Délmagyarország, 1935. március (11. évfolyam, 50-75. szám)

1935-03-01 / 50. szám

tállJMi •JJülllIWIIIl ZEOEO, SzerkenlOcAg; Somogyi nee« ^Uem, Telefon: 23-S3.-Klad6hlvBtel '<IHet«alcSnyTtAr fegyluxli» r Aradi uccu S. Telefon : ÍS-OO. - Nyomda : lltw I í ort« nee» 1«. Teleion r J3-o«. TítITI»« es ievtlclm : D«lmagyaronzAa S*e<jr<1 Tőzsdei történet Igazán nem volna gusztusunk' szerint va­fö, hogy Szegeddel hozzuk bárminő kapcso­latba is azt a nagyvárosi tőzsdei történetet, mely megtörténhetett volna mindenütt, ahol ja kötött gazdálkodás és megregulázott devi­zaforgalom drótakadályainak és farkasver­meinek ügyes kikerülése külön kereseti le­hetőségeket biztosit azoknak, akik hajlandók /vállalni a büntető törvénykönyv paragrafu­sai közötti bujócskának a kockázatát. A történet egyébként is meglehetősen kö­zönséges és mostanában nemcsak minálunk, hanem másfelé is, a legkülönbözőbb variá­ciókban többszörösen megismétlődött. Mert miről is van szó tulajdonképpen? Kezdődik ¡egy karriér meglehetősen szűkös körülmé­nyek között. Ügyesség, jó házasság és kon­junkturális viszonyok ezt a karriert a tőzsde világában gyors tempóban lenditik előre. Ott, ahol a szerencse az érdemek fokmérő­je, az ilyen karrierektől az elismerés és a megbecsülés sem maradhat idegen. Az elis­meréssel és megbecsüléssel pedig együtt jár e bizalom, amely a klasszikus nemzet­igazdaságtan megállapítása szerint az egészséges hiteléletnek legfőbb alapja. És mikor mások a legnagyobb erőfeszítéssel, vagyonuk, energiájuk lekötése mellett sem tudnak jelentéktelenül törpe összegekhez hozzájutni, az ilyen szerencsejátékok számá­ra évtizedek jogászi munkájában megedzett agyvelők és tekintélyes pénzemberek szol­gáltatják a játszási lehetőségeket: Ismételjük, ebben nincs különösebb érde­kesség. Hanau asszony, akinek a dolga most kezdi újból foglalkoztatni a francia közvéle­ményt, ugyanezt sokkalta nagyobb arányok­ban cselekedte. És hol van ennek a pesti esetnek a szubstrátuma az amerikai kincstá­ri államtitkár adócsalásától, amelynek össze­gét pengőben csak hétjegyű számmal lehet kifejezni? Az érdekesség nem a személyben és nem összegszerűségben, hanem a kör­nyező körülményekben jelentkezik és ezek adnak az esetnek az egyszerű hírrovaton és riport-témán túlmenő töprengésekre alkal­mat. A töprengések két irányúak. Valaki gabo­nában besszre spekulál és állandóan vészit. Mint a kártyás aki veszitett, szalad a pénze, helyesebben a mások pénze után, mert a tőzsdei differenciákat, amelyek a veszteséges üzletekből származtak, konzek­vensen mások pénzéből egyenlíti ki. Mond­hatnánk, az üzleti becsület smokkja az egyik irányban. Fizet, mint egy ur és nem marad adósa senkinek. Fizet mindaddig, mig egy véletlen fel nem deríti pénzforrásait és az összeomlás be nem következik. 9e ~T ®s 'ft van a de, amelyet elébe lehet írni nagyon sok régi és nagyon sok uj nagy vagyon keletkezésének, — kellett, hogy ez az összeomlás tényleg bekövetkezzék. Kont­reminre már mások is spekuláltak, néha si­kerrel, néha sikertelenül. Ebhen az esetben a spekuláció nem vált be. De mi történik, ha a kontremin-spekuláció sikerül? A veszte­ségek nyereségre fordulnak, a nyereségből vissza lehet fizetni a másokéból felvett pén­zeket, minden önmagától a legszebben ren­deződik, csak az elismerés mértéke növek­szik, amely kijár az előrelátó és ügyes üzlet­embernek, de különösen kijár a becsületes üzletfélnek, aki a veszteségek ideién is oél­Péntek, 1935 március 1. 4n> 10 fillér XI. évfolyam, »z. dás pontossággal teljesítette kötelezettsege­it. A cinikus újságolvasó szinte hajlandó volna az eset egyedülállóságában kételkedni és nyomozni más esetek után, ahol az elis­merés szintén ilyen kissé ingatag alapokon nyugoszik. A töprengések másilc csoportja azokat a svájci bankokat érinti, amelyeknek folyó­számlái szolgáltatták a fedezetet a kontremin veszteségeinek fedezéséhez. Hogy a károsul­tak mennyiben tudják majd igényeiket ezek­kel a svájci bankokkal szemben érvényesíte­ni, nem ide tartozik. Ezt intézzék el az érde­keltek egymás között. De van valami, ami megdöbbentheti a magasabb pénzügyi poli­tikában nem járatos újságolvasót. Szigorú rendeletek irják elő, hogy minden külföldi követelést be kellett és be kell jelenteni a Magyar Nemzeti Banknál. Devizában oly szegények vagyunk, hogy aki apját akarja meglátogatni valamelyik elszakitott ország­részen, vagy könyvet akar vásárolni külföl­dön, vagy egészségét akarja megreparáltat­Róma, február 28. Az olasz—abesszin Kon­fliktusban nem következett be a feszültség remélt enyhülése és hatástalan maradt a ró­mai abesszin követ drámai hangú felhívása, ugyanugy, mmt az abesszin fővárosban, Ad­disz Abebában folytatott békéltető akció. A legújabb abesszin javaslatról az olasz saj­tó egyelőre még meg sem emlékezik, mert ugy látszik, az aJbesszin jegyzékre adandó olasz válasszal együtt akarják azt közölni. Az olasz sajtóban és olasz politikai körök­ben abból a körülményből, hogy a döntőbíró­ság kiküldésére vonatkozó abesszin javaslatot az olasz kormány elutasította és hogy a c*a­patszállitások továbbra is lázasan folynak, ar­ra következtetnek, hogy olasz részről a kon­Páris, február 28. Sir John Simon angol kül­ügyminiszter repülőgépen a lebuorgeti repülő­térre érkezett. Az angol külügyminiszter meg­érkezése után az angol nagykövetségre hajta­tott, ahol résztveit az angol nagykövet ebéd­jén. Az ebédre Laval francia külügyminiszter is hivatalos volt. Az ebéd előtt Laval P o t e n k i n párisi szov­jet nagykövettel tárgyalt, valószínűleg a feb­ruár 3-i francia-angol nyilatkozat és a keleti egyezményterv ügyének összefüggéséről. La­val a követendő eljárásmódot is megbeszélte a saovietnagykövettel. ELŐFIZETÉS; Havonta helyben 3.2O Vidéken ea BndapMten 3.eo, kUll»l<s»n O.-dO pengd. + Egyes szAm Ara hétköz­nap to, vntdr- é* Unneonao I« »III. Wir itftesrk (elvétele tarlta szerint. Mei'e lenlk het(6 klvetei^vel nappala reggel ni, esetleg hetekig várakozhat, mig az enge­délyt megkapja. Itt pedig egyszerre kiderül, hogy milliókra menő összegek fekszenek svájci bankok folyószámláin, amelyekről le­het Bécsbe és a Riviérára disponálni. Tudjuk, mindennek megvan a legális ma­gyarázata. Az 1931 előtti időkből eredő kül­földi követelések ötven százaléka fölött a szabad rendelkezési jog a tulajdonost illeti meg. A hivatalos magyarázatból tudjuk, hogy ezúttal ilyen pénzekről volt szó. Jogilag e tőkék svájci nyaraltatását kifogásolni nem lehet. De akkor mi szükség volt titkos jelek és számok alatt expediálni ezeket a pénze­ket mindaddig, mig egy különös véletlen fel nem fedte néhai tartózkodásuk helyét? És öt nappal a tőzsdei szenzáció kipattanása után miért nincs feljelentő? Annyira megja­vultak talán a gazdasági viszonyok, hogy több százezer svájci frankos követelések már nem játszanak szerepet? Olyan kérdések ezek, amelyekre csak puszta találgatás és üres töprengés lehet a felelet. flTkfus Sgyét továbbra is igen siifvosnak itéTik meg. Az önkéntesek jelentkezése egyre na­gyobb méreteket ölt. A csapatszállitások tempóját meggyorsítot­ták. A csütörtöki napra várják Nápolyba a fi­renzei második hadosztály első csapatainak megérkezését, amelynek a szükséges felszere­lés átvétele után hájóra szállnak. Rómából jelentik: Az Arábia gőzös messzi­nai csapatokkal és hadianyaggal útnak indult Szomáli-föfd felé. A hajóval 34 tiszt és 750 fő­nyi legénység utazik. A nápolyi kikötőben négy gőzhajó rakodik hadianyagot és élelmiszert á keletafrikai csa­patok számára. Délben az angol nagykövetnél szükkörü ebéd volt. Az ebedet követő diplomáciai tárgyalások­ról nem szivárgott ki semmi értesülés. Sir John Simon és Laval megbeszélése dél­után fél 4 óra után ért véget. Az Havas Iroda jelentése szerint a két államfő bizalmas esz-/ mecserét folytatott azokról a kérdésekről, ame­lyek a londoni nyilatkozattal kapcsolatban fel­merüllek és amelyeket Simon külügyminisz­ter a jövő hóten Rerlinben is meg fog vitatni. A francia és az angol kormány február 3 óta n loi'floni 'avaslqtok lényegére nézve nem mó­dosítói la felfogását. Célszerű volt azonban Az abesszin felhívás után tovább tart az olasz csapatszállltás Nem enyhült a feszültség Sir John Simon bizalmai tanácskozása Párisban a berlini ut előtt Az angol kflFttgyminiszter március 6-a körül indul keleteurópai kör­útjára

Next

/
Thumbnails
Contents