Délmagyarország, 1942. július (18. évfolyam, 146-172. szám)

1942-07-01 / 146. szám

** 1) fi L M A h 1 AKU8SZA G € Szerda, TS4I. julíus 1. ttsnammmmmKtmHMnaMimaaHi !ési utvonalát és védelmi berendezé­seit, főleg az A rab-öböl töl délre. A tá­•íUMtósok eredaiénjjesak voltak. — A Naeybritaonia elleni itár<y óan a légierő a keddre virradó éjjel bombákkal árasztotta el Midland ka­tonai berendezéseit és l'lie Wash part­vidékéi — Brit bombázók június *r-ára virradó éjjel isméieiíen támadták Brémát és külvárosait, főként gyújtó­bombákkal. A polgári lakosságnak volt kisebb vesztesége. Az ellenségnek arra irányuló, kísérlete, hogy Ham­burg területét elérje, a/, összpontosí­tott légvédelmi tűzben meghittül*. — A brit légierő az eddig megálla­pított adatok szerint bombázói kézül l.í-al vesztett el. (MTI: Churchill bejelentette Ritchie bukását iWt, Amszterdam, június A Német FI. jelenti: Churchill kedrlen ki.ic­hmtette az alsóházban, hogy nem ti! szándékában semmiféle nyilat­kozatot tenni arról a siilyos Csntá­rói. amel v jelenleír Fbryipfómban ' noksdgáf. (MTI) Churchill beszámolt a királynak duL A bjit hírszolgálat jelentése sze­rint Churchill közölte, hogy Ritchie tábornok utódaként. Aüehínleck vet­te át o ttbiai 8, hadsereg pctrav&s­'Amszterdam, június 30. A Német ti jelenti: Mint a brit hírszolgálat jelenti, Churchill kedden a Bu­ekinbam palotában megjelent a ki­rály előtt és beszámolt neki észak­amerikai látogatásának eredmé­nyeiről. (MTI) Káilay miniszterelnik Nyilatkozata a bábomról két német lapban Berlin, június 30. A Berliner Lo­kalameiger „Magyarország háborús részvétele" cimmel budapesti külön­tíidósitójának Káilay Miklós mi­niszterelnökkel folytatott beszélge­tését közli. A miniszterelnök a következőket mondotta: — A tengely nj nagy győzelmei megerősítik, hogy rtiindaz, amit ve­lem a Fiihrer főhadiszállásán kö­zöltek, pontról-pontra beteljesedett, vagy útban van a beteljesedés felé. Csaknem matematikai pontossággal bejelentették nekem a szovjet had­színtér eredményeit, de az afrikai harcok kedvező fejleményeit is- Már eddig ls meggyőződésem volt, hogy a német hadijelentések a valóságot juttatják kifejezésre. Most Ceodá­lattam látom, hogy beteljesedik az, amit hetekkel ezelőtt közöltek ve­lem, Meggyőződésem, hogy ez a mán győzelmes harcok után tisztázza Európa helyzetét és már ebben az évben megindulhat aZ uj Európa ki­alakítása. Az egész magyar nép eb­beli a pontban éppen ugy gondolko­dik, mint én ós én egynek érzem magam a magyar néppel. Ezért nyugodtan megállapíthatom, hogy egyetlen mágyar sem gondolkozhat másként, akt hazáját szereti. Egyek vagyunk abban a óéiban, hogy a német és olasz szövetségeseinkkel leverjük a bolsevizmus! és ezt a harcot kötelességünknek tekintjük hazánk és Európa védelme érdeké­ben. A lap az első oldalon közli a nyi latkozatót a miniszterelnök fényké­pével Káilay Miklós miniszterelnöknek ugyanezt a nyilatkgzatát közli szin­tén a» első oldalon a Völkischer Beobachter ls. (MTI) X milliárdos mezőgazdasági tavaslat a Képviselőház előtt Budapest, junius 30. A képviselő­ház keddi ülését negyed 11 előtt né­aány perccel nyitotta meg Törs Ti­bor alelnök. Krúdy Ferenc a pénz­agyi és jogügyi bizottság előadója be­nyújtotta a kormánynak adott rendkí­vüli felhatalmazás meghosszabbításá­ról szóló törvényjavaslatra vonatkozó bizottsági jelentést, amire a Ház ki­mondotta a sürgősséget. Horváth Ferenc Bárczay Ferenc ellen benyújtott bizaimalansági indít­ványát visszavonta. Ezután áttértek az országos ügy-' védi gyám- és nyugdíjintézet fedezeti alapjának növeléséről szóló javaslat tárgyalására Torkos Béla eioadó ismeretté a javaslatot, rámutatott arra, hogy a javaslat a korpótlék növelését hozza és emeli az özvegyek járulékát s a nyugdíjjárulékot, akinek nagyobb jö­vedelme van, az többet fizet be az újonnan létesítendő gyám. és nyugdíj­alapba. vitéz Váczy líyörgv megállapí­totta, hogy a magyar ügyvédi kama­rák többségének kívánsága volt ennek a javaslatnak benyújtása. Nagy János. Bariba Ignác, vi­téz Varadi Lási'ó. vitéz Téglás* sy M\t felszólalása után P,adO-> e sav liszté ijjfa/ságügymiuíszter emelkedett szólásra. ismételten kifeie­zésre juttatta a saját és a kormány álláspontját abban a tekintetben, hogy teljesen tudatában Vannak a magya, ügyvédség rendkívül komoly, nagyje­lentőségű jogszolgáltatási és társa­dalmi munkájának. Az a kérdés, ame­lyet ez a "is javaslat rendezni kiván, csupán szektora az egész ügyVcdkér­désnek. Teljességében kell rendezni az ügyvédkérdést. Megnyugtatásul be ts jelentette, hogy aa erről szóló tör­vényjavaslat tervezete már el is ké­szült, tárgyalás alatt áll. A kormány az államháztartás helyzetéhez képest lényegesen támogatja az ügyvédi gyám- és nyugdíjintézetet. Á képviselőház élénk hölyosléssel és tapssal fogadta a miniszter beszé­dét és a javaslatot általánosságban elfogadta. Ezután áttért a Ház a mezőgazda­ság fejlesztéséről szóló törvényjavas­lat tárgyalására. Fricke Valér elő­adó Ismertette a javaslatot. Rámuta­tott arra. hogy ez a legnagyobb je­lentőségű javaslat, amely az tlfóhbt években előtérbe került és amelyre a mezőgazdaság már évtizedek óta vár Ezután részletesen ismertette a ja­Vásfáfót és kérte elfogadását. A mezőgazdaság fejlesztéséről szóié java»l,t vitáját szerdán délelőtt tó órai kezdettel folytatják. A keddi ülés 3 óra előtt ért vóaoU Sifthainl islván országmozgóslíáü Kormánqbizfos az uszifőhrő! £s a KonKolQhlnfőhrői feisőküzpoM i$ meglopta a he i áiumasariartöst ionét (A Délmagyarország munkatársé 161) Felsőközpont derék és szorsal inas gazdanépéuek ráfi kivánsdga ment teljesedésbe vasárnap. Régen óhajtják már, hogy ők is, ugynn­ugy, mint az slsóközpoutiak, heti állatvásárt;! rtási jogot kapjanak, Vasárnap, istentisztelőt után kap­ták meg a jó hirt, az arra legilleté­kesebb fórum részéről. Dr. Titkáts Sándor főispán dr. Széchenyi Ist­ván és Peták Nándor országgyűlési képviselő társaságában kilátogatott Felsőközpontra és rögtönzött nép­gyűlésen személyesen közölte a td­uyavilágból összesereglett nagyszá­ma hallgatóságával az örvendetes hirt. Dr. Tukats Sándor főispán felol­vasta a kereskedelmi miniszternek az állatvásártartás engedélyezésé­ről szóló levelét és közölte, hojiy a Csütörtöki nap lesz a hetivásár napja, amelyre minden zárlat alatt nem lévő haszonállat felhajtható. A népgyűlés igen nagyszámú kö­zönsége lelkes örmmel vette tudo­másul a főispán közlését­Ezután dr. Széchenyi István or­szágmoagósitási kormánybiztos emelkedett szólásra. — Magyar testvéreim! — kezdte beszédét a kormánybiztos. — Nem mint pártember, nem mint egy bi­zonyos pártnak az exponense jöt­tem közétek, hanem mint magyar ember. Nyíltan, egyenesen, őszin­tén kívánok szólani hozzátok, ma­gyar a magyarhoz. Szükségét látom önnek, mert elszomorodva, sőt meg­döbbenve tapasztalom, hogy van­nak, akik nem ezzel az egymás iránti köteles nyíltsággal, egyenes­séggel és őszlntességgel beszélnek veletek, hanem hamissággal, álnok­sággal közelednek felétek. Tsten tudja, miféle szándékkal, de félre­vezetnek benneteket. Mint magyar ember, kötelességemnek érzem., hogy felemeljem a szavamat es el­len a soraitokban mtttogvn folyta­tott bujtofíatds és usifíds ellen. Meg kell hogy mondjam nyíltam pí hazaárulás! — Sajnos, az emberi természet olyan, hogy könnyebben hiszi el a rosszat, mint a jót. Erre építenek a! konkolyhlntők, a zavart kelteni j akarók mabhinációkknt. amikor) olyan hazugságokat akarnak elhi-i felni Veletek, amikkel nyugtalansá­got. elégedetlenséget kelthetnek köz­'etek. — A ti erős magyar jellemeteken, hazaszereteteken azonbaó tndom. hogy megtörik minden ilyen alatto­mos kísérlet. Ti nemcsak szivetek­ben hordjátok a- hazaszeretetet, de gyakoroljátok is az életetekkel, mert tudjátok, hogy a haza ezekben a sorsdöíite időkben tőletek is. mind­annyiunktól áldozatokat követel. Ezeket, az áldozatokat a jövőért, Magyarország jövendő felvirágzá­sáért hozzuk. Nem szabad meginog­nnnk egy pillanatra sem, nem szo­bád. hogy hitünk és bízodnlmHnk érckemény szilárdságát bármiféle törekvés meglágyíthassa Ki kell küszöbölnünk, magunk közül azo­kat a mvartkéliöket. akik egyszer már majdnem végpilsAttldsba so­dorták e«t az országot! — Ismertek engem hössffli étek. Asfcizedek óta. Ezért birtok mag. ben­nem és ezért kflzHtek velem azokat a furcsa, olykor megdöbbentő érte­süléseket, amiket itt-ott hallotok és amelyet ugyan kétkedve fogad­tok, mert hiszen a természetes jó­zan ész azt sngja belülről, Kogv nem lehet igaz az a hír, amit nem nyíltan hangos szóval mondanak csak suttogva mernek közölni. — Ezekből az értesülésekből tn­dom, hogy hol itt, hol amott, pró­bálkoznak bujtogatni, uszítani tite­ket és képtelenebbnél képtelenebb hí­resztelésekkel elégedetlenséget, el.­keseredést. kelteni. — Nem Magyarország az egyetleu hely, ahol ilyesmivel próbálkoznak. Megkísérelték ezt már szövetsége­seinknél is. Németországban ás Olaszországban drákói szigorúsági! intézkedéseket hoztak ezek ellen a társadalomellenes lények ellen, akikkel Ugy bánnak el, ahogyan ér­demlik: egyszerűen kiközösítik ás emberi társadalomból, kivonják őket., hogy ne folytathassák kutmér­gező munkájukat — Kijelenthetem, hogy ezeket « bujtogatókat is el fogja érni méltó sorsuk. A magyar államhatalomnak meg van az ereje és megvannak a törvényes eszközei arra, hogy a baj­lopatókat ártalmatlanná tegye és a törvény teljes szigorával sújtson le azokra, akik HCtPl átallják ezek­ben a sorsdöntő időkben megbonta­ni a nemzet egységes összefogását. Ez azonban nem fog sikerülni. — Kijelenthetem, mint a belső frontnak a háborúval kapcsolatos teendői ellátására, mint az orezág­mozgósttással kapcsolatos teendők itteni Irányítására ideállított kormánybiztos, hogy ón minden kö­rülmények között a helyemen ma­radok a háborít végéig, őrhelyemet el nem hagyom és vMnt eddig, ugy ezután is éberen fogok őrködné lel­ketek nyugalmán és azon, hogy lel­ketlen izgatók ezen a földön, ame­lyen a M verejtékes munkátok tesz évről-évre termővé, senki zavart ne kelthessen. — Kijelentem: bárki, bármiféle ember is lesfb aki megpróbálkozik nz izgatással és uszítással, azzal az eréllyel fogok fellépni vele szem­ben, bárminő társadalmi osztályhoz, tartozzék ts, amivel feltépni a hava iránti kötelességem! Tudom, hogy sem nem nadrágos, sem nem közü­letek való az a tlpns, aki bujtogat, én ismerem ezt a típust és minden esetleg előforduló esetben ée alka­tommal alkalmaztatni fogom azokat a törvényes rendelkezésekét, ame­lyek, kivonják ezeket a kártékony, asssöcídlis lényeket a dolgozók tár­sadalmdból. Titeket meg *rr* kér­lek, maradiatok továbbra is olyan magyarok, amilyeneknek hosszú Idők óta Ismerlek benneteket, tart­satok ki, fogjatok össze, hogy min­den külső és belső ellenség ellen megvédhessük és fölemelhessük ré­gi dicsőségének fényébe szeretett hazánkat! Dr. Széchenyi István országwo*­gótiásl kormánybiztos nagyhatású beszéde végén viharos éljethóée ne­got-t fel és ez a lelkes hangulat, íuöelvef szavai kiváltottak, matat­ta * legjobbat), fc&gy a tattfl»*1lág népe lelkileg teljesen ut&Kgí a fejszójalóvaL

Next

/
Thumbnails
Contents