Délmagyarország, 1942. július (18. évfolyam, 146-172. szám)

1942-07-01 / 146. szám

Szerda rnt 10 rniw 1942. MllüS 1. XVIll. e?!. 146. sz. ttoYonta 2.50, neü« díffc, KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Tovább fart az egyiptomi német előrenyomulás Rommel csapatai fuljulotfak Tukán — Szebasztopolnál fontos hadászati pontokat foglaltak el a németek Teaigelyellenes amerikai konferencia Washingtonban ki elmúlt két nap alatt, amíg a elleni támadás közvetlenül küszö- gierő főparancsnoka kijelentette, hop lapok nem számolhattak be a há­ború eseményeiről, a badibelyzet sokat változott. A helyzet alakulá­sa főleg Északafrikában Marsa-Matruh elfoglalásával. ismét a tengelycsa­patok javáoa dőlt el, de a ke­leti fronton Volchovnál is nagy győzelmet alrattak a német Csapa­tok. Minőkéit sikernek igen nagy 'jelentősége van a háború további alakulása szempontjából, de főleg Marsa MaÜrtih elfoglalása kelt nagy érdeklődést, mert ennek az erősség­nek német kézre kerülése megnyi­totta az utat Rommel előtt Alexand­ria felé és szinte a vezér tábornagy kezébe adta egész Egyiptom kul­csát. Marsa Malruh Hitler főhadiszállása és az oiasz főhadiszállás június 29-én kiilönje­lentésekben adta. tudtul, hogy a tengely csaptai hétfőn délelőtt ro­hammal bevették a mélyen tago­zott védelmi müvekkel és akname­zőkkel megerősített Marsa Matruh ,várát, amelyet az ellenség szívósan védelmezett. Az olasz különjelentés szerint hatezer brit katona esett fogságba. A vár előtt a tengely­psapatok 36 csatakocsit lőttek szét, igen sok ágyút és gépkocsit pusz­títottak el. Légiharcokban 17 brit repülőgépet lőttek le. Marsa Matruh nagy jelentőségét kedvező fekvésén kivül — nagyki­terjedésű természetes kikötője van — az adja meg, hogy itt van az Alexandria felé vezető pratvidéki vasútnak első nagy állomása s a város egyúttal kiinduló pontja a Biva-oázis felé vezető nagy sivatagi btnak, valamint több más délkeletre vezető karavánutnak. Repülőtere és vizmiitelepe még fokozza jelentősé­gét. Elvesztése azért súlyos az an­golokra, mert Marsa Matrubhal el­vesztették legfontosabb utánpótlási kikötőjüket Szollum és Alexandria között. A Pest zürichi különtudósitőjá­nak jelentése szerint Marsa Mat­ruh elestével a 8. brit hadsereg el­vesztette azt az utolsó számottevő erődítményt, amely a Niius vidé­kéig még rendelkezésre állott. Hét­ion délután az egyiptomi csata uj lejezete kezdődött, Rommel élcsapa­tai már hétfőn este megközelítették a Marsa Matruhtól mintegy 100 kilométerre fekvő Fuka repülőte­ret, amely már eeak 200 kilométerre Pan Alexandriától. Kedd reggel ér­wastt kairói Jelentés szerint a Fuka bön áll. Berlinből jelenti az NST, hogy Virginio Gaydának az egyiptomi kérdéssel foglalkozó cikke élénk he­lyesléssel találkozott a birodalmi fővárosban. A Wilhelmstrassen ki­emelik,. hogy Gayda jelszava: „Egyiptom az egyiptomiaké" teljes méltánylásra talált német politikai körökben. Megjegyzik ezzel kapcso­latban, hogy az egyiptomi belpo­litikai helyzet Anglia hátrányára éle­ződött ki. Keleli front Berlini körökben az afrikai ked­vező hadijelentéseknél nem kisebb Fontosságot tulajdonítanak a szov­jetfronttól érkezett híreknek, ame­lyek ugpancsak a tengelyhatalmak sikereiről számolnak bo az Ilraen­tótól egészen Szebasztopolig. A má­sodik szovjet rohsmhadseregnok. valamint az 52. és 59. szovjetorosz hadseregnek ezóv februárjában si­kerűit á befagyott Volchovón át az Ilmen-tótól északra előretörve mély öblöt létesíteni a német elhárító arcvonalban. A német csapatok eze­ket az ellenséges hadseregeket elctfb elvágták mögöttes összeköttetéseik­től, majd mindjobban összeszorítot­ták és vasárnap végre megsemmi­sítették. Ezzel meghiusult az el­lenség nagyobbszabásu áttörési tá­madása a Volchovon át, amely tá­madás célja Leningrád tehermeute­sitése volt és e támadásból az ellen­ség súlyos veresége lett. E kemény harcok legnagyobb terhe a gyalog­ságra és az utánszokra. hárult. Az ellenség véres veszteségei sokszoro­san felülmúlják a foglyok számát. az Angliában állomásozó kanadai lé­gialakulatok számát 50 százalékkal emelik. Ez az intézkedés közvetlen következménye azoknak a határozatok­nak, amelyeket az ottawai légügyi konferencia hozott. Olaszország Rómából jelenti az NST, hogy a közellátási és ármegállapitó bizottság a Duce elnökletével ülést tartott és a husfejadagok leszállítását határozta el. A határozat szerint az idén már­ciusban felemelt fejadagokat ismét a régi mennyiségre szállítják le. Az uj határozat szerint heti 10 deka lesz is­mét egy személy fejadagja. Ezzel szem­Ebből 'már juniusban 5.6 Juhj minden lakosnak, Ausztrália Amint Sanghajból jeleuti az NST, melbournei távirat szerint Curtin ausztráliai miuisztereluök kedden beszédet intézett Ausztrália lakos­ságához és óva intette őket, hogy túlságosan derűlátóan itéLiék meg az ausztráliai földrész helyzetét Kijelentette a miniszterelnök, hogy Ausztrália felszerelésileg és kato­nailag pillanatnyilag nincs abban a helyzetben, hogy eredményesen szállhasson szembe egy esetleges invázióval. Amerikoi konferencia Az NST washingtoni jelentéi szerint az Egyesült-Államok fővá­rosában kedden amerikai konferen­cia kezdődött 21 amerikai köztársa­ság képviselőinek részvételével. A konferencia a tengelyhatalmakkal való összes pénzügyi és gazdasági kapcsolatok megszakításáról ta­ben növelik a burgonyafejadagokat, nácskozott. Dicsérő cikk egy német lapban a magyar honvédségről Angii :a Az angol munkáspárt parlamenti csoportja — amint ugyancsak az NS'J jelenti Londonból — beható tanácsko­zás után elhatározta, hogy nem kö­vetel vizsgálatot 5 líbiai események miatt. Ez a határozat egyben eldön­tötte a Milne-féle bizalmatlansági in­dítvány sorsát is. Berlinből j'elenti az NST, hogy a birodalmi főváros pe'itikmi körei­ben igen tartózkodó álláspontra he­lyezkednek az angol belpolitikai helyzettel szemben. Az alsóház kü­szöbön álló vitája előtt az angol ve­zető politikusok azon fáradoznak, hogy kedvező légkört teremtsenek Churebillnek, annak ellenére, hogy érezhetően csökken a bizalom Chur­chill személye iránt. Londonból jelenti az INfST, hogy Edward aitáboinogj', a. kanadai lé­Berlin, junius 30. Az esseni Na~ tionat Zeitung junius 28-iki számában ilJngarn an der OsfronU címen hosz­szu vezércikket közöl Heinz Pon­g r á t z nevü katonai munkatársa tol­lából. 1 A vezércikk a legnagyobb elisme­réssel emlékezik meg a magyar hon­védség összes fegyvernemeinek keleti harcairól. A cikkiró rövid visszapil­lantásban ismerteti a honvédség si­keres előnyomulását, kiemelve, hogy a már amúgy is jelentős terepnehézsé­geket nagyban fokozták a , visszavo­nuló ellenség rombolásai, amelyeket azonban a kitűnő magyar műszaki csapatok segítségével a legrövidebb idő alatt sikerült leküzdeni. A ma­gyar csapatok ugyanazon a területen. ahol őseik sok-sok évezreddel ezelfjft megfordultak az kárpáti haza kere­sése során és ahol a világháborúban mint vitéz szövetségesek küzdöttek ué­met bajtársaik oldalán, ismét megáll­tak a helyüket és kivették a részüket a szovjet elleni közös harcból. A fia­tal magyar hadsereg és légierő ki­állta a próbát és biztosította a ma­gyar fegyverek dicsőségét. A cikk a következő elismerő szavakkal zárul: » Merész és bátor, SZÍVÓS, kitartó és hü — ilyennek ismerte meg a né­met katona magyar fegyvertársát é« meg van róla győződve, hogy a most elkövetkezendő hareok során is min­denkor ilyennek fogja maga mellett találni.* Német hadijelentés Berlin, junius 30. A véderő föpa- több szétszórt ellenséges eröcsoportot — A Szebasztopol ellen folyó tá­madás során a német hadusziályo.v északtól átkeltek a iszevernaja-öblón és a varostól keletre, noha az ellenseg makacs ellenállást fejtett ki, belörteü a belső erődovbe. A szovjet ellentáma­dások hatástalanok maradtak. A ke létről indított támadásban román kö­telékekkel együttműködve elfoglaltuk a vidéket uraló Sapun magaslatot. Erős harcirepülőgépkötelékek össze­törték a Sapun magaslat ellenséges erödberendezéseit és a szovjet csapat­összevonásokban súlyos veszteségeket okoztak. — Keresnél egy 18 hajóból álló ellenséges hajóköteléknek a szoroson át mégkisérelt előretörését eredményes tüzérségi tűzzel meghiúsítottuk. A Do nec-mcdencében az ellenség tüzérsé­gétől és légi erőtől támogatott helyi támadásai nagy ellenséges veszteség­gel omlottak össze. — A volt Volehnv-katlnn területén folyó tisztogató hadműveletek,.. során semmisítettünk meg es további 110<» foglyot ejtettünk. Az eüensegnek a Voicbov-hidfö ellen intézett támadásai kemény harcok után a tüzérségtől es . légierőktől hatásosan támogatott gya­logság makacs ellenállasán nieghid­suitak. — Északafrikában — mint márkű­lönjelentésben közöltük — héttőn a délelőtti órákban rohammal elfoglal­tuk az ellenség makacs ellenállása el­lenére a mélyen tagozott védelmi rendszerrel és sok aknamezővel meg­erősített Marsa-Matruhot. Több mint 6000 britet ejtettünk foglvui, 36 pán­célost kilőttünk és sok üteget meg­semmisítettünk. Nagymennyiségű ha­dianyag került a német és olasz csa­patok kezére. A Marsa-Matruh elleni rohamnál különösen kitüntette magát a 90. német könnyű hadosziály. Német és olasz páncélos kötelékek tovább visszavetették a megvert ellenséget és a Fukatól keletre levő területre értpk. Erős német és olasz légi köfe­léJjek támadták a britek visszavonu-

Next

/
Thumbnails
Contents