek kasza kezdődött meg. —r­Ezt a felfogást alátámasztja a ki­egészítő jelentés arról, hogy most már a város túlnyomó része német kézen van. Egyidejűen ugyanezek katonai szakkörök rámutatnak arra, hogy a város kilátásban levő elfoglalásával kapcsolatban most már jetek vannak arra, hogy a har­cok súlypontja a sztálingrádi tér­ségből másfelé tolódik eb Ebben : z értelmében fordulnak különös ér­deklődéssel a Terek-frontról érker ző hiradások- felé. A hadseregföna­rancsnokságnak erről kiadott ki­egészítő jelentése szerint ugyanis az ottani német előretörések több tá­madó ékben folynak amelyek — mint a legutóbbi jelentések moud­ják — több helyen térnyerésre ve­zettek. Argentína Buenos Airesből jelenti az Interif, hogy a képviselőház több órahossz­szat tartó vita után 67 szavazattal G4 ellenében, tehát három szavazat­nyi szótöbbséggel elfogadta a radi­kálisok javaslatát, hogy Argentína szakítsa meg azonnal diplomáciai ilyen állandó és sorozatos elérető-, kapcsolatait a tengelyhatalmakkaL rése végül Sztálingrád teljes elfog-! Azt a javaslatot, hogy Argentína jár­lalását fogja jelenteni, hanem azt jon el a riói értekezlet javaslatai is, hogy ezekkel a harcokkal az ed- {szerint, 70 szavazattal 59-cel sapm­digi ház- ós utcacsaták utolsó sza-lben szintén elfogadták. Hitler beszéde Berlin, szeptember bt). A berlini. természetesen igen könnyű dolog. F.z Sportpaiotaban szerdán este 6 óraKur < az esztelenség különben is csak put "A Transkontinent Press berlini jelentése szerint amint illetékes ka­tonai helyen kijelentik, a Sztálin­grád északi részében a város birto­káért folyó végső harc fázisába lépett. Sztálingrád el fog esni, je­lentették ki a Wilhelmstrassén, anélkül azonban, hogy meghatáro­zott határidőt adtak volna. A né­met csapatok Sztálingrád északi részében a »Vörös október* munkás­negyede több utcasorát birtokba vették. Timosenko északi irányból támadó tehermentesítő offenzívája — berlini közlés szerint — csökke­nőben van. Ottó von Heydebreck azt jelentet­te Berlinből a Pestnek, hogy berlini megfigyelő körökben nem maradt különös hatás nélkül a hadijoien­tés hogy elkeseredett harjgok után sikerült a német erők betörése Sztálingrád északi városrészeibe. lefolyt hatalmas arányú nagygyülé sen, amelyen a Führer neszedet uion dott, az előkelőségek között ott volt K e i t e 1 vezértaborna^, hőmmel vezértábornagy, az eszakafnkai ten­gelycsapatok főparancsnoka, akiket a töbnezertőnyi tömeg viharos üdvöz­léssel fogadott Dr. G ö b b e 1 s birodalmi minisz­ter a téli segélygyüjtési mozgalomról tartott beszaniotójaban egyebek közölt kijelentette, hogy az összes hadszinté évig marad érvényben, mert a tények kérlelhetetlensége egyszerűen félre fogja lökni. Hosszú, hiábavaló eről­ködés után hirtelen felfedezték pár­tunk célkitűzéseit és csodálattal lat­hatjuk, hogy ök most körülbelül azt ígérik a világnak a jövőben, amit na máris megadtunk a német népnek és amiért végeredményben a túlsó oldal­lal háborúba keveredtünk. Ha pedig arról hallok, hogy valaki odaát kije­lenti — azt hiszem. Eden volt, de az ren a legnagyobb nehézségeken már ember nem is tudja, hogy ott melyik tuljutottak és immár a legnagyobb re­ménységgel ellelve, tekinthetnek a jövőbe. Kitörő ünneplés közben közölte Göbbels, bogy a Fiihrer a lőhadiszál­tusról visszatért Berlinbe, hogy a Sportpalolábó), a népgyüléseknek er­ről a hagyományos helyéről beszéljen a német néphez, amely eltökélte, hogy vele együtt hűségesen "és az idők meg­próbáltatásaival nem törődve, ineue­tel a gyözeiem felé. A Führer beszéde elején arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy egy éve annak, hogy utoljára erről" a helyről szólhatott a német néphez. Ez alatt az idő alatt inkább tettekkel és cselekedetekkel volt elfoglalva. Kü nulla beszél —, ők igazán hisznek ab­ban, amiről azt állítják, hogy hisznek benne, akkor már sokkal előbb kelie-t volna emellett hitvallást tenniok. Any­nyi bizonyos, hogy mi nemcsak hit­tünk valamiben, hanem meg is csele­kedtük, amiben hittünk. Most pedig az ellenségen a végső győzelemic. azt hisszük, hogy nekünk ütnünk kett Ebben hiszünk mi és ezt meg is tesz. szűk. Természetesen ezekkel az em­berekkel a hit fogalma körül néni s tudunk vitába bocsátkozni. Aki pél­dául azt hiszi, hogy üiinkirchen a vi­lágtörténelem legnagyobb győzelme volt, vagy hogy mondjuk, egy- expedí­ció, amely kilenc óra hosszat tartól!, ogv győzelmes nemzet bámulatramél­lönben is amit ma mondani iog, azt a j tó és bátorító megnyilatkozása volt, katonák mondják. lázzal mi a mi szerény eredménvein­— Nem tartanám helyesnek — je-. ket természetesen össze sem hasonlíi­lentette ki a I-übrer —, hogy mái hátink, mert hiszen mit is jelénthe!­most azzal foglalkozzam, ann ki fog íck ezekkel szemben a mi győze1­alakulni. Ennél foutosahbnak tartom meink? Ila például a legutóbbi né­előretörésünk * végre 1« ohanjuk Szta-, »icő«nrhnn ,7 m« 1 lOiiiosauDnak tartom, meink? lia például a tegutoc Az erdeklodest elsosorban az ma-. hogy aMa, foglalkozzunk, ami, a i<" hány hónap alatt előretöré gyalázza, hogy napok ota ez az e-soí*,, p,iil4Uatban a* idő tőlünk megkö- Donhoz, a Don mentén lefelé, 1 olyan jelentés, amely a uémet tá- 1 vctcL _ Egy atlanti okmányt kifőzni1 elériük a Volgái, megvohanju

Next

/
Thumbnails
Contents