Délmagyarország, 1942. április (18. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-01 / 74. szám

Szerda Ara fö fliier 1942. dprllls I. AVIII. CVI. 74. sz. Havonta 2.30, negyedévre 7.20 P KERBSZTENY POLITIKAI NAPILAP Az indiai kongresszus vitája a védelem feSetti ellenőrzésről Német jelentés a keleti harctér tanulságairól — Pétain újból talál­kozik LavaHal — Pánamerikai és csendssóceánJ védelmi bizott­ságok tanácskozása Báff már eg?szen tisztázottnak" látszott a balkáni helyzet, most mégis felmerülnek ujabb magyará­zatok különösen a bolgár-török kap­rsolatokat illetően. Törökországban egyáltalában uines aggodalom a bolgár határon álló bolgár Csapatok létszáma miatt, jelenti kedden Ber­linből Heydebreck, annál kevésbbé, mert a batáron álló csapatok számát — mint már tegnap utaltunk rá —, lényegesen csökkentették. Ez a köz­lés a bolgár-török kapcsolatok tisz­tázása szempontjából kedvező érte­lemben fogható fel annál is inkább, mert a szófiai lapok cikkeket közöl­nek, amelyek a bolgár-török barát­ságot hangsúlyozzák. Ankarai hír szerint szerdán kezdődik a Papén elleni merénylet pőrének tárgya­lása. Mialatt a figyelem bizonyos mér­tékben Délkeletuerópára felélődik, eddig ujabban Londonban olyan rejtegíiések is láttak napvilágot, amelyek lehetőnek tartják, bogy a tavaszi offenzíva esetleg nem is a keleti fronton kezdődne, hanem a német véderő megindulna Cyprus ellen, illetve a brit támaszponton át Közel-Kelet, közelebbről Szíria ellen. Ugyanekkor azt sem tartják Londonban lehetetlennek — közli az NST —, hogy esetleg Málta elleni inváziót is bekapcsolnak a tavaszi német tervekbe. Ugyanekkor Lon­donban a kommunisták tüntetéseket rendeznek, bogy alátámasszák Maj­szky ismeretes követelését és a tün­tetéseken a ..második front" megte­remtését követelik a időre. Lisszaboni jelentést közöl az NST. amely szerint a keddi ameri­kai rádió hosszasan beszámolt a Csendesöceáni haditanács üléséről és Pánamerika védelméről. A jcleu­tés szerint. Roosevelt elnök és hl a r­scbalí tábornok az iilés ntán hnsz­szabb nyilatkozatot tettek. Roose­velt. elnök kijelentette, bogy a, szö­vetségesek esak akkor folytathatják sikeresen a háborút, ba teljes lesz nz egyetértés. A siker egyébként — folyatta a nyilatkozatát, Roosevelt —, a hajótér fokozásától, a. hadi­anyag termelésétől és a világ külön­böző helyén állomásozó, vagv har­coló csapatok ellátásától függ. A hadiaayagtermelés fokozására meg­feszített közös munkára van szük­ség. A pánamerikai védelmi bizott­ság is most tartotta első ülését Wa­shingtonban és ezen részt vett Stim­son hadügyminiszter, Knox tengeré" szetügyi miniszter. Marscball tábor­nok, valamint, a közép- éa délarae­rikai államok kiküldöttei, Indja Indiában ezekben az órákban sors­döntő pillanatokat él át a brit kor­mány ismeretes javaslata. Mint előre­látható volt, Cripps tervei nem na­ladnak a legsimábban, egy zürichi je­lentés rámutat arra, bogy a hinduk és a mohamedánok közölt az ellentét még tovább élesedett. A hindu nem­zeti párt a háború idejére magának követeli a teljes hatalmat, meri sze­rinte csak igy garantálhatja, hogy In­dia teljes erővel résztvesz a háboiu­ban. Nehru nem utasította el Cripps javaslatait, de módosításokat kívánt a hinduk javára. A helyzet annyira előrehaladt, hogy már várják a vég­rehajtó bizottság döntésének publi­kálását, Japán mindenesetre élénk propagandát fejt ki, hogy felvilágo­sítsa a hindukat és rávegye őket ar­ra, hogy kapcsolódjanak bele mint Tokióban írják — az uj nagykelet­ázsiai tervbe. Mint a NST jelenti, Berlinben arra a kérdésre, bogv Roso, Tndia nemzeti, vezére, akit a brit jelentés szerint, repiilőgépszer'encsétlenség ért. valóban b'alott-e, a Wilheim- i strassén kijelentették, bogy P.ose él és még a mai nap folyamán bizonyí­tékát adja annak, hogy életben van. Távolkelet A burmai nt középső szakasza mentén, valamint a Siltang folyó völ­gyében heves harcok folynak. A ja­legközelebbi j panok terve az, hogy elvágják a völgyben harcoló kinai erőket az Ir­ravadi síkságán harcoló brit erőktől. Mindkét irányban szakadatlanul tarta­nak a harcok, helyenkint ember az ember ellen, mivel a britek mindent igyekeznek elkövetni, hogy védjék a burmai olajvidéket. l'ungu körülzá­rása után még nem érkeztek hirek azokról a japán erőkről, amelyeknek sike rült átkelni az Irravadi folyón. Uj-Guineában mintha csökkent vol na a harci tevékenység, bár Port Moresbv változatlanul heves támadás középpontjában van. Egyes jelentések szerint a japánok mintegy halvan ki­lométerre vannak északra a várostól. Más táviratok abban látják az u.igui­neai harcok hevességének engedését, hogy a napokban már jelentkezett az első trópusi Cső, bár még hosszabb­rövidebb ideig lart, amig beáll a forró trópusi esős időszak. Igen nagy erőkkel ujabb támadást indítottak a japánok a Fülöp-sziget© ken még ellenálló amerikai és filippin erők ellen. Még folyamatban vannak azok a harcok, amelyek a luzoni Ba­taan-féJsziget ellen indultak. A har­cok egyre súlyosabb méreteket ölt© uek, az amerikaiak azokban az álla­sokban próbálják folytatni az ellen­állást. amelyeket még Mac Arthur tá­bornok rendezett be. Ugyancsak igen hevesen folytatódtak a légi támadások a manilai öbölben levő Corregidor szigeteröd ellen, a japán gépek éjjel­nappal szakadatlanul tárpadiák az öbölt ellenőrző erődüL A keleti harcok Tsmét hidegebbre fordult, az idő a keleti frontokon, állapították meg a német hadibeszámolók. Tleyde­breék keddi berlini jelentése arról tud, hogy tegnap a középső szaka­szon rohamosan süllyedni kezdett a hőmérő és egyes helyeken ismét el­érte a mínusz 20 fokos fagyot. Az NST egyik jelentese taglalva a hely­zetet. rámutat arra, hogy a nagy ta­vaszi olvadás lezajlásáig előrelát­hatólag még 5—6 bét van bátra, de ugyanakkor azt sem tartják lehetet­lennek semleges körökben, bogy esetleg a német véderő már az ol­vadás előtt elindítja a nagy tavaszi offenzívát- Mindenesetre ebbe lát szik belekapcsolódni a most folyó harcok, tekintet nélkül arra, hoc: 5—6 bét, előtt lagajlik-e a nagy olva­dás hulláma. A legutolsó napokban ismét kiújultak a heves harcok, <! a szovjetnek most. sem sikerült bc nyomni a német állásokat. Igen ke­mény harcok alakultak ki az Ilmeu­tóló] északra, Novgorod körzetébe és délre. Sztaraja-Russza körzete ben. A középső szakasz több sáv;, ban ugyancsak kemény csatákba hárították el a németek az ujabi szovjet támadásokat uehéz terepei szonyok mellett. Élénk tevékenyéé észlelhető a Doneü-vidéken is, » OKW ismét említi, hogy a kqre-i félszigeten most eredményesen há rították el a nagyobb erőkkel meg kísérelt ujabb szovjet támadásokat. Az sem lehetetlen, hogy a negyedik hónapja folyó úgynevezett „elhasz­nálódási csatából" egyenesen fog riak átalakulni a hadműveletek e tavaszi offenzívába. Berlinből jelenti az NST, hogy a német megszállás alatt levő keleti te­rületeken a menekülő szovjet katona­ság elpusztított minden mezőgazdasá­gi gépet. A német véderő ezeket a gépeket helyreállította cs például Uk­rajnában a traktorok batvan százaié ka készen áll a tavaszi munkára. A német katonaság rengeteg mezőgazd a­sági gépet szállított Ukrajnába, az er. dös vidékekre pedig huszonhatezer fa­gázgenerátort visznek. Az első fagáz­generátorok már meg is érkeztek. A Cripps tervére Nehru ellenjavaslatot készít Berlin, március 31. A Német Tt jelenti: Az Exchange Telegrapb je­lenti Uj-Delhiből: Az angol javaslat elfogadásának kilátásai nem nagyon kedvezőek. Legfeljebb 50 százalékos elfogadás­ról lebet szó. A kongresszusi bizott­ság 12 tagja közül 7 elleue van a ja­vaslatnak ós csak 5 van mellette. Gandhi egyik leghevesebb ellenzője Cripps javaslatainak. Nehru állító lag hajlandó ellenjavaslatokat teu 9 ni. Remélik, bogy a helyzet kedden este tisztázódik. Az indiai sajtóban három áramlat állapítható meg. Az egyik elfogadja, a másik az elfoga­dás ellen van, a harmadik áraiul ti hivei azt hiszik, bogy bizonyos et­lenjavaslatokkal segíteni lehetne a helyzeten. A fegyveres erő felett' rendelkezési jog nélkül — írják a la­pok — elképzelhetetlen a független ség. Ebben rejlik a megegyezés leg nagyobb nehézsége. (MTI) Vita India védelmének ellenőrzése körül Uj Delhi, március 31. Az OFI je­lenti: A kongresszusi bizottság ke­belében folyó tárgyalások úgy lát­szik, válságos szakaszukhoz értek. Cripps tervezetének utolsó pontja, amely India védelmének ellenőrzé­séről szól, olyan ellenzést okozott a bizottságban, hogy feltehető, hogy az egész brit javaslatot elvetik. Azt hiszik, hogy a bizottságnak a védel­mi kérdésre vonatkozó véleményét kedden délután közölték Crippssztl. Teljes egyetértés Uj-Deíhiben Amszterdam, március 31. A Né- | zottságban a Cripps féle javaslatok met TI jelenti: Mint a brit hírszol- j dolgában teljes az egyetértés. A bt­gáiat jelenti, a kongresszus végre­hajtó bizottságáuak elnöke a végre­hajtó bizottság bárom és félórás ülése után kijelentette, hogy a bi­zottság minden szempontból a leg­behatóbban megtárgyalta a javasla. tokát és eljutott a_.döiités meghozá­sáig. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents