Délmagyarország, 1942. február (18. évfolyam, 26-48. szám)

1942-02-01 / 26. szám

TflSfirilAD Ára 16 tmer 1042. február 1. JLVULevL 26. sz. Havonta 2.50. negyedévre 7.20 P DELMAGYARORSZAG KER ESZTENY í KAI A P Singapore ostroma előtt A brit csapatokat DélJohoreból visszavonták Singapore vidékére — Állandó elhárító har­cok a keleti fronton — Berlin helyesli az ir kormány magatartását — Vichy nyilatkozata az afrikai francia kikötőkről — Vasárnap Norvégiában fontos változás bejelentését várják A pénteken elhangzott Hitler-be. Wftd hatása most bontakozik ki a ma­ga teljességében. Berlinben megálla­pítják, hogy a beszédet egész Európa figyelme kísérte, mégis nem kimondot­tan külpolitikai beszéd volt, alapjá­ban véve elsősorban nem a világ, ha­nem a német nép számára hangzott el Kiemelte ezt a tényt és a beszéd szár­nyaló szubjektív hangját az is, hogy a Sportpalast első sorait sebesült né­met katonák töltötték meg. A beszéd legfontosabb kijelentései közül kieme­lik, hogy a kancellár ünnepélyesen ma­gára vállalta a felelősséget az eddig történtekért és mindazért amit a jö­vő hoz. Heydebreek berlini jelentése szerint német körökben ugy értelme­zik a beszédet, hogy Hitler célzásai szerint a tavaszi offenzíva korábban fog megindulni mint sokan hitték Nagy visszhangot keltettek azok a ki­jelentések, amelvek a győzelemről szóltak és hangsúlyozta Hitler, mi­szerint nem lehet tudni, vájjon meghoz­za-e ez az év a háború befejezését. Vasúti korlátozások Mély Benyomást tettek Berlinben azok az utaiások, amelyek a tavaszi offenzíva korábbi kezdetére vonatkoz­nak. Ileydehreck közli jelentésében, hogy a berlini vasutigazgatóság beje­lentette. hogv a vasúti közlekedésben eddig végrehajtott korlátozások után ujabb vonatokat áltítanak le és az ujabb korlátozások nemcsak a távol­sági forgalmat érinti hanem a ber­lini külvárosok felé irányuló közleke­dést is. A tavasz* akcióra vaTó készülődés körébe tartozik az a jelentés is, amely szerint Fatkenhorst tábornagy ismét átvette a norvégiai német erok főparancsnokságát Washington ille­tékes köreiben semmiféle nyilatkozatot nem hajlandók lenni arról, hogy az Európába küldendő amerikai expedi­:iós seregnek milyen a létszáma. Né­met részről megállapítják, hogy más­félmillió amerikai katona átszállításá­hoz 7.5 millió tonnányi hajótér kellene. Írország Berlinből jelenti az NST: Az ir kormány ismeretes magatartása a leg­utóbbi eseményekkel kapcsolatban Ber­linben teljes helyeslésre talált Ber­linben hangoztatják, hogy De Valera miniszterelnök mindent niegtett az or­szág semlegességének megvédésére, amit csak tehetett. Hangoztatják, hogy csak két irányból fenyegethetik Íror­szág semlegességét: ez pedig első­sorban kívülről történhet Roosevelt, illetve Churchill részéről, másodsor­ban a köztársasági hadsereg részéről, amelynek angolellenes magatartása közismert. Az ir kormánv azonban mindent megtesz, Bogy a lehetőségek­kel szembeszállhasson. Arra a kérdés­re, hogy milyen lehetőségei vannak a védelemhez Írországnak. Berlinben ugy vélekednek, hogy az egész ország­ban nagy védelmi elszántság tapasz­talható. Egy esetleges megrohanási kisérlet — hangoztatták tovább berli­ni körökben — még a két angolszász államban is nagy felháborodást kelte­ne, de nem lehet a jövőre jóslásokha bocsájtkozni, mert már csak az időjá­rási viszonvok miatt sem kerülhet sor jrövidesen ilyen kisérletret Sapghaiból Jelenti az NST. hogy bangkoki jelentés szerint Uj-Delhihen az angolszászok és szövetségeseik kö­zös diplomáciai tanácsot létesítenek. Csungking, Washington és Batávia egy-egy külön megbízottal képvisel­teti magát Franciaország és Indokina Vichyből jelenti szombaton a vichyi az NST, kormány hogy Pétara tábornagy elnökletével rendes hétvégi minisztertanácsot tartott Jól értesült körökben nem tartják lehetetlennek, hogy a minisztertanácson több elha­lasztás atán megtörtént a döntés a hadügyminiszter kinevezése ügyében. Jól informált körök szerint most a legvalószínűbb jelöltként Revers vagy Frere tábornokot emlegetik. Francia hivatalos körökben — Je­lenti továbbá Vichyből az NST — nagy figyelmet keltett az a tokiói jelentés, amely szerint Decoux tengernagy, Francia-Indokina főkormányzója. ma­gas japán kitüntetést kapott. Vichy­ben ebben a lényben a japán kormány hivatalos állásfoglalását látják a >Ja­pan-Times« minapi cikkével szemben, amely szemére vetette az tndekinaj francia hatóságoknak, hogv nem elég eréllyel küzdenek De Gaulle párthívei ellen. Deeonx tengernagv ugyan még nem rrősitetfe meg a kitüntetés hirrt. de Vichvben nem kételkednek, hogy ezzel hivatalos japán tényezők ismer­ték el Francia-Indokina íőkormánvzó­jának és hatóságainak barátságos magatartását Japán iránt Harc Sinaaoofeért Már a arra, hogy tegnapi jelentések utaltak a japán főerők Singapore védelmi vonalahoz közelednek. A ja­pán erők előnyomulása tovább tartott, az angol csapatok harcolva folytatták visszavonulásukat a támaszpont felé. Ma már közvetlen küszöbön áll a sin­gaporei csata megindulása. Egy !isz­szaboni NST-jelentés szerint 90 ezer japán katona inditja meg az ostro­mot. A jelek szerint a japánok egy­szerre inditják meg a támadást a szá­razföldről ós a tengerről. A japán erők tegnap a singaporei mcsszehordó ágvuk hatókörébe kerültek. Ugy lát­szik, a végső harc előtt a britek fo­kozzák légi tevékenységüket. A Makasszar-szorosi tengeri ütkö­zetről még mindig érkeznek jelenté­sek. Egy római távirat idézi azokat az angol jelentéseket, amelyek szerint a szorosban még mindig tart a csata az ellen a hatalmas japán karaván­csoport elten, amely Jáva felé tart. A téli harcok A várható német tavaszi offenzíva előtt a szovjet egyre fokozza a téli támadásokat, nem tekintve sem a vesz­teségekre. sem a kemény fagyra. Lát­hatólag minél nagyobb térnyercségre akarnak szert tenni a tavaszi offenzí­va kezdete előtt. A német jelenlések állandó harci tevékenységet közölnek. Ugy látszik, hogy a legutóbbi napok­ban a harcok súlypontja északról a déli arcvonalra helyeződött át. ott is a Donec-arevonatra. Az elhárító har­cok fokozódtak 4 doneci fronton és a Krímben, nvilvápvaló. bogv itt Tinio­senko összefüggéseket kerer ás közös célból erőszakolja a súlyos vesztesé­lekkel járó téli támadásokát Északon ev térségében már tiz napja folyik a szovjet támadás, ujabb erőket vetet­tek harcba éppen ugy, mint a Donec­vonalon, bár a mozdulatokat a kegyek len hófúvás akadályozza. A szovjet itt sem ért el emlitésreméltó ered­ményt, sőt több helyen a német egy­ségek erős helyi ellentámadásokkal utasították visza a támadásokat. Rendkivüli erőfeszítés árán sem si­került mindeddig eredményt elérni Charkovnál és nem sikerült Leningrád felszabadítása sem. Észak afrik ában Bengázi visszafog­lalása után Rommel fokozza a nyo­mást, bár a szombati népiét jelentés csak járőrharcokról, az olasz jelentés pedig tisztogatási akciókról számol t>e és arról, hogy a tengelyerők állán.Í J érintkezésben vanak az ellenséggel. A britek visszavonulása tovább tari, a harcok most a Dzsebel vidéken tar­tanak. Egy istanbuli jelentés szerim a brit csapatok Bengázi elhagyása utón a Dzsebel—Agdar donjblánc szél' 1 helyezkedtek el uj állásokba Rommel csapatainak éle elérkezett El Aeh'nr­hoz. Ugy látszik, hogy a további har. ci tevékenység több vonalon folvi'-, mindkét részről nagy Páncélos és 1 e­pülőerőket vetnek harcba. Vichy nyilatkozata Vichy, tepetéssel szautasitják Í anuár 31. Vichyben msg­ogadják és erélyesen visz­a különféle vádakat és szemrehányásokai amelyeket degaul­leista és angol propaganda hangoztat a folyamatban levő katonai műveletek­kel szemben tanusilott francia maga­tartás ellen. Különösen az angoi sajtó egy része állitotta, hogy a tengelynek a líbiai harctérre küldött legutóbbi csapaterősitései a francia kormány hozzájárulásával tuniszi területeken haladtak át Illetékes körök kellő arányára szállítják le az ilyen nyilvánvalóan rosszhiszemű sajtóhiresztélések jelen­tőségét és annak adnak végül kifeje­zést, hogy az angolok csak ürügyet keresnek északafrikai balsikereik ma­gyarázására. Vichy mindenesetre ba tarozottan kijelenti hogy semmiféle olasz vagy német eSapat nem vonul! át tuniszi területen. Az angol és degaulleista rádió azon­kívül azt is állitotta legutóbb, hogy az Egyesült-Államok partjai előtt mű­ködő német tengeralattjárók afrikai francia kikötőket használnak fel -után­pótlási támaszpontokul. Vichy har.~­sulyozza ezeknek az állilásokna < rosszhiszeműségét és azt is, hogy ez J vád is része annak a hadjáratnak, amely veszélyeztetni akarja a tenge­rentúli francia gyarmatok biztonságit és függetlenségét. (MTI) Hrgenllna és Chile kivételével valamennyi délamerikai állam m^szak?­fofta a diplomáciai kapcsolatot Béflin, január SL Illetéket né­met helyről közlik? — Mint hírlik, időközben "Argen­tínát és Chilét kivéve, valamennyi délamerikai állam megszakította diplomáciai kapcsolatát a háromha­talmi egyezményben tömörült álla­mokkal. (MTI) Február 1. Norvégiában Stonkholm, január 3L A norvég főváros február 1-ére bejelentett na­gyobbméretű ünnepi megnyilatko­zása, mint Oslóból jelentik, az egész ország érdeklődését magában foglal­ja. Valamennyi norvégiai tisztvise­lőt a lapok útján felszólították, hogy rádiókészülékeiket állítsák be az os­lói adóra és figyeljenek, mert bár­mely pillanatban fontos közlésre le­het számítani. A noiVég lapok szerint, vasárnap történelmi jelentőségű eseményre kerül sor Norvégiában, amely ma­gára vonja mind a belföld, mind pe­dig a külföld figyelmét. (Bud. Tud. Elbocsájtották a buanosairesi den követat Kopenhága, január 31. A Német TI jelenti: A dán külügyminisztérium szombaton délután hivatalos közle­ményben tudatta, hogy a buenosajresi dán kövei aki egyúttal Montevideóban, Santiago de Chilében és La Pazhan is képviselte az országot, vonakodott eleget tenni a külügyminisztérium uta­sításainak és megszegte kötelességé; ezért királyi határozat haladéktalanul elbocsátotta az állami szolgálatból. Jörgensen követségi titkári a mexikói dán ügyvivőt január 22-én hasonló okokból ugyancsak elbocsá­tották. (MTI) Japán tiltakozás Washingtonbin Tokió, január 31. A Német TI je­lenti: Togo külügyminiszter az al­sóház bizottsági ülésén közölte, hogy Japán a svájci kormány közvetítésé­vel tiltakozott az Egyesült-Államok­nál amiatt a vérfürdő miatt, amit az amerikai csapatok a keletázsiai háború megkezdésekor a Fülöp-szi­geteken 40 japán polgári szejnélyen elküj ettek. ' Arra a kérdésre, vájjon a kor­mány milyen magatartást taiiusí* azokkal a délamerikai államokkal szemben, amelyek hadat üzentek Japánnak, Togo külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Japán főleg az angolszász hatalmakkal visel hadat. Megállapította, hogy a kormány tartózkodik más államoknak hadat, üzenni, mégpedig különleges poliL-

Next

/
Thumbnails
Contents