Délmagyarország, 1935. szeptember (11. évfolyam, 196-220. szám)

1935-09-01 / 196. szám

DÉLMAGYARORSZÁG UCOED. tacrketzioteg; Somogyi ucca , .AJr» . , . ElOEIZCTCS: Vasárnap, 1935 szeptember I. XI. évfolyam, 196. — - .'Nyou.uoI LlpOt ucca tO. Teletöm 13-00. . TAvlratl e* levélcím: OtlmooyarortzAa Szened. ELtf ClZETfiS: Havonta helyben 3.ZO, Budapetlen 3.00, KUlKtldDn egyes tzam Ara hsiköz. —, Ünnepnap IO Ilii. Hlr­detétek (elvétele tarifa szerint. Megfe­lenlk htllö klvOlelével naponta reggel. Szeptemberi gondok Milyen boldog idők voltak, amikor szep­tember elsején az obligát vezércikkben az is­kolai könyvek drágaságát, a beiratási költsé­gek magasságát lehetett csak szóbahozni s a tisztviselő-szülők nehéz gondjait kellett csak megszólaltatni: honnan, miből fogják ezeket a költségeket előteremteni? A szeptemberi gondok megmaradtak, csak a gondoknak forrósa lett egészen más. A könyvek nem let­tek olcsóbbak, a tankönyvek kiadóinak érde­kei, azóta sem változtak, a beiratási di jak sem csökkentek, de mindezek fölé emelkedik az iskola s még inkább: az iskoláztatás problé­mája. Minek, mivégre végeztetjük el gyerme­kelnkkel az iskolákat, amikor az iskolai vég­zettség kenyeret nem ad s amikor a problé­mákat elburjánoztató, a legégetőbb kérdése­ket elmélyítő s exisztenciát meg nem terem­tő iskolai végzettséghez sem juthat hozzá mindenki. Még az sem, aki szorgalmával és tehetségével kvalifikálta magát a tudomá­nyos palyára. A numerus clausus is átalakul úgyis, mint intézmény, s úgyis, mint a keserűség forrása. Eddig csak annak akadályát látták benne, hogy diplomát sze­rezhessen mindenki, aki magában hivatott­ságot, vagy kedvet érzett, most, amikor a diploma — papirvaluta lett, inkább csak sze­mélyes inzultust, elkeserítő szerncséftlensé­get lát benne mindenki, aki nem tud rajta ke­resztül jutni. Az egyetem ma a kenyérgond és pályaválasztás problémáját négy-öt évre prolongálja s nem utolsó sorban azért törek­szenek ma az egyetemre, hogy prolongálni tudják az elhelyezkedés súlyos problémáját. Csak végezze el a gyerek az egyetemet, — mondogatják, — öt év alatt majd csak tör­ténik valami. Dyen csudaváró lett mindenki, aki a saját, vagy a legközelebbi hozzátarto­zói személyén keresztül érdekeltté vált eb­ben a szörnyű méretű és szörnyű sulyu kér­désijén. S az egyetemek kapuit ostromolják az optimizmus megszállottjai. A gyakorlati és tudományos pálya közötti exisztenciális különbségek megszűntek. A tudományos pálya kívánatosságával és — ne tagadjuk, a közízlés ítéletét: — előkelőségé­vel szemben állott a gyakorlati pályának na­gyobb exisztenciális nyugalma, a gyorsabb kenyérszer és s gyorsabb meggazdagodás le­hetősége. De ma? Ma nem keres könnyebben az iparos, mint az orvos s a kereskedő épp­úgy küzködik, mint az ügyvéd, a hivatalnok éppúgy panaszkodik, mint az iparos, a keres­kedő, vagy a gazda. Egyformán nehéz ke­nyérhez jutni s egyformán könnyű elveszíte­ni a nehezen megszerzett kenyeret is. Egy­formán nehéz megközelíteni a bivatal íróasz­talát s a kereskedő pultját minden álláskuta­tónak és kenyérkeresőnek.. Nincs állás, nincs kenyér, nincs munka, nincs foglalkozás akár diplomával, akár diploma nélkül, akár a leg­ragyogóbb elméleti felkészültséggel, akár a leggazdagabb gyakorlati ismeretekkel jelent­kezik is érte a pályázó. Könnyű volt valamikor „gyakorlati palyara való lépést" tanácsolni a növendékeknek, akik latinból megbuktak, vagy számtanból „gyöngék" voltak. Ma - nincs gyakor­lati pálya. A kereskedő, az iparos sokkal inkább foglalkozhatik hivatásának e 1 m ele­tével, mint gyakorlatával. Az asztalos hia­ba tudja, hogy a legkitűnőbb asztalt hogyan kell elkészíteni, az építőmester hasztalan van tisztában a leggazdaságosabb és legművé­szibb építészeti feladat megoldási módjaival, ha nem tudnak termelni, nem tudnak dol­f ozni, nem tudnak produkálni, 1 e g g y a­o r 1 a t i b b pályájuk is elméletivé vá­lik. Ma minden pálya — tudományos, min­den munka elméleti, az orvós, aki a tihanyi biológiai intézetben a rákok látószervének pótlását tanulmányozza, nem végez kevésbé gyakorlati munkát, mint az a kollégája, ki Szegeden várószobáidban — hiába várja a betegeket s a beteghez hivó telefoncsönge­tést. Rettenetes ős tragikus hazugsággá vált az az iskolai böv ég, hogy nem az iskola, de az élet számára tanulunk. Az iskola prolon­gálja a szülők problémáját s emellett isme­reteket terjeszt és nevel egy letűnt, régi világ számára. A gazdasági rend anar­chiává bomlik; haláltáncba kezd minden, ami állandóság volt, az ember céltalanul ődöng az uj jelenségek között, amelyeknek értelmét felfogni nem képes s melyeknek jelentése előtte ismeretlen marad s az iskola tovább és változatlan lelkesedéssel tanítja a pun háborúkat, a konzekució temporumot s | a görög rendhagyó igéket. Az iskola és az élet nagy szakadékát a diploma és kenyér ka­tasztrofális szakadéka érzékelteti. A diploma és kenyér között éppen olyan a távolság, mint az iskola és az élet között. Talán, ha az iskola meg tudná közelíteni az életet, a dip­loma is hamarabb tudna kenyeret adni bir­tokosának. A szeptemberi gondok az élet legnagyobb és legalapvetőbb gondjai fölé nőttek. Azelőtt az iskolai beiratás okozott gondokat, most az életbe nem tudunk beiratkozni, az életnek leszünk kimaradottjai, vagy bukott diákjai. Az iskola gondjából az iskoláztatás gondja nőtt ki. Milyen jó volna visszamenekülni abba a korba, amikor az ablativus absolutus s Pithagorasz tétele voltak a legnagyobb pro­blémák s a legizgalmasabb kérdések. A világpolitika u] eseménye: a négus petróleum-szerződése » Eles bonyodalom és izgalmas feszültség az afrikai megállapodás midii — Angol-amerikai társaság bérbevette Abesszínia legér­tékesebb területeit Angol-olasz affér? London, augusztus 31. A Dailv Telegraph szombati számában azt a hirt közölte, hogy az abesszin császár eritrcai legértékesebb föld­területének kihasználási jogát eladta egy an­gol-amerikai érdekeltségnek, de a Tana-tó vi­zierőinek értékesítése is angol kézbe került. Ezzel az üzlettel Abesszínia húszmillió font­hoz jut. Londonban általános feltűnést keltett az a hir, hogy a négus nagyszabású gazdasági en­gedményeket tett egy angol társaságnak Abesz­szmia természeti kincseinek kiaki.ázására. Abesszin hivatalos helyen ugyan megerősítették, de angol mértekadó körökben tartózkodnak a nyilatkozattételtől. A legújabb hirek szerint amerikai társaságra! van szó. amelynél angol tőke van érdekelve. Különösen figyelemreméltónak tartják Lon­donban azt a tényt, hogv a szóbanforgó terü­letek legnagyobb része az eritreai és szomáli­földi olasz gvürmatok határán terül el. A Presse Associated jelentése szerint angol hivatalos körökben semmit sem fudnak az angol és amerikai társaságról van szó, engedélyekről. Amig hivatalos megerősítés nem érkezik Lon­donba, addig nem hajlandó a dolognak indo­kolatlan fontosságot tulajdonítani. A kor­mánynak még csak arról sem volt tudomása^ hogy tárgyalások folytak. Kijelentik továb­bá, hogy az angol kormány nem óhajt olyan lépésekét tenni, amelyek a jelenlegi olasz— abesszíniai viszály ügyét megnehezítenék. Felháborodás Rómában Róma, augusztus 31. Az olasz közvélemény uagy felháborodással fogadta azt a hirt, hogv ejry angol-amerikai társaság engedélyt kapott Etiópia gazdasági kihasználására. Az esti lapok hasábos jelentéseket közölnek a szerződés megkötéséről. A Tribuna megkér­dezi, hogy a londoni kormányt tájékoztatták-e a tárgyalásokról. Véleménye szerint egyetlen pénzcsoport sem követné el aizt az ostobasá­got, hogy gazdasági engedménvekről tárgyal­jon olyan országról, amely rövidesen harcszin­térré változik, ha nem bizonyos egy hatalmas kormány támogatásáról. Londoni hivatalos jelentés Londonban este a következő hivatalos köz­leményt adták ki: — Az angol kormány még nem kapott híva ­talos értesítést azzal a sajtóhírrel kapcsolat­ban. amely bejelenti, hogy Abesszínia kőola j ­és ásványtelepei kihasználási jogára engedmé­nyezés történt. A kormány mindamellett szük­ségesnek látja, hogy Anglia Abesszinia követét értesítse, hogy az ilyen koncesszióknak az lí)06. évi szerződés ^, cikkelye értelmében elő­zetes angol—francia - olasz véleménynyilvání­tás tárgyául kell szolgálni. Az addis-abebai követet felhatalmazták, hogy amennyiben a híresztelések megfelelnek a valóságnak, tájé-

Next

/
Thumbnails
Contents