Délmagyarország, 1936. november (12. évfolyam, 259-282. szám)

1936-11-03 / 259. szám

Kedd, 1936 november 3. DCLJ1 AGYAROK ' » » 6 3 0 kereskedőellenes intervenciók, a kamarai választások és a szabott árak kérdése a Kereskedők Szövetsége nagytanácsi illésén ( 'A Délmagyarország munkatársától.) A Szegedi Kereskedők Szöveteégének nagytanácsa hétfőn este a Lloyd-Társulat helyiségében né­pes értekezletet tartott. Az ülést Varga Mi­hály megnyitója vezette be. Kegyelete® szavak­ban emlékezett meg Gömbös Gyula miniszter­elnök elhunytáról, majd a nemi-égiben elhunyt Gárgyán Imre bornagykereskedőt, a szövetség egyik régi tagját parentálta el. A parentáló szavakat a nagytanács tagjai állva hallgatták végig. Beszámolt ezután Varga elnök a vidéki ke­reskedői érdekképviseletek szegedi értekezleté­ről és kifejtette, hogy a kereskedők ezután is arra fognak törekedni, hogy a város idegen­forgalmát növeljék. Megemlékezett ezután az elnök a törvény­hatósági érdekképviseleti választásokról. A szövetség nagytanácsa három tagu bizottsá­got küldött ki, hogv a választás dolgát megbe­szélje a többi érdekképviseletekkel. Iritz Béla. Korda Jenő, Markovics Szilárd, Paul Adolf és dr. KePtész Béla felszólalása után a bizott­ságba Varga Mihályt, dr. Kertész Bélát és Löff­ler Györgyöt delegálták. A szabott árak kérdésérő] dr. Landesberg Jenő referált. A kérdés most ismét az érdek­lődés középpontjába került, a szövetségnek az az álláspontja, hogy a szabott árak kérdését törvényhozási utón nem tartja megoldhatónak. ez a szövetség szerint a kereskedőt nevelés ügye. Vitéz Kakuszi István fontosnak tartja a szabott árak kérdésének tárgyalását, mert. sze­rinte vannak üzletek Szegeden, ahol a szabott árakat nem tartják be. A tisztességtelen verseny nemzetközi meg­állapodásairól dr. Kertész Béla tartott elő­adóit. A szabott árak be nem tartása — mon­dotta — kimeríti a tiszességtelen verseny kri­tériumát. Jól teszik a kereskedők, ha ilyen kon­krét esetekről tudnak, azt jelentik a kamará­nál. Dr. Kertész Béla ezután a borfogyasztási adó ügyét, ismertette. Egyes törvényhatóságók mozgalmat indítottak, hogv a borfogyasztási adót emeljék fel. Négy évvel ezelőtt Szeged törvényhatósága majdnem egyhangúlag kérte a,z adó mérséklését és ennek eredménye volt azután, hogv 5C százalékkal mérsékelték az adót. A borfogyasztási adó újbóli felemelése súlyos veszélyt jelentene Schwarcz Béla a borkereskedők részéről vi­lágította meg a kérdést, szerinte az adó fel­emelése nemcsak a kereskedőt, hanem az ital­mérőket, vendéglősöket ós a gazdákat is egy­aránt súlyosan érintené. Szóvátette, hogy a borkereskedőkei egy másik sérelem is foglal­koztatja. Tudomásukra jutott, hogv a kor­mány két céget finanszírozóit, az egyik a Hangya, a másik szintén egy szövetkezet. hogy magasabb áron vásárolják fel az uj bor­termést, A szövetkezetek megbízottai Szege­den is feltűntek ós kereskedőellenes tevékeny­séget folytatnak. A való helyzet az, hogv nem fizetnek magasabb árat a borért a szövetkeze­tek. de működésük rendkívül sérti a legális kereskedelmei. A szövetség nagytanácsa ezután dr. Ker­tész Béla ós Löffler György felszólalása után elhatározta, hogv megfellebbezi azt a legutóbbi közgyűlési, határozatot, amely a borfogyasztási adó felemelését kérte. A városi strand fejlesztése, Téli tervek és tárgyalások (A Délmagyarország munkatársától.) A törvényhatóság legutóbbi közgyűlésén bejelen­tette a polgármester, hogv a város hatósága foglalkozik a városi strand továbbfejlesztésé­nek kérdésével. A mérnöki hivatal elkészítette a hullámfürdő tervét, még pedig a Torontáli­térnek az ujszegedi templom előtti részére, ez ellen a megoldás ellen azonban egyházi körök kifogást emeltek, a templom közelsége miatt. A polgármester honorálta ezt a kifogást, bár megállapította, hogy a fürdőt távolság, vá­lasztaná el a templomtól, mégis ugy határo­zott, hogy a mérnöki hivatallal ui terveket készíttet, még pedig a Tisza árterületére. A közgyűlést ezt a bejelentést tudomásul vette és a költségvetési vita maid minden szónoka meg­állapította, hogy a városi strand beváltotta a várakozásokat, a városnak tehát tovább kell haladnia a srandfejlesztés utján. A Magyar Uszó Szövetség déli kerületének vezetősége legutóbb beadványt intézett a vá­roshoz. A szövetség a fedett uszoda megterem­tésére kéri a város közönségét. Beadvánvában rámutat ennek az intézménynek nagy idegen­forgalmi és sportieleittőségére. Hivatkozik ar­ra, hogy a MUSz a vizipólóbajnokság verse­nyeiben bevezeti a kétfordulós rendszert, ami azt jelenti, hogy a csapatok évente kétszer Belvárosi Mosl Kedd utoljára Nászút féláron T. 3 Magyar zenés vigiáték. jávor, Kabos, flqal, Erdélyi Széchenyi Mozi Kedd utoljára Az utolsó akkord Mlndeu id3k legnagyszerűbb hangos filmje. 5,7,0 fedett uszoda és hullámfürdő mérkőznek egymással, mint a futballban. Ha ez megvalósul, a szegedi uszóélet lemarad, mert. Szegyeden nincs lehetőség a téli tréning­re. Elsősorban ezért lenne szükség a fedett uszodára, amelynek problémáját a város olcsón megoldhatná. A fedett uszoda céliára kiválóan alkalmas lenne a Zsótérháznak az a része, amelyben a Korzó Mozi működik. A szüksé­ges átalakítási munkálatok költsége nem ha­ladná meg az ötvenezer pengőt, a fedett uszo­da fenntartása sem kerülne sokba, mert a város itt hasznosíthatná az ezerméteres ártézi kut jelenleg veszendőbe menő melegvizfeleslegét. A fedett uszoda, a városnak nagy jövedelmet biz­tosító vállalkozása lenne. A kerületi szövet­ség minden tekintetben rendelkezésére állana a városnak, hogy ezt a tervet minél könnyeb­ben megvalósíthassa. A kérdés a hétfői tanácsülésen került szóba. Renkey Lipót ikulturtanácsnok ismertette a MUSz déli kerületének beadványát. Határoza­tot természetesen nem hozott a tanács, de ki­mondotta, hogy az ügyben megkezdi a szük­séges tárgyalásokat. Ezzel kapcsolatban dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok beielentette, hogv rövidesen benyújtják a SzIJE javaslatát a hul­lámfürdő ügyében. Mozgalmat indítottak an­nak érdekében, hogy a város ne a hullámtéren, hanem a SzUE területén rendezze be a. hullám­fürdőt. Az ujszegedi uszodát ugyanis az a kon­kurrencia, amelyet a hullámfürdő jelentene, súlyosan érintené, viszont az ujszegedi uszoda a várossal kötött szerződés értelmében mi.it egv husz év múlva teljes ellenszolgáltatás nél­kül a város tulajdonába megy át. Tgv a város tulajdonképpen a. saját üzemébe fek­tetné be a hullámfürdő költségeit, és eb­ben az esetben egyesíteni lehetne az uszo­dát a városi stranddal. Az idén kez­dődő inségmunkák kei etében ÓDÍÍÍ tovább a vá­fiszi szaiÉiiamii már beérkeztek és j ól felszerelt raktárral várja Önt az EDÉNYcsarWOK A Tisza Lajos körúton. üveg, sorcellán, zománcedény háztartási c kkek és díszmű­áruk, alpacca evőeszközök legnagyobb választékban, az ismeri olcsú szaüoll arakon! i ros a strandfürdőt, tehát semmi akadálya sincs annak, hogy a hullámfürdőt is az inségmunkák keretében készítsék el az uszodában. A tanács részletesebben nem foglalkozott a kérdéssel, valószínű, hogy a fedett uszodával együtt tárgyalják ezt is le. Megalakijták a légoltalmi bizottságot (A Délmagyarország munkatársától.) A polgári légvédelemről szóló törvény végrehaj­tási utasítása értelmében minden városban meg kell alakítani a polgári légoltalmi bizottságot. A végrehajtási utasítás az egyes városok pol­gármestereit bizza meg a bizottságok megala­kításával. Dr. Pálfy József polgármester most hajtotta végre a rendelkezést. A bizottság tag­jai a következők: a szegedi vegyesdandár pa­rancsnoka, az államrendőrség szegedi kapitány­ságának vezetője, aki egyszersmind polgári lég­oltalmi parancsnok is a város területén, a tiszti orvosi hivatal egyik orvosa, a városi mérnöki hivatal egyik mérnök-tagia, a *tüzol­tófőparancsnok, a munkavédelmi hivatal veze­tője, a csendőrkerületi parancsnok, a. testneve­lési vezető és a cserkészkenrületi parancsnok. A légoltalmi bizottság november 10-én dél­ben 12 órakor tartja alakuló ülését a város­háza tanácstermében. II motorosvonat halálra gázolta a részeg napszámost (A Délmagyarország munkatársától.) Va­sárnap délután halálos szerencsétlenség tör­tént a nagylaki vasútállomás közelében. A battonyai motorosvonat az esti órákban él* ütötte Sipkái István 54 esztendős napszámost. A vonat kerekei halálraroncsolták, segíteni nem lehetett rajta. Sipkái, amint a nyomozás megállapította, ittas volt és ilven állapotban került a vasúti sínekre. A vonatvezető az esti szürkületben, nem láthatta Sipkáit, annál ke­vésbé, mert valószínűleg lefeküdt a sínekre és a motoros vezetője csak akkor vette észre a dolgot, amikor a szerencsétlenség már meg­történt. A szegedi vizsgálóbíró hétfőn délelőtt ki­utazott a helyszínre. Az eddigiek szerint a ha­lálos szerencsétlenségnek egyedüli oka a sze­rencsétlenül járt napszámos volt. A szezon eseménye PLUHAR egyetlen vendégszereplése. Ideg­feszítő érdekességek, intimitások a berlini olimpiászről. Csütörtök a Belvárosiban. Rendes helyárak.

Next

/
Thumbnails
Contents