Délmagyarország, 1942. október (18. évfolyam, 222-248. szám)

1942-10-01 / 222. szám

DSLMAGVAROBSZAG Csutoxtölk, 1942. október t. e • 01 III ROM NÉZNI ÍBMJ&!N§*i szemüvegen Kelemen-utca 12. szám. lingrádot — és el is fogjuk foglalni, ebben bizonyosak lehetnek — és mind­ez riokik semmi. Az orosz vas 65—75 százafékát megszerezzük — és ez megint semmi. Ak| ilyenformán hisz, sohasem fogja megérten} hjfjjnkei. Mindenesetre a tettekkel szemben vál­tójuk van a jövőre. A második arcvonat _ Azt mondják, hogy a második arcvonal el fog jönni. I£/.zei nem aka­rom azt mondani, hogy nem készü­lünk lel mi magunk is a második arc­vonalra. Ha Churchill ur a?t mondja hogy most hagyjuk, a nérpefek szo­rongva kérdezzek maguktól, hogy ho! é§ mikor fogjuk megteremteni ezt az arcvonalat, akkor csak azt mondha­tom Churchill »r, hogy eddjg még nem sikerült engem szorongó félelemmel eltölteni*. De ami az önmagunk kér­dezgetését illeti, azzal Igaza van ön­nek, mert ha igazi katonai ellenféllel állanék szemben, körülbelül ki tudnám számítani, hol támad. H» az ember katonailag agyalágyulttal áll szemben, természetesen nem tudhatja, hogy bo| támadnak. Hogy vájjon Churchill ur ügyesen választotta-e yagy sem azt az első helyet, ahol a második arc­vonalat meg akarják nyitni, etekin tét­ben még Angliában is eltérők a véle­mények. De ettől függetlenül, hogy hol keresi ki legközelebb a második arcvonal helyét, mindenütt szerencsé­ről beszélhet, ha kilenc órán keresztül sikerül a parton maradnia, Tu| a legvégzefszerQbb megpróbáltatáson A Fübrer ezután igy folytatta be­szédét: Az 1942. év leginkább végzet­szerű megpróbáltatását az én szemem­ben népünk már átélte. Ez az 1941-rő! 1942-re forduló tél volt- bízvást mond­hatom, hogy ezen a télen a német né­pet és különösen véderejét a Gondvi­selés mérlegre tette. Rosszabb már nem is következhet el számunkra és nem is fog jönni többé. _ Erre az évre nagyon egyszeri? programot tűztünk magunk elé. 1. Minden körülmények között tar­jani azt, amit meg kelj tartani, vagyis engedjük a másík fejet nekirohanni ott, ahol mi magunk nem akarunk előhbre menni, hanem vaskézzel ki­tartunk ós bevárjuk, ki fárad ki ha­marabb. 2 Feltétlenül ott tániadnnk, ahnl a támadásra minden körülmények között szükség van. A cél jtt is egészop vi­lágos. Megsemmisíteni a jobb karját a kapitalizmus, a plutnkrácig és H bol­sevizmus nemzetközi összeesküvésé­nek. Ennek során van egynéhány cél­kitűzésűnk. J.egyen szabad ezeket rö­viden felemlítenem, hogy önöknek, a német népnek tudomására hozzam, mü teljesítettünk ez alatt a néhány hónap alatt. Elvégzett feladatok — Első célkitűzésünk feketeten­eeri uralkodó állásaink biztosítása és a, Krimi-félsziget,végleges nieg­tiszfagatása volt. Miután ezzel vé­geztünk, ügy láttuk szükségesnek, hogy eltávolitsuk Mi a kelevényt, imely a Yalchavnál támadt. Ekkor a következő feladat várt. ránk: a Donig való áttörés előkészítése. Eközben az ellenség maga is nagy­szabásu támadó cél( tűzött ki maga elé. At akart ifit ni (Jharkovlól a Dníjsijf jjfíi íjáig, hogy ezálfa't egész éW arevanahtnkai bezúzza. önök még emlékezhetnek rá, bofiff ellenségeink milyen lelkesen ki­sérték ezeket a Hadmiivleteket, ame­lyek három "csatában végződtek és orosz ellenfelünk több mint 75 had­osztályának teljes megsemmisítésé­vel fejeződtek he. — Mintán sor került saját nagy­szabású támadásunk megnyitására. Céljaink a következők voltak: 1. Elvenni az ellenségtől az űlolső nagy búzatermő vidéket. 2. Elvenni tőle utolsó szenét, amelyet ipari célra használhat. 3. Előretörni az olajfarrgsokig és elvenni tőle azo­kat, illetve legalább is elzárni előle. 4. Tovább támadni az ellenség utol­só és legnagyobb közlekedési ut­jának, nevezetesen a Volgának elzá­rásáig. Ez az ut el van vágva, még­pedig már hosszabb ideje. Most kü­lönösen a Sztálingrád előtti helyzet az, amelyet szintén lezárunk. Ezál­tal megteremtjük és megerősítjük a reteszt és önök meg lehetnek győ­ződve, hogy nincs senki, aki erről a helyről eltávolítson bennünket. További célok — Ami a további célokat illeti, meg fogják érteni, hogy erről nem beszélhetek, mert olyan Célokról van szó, amelyeken ezidőszerint munkálkodunk. Eljön azonban a pillanat, amikor a német nemzet teljes felvilágosítást kap g további célokról. Megmondhatom azonban, hogy további feladatunk gyanánt természetesen magunk elé tüztük ennek az óriási területnek, amelynek urai vagyunk, a megszervezését. Ezt az óriási területet biztosítani akarjuk hadviselésünk számára és további értelemben nemcsak népünk élelmezésére, nyersanyagainak biz­tositására, hanem az egész Európa fenntartása számára. Ellenfeleink táborában vannak már olyanok, akik azt mondják: miért álltak meg hirtelen? Nos, azért, mert óvatosak vagyunk. Mert mindaddig megál­lunk valabol, amig utánpótlásunkat egészen rendbebozzub. Az arcvonal mögött megszervezzük a. közlekedést és a mezőgadaságot, mert a teriile­tet fel akarjuk tárni. Arról van szó, hogy ennek a gazdasági életnek egy részét átállítjuk. Amit 0 téren teljesíthetünk, az valósággal óriás­nak mpndható. — Ehhez járni még része ükről szövetségeink további kiépítése. Az élen áll az együttműködés Olasz, országgal, legrégibb szövetsége­sünkkel. Nemcsak egy arcvonalon harcolunk 8gyütt, hanem egész sor arcvonalon. Ez mutatja, hogy ellen­feleinknek mindazok a reményei, hogy ezt a szövetséget meg tudják bontani, bárgyuak. Ha ők jp» azt mondják, hogy vállaljuk Európa védelmét a bolsevizmussal szemben, akkor erre Csak ezt válaszolom: Angliának iá lesz ügyelnie, hogy önmagát meg tudja óvni a botseviz­mnstól — Ha valamennyi szövetségesün­ket és azokat, akik oldalunkon har­colnak, a magyarokat, románokat, horvátokat és szlovákokat és főkép­pen^ északon a finneket, továbbá a spanyolokat és a többieket mind Össezvetjiik, akkor valóban elmond­hatjuk, hogy ez ma már Európa keresztesháhorv Ezekhez jönnek a fegyveres Sí- inhéntesei és az egyes európai államuk küHiplégiói, Vajéban gaírmx az. amely itt egy. másra talált. •*> Amióta legutóbb szólottam Önökhöz, azóta Japán is közénk állt. — Ennek a háborúnak két főbnnőse van és a mögöttük álló zsidók. S akkor aztán ne nyöszörögjenek és nyafogjanak, ha ennek vége Anglia számára borzasztóbb lesz, mint az ezelőtti. — A birodalmi gyűlés ülésén, 1939 szeptember 1-én két dolgot jelentet­tem ki 1. Hogy miután már reánk­kény szer in tették ezt a háborút, ben­nünket semmi fegyveres erőhata­lom és az idő sem térithet el soha, másodszor, hogy a zsidóságot, amely ezt a háborút szította Euró­pa árja népeinek kiirtására, ez a háború fogja kiirtani A Fehér Ház téveszmés lakójának kulisszatolo­gatói véghez tudták vinni, hogy tényleg egyik népet a másik után belerántották ebbe a háborúba. Csakugyan, ugyanilyen mértékben yégigivonult a világon a zsidóelle­nes hullám is. — Ez a hullám tovább fog terjed­ni. Egyik állam a másik után, amely belépet a háborúba, egy na­pon antiszemita állammá válik. Egykor a zsidók Németországban is nevettek jóslataim felett. Nem tu­dom, vájjon ma is nevetnek-e még, vagy pedig azóta elment a kedvük a nevetéstől. Biztosithatom őket, hogy mindenütt elmúlik a kedvük a nevetéstől. Ezekkel a jóslataimmal is igazan) lesz. A Fübrer további fejtegetése^ ben hangoztatta, hogy összeomlott egy régí világ Ós ebbffi a BSfíoÉÖBflS vérrel megszilárdítva a oépkőzSsségf keletkezik. E háborúból győztesén! csak az kerül ki, aki egyeségessíl képes összekovácsolni népiét. Lehe-. tetlen, hogy Németországban bárki is azoknak a katonáknak', akik efe* bői a háborúból győzelmesen vis»< szatéruek, más Németországot nyújthasson, mint nemzeti szocia­listát az igazi népközösség eszmé­nyének igazi megvalósítása szelle­mében- ' A belső front -5, Nejp szeretném azonban elmu­lasztani — hangoztatta egyebek kö­zött a Fübrer —, hogy a fronttal szem­ben az otthonra is rámutassak. Utal­nom kell arra, hogy a német munkás­ság óriásit teljesít. Ha tehát az ott­honnak ma azt mondhatom, teljesen nyugodt Jehet, katonáink arcvonala akár- keleten, akár nyugaton, északon vagy délen rendíthetetlenül áll, ak­kor ugyanugy mondhatom az arcvo­nalnak: német katona, te nyugodt le­hetsz, mögötted olyan otthon áll, amely téged sohasem hagy cserben. A Führer igy fejezte be beszédét; _ Ellenfeleink folytathatják ezt a háborút addig, ameddig esak bírják. Ha mi azt mondjuk, hogy megverjük őket, azt meg is tesszük. Hogy ők bennünket valaha is megverhetnének, az lehetetlen és kizárt dolog. A nem­zetiszocialista Németország és a vele szövetséges államok mind fiatal nem­zetek, piind igazi népek és a népi ál­lamok ebből a háborúból dicsőséges győzelemmel fognak kikerülni. Német hadijelentés Berlin, szeptember oO. A véderő főparancsnoksága kÖSiÉ _ A Kaukázus északnyugati ré­szében és a Terek folyótól délre a német és a szövetséges csapatok ke­mény támadó harcokban továbh nyo­multak előre. — Sztálingrádban a város északi részének ujabb szakaszait rohammá' elfoglaltuk. Az ellenség tehermente­sjtő támadásai során 34 páncélost vesztett. — A doni arcvonalon pémet és olasz csapatok visszaverték a szovjet csapatok több áttörési kísérletét. — Magyar csapatok ellentámadás sal visszavetettek egy ellenséges erő­csoportot. — Az északi szakaszon támadó vál­lalkozásaink az ellenség makacs el­lenállása ellenére is eredményre ve­zettek. Ennek során erős német légi kötelékek és horvát harci repülők sú­lyos veszteségeket okoztak a szovjet­csapatoknak. Az e}mult éjjel Archau­gejszket ismét bombáztuk. E támadás jó eredményét kiterjedt tüzek bizonyít­ják. — Szeptember lő-töl 2S-ig légihar­cokhan 316 szovjet repülőgépet lőt­tünk le. Ugyanez'idő alatt a légihad­erő légvédelmi tüzérsége 131, a szá­razföldi haderő kötelékéi pedig 22 re­pülőgépet lőttek le. Négy ellenséges repülőgépet zsákmányoltunk és továb­bi 17 repülőgépet a földön pusztítot­tunk el ugy, hogy az ellenség összes? vesztesége 990 repülőgép. Ugyanén idő alatt a keleti arcvonalon 77 repü­lőgépet vesztettünk. — Az elmúlt éjjel néhány brit bom­bázó repülőgép a Keleti-tenger vidéke fölé szállt. Két repülőgépet lelőttünk, — Népiét harci repülőgépek a nap folyamán eredményes mélytátnadáso­kat intéztek Dél- és Délkeletanglio különböző helységeiben levő katonai célok ellen. Papén németországi utia Berlin, szeptember 30. A Német TI jelenti: Illetékes német helyről közlik, hogy Papén ankarai német nagykövet németországi ntJával kapcsolatban mindenfajta találga­tások merültek fel. Berlini flleSSkaa körökben kijelentették, hogy Papén utjának nincs semmiféle politikát színezete. (MTI1 Súlyos teörföü-és pénzbüntetésre Itéltfll a DéíHiaiyanrszági Rrubeszerzfl árílráflító vezetőit , Újvidék, szeptember 30. Aa újvi­déki törvényszék uzspvatanácsa szerdán délután 4 órakor hirdetett ítéletet m Etsg DélíBiigyiirország? Árubeszerzési Szövetkezet árdyá­gitási ügyében. A bü'úság Gauss Győzőt és Szőke Káiyitóut tizrend­beli árdrágítóéi visszaélés bűntetté­ben mondotta ki bűnödnek ós ezért egypnkéut piáyfél'vi HvlÜUTá, }Q,QOQ pengi» •Qiwfywiétim is S**á évi hivatali és palit (Hl. itawsikés­ve itéite, vuiíjupttt 5 évre tHUtotta őket a Közszükségleti cikkekkel való kereskedéstől. Nagy győzőt, a vfc­rosi takarékpénztári Vált igazgató­ját, valamint Frigyesik m Cserven Bélát, a városi takarók­pénztár volt igazgatósági tagjaik egyenként egyévi fogházra és 16.000 pepgo pénzbüntetésfe ítélték, ameij» nemfizetés esetén tizpeugőnkint egynapi fogházra változtatható át. Ezenkívül vajagjeunyi glitélteí fá­mn fmgé msimi tétel megfmtésépe meh&e.« Ügf. ság.

Next

/
Thumbnails
Contents