Délmagyarország, 1936. november (12. évfolyam, 259-282. szám)

1936-11-03 / 259. szám

st D t l M A C> y A R O R S ?. \ o Sehol olcsóbban PHILIPS STANDARD rádlóujdonságok, Detektoron készülékek és kellékek nagy mennyiség­ben,leszállított érakon. Minden tipusu rádiócső raktáron Szántó Sándor ltkr'aked8's"ni 1,8 pengőt igényelnek a koldusa dó kivetői. Nem folytattuk tovább tudakozódásunkat, elvégre, amit meg akartunk tudni s amit a nyilvánosság elé akartunk tárni, arra elég i .elég meggyőző ennyi adat is. A meg­győződésünk az, hogy a koldusadót fenn kell tartani, de más alapra kell helyezni, Ka nem akarjuk azt, hogy a helytelen megállapítás és igazságtalan kivetés csődbe vjgye az egész rendszert Ha közterheket vetünk ki s azt társadalmi kényszerrel akarjuk biztosítani, akkor a kive­tésnek ki kell állni a nyilvános ellenőrzés teher­próbáját. De ez csak abban az esetben érhető el, ha ál 1 a m i a d ó k k a 1 hozzuk kap­csolatba az igénylést s ha nem fantázia hanem költségvetés, még pedig nagy gond­dal és körültekintéssel készült költségvetés lesz alapja az igénylésnek és kivetésnek. A koldusok, belátjuk, nem várhat­n a k. Ez a kérdést halasztást nem tür. De ez a sürgősség nem azt jelenti, hogy nyugod­junk bele olyan rendszerbe, melynek tévedé­sei kockáztatják a mindenki által kívánt eredményt. Mi a koldusadó kivetésének egy pár adatát ismertettük szinte minden kriti­kai megjegyzés nélkül, a viszonyok ismerő­jére rábízva, hogy véleményt alkosson ma­gának a koldusadó kivetésének helyessége, vagy helytelensége felől s amikor igy — na­gyon keyés és nem }s a legjellemzőbb, — adatok együtt szemlélhetők, akkor azok, akik a rendszerért felelősséget vállalnak, vagy vi­selnek, döntsék el maguk is, hogy egyéb fe­lelősségüket nem kellene-e helyesebb, igaz­ságosabb és méltányosabb rendszerre való áttéréssel csökkenteni. Ugy látszik, hogy az egri normának csak kiadási oldalával foglalkoztak, de a szük­ségletek fedezetének módjával —- szegedi normát kívánnak alkotni. Vagy ha nincs igy, akkor — Egerben máskép történik az egy­házi adóztatás valamennyi egyházközségben és hitfelekezetben. A szegedi norma ne igazságtalanságot, aránytalanságot és méltánytalanságot jelentsen s ne azt, am minden igazságtalanságnak és méltánytalan­ságnak következménye: a kudarcot. Mussolini Európa hatása alatt Négymillió elszakított magyar, a revízió és a trianoni igazságtalan­ság a magyar—olasz—oszirók diplomáciai tanácskozások előtt — „Torpedó a kisantant ellen" Párís. november 2. Az egész világsajtóban nagy feltűnést keltett Mussolini vasárnapi mi­lánói beszéde, amelyben a magyarság igazságá­nak adott nyílt és félreérthetetlen hangot. A francia sajtó Mussolini beszédét terjedelmesen közli és he­ves hangon utasítja vissza a franciák ellen emelt vádakat. A Petit Párisién a Duce beszé­dének magyar részére vonatkozólag megjegyzi, hogy a beszédnek ez a része Franciaország valamennyi szövetségesét megrémítette. A londoni lapok szükségesnek tartják, hogy Anglia meggyőzze Mussolinii, arról, hegy Analia nem viseltetik ellenséges érzülettel Olaszország iránt. Római értesülés szerint Mussolini kijelentései összefüggésben vannak a római ál­lamcsoport három külügyminiszte­rének közeli bécsi összejövetelével és a novemberben várható nagyje­lentőségű hivatalos lelazásokkal. Rómában a lapok vezércikkekben foglalkoznak a beszéd jelentőségével. Leszögezik, hogy Olaszország helyzete szomszédaival teljesen tisztán áll. Svájchoz a kapcsolatok kiválók. .Jugoszláviá­val biztatók, Ausztriával és Magyarországgal az őszinte barátságon alapulnak, Németország­gal a közös küldetés szentesíti. Prágában Mussolini beszéde nagy feltűnést keltett. A „Cseszkó Szlovo" azt írja, hogv Mussolini ki­mondotta a halálos ítéletet a Népszövetségre és a népek egyenjogúsága fefett és' sikra szál­lott Magyarország javára teendő határrevizió mellett. A „Právo Lidu" Mussolininak Jugoszláviá­hoz intézett barátságos ajánlatában olvan kí­sérletet lát. ame)y megtorpedózza a kisantan" tot. már pedig ennek éppen az legz a következ­ménye — írja —, hogy a kisantant még jobban összeforr. Belgrádban a Pravda rámutat arra, hogy a Duce erélyesen követeli Magyarország számára a revíziói. A Pravda első oldalon olvasható cim világosan kifejezésre juttatja Jugoszlávia aggálvát, hogv a revízió követelése Magvarország számára voh takérmen a kisantant elleni állásfoglalást je­lenti. Mussolini nagy beszédét mintegy kétszázezer ember hallgatta végig a milánói Dóm-téren. A Duce leszögezte Olasz­ország álláspontját az európai államokkal kap­csolatban. Mindenekelőtt azt mondotta, hogy a leszerelés ábrándképe porbahuHótt, mert elsőnek senkj ,sem akar leszerelni. A másik ábrándkép az együttes biztonság, amelyik sohasem volt meg és sohasem lesz meg. Az oszthatatlan béke szintén közhely — folytatta —, az oszthatatlan béke esak az oszt­hatatlan háborút jelenti, mert a népek sohasepi lesznek hajlandók olyan békéért harcolni, ame­lyek nem érintik őket. Mussolini ezután megállapította, hogy Francia, or-zággaj a barátság elhidegült, ami főleg a meg­tnrlcáptézkedéscknek köszönhető. Franciaország­gal szemben Olaszország nem. tehet mást, mint­hogy várakozó áHá^ponh'a jiejyezkedilp ÁVéPPí­ió| szólva kijelentette, hogv a jplips 11-iki egyez­mény uj korszakot nyitott meg a mai Ausztria tör­ténelmében. Az osztrák—néniét egyezmény meg­crösilctte Ausztria, helyzetét és Ezután Magyarországgal függetlenségét. foglalkozott Mussolini és a következőkei mondot­ta: — Mindadriig, amig Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot, a Dunamedence kér­déseit nem lehet véglegesen rendezni. A hábo­rú igazi megcsonkítottja Magyarország. Négy­millió magyar él a mostani határokon tul. At­tól a törekvéstől vezetve, hogy eleget legye­nek a túlságosan elvont igazság kövefehné­nyeinek, más — tálán még nagyok igazságta­lanságot követtek el. Az olasz népnek a mar gytr nép iránti érzelmeit a magyarok katonai eréuyáiuek, bátorságának. és öitfelóldo^é #?<íl­Icméaek őszinte clisipeme jeUeipzi. liz yz éjr, zejero egyébként köjesöpöj-. f^lgn mai- a kö­zeljövöberi • ünpepélyes 'alkalom nyjük grr», hogy az olasz nép ezeket az érzelmeket meg­NAGY KÖLCSÖNT kap ékszerre, jngqságra. Máshol levő zálogát ki­váltom. Df, SIMON Zálogház, Oroszlán-ucca 6. Részvényt, hadi- és kényszerkölcsönt magas áron vesz Dr. SIMON, Oroszlán-ucca 6. kapó formában juttassa kifejezésre ország­világ előtt. Németországgal kapcsolatban kijelentette Mus­splini, hogy a julius 11-iki egyezménnyel eltűnt Olpszovszág és Németország között minden súrló­dási felület. A Duce ezután a bolsevizmus ellen be­szélt, beszéde végén hangoztatta, hogy Olaszor­szág jclszavá: „Béke mindenkivel! Béke, de fel­fegyverzett béke, éppen ezért a fegyverkezést to­vább kell folytatni levegőben, szárazföldön és ten­gerep egyaránt." Mussolini beszédéből a legnagyobb hatást és -Mlimcst a magyar revízióról tett kijelentései keltetlék. Olasz politikai körök véleménye szerint Olaszország a közeljövőben !»• ptpélyps formában is leköti magát a magyar kí­vánságok mellett. Mussolini beszédével kapcsolatban beavatott helyen a következőket mondották: _ — Magvarországon osztatlan oromét keltett a Duce beszéde, különösen apnak Magyarországra vonatkozó része. A nyi­latkozat konzekvens kifejezője annak az álláspontnak, amelyet Mussolini, a közép­európai kérdésben már évek óta elfoglalt. Kétségtelen, hogv ennyire határozottan és ennyire reálpolitikai lehetőségek korebe állítva még egyetlen külföldi államférfi sem szegezte le álláspontját Magyaror­szág jogos követelései melleit. — Mussolini egész beszéde a bi&epolitr - ká célját szolgálja, éppen ezért fokozottan jelentős az, hogy a magyar érdekek jogos kielégítését a gyakorlati, békepoliUka egyik legfontosabb követelményeinek tekintsék. Jlitilnisz! ereinek üdmletávlrata Budapest, november 2. Darányi Kálmán miniszterelnök a következő táviratot mtezte Mussolinihez: „Nagyméltóságod milánói beszede az egész országban lelkes és hálás visszhangra talált. Engedie meg Nagyméltóságod, hogv ezalka­5 ómmal, mint a magyar nemzet tolmácsa tisz­telettel és baráti szeretettel üdvözöljem. lenes Seípádüia utazik Pár is, november 2. A Havas Iroda pijagal jelentése szerint Prága és Belgrád között tár­gyalások folynak Benes cseh köztársasági elnök tervbe vett belgrádi útjáról. Kormánykörökben kijelentik, hogy az uta­zási vem most határozták el, hanem a kisan­tant államfők még juniusban tartott bukares­ti tanácskozásán megbeszélték, hogv időről­időre felkeresik egymást, hogv megbeszéljék az időszerű politikai kérdéseket. KEDDEN VALASZT AMERIKA Washingtonból jelentik: Az Egyesült-Államok uj elnökét kedden választ ják meg. Kél esélyes jelölt közül, Roosewelt, a demok­rata párt jelöltje és Landon, akit a repub­likánus párt jelölt. Az amerikai választók hffn­gulata ugy játszik, inkább Roosewel 1, njint Landon oldalán van. Valószínű, hogy ismét Rooseweltet fogják megválasztani. 2 hét az Idria partján a Dílmagyarország házi versenyénnek egyik jutalma. Jelentkezzék mielőbb!

Next

/
Thumbnails
Contents