Délmagyarország, 1942. április (18. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-01 / 74. szám

Húsvétra borok, likőrök és párlatok legjobb beszerzési helye Sándor Béla italáru üzlete a Főpostánál. Tel. 23-56 Eladás viszonteladók részére is. Ansaicío cikke Olaszország érdekkörébe tartozó három délkeleteurópai övezetről Vichy, március 31. Az OFI frnn­t-iu hírszolgálati iroda ismerteti An­siildounk az ,,Albánia" cimü olasz folyóiratban Megjelent cikkét. Ari­saidé mindenekelőtt megállapítja, bogy Délkeleteurópában nem lehet szigorúan alkalmazni a nemzetisé­gi elvet. Az olasz politika Európá­nak ebben a részében három öveze­tet, különböztet meg. Az első övezet kizárólagos olasz érdekkörbe tarto­zik. Ide tartozik a dalmát tenger­partnak Olaszországgal szemben fekvő része, valamint az ioni szige­tek. A második az az övezet, amely­ben Olaszország közvetlenül érde­kelve van. Tde tartoznak a Földkö­zi tenger partján lévő országok, mint Görögország és Albánia, vagy azok az országok, amelyek a Föld­közi tenger felé gravitálnak, mint például Horvátország és Monte­negró. Ansaldo szerint Olaszország eb­ben a körzetben ..rendkívüli pozíció­ra" tart igényt A harmadik övezetben Olaszor­szág közvetve van érdekelve. Ide tartoznak Délkeleteurópa keleti ál­lamai. Olaszország ezen a területen fenti akarja tartani a nemzetiségi elvet. de olyan korlátozásokkal, amelyeket, a tapasztalat szükséges­só . tesz és úgy. hogy a nemzetiségi terv alkalmazása ne sértse a régi nemeztek. mint például Magyaror­szág történelmi jogait. Ansaldo az­zal fejezi be fejtegetéseit, hogy Olaszország délkeleteurópai politi­kája nemcsak az olasz érdekeket kí­vánja megvédeni, hanem as új euró­pai rendet is. (MTI) Anlal István beszéde az Erdélyi Pártban a Bethlcn­és a Gömbös-korszakról Budapest, március 31. Az Erdélyi Párt kolozsvári választmányi ülésén megjelent dr. Antal István igazság­ügyi áfiamtitkár és beszédet mondott a Magyar Élet Pártja politikai fejlő­désének. programjának, küzdelmeinek történetéről: — A párt története két csaknem egyenlő időtartamú korszakra os/.lfk; az elsőt gróf Bethlen István ál­lamférfiúi működése fémjelzi, a má­OROM NÉZNI UEBMANN szemüvegen Kclemen-u'ca 12. szám. sodik korszak Gömbös Gyula nevé­hez fűződik. Valójában még ma Is Gömbös Gyula korszakát éljük, mert az egész mai magyar politika Gömbös Gvula kii!- és belpolitikai elgondolá­sait valósítja meg. Ezután az Erdélyi Párt működésé­ről és a pártnak az ország éleiében betöltött szerepéről beszélt az állam­titkár. Tani- és szájharmonika u öoisioou s minden más hangszer nagy választékban STElNfiR hangszeriizem Szened. Kelemen u. 7. Német hivatalos jelentés Berlin, március 31. A véderő fő­parancsnoksága közli: A Donec-vidé­ken meghiúsullak az ellenség ujabb lámadasai. A Chnrkovtól keletre levő arevonalszakaszon egyik tisztogatási vállalkozás során sok hadianyagot zsákmányoltunk. — A középső arcvonalszakaszon az ellenség több helyen nagyobb erőkkel támadott. A támadások kemény har­cok után összeomlottak és az ellenség snlvoc és véres veszteségeket szenve­dett. 13 harcokban 24 páncélost meg­semmisítettünk. A keleti harctér több szakaszán néhány támadó vállalkozá­i sunk ujabb sikereket hozott — A légi haderő jó eredménnyel bombázott egy szebasztopoli repülő­gépgyárat. valamint a keresi tenger­szoros kikötőberendezéseit. A szovjet repülőterei ós vasúti összeköttetései ellen intézett légitámadások során az ellenség érzékeny veszteségeket szen­vedett repülőgépek ben és uőrdü'ö anyagban. — Harci repülőgépek bombázták Murmanszk kikötőjét. Március 23-a és 30-a közölt a keleti haietéren 183 ellenséges páncé­lost lőttünk szét. (Alti) . Német magyarázó jelentés a keleti harctér tanulságairól ftárlln, március 31. A Német TI je­lenti: A nénáct véderő a tél folyamán szí­vósan védekezett és igy a tavaszi tá­madásra felkészült német hadseregek számára ugyanazok a kiinduló áilá­sok állnak rendelkezésre, amelyek a legfőbb német hadvezetőség a tél beállta előtt meghatározott A keleti hadszintéri helyzetnek ezen jellemzésével kölik Össze a biro­dalmi főváros katonai szakkörei azt a megállapítást, hogy 1042. év első negyede kudarccal végződön a szov­jet bndászatra, amelynek -az volt a célja, hogy valnmennvi rendelkezésé­re álló hadieszköznek a téli csatáb in való harcba vetéséve! megszabja a ta­vasszal várható döntő harcok sziete­tél. vagy ha lehet, a hóban és jégben halálos csapást mérjen a német had­seregekre. Ezeket a fáradozásokat 1912. március 8-án az olvadás megin­dulásakor egyetlen jelző illeti meg: eredménytelenség. Az év első három hónapja után Katonailag egészen tiszta a helyzet. A szovjetnek nem sikerült döntő had­műveleti sikert elérnie. Nem tudta visszafoglalni egvik nagy városát si és sehol sem sikerült katlant ké­peznie. Milliós hadseregei, amelyeket tartalékban tarlóit, irtózatosan meg­tizedeltetlek és ugyanakkor még egyet­len helyen sem kellett harcba vetni a támadásra előkészített német hadse­regeket. A német vezetés egy-két he­lyi jellegű nehézség ellenére, amelyek ill-olt felmerültek, okos korlátozással és előrelátással olyan gondos tartóz­kodással kezelte tartalékait, hogy en­nek értelmét a világ hamarosan meg fogja ismerni Ez természetesen csak a némel első vonal szilárd ellenálló­kúpessége alapján voll lehetséges. A szovjetnek a német csapatok bekerí­tésé rw irányuló terveinek _gredniéjuí.e az lett. hogy sikerült körülkeríteni a betört bolsevista hadosztályokat, ez­redekel és zászlóaljakat. Berlinben érdeklődéssel fogadják azokat a legújabb szovjet jelentéseket, amelyek az. ellenségnek Charkovnál és az llmen-tótól délkeletre elért ál­lítólagos sikereiről szólnak és szive­{ sen hagyják az ellenséget abban a hi­télten. hogy a tavaszi' támadásra elő­készített német tartalékokat külön­böző pontokon tnár harcba kellett vetni. Az. ellenség ezzel épp ugy el­számítja magát, mintha fetíéteiezi azt, hogy tavasszal • ugyanazokkal a német fegyverekkel és ugyanazokkal a ha­dászati elgondolásokkal fognak szem­ben állni mint amelyeket az elmúlt év nyarán és őszén kitapasztalhattak. A hosszú előkészületről és rövid ütés­ről szóló mondás ma is épp ugv érvé­nyes. mint tegnap volt és az arcvona­lon télen kifejtett ellenállás ui erőket tett szabaddá. (MTI) Amerikai repülőgépek érkeztek Ausztráliába Washington, március 31. A Bud. Tud. jelenti: Ausztráliáitól jelentik, hogv nz ausztráliai légierő parancs­nokának közlése szerint amerikai bombavető re nii lő gépek érkeztek lé gi úton a szövetséges légierő meg­erősítésére. (MTI) Ujabb Petain-Laval találkozó Paris, március 31. A Német TI je­lenti: Euval kedden reggel elhagyta Parist és chateldoni birtokára ment. Itteni pctilikai körökben arra számí­tanak, hogv- a közeli napokban uj tbb megbeszélést folytat Fédain tábor­naggyal. .(MTI) Dr. Buócz Béla főkapitány­helyettes visszatért Szabadkáról és átveszi a szegedi rendőrség vezetését (A Dclinagyarország munkatársától) 'Néhány nap. múlva éppen egy eszten­j deje, hogy a dicső magyar hadsereg , felszabadította a Délvidéket. A ma­gyar katonák nyomában, Vagy velük egyidejűleg vonultak be a felszabadult városokba a magyar rendőrök, hogy megteremtsék a rendet és a közbizton­ságot. A szabadkai rendőrség vezeté­sére annakidején a belügyminiszter dr. tarnói Buócz Béla fŐkapitányhelyet­test rendelte ki. Buócz Béla húsvét­kor lesz egy éve, ment el Szabadkára ós ott nyomban hozzáfogott a mag\ar rendőri igazgatás megszervezéséhez. Munkája teljes eredménnyel járt és hogy a Délvidéken simán ment végbe az átállítás munkája, az rendészeti vu. natkozásban Buócz Bélának tulajdo­nítható. Most, hogy immár a főka­pitányhelyettes elvégezte feladatát Szabadkán, a belügyminiszter ottani kirendelését megszüntette és ugy iu­tézkedcit, hogy térjen vissza szegedi állomáshelyére. Buócz Béla szabadkai kirendelése március 3t-én megszűnt és április 1-én a főkapitányhelyettes Is­mét átveszi a szegedi kapitányság ve­zetését, ezzel együtt a szegedi főkapi­tányság] kerület szemlélői tisztségéi. Ilyen minőségben Buócz Béla felügye­lete alá tartoznak a Délvidék kapi­tányságai is. A főkapilányhelyeltessel egví'lt visszatér Szegedre dr. Tamás An­drás segédfogalmnzó is. aki eddig szin­tén Szabadkán teljesített szolgálatot. A szabadkai kapitányság vezetését dr. Szimon István főtanácsos veszi át Buócz Bélától. Dr, Szimon Istvánt, amint ismeretes, alig néhány nappal ezelőtt Szegedről helyezte át a belügy­miniszter a felszabadult városba Dr. Kolozsváry Andor remlörtauá­esos és Tólh György detektív, okik szintén a szegedi kapitányságról ki­rendelve teljesítettek szolgálatot Sza­badkán. most véglegesen oda kerül­nek, mig vitéz Bánsági Ede deiek­ttvesoportvezető és Kiss István de­tektív véglegesen Újvidékre kerülnek, dr. Bittó Endre detektív a csáktor­nyai határszéli kirendeltséghez. Sza­b ó Imre kezelő pedig a magyar-kani­zsai rendőrséghez. Dr. Lám Dezső fökapitányhely-t­tcs, akit a nyugalomból rendelt be a belügyminiszter szolgálatra és aki mostanáig nagy körültekintéssel, álta­lános közmegelégedésre vezette a sze­gedi kapitányságot, eltávozik Szeged­ről. Dr. Buócz Béla visszatérése .Sze­geden általános örömet- keltett A tojás áro Budapest, március 31. A hivata­los lap szerdai száma közli a közel­látási miniszter rendeletét a friss tyúktojás legmagasabb eladási árá­nak megállapításáról. A rendelet értelmében a friss tyúktojás legmagasabb termelői ára az egész ország területén 2.80 P kilo­gramonként. Vidéken a tojás ára kirakodó kereskedő, vagy a termelő által piacon történő eladásnál vi­szonteladóval szemben 2.87 P kilo­gramonként, fogyasztóval szemben 2.90 P kilogramonként, nyílt árusí­tási üzletekben történő eladásnál vi­szonteladóval szemben 2.90 P kilo gramonként. fogyasztóval 2.96 P ki­logramonként. Végh Miklós nangkin<*i köve t Budapest, március 31. A kor­mányzó a külügyminisztérium veze­tésével megbízott miniszterelnök előterjesztésére tassí Végh Miklós rendkívüli követi és meghatalma­zott miniszteri címmel és jelleggel felruházott elsőosztályú követségi tanácsost, a tokiói követség vezető­jét Japánra és Mnndzsukuóra kitér, jedő követi megbízásának megha­gyása mellett a Nankinghan székelő kinai nemzeti kormánynál való kép­viselettel követi minőségben meg­| bízta. (MTI) Végetért a szociális gon­dozók értekezlete Budapest, március 31. A szociális gondozóknak az országos szociálist felügyelőség állal összehívott több­napos értekezlete véget ért. Az érte­kezlet három napon át foglalkozott a nép- és családvédelmi tevékenység el­ső esztendeje után leszűrt tapasztala® tokkal és a felmerült ujabb kérdések­kel. Az ujirúnyu szociálpolitika egyes főbb kérdéseit a szociális felügyelők vezették be előadásaikkal. Az orszá­gos értekezlet befejeztével bensőséges formák között tettek fogadalmat két esztendő munkájában már részt vett szociális gondozók a fogndalomtétel után viléz dr. Bonczos Miklós bel­ügyi államtitkár, az országos szoeií­lis felügyelőség iígyvezető-eloöke bo­csátotta útra az nj szociális szerve­zet végrehajló munkásait. — Uj szociális organizáció és a* egész vidéki szervezet már nem át me­nő 1 i. luincm állandó intézmény — mon, dolla. Ezzel a fogadalommal ma már mindenki az állami Igazgatás tagja lett és a szociális gondolat katonájá­vá szegődött. Szeretném kihangui­lyo/.ni, bogy a magyar szociálpolitika célkitűzései és elhatározásai véglege­sek és többel nem vehetők le a pro­firamról. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents