Délmagyarország, 1942. február (18. évfolyam, 26-48. szám)

1942-02-01 / 26. szám

delm aüy abo hs/ ati C vasár nap, tm2 február 1. kai megfontolásból. Togo végül be­jelentette, hogy a japán diplomaták kicseréléséről szóló tárgyalások megnyugtató módon alakulnak és a legközelebbi jövőben befejeződnek. (MTI) A brit csapatokat visszavonták Singapore vidékére I ma csapatokat mindaddig lekössük a szárazföldön, amig erősítéseket, ka­púnk, A szárazföldön a csata most véget ért és megkezdődik a csata Singaporért. Feladatunk most az, hogy kitartsunk, amíg segítség ér­kezik. Felszólítok minden férfit és nőt, hogy a város megvédésére áll­jon rendelkezésre. (MTI) Rangoon, január 31. Az OFI je­lenti; Hivatalos jelentés szerint ki­UriteUck Mouhneint. Amszterdam, január 31. A Nétnet TI jelenti: Mint a Reuter-iroda hi­vatalosán közli, a brit csapatokat l) él-.1 oh őréből visszavonták Singa­pore vidékére. (MTI) Sanghaj, január 81. A Német TI jelenti: Pcrciwal tábornok a singa­pore erőd parancsnoka, szombaton 'elhívást intézett a lakossághoz. — Feladatunk abban állt — nondja a többi között —, hogy a ja­Gyújtogatás, pusztitás Luzon szigetén Tokió, január 31. A Bataau-fél­szlgeten az északamerikai és filippl­ul csapatok annak láttán, hogy hiába kísérelték meg a japánok elő­renyomulását a Nakis-hegyen meg­akadályozni, rendetlenül hátrálnak Mary Wales irányában és útköz­ben mindent elpusztítanak, minden falut a megrettent lakosság szeme­láttára felgyújtanak. (MTI) Nemzetközi valutát létesít Amerika 1 Washington, január 31 Az Egye­siilt-Állainok vezetősége ezidősze­rint nemzetközi valuta létesítésének lehetőségét tárgyalja. Egyelőre a nyugati féltokén próbálják ki. Morgenthal pénzügyminiszter a sújtó képviselői előtt kifejtette a kormány erre vonatkozó tervét. Ki­jelentette.. hogy a nemzetközi valu­ta létesítésével módot és eszközt kí­vánnak teremteni az Egyesült-Álla­mok és a többi amerikai köztársor ság közötti fizetési forgalom szabá­lyozására. Szerinte ez a módszer a világ többi részében is érvényesül­hetne. (Bud. Tud.) Német hadiíelentés Berlin, január SL A rederöíópa­rancsnoksúg közli: — A német, olasz, román és szlo­vák csapatok a keleti arovonal több helyén helyijellegü ellenséges támadá­sok elhárítása, valamint támadó és eiöőrsvállalkozásaik során ismételten súlyos veszteségeket okoztak az ellen­ségnek. Megsemmisítettek 19 ellensé­ges páncélost és szotromboltak sok eU leuséges állást, Kurszktól északra Breilh vezérőrnagy parancsnoksága alatt küzdő német gyalogos és páncé­los csapatok ellentámadása többnapos sarc után teljes sikerrel végződött. A hémet csapatok súlyos veszteségeket akozfak, Kelet felé visszavetettek egy liibb hadosztályból és páncélos köte­lékből álló ellenséges erőcsoportot, Vmely betört H német állásokba. — Fsznknfrikában felderítő tevé­kenység folyt. Német harci, zuhanó­bombázó és romboló alakulatok Kire­tiaika északi részében brit gépjármü­gvülekezéseket ugrasztottak szet. A német légi haderő éjjel-nappal ered­ményesen folytatja támadásait Málta szigetének repülő- és tengerészeti tá­maszpontjai ellen. (MTI) Egy hires német páncélos főhadnagy hősi halála Berlin, Január 31 A Német TI je­lenti: A keleti sulvos elhárító harcok. !>un január 21-én elesett Helmuth von Harnat főhadnagy, a lovagkereszt tu­lajdonosa. aki egv páncélos ezredben volt századparancsnok (MTI) Breith vezérőrnagy kitüntetése Berlin, január 3Í. A véderőfüpa­rancsnokság közli: — A Führer a Vaskereszt lovagke­resztjéhez a tölgyfalombot adomá­nyozta Breith vezérőrnagynak, egy páncélos hadosztály parancsnokának, mint a német véderő 69. katonájának hősies harckészségének elismerése­képpen Abesszin hadsereg ? Stockholm, január 31. A Német TI jelenti: Egy egyiptomi lap jelentése szerint az angolok jelenleg egy 56.000 főnyi abesszin hadsereg felállításán fáradoznak. Ennek a hadseregnek kel­lene felváltania Líbiában az ausztrá­liai csapatokat. ffafD Köszönetnyilvánítás Miudazon rokonaimnak, jóba­rátaimnak és ösmerösöknek. va­lamint a Móravárosi Függet­lenségi Körnek, kik felejthetet­len feleségem elhalálozása al­kalmából részvétüket nyilvání­tották illetve a vé.gtisztességén megjelenésükkel és virágado­mányaikkal fájdalmunkat eny­híteni rigyskeztek, ezúton mon­dok hálás Köszönetet. HABOK JANÓÉI Betegek többnyire székrekedésben szoktak szenvedni. Vigyázzunk ilyenkor a rendes emésztésre^ sr.^gssa JóSsikarülí az iparos táncestély A farsang első nagyszabású táno­estélyét a szegedi iparosság rendezte szomBaton este jótékonycélra. Az ipa­rostársadalom nagyszámban vett részt a saerén^ keretek között megrende­zett táncmulatságon, ott volt a város társadalmának sok vezető egyénisége is. Az ipartestület vezetősége és a táncestély rendezöbizoltsága Rainer Ferenc ipartestületi elnökkel az élén fogadta a megjelenteket. Megjelent a bálon dr. Tukats Sándor főispán, dr. Tóth Béla polgármosterhelycttes, Lám Dezső fökapitányhelvettes, ott voltak dr. Rosta Lajos és Peták Nándor képviselők, dr. Demény Alajos kereskedelmi és iparkamarai főtitkár vezetésével a kereskedelmi és iparkamara egész tisztikara. Tiz óra tájban vitéz S ü v c g h Dezső fő­rendező cngedélvt kért Rainer Ferenc elnöktől a tánc megkezdésére. Rainer Ferenc pár szóval üdvözölte a meg­jelenteket és megadta a jelt a tánc megkezdésére. A fiatalság az »UjsZ'­geden faragnak az áesok ...« kezdetű csárdásra kezdte meg a táncot és foly­tatta egész 3 óráig a legjobb hangu­latba.*.' liaguarország lakosságának szama i 14 millió 700 ezer Budapest, jauuár 31. A mult évi népszámlálást a közpouti statiszti­kai hivatal meg a délvidéki terüle­tek hazatérése előtt hajtotta végre. 1041. október közepén azután a nép­számlálás a visszafoglalt délvidéki részeken való végrehajtása is meg­történt. Az ezen a teriileien fekvő 339 városból ós községből a beérko­zett jelentések alapján a statiszti­kai hivatal összeállította a délvidé­ki népszámlálás előzetes eredmé­nyeit. Jugoszlávia felbomlásakor » visszahódított terület népességének Rendelet a hadiszolgálatot teljesítő honvédek hozzátar­tozóinak támogatásáról Budapest, január 31'. A MTI je­lenti; A hivatalos lap vasárnapi száma közli a bonvédelmi miniszter körren­deletét a határon tul szolgálatot telje­sítő honvédek hozzátartozóinak pénz­beli támogatásáról. A rendeletben szabályozott pénzbeli támogatásra igényjogosullak annak a nős, családos katonának ellátatlan, bevonulását megelőzően eltartott leg­közelebbi hozzátartozói (felesége és gyermekei), akik maga a nem hivatá­sos katonai állományban rendfokozat nélküli, vagy valóságos Szakaszvezető] rendfokozatnál nem magasabb rendfo­kozatú személy és 191! julius 1. után az ország határán tul katonai szolgá­latot teljesít s családi segélyben bár­mely okból eddig nem részesült an­r.ak ellenére, hogy családjának rászo­rultsága egyébként megállapítható lett volna. A pénzbeli segély összege azo­nos a korábbi honvédelmi miniszteri körrendeletben megszabott rendkívüli családi segélv összegével. Az 1939:1 V. te. 1. g-a értelmében zsidónak tekintendő és a ra. kir. hon­védségnél, illetőleg annak alakulatai­nál kisegítő szolgálatot teljesítő sze­mélyek hozzátartozói részére jelen rendeletben szabályozott pénzbeli tá­mogatás nem állapitható meg és nem folyósítható. Mussolini és miier fővirafválfása Berlin, január 31. A Német TI jo­lenti: A Duce a hatalom átvételének 9. évfordulóján a következő táviratot intézte, a Fuhrerhez: • Amidőn a nemzeti szocialista Né­metország vezére iránti teljes oda­adással és a győzelembe vetett szik­laszilárd hittel a hatalom átvételének 9. évfordulóját ünnepli, a fasiszta Itá­lia és a magam nevében a legmelegebb szerenoeekivánatokat küldöm önnek, Führer, nagy müve folytatására és a német nép jólétére.< A Führer a következőképpen vá­laszolt: • Köszönetet mondok Önnek, Duce, a baráti szere ncsek i ván a tokért, ame­lyeket a nemzeti szocialista hatalom átvétele évfordulóján táviratában jut­tatott. el hozzám. Abban a biztos tu­datban, hogy Európa szabadságáért folyó közös harcunkat a győzelem fogja koronázni, szerencsekivánatait a 'etrőszintébb jókivánataimmal viszon­zom Olaszország boldog jövendőjére, az ön jólétérc és történelmi munkájá­nak sikerére.< (MTT'] Gyermekjáték választani írógépet Varrógépet Kerékpárt a nagy raktál ból — csere — hitei MARKOVICS t- z« la o-k rtó 44. Té.efón •."30-20 szúrna 1,021.876 fő volt. Az 1941. évi január végi népJ számlálás az országnak a délvidéki részek felszabadítása előtti teriilfw ton az előző összes adat közlése széf rint 13,613.620 lakost, irt össze. E ké< nein teljeseu egyező időpontú nép* számlálási eredmény végösszegű alapján a mai Magyarország ncpes* só gének összes száma mintegy ti millió 668.000 fő. 1941. febrnár 1. és október közepe közötti természetei szaporulatot figyelemberéve ez a szám li,733.000-re emelkedhetett) (MTI) Bárczay János: ' országos árvízvédelmi kormánybiztos Budapest, január 31 A miniszfií rium az árvédekezés megszervezéséi re központi és egységes irányításúi ra, valamint az ezzel kapcsolatba:! jelentkező rendkívüli feladatok ©1 lá) tására dr. Bárczay János földműi velésügyi államtitkárt országos ám vízvédelmi kormánybiztossá kinaf vezte. GUMIHARISNYA mm fájós, dagadt és viszeres Iá* bakra készen és mérték utáq HöFLE Klauzál-tér 3. sa Ovóg.vIlMkulőV, rasfik kfeldtSJ*. Ntír ssrti tarja. j81 11 R Életfogytiglani fegyházra Ítélték a feleségdaraboló angyalföldi kocsmárost Budapest, január 31. A budapesí büntetötörvenyszók szombaton folytat ta M a n d 1 í n Ferenc angyalföldi vea déglős és üzlettársa, Mozsár Lai josné bünügyének tárgyalását. A vól szerint Mandlin üzlettársa támogató! sával meggyilkolta feleségét, a holf testet feldarabolta és a testrészeket város különböző részein igyekezett e| rejteni. A törvényszék Bf a n d 1i n Ferenci házastárson elkövetett szándékos em berölés bűntettében mondta ki bűnös nek és ezért életfogytiglani fegyházé itélte. Mozsár Lajosnét bűnpártolói vétsége miatt 10 hónapi foghézrj itélte a törvényszék. (MOT) Hiúnes Zágrábba* Zágráb, Január 31. X rögtön ft'éfi bíróság egy húszéves fiatalcmbeH halálra ítélt, mert hivatalos szeméi lyiscgnok adva kl magát, a fala siaktól olcsó áron ssirt rekvirált amelyet saját Béljaira tartott mert A halálfis ítéletet végrehaj tolták (MTÍ> «j*Jettielyfisénet v. fiiszerüzletet átvennék a Rudolf tér, Valéria tér, Mars téren. Aján. latokat <Ujeég» jeligére e lap ki­adóhivatalába kérem. 250 Gyorsírást, gépírást, helyesírási Major Ákosrté szakiskolájában tanuljon. Februa 2.-án nj ki-zdö ée haladó tanfolyamok oviinak. Szeged. Horváth Mihály, u.to Ideírni; 19-lli. KB

Next

/
Thumbnails
Contents