Délmagyarország, 1934. augusztus (10. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-24 / 190. szám

1034 augusztus 24.' DÉLMAGYARORSZÁG 3 A nemzetközi antónt szegedi torkolatánál pénteken tartiák meg a helgszlnl bejárást Mennyit vállal a város az utépiíés költségtöbbletéből (A Délmagvarország munkatársától.) A Ca­lais—istambuli transzkontinentális autóut sze­gedi bekötése ügyében a kereskedelmi minisz­ter rendelkezése alapján pénteken délelőtt tart­ják meg a hivatalos bejárást, amely reggel ki­lenc órakor kezdődik a városházán. A bejárá­son részt vesznek a kereskedelmi miniszter, a város, az államépitészeti hivatal, a rendőrség, a katonaság, valamint az összes érdekeltek képviselői is és meghívást kaptak rá azok a birtokosok is, akiknek földjéből bármelyik al­ternatíva végrehajtása esetén az útépítéshez szükséges területeket ki kell maid sajátítani. A kereskedelmi miniszter megbízottai csü­törtökön megérkeztek Szegedre és a délelőtti órákban előzetes megbeszélést tartottak dr. Pálfy József polgármesternél a városházán. A megbeszélés után dr. Pálfy József polgár­mester a következőket mondotta a Délmagyar­ország munkatársának: — Két meeoldási mód között kell a holnapi bejárás alkalmával dönteni, helyesebben állást foglalni abban a kérdésben, hogy a bizottság melyik megoldást ajánlja a kereskedelmi mi­niszternek kivitelre. A kereskedelmi miniszté­riumban készült az egyik és tagadhatatlanul tetszetősebb, ideálisabb terv. A minisztérium t»rve szerint a szeged—budapesti ul utolsó, szegedi szakasza parallel haladna a régi állami úttal. smely a rókusi felüljárón keresztül ka­nyarodik élesen a Kossuth Lajos-sugárutra. Az uj utvezetés szerint a transzkontinentális ut a meglévő átjárót nem érintené, hanem egy ui. 120 méteres felül iárón keresztül, a rókusi pályaudvaron ót eevenes iránvhan futna a Kossuth Lajos-sugárut tengelyébe. —Kétségtelen, bogv ez a megoldás elégítené ki a legjobban az összes igénveket, megvalósí­tásának azonban a jelek szerint elháríthatatlan pénzügyi akadálvai vannak. Az uténitést ez a megoldás körülbelül 450.000 pengővel drá­gítaná meg és a kereskedelmi miniszter, arra való hivatkozással, hogv ez a megoldás kizá­rólag Szeged város érdekeit szolgálná, mert különben az utat a város érintése nélkül le­hetne tovább vezetni a jugoszláv határ felé, azt kívánja, bogv ezt a közel félmillió pengős költségtöbbletet vállalja mására a város. Vál­lalja ezenkívül a város a régi budapesti ut sze­gedi szakaszának fenntartását is. mivel ennek az útszakasznak az uj ut elkészülése után megszüntetnék az állami jellegét.. — Az előzetes megbeszélések során közöltem a miniszter képviselőivel, hogv a város sem­miesetre sem vállalhatja ezt a horribilis ter­het, még akkor sem, ha a nemzetközi autóutat Szeged megkerülésével vezetnék tovább. A vá­rosi mérnöki hivatal a szegedi államénitészeti hivatal közreműködésével azonban kidolgozott egv másik megoldási lehetőséget, amely nem olyan idoális ugyan, mint az első. rle azért a célnak tökéletesen megfelel és költsége is lé­nyegesen kevesebb. — A második mód az lenne, ha megtartanák a jelenlegi budapesti ut betorkolását, csupán az élesen kanyarodó és az autózók szempont­jából valóban veszedelmes rókusi felüljárót énitenék át ugv. bogv az ut lénvegesen envhébb kanvarodóval futhasson bele a Kossuth Lajos­sugárutha. Ennek a megoldásnak a költség­többlete a hozzávetőleges számítások szerint körülbelül 100.000 pengő lenne. Közöltem a mi­niszter kénviselőívei azt is, hogy a terv elfoga­dása esetén megtenném a iavaslatot a közgvü­Iesnek a 100.000 pengős költségtöbblet felének átvállalására, még oedig ugv, hogv azt a kor­mány őt év alatt visszafizetendő államkölcsön formájában folvósitaná. Elmondotta még a polgármester, hogv a dél­előtti megbeszélésen =zóha került az ut belte­rületi irányának kijelölése is. Felmerült az a lehetetlen terv. hogv a nemzetközi autóforgal­mat vagv a Nfl"vkörnton, vagy a Kiskömton keresztül bonvolitanák le. ami azt ielentené, hogy a7. utasok elkerülnék a város központját. — Én továbbra is fenntartottam azt a régi álláspontomat — mondnfta a polgármester —, hogv a forgalmat a Kossuth Laios-sugáruton végig egészen a színházig kell vezetni, a szín­háztól az Iskola-uccán és a Templom-téren ke­resztül a Boldogasszony-sugárutra és valame­lyik alkalmas mellékuccán át a Petőfi Sándor­sugárutra. A csütörtöki megbeszélés résztvevői a deli órákban városi autóbuszon kimentek a rókusi állomásra és ott megtartották a helyszíni szem­lét. Tizennyolc cég száznál több ajánlatot adott be az utépitésre Jelentette a Délmagyarország, bogy a keres­kedelmi minisztériumban legutóbb felbontották a kecskemét—szegedi ut építésére beérkezett ajánlatokat. A versenytárgyalást nagy érdeklő­dés előzte rweg. valamennyi nagyobb utépitő vállalat benyújtotta ajánlatát, köztük a Hírsch Mihály cég, amely a Mars-tér kövezésére kapott megbízást, továbbá a Magyar Aszfalt Rt., az (A Délmagyarország munkatársától.) A vá­rosnak érdekes és feltűnő konfliktusa támadt a postával, illetve a kereskedelmi miniszterrel. Évekkel ezelőtt olyan megállapodásit kötött a posta legnagyobb szegedi üzletfelével, a város­sal, hogy évi átalányösszeg ellenében vállalko­zik a város postai küldeményeinek szállítására. A megállapodás szerint a város évente 6405 pengőt tizet a postának és így megszabadul a bélyegragasztás és keze­lés sok gondot és vigyázatot követelő terhé­től- A városi leveleket postai könyvel adhatták fel, bélyegtelenül. A kereskedelmi miniszter néhány héttel ez­előtt értesítette a város hatóságát, hogy az évi 6405 pengő átalányösszegért nem vállalhatja tovább a posta a városi levelek szállítását, ezért az átalányösszeget felemeli 12.420 pengőre, tehát a régi átalánynak közel a kétszeresére. még pedig julius elsejétől kezdve. A postának nincs konkurrenciája és így a vá­ros, mint üzletfél, kénvszerhelyzetben van. Meg kell fizetnie a felemelt tarifát éppen ugy. mint ahogyan a magánfelek véleményére sem kíváncsi a posta a tarifaemelések alkalmával­Levelezni kell- futárszolgálatra a város sem renűezkedhetik be, a polgármester tehát, nem szivesen bár, de kiadta az utasítást a főpénz­tárnak, hogy julius elsejétől kezdve a felemelt átalányösszeget fizesse 1 posta pénztárába. A költségvetés ugyan csak a régi átalányösszegre biztosit fedezetet, ezzel azonban nem sokat törő­dik a posta és így más megoldás nincs, mint az, hogy a költségvetéstöbblettel a jövő évi költség­vetést kell megterhelnie a városnak. A torony alatt még ki sem bosszankodhattak ¡magukat az egyoldalú szerződés-változtatás miatt, amikor gondoskodott a posta uj bosszan­kodnivalóról- Egy szép napon a postára küldött altiszit a feladásra szánt hivatalos levelek nagy­részét visszavitte azzal, hogy a posta nem haj­landó felvenni. Kiderült, hogy a postahivatal nem kevesebb• mint tizenkét városi hivatalt és intéz­ményt helyezett indexre. köztük a mérnöki hivatalt, az Idegenforgalmi Hivatalt, a Somogyi-könyvtárat, az autóbusz­Utépitő és Aszfaltvállalat, a Solidit, Pollacsek és Epstein- László és Blum cég. Magyar Általá­nos Utépitő Rt-. Magyar, Vayss és Freitag, Pa­latínus Rt., Utépitő, Lakos Mihály cég. Drasche Téglagyár, Neumann Ferenc, Somoskői Bazalt­bánya Rt-, Danubia Műszaki Rt„ Építőipar Rt-, Lőwinger József és Társa cég. Gazdaságfej­lesztő és Építőipari Rt. Egyes cégek többféle ajánlatot nyújtottak be, van oflyan vállalat- amely tizennégy pályázatá­val szerepe?. A rengeteg ajánlat feldolgozása és összehasonlítása nagy munkát igényel, éppen ezért szeptember közepénél előbb nem várható, hogy az ajánlatok felett döntsön a kereskedelmi minisztérium­Annyit máris meg lehet állapítani a pályáza­tokból, hogy a 74 kilométeres útszakasz épitése az előirányzott költségeknél jóval olcsóbban lesz lebonyolítható. A minisztérium 6,400.000 pengőt irányzott elő a kecskemét—szegedi vo­nal kiépítésére, de ugylátszik, hogy 4, 4 és félmil­lió pengőből elvégezhető lesz a munka- A beér­kezett ajánlatok közül a közepesáru ajánlatok is körülbelül 25 százalékkal olcsóbbak, mint a most befejezés alatt álló budapest—kecskeméti ut költségei. Feltűnést keltett, hogy az egyes ajánlatok árai között meglehetős nagy eltérés mutatkozik­A keramit útburkolatra például az egyik ajánlat, a legolcsóbb 774.000 pengőről szól. a legdrágább pedig 1.050-000 pengő. Az eltérés 276.000 pengő­üzemet, a forgalmi adóhivatalt- A postán meg­állapították, hogy ezek a hivatalok és intézmé­nyek nem tartoznak a szorosan vett városi hiva­talok és intézmények közé. levelezésüket tehát nem bonyolíthatják le még a kétszeresére ennelt átalányösszeg keretében sem. Ha fontos, hogy a posta továbbítsa a leveleket, tessék a posta­tarifában megállapított értékű bélyegeket ra­gasztani rájuk­A levél rendszerint sürgős közölnivalókat tar­talmaz és igy a városházán nem sokáig gondol­kozhattak az illetékesek a problémán, hogy jo­gos volt-e a posta eljárása. Akár tetszett, akár nem, fel kellett ragasztani a bélyegeket az in­dexre tett hivatalok ós intézmények hivatalos leveleire. A polgármester sürgős felterjesztést intéz a keres­kedelmi miniszterhez — egyelőre kétséges, hogy elviszi-e ezt a levelet külön bélyegek nélkül a posta a címzetthez — és kéri, hogy vizsgálja meg a posta eljárását, állapítsa m<eg- vájjon kirekesztheti-e a posta a város hivatalos levelezéséből az indexre tett városi hivatalok és intézmények hivatalos leve­lezését- követelhet-e rája külön bélyeget, ami­kor julius elsejétől kezdve a régi átalánynak a kétszeresét kapta a városi levelek szállításá­ért­fl városháza és a Zsótér­ház tatarozását kivá&ifáic a pénzügyi bizottságban (A Délmagyarország munkatársától.) A vá­ras pénzügyi bizottsága — mint ismeretes — szerdán 'kezdte meg a városi költségvetés tár­gyalását- még pedig szigorúan zárt ajtók mögött. A legutóbbi ülésen értesülésünk szerint a bizott­ság egyik tagja indítványt terjesztett elő a VÍÍ­rosháza és a mellette lévő Zsótér-ház külső ta­tarozására. A városháza vakolatát nagyon meg­rongálta az idő, a párkányok egyre nagyobb ¡mértékben töredeznek le, a Zsótér-házról pedig már évekkel ezelőtt teljesen lefejtették a málla­dozó vakolatot. A polgármester az mditványt a szakhivataloknak adja ki és ha a tatarozás! munkálatokra tud fedezetet teremteni, akkor esetleg még ebben az évben uj köntöst kap a városháza és a Zsótér-ház. Feltűnő konfliktus a város és a posta között Kétszeresére emelték fel a város levelezési átalányösszegét, de — indexre tettek 12 hvaíalf

Next

/
Thumbnails
Contents