Délmagyarország, 1934. augusztus (10. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-24 / 190. szám

4 DÉLM AG/ARCRoZÁG TO34 au&rusztus 24: Azc olvasó rmjaid NYÁRI FINÁLÉ: 35 FOK ÁRNYÉKBAN 2—3 napon belül véget ér a nyári hőség A dorozsmai autóbusz Tekinteten Szerkesztősén! Szíveskedjenek lap­jukban helyet adni alábbi közérdekű soraimnak. Cé'om az. hogy a városi autóbuszüzemet tájé­koztassam a dorozsmai forgalomban előállott állapotok-ól­Kérjük az igazgatóságot, változtasson azon a rendszeren, hogy az autóbusz nem megy be a. rendes állomásába, csak a Borbcly-féle megál­lóig. Miért van ez igv. Azon az uton minden más autó elmegy, elmehet tehát az autóbusz Is. Annál Inkább bemehet az autóbusz, mert a kis­templomtanyal autóbusz csak az islkoláig megy és ott átszállással bonyolítják le a forgalmat, így nem kellene az utasoknak csomagjaikkal a kezükben a Borbély-megállóig gyalogolniok. Megjegyzendő, hogy a fél 3 érakor induló autó­busznak be kell várnia a 3 órakor érkező autót Dorozsmám és csak az átszállás után indulhat Dorozsmáról. fél 3 helyett 3 óra 10 perckor és csak fél 4-re ér be Szegedre- Mindezekről nem értesitik az utasokat. A legbosszantóbb- hogy igy Szegeden nem tudnak az utasok semmit sem elintézni, mert késve érkeznek a városba­Kérjük az igazgatóságot, méltányolja a közön­ség érdekeit és az autóbusz igazodjék a közön­ség szerint. Miért nem létesitenek a közkórház­ná' és a kőrútnál rendszeres megállót? Tisztelettel: Több autóbusz utas­A Zsóíér-ucca rendezése Tekintetes Szerkesztőségi A Délmagyaror­szág szombati hírrovatában olvashattunk ar­ról. hogy égyik törvényhatósági bizottsági tag ur interpellációt jegyzett be a legközelebbi közgyűléshez a Zárda-ucca kikövezese ügyé­ben. Hivatkozott arra, hogy a felsővárosi mi­norita templomba sok idegen látogatott el, ehhez pedig legközelebbi ut a Zárda-uccán át vezet. Szó sincs róla, hogy ez ellen ellenvetés­sel éljünk. Szép, ha egyes, eddig elhanyagolt uccákért sikraszállnak. interpellálnak. Dicsé­retes ambíció ez főként az idegenforgalom ér­dekében. Azonban a bizottsági tag urnák ezért a felsővárosi uccáért. illetve az idegenforgalom kedvéért hozott fáradozásáért köszönetet mondva, fel kell egyúttal hivn.unk nb. figyel­mét egv szintén felsővárosi uccára, mégpedig a Zsótér-uccára, — ha már felsővárosi ucca kikövezéséért interpellál. A bizottsági tag ur — szent bizonyos — még nem dörögtette végig magát sem konflison, sem Boyce-Rovce-on a Zsótér-uccán. És nem állott, vagv sétált eb­ben az uccában legalább negyedórát, figyelvén azt a forgalmat, ami a nagv idegen járás ide­jén. de főleg hetipiackor itt lezajlik. Nem sze­retnők kedvét venni az interpolálástól, csak kérjük, hogv méltóztasson saját tapasztalata alapján a Zsótér-ucca rendbehozásáért is in­terpellációt bejegyezni a közgvüléshez, bár ha itt nem idegenekről van szó. akik egyszer egy évben járnak ..talán" a Zárda-uccán, hanem az egész éven átal nagy forgalomnak kitett Z«ótér-uccáról, vagyon- és személybiztonság­ról van szó! Nem elég. h"a dpparkírozzák' a moszatok és gnznk eltávolítása folytán ezt a gránátlölcsé­res Zsótér.nccát, de éppen azért, mert a Felső­tiszapartról ezen át vezet a legegyenesebb ut a Szilléri-sugárutra és Szeged külré«zeire. — kell rendezni ezt az uccát. Nem kell ide uj kö­vezet. aszfalt, maid ha lesz sok pénze a vá­rosnak. de a mostani kövezet felszedése, ren­des alap készítése után a kövek visszaholve­zósővel s a kövezetlen szakasz, mclv mindössze 100 méter hosszú. — kiköverésével inségmnw­ka keretében olcsón megúszhatja ezt a város. Hogv nem közlekedhet pgv kocsi «cm a Zárda­uccán. ebben igaza lebet mindenkinek. A Zsótér-uccán nem egv kocsi dörög végig egy évben, hanem egész évben minden nap — keveset mondok — minimum tíz és külön busz autó. De több is „döcögne." ha nem kellpne a gyalogúton iárással más életét, a ..kocsiúton" iárás^al saját tengelvét kockáztatnia. „Az olvasó rovatában" való szíves közlésért maradtunk a tekintetes Szerkesztőségnek há­lás köszönettel és tisztelettel: Felsővárosiak. Ideálisan^ »IDEÁL« S os, fest, tisztit! Olcsó árak! Üzem: Ballhyó­Uyi ucca 2. sz. íStefániar-sétánnval szemben) (A Délmagyarország munkatársától.) Augusztus elején kissé hűvösre fordult az időjárás, — az em­berek busán mondogatták egymásnak, hogy korán beköszönt az ősz. A hónap második felében azon­ban ismét fellángolt a kánikula, — csütörtökön egyik legmelegebb napia volt a nyárnak. Az egyetem földrajzi intézete 34.9 Celsius fokot mért tegnap délben, ez azonban árnyékban jelzi a meleget, csütörtökön a déli órákban a napon 45 Gelsiusig szökött fel a hőmérő. A napok óta tartó hőség a legújabb jelentések szerint már nem tart soká, legfeljebb két-három (A Délmagyarország makói tudósítójától.) Ma­kő képviselőtestülete csütörtökön délelőtt rend­kívüli közgyűlésen tárgyalta azt a problémát, joga van-e a képvselötestületnek 'foglalkozni a h'agymaértékesités ügyével- A kérdést a várme­gye kisgyülésének döntése vetette fél, ameiy megsemmisítette a képviselőtestületnek azt a határozatát- amelyben a hagyma szabadkeres­kedelme mellett tesz nyilatkozatot, az esetre pedig, ha mégis szindikalizálják a hagvmaérté­kesitést. az ellenőrzés tekintetében konkrét kí­vánságokat és követelményeket ir elő. A polgármester, akinek fellebbezése alapján bo-zta meg a kisgyűlés a döntését, természete­sen tudomásulvételt javasolt, az állandó választ­mány azonban sérelmesnek ítélve a vármegyei határozatot, az ellen fellebbezéssel kívánt élni. A közgyűlési vitában i felszólalások nagy többsége az állandó választmány javaslata mol­lon érvelt- Ifj. Mártvi Séla szer a vármegyei kisgyűlés nem képviseli a szélet né.orétegpket és határozata iskolapé dája r. sérelmes gyámko­dásnak. $:abó János, majd Kotroczó ¡ózp-d azt fejte­gették, hogy a város k*)zérdikü határozata rnerr volt ériemi határodat annik törvényes szankciója sincsen és igy az ellene beadott fel­lebbezéseket tárgytalatnak kellett volna tekin­teni- Sérelmezték, hogy a közigazgatás olyan mereven a szindikátus mellé állott s így szem­bekerült az érdekelt termelőosztállyal. Minthogy különös helyzetbe jut a polgármester, amikor az ő első fellebbezésének helyet adó felsőbb dön­tést kell majd megfellebbeznie, a fellebbezés el­készítéséhez három képviselőtestületi tag kikül­dését javasolta. Dr. Csorba János szerint a polgármesternek a képviselőtestületi határozatot kellett volna Irányadóul vennie a hagymaértékesités köriili tárgyalásaiban­Dr. Fried Ármin szerint a felsőbb hatóságok­nak örömmel kellett volna fogadni a képviselő­testületi beavatkozást a termelők érdekében, mert ezzel csak a szenvedélyek és Indulatok levezetésén dolgozott s elhibázott dolog volt annak a jognak a megtagadása a képviselőtes­tülettől, hogy közigazgatáson kívüli, de közér­dekű s a város belügyeit képező dolgokban vé­leményt nyilváníthasson. Csomor Sándor, Nagy Gy. Mihály és Lukács Pál szólaltak még fel hasonló értelemben­A polgármesteri javaslat és a kisgyűlés dön­tése mellett dr. Galamb Sándor, Montag Vilmos és végül Kovács Károly emelt szót- Kovács vé­delmezte a támadások ellen a termelők egyesü­letének vezetőségét ós kijelentette, hogy az ő 300 pengős ellenőri állását a szindikátusnál bármely pillanatban átadja annak, aki ugyanazt a munkát, amit ő végez, ellátni hajlandó. A közgyűlés végül is 21 szóval 16 ellenében kimondotta, hogy a kisgyűlés határozatát meg­fellebbezi a belügyminiszterhez s a fellebbezés napig, mert nyugat felől uton van Magyarország felé a csapadék és két-három napon belül Szege­den is részünk lesz benne. Minden attól függ, hogy lesz-e széljárás. Ha ugyanis nyugat felől szelet is kapunk, akkor már előbb Is részünk lehet az idő­járást meglehetősen lehütő csapadékban. Csütörtö­kön délután az esőfelhők már megjelentek az ég­boltozaton, de nem tudott esni, pedig nem ártana a városi ember számara sem. A gazdák pedig egyenesen áhítoznak már a csapadék után, mert a kapásnövényekre: a burgonyára és a répafftldekre. de a paprikára nagyon ráférne már az eső. elkészítésére a polgármester mellé ifi- Marton Bálint, Kotroczo József és dr . Csorba János kénvi^előket delegálja­KézrekerüKt a börtönürnek öltözött betörö (A Délmagyarország munkatársától-) Beszá­moltunk arról a kalandos szökésről, amelyei Csókán László, a hírhedt betörő követett el a vásárhelyi járásbíróság fogdájából. A ..rossz Csókán", ahogy társai hívják, éjnek idején ki­feszítette cellája zárját, ellopta a fogházőrmes­ter ruháját és abba felöltözve, az ahlakon át megszökött az épületből- Csókán a napokban te­töltötte volna kéthónapi büntetését, de még­sem szabadult volna, mert a szegedi ügyészség megkeresésére átkísérték volna Szegedre. Csó­kán az átkisérés elől szökött meg. Csütörtököm már kézrekerült a szökevény. Csókán a börtönőr ruhájába öltözve gyáUr gosan halaát Szegeá felé• Az országúton szem­bejött vele egy szabadnapos rendőr, aki a feltű­nő ruházatu betörőt azonnal felismerte és el­fogta. Csókán szabadulni igyekezett a rendőr kezéből, de a járókelők a rendőr segítségére siettek. Csókánt visszavitték a fogdába, ahol a régi büntetését tölti le előbb, azután felelősségre vonják az ellopott ruhákért, majd a szeieedl ügyészségnek adják át­Ssape«! Csekenlrs és Kise ucca sarok KEDVEZŐ VÁSÁRLÁSI ALKALOM. Gyorsfőző öntöttvasból —.58 9 pár fekete v. barna félcipőfüző —.24 Zománcozott mosdó lavór 24-es és 26-o? —.88 Zománcozott mosdó lavór 28-as —.98 4 drb 2 decis talpas stucni pohár — 98 1 literes vizes üveg — Szegletes üveg cukortartó —78 2 drb porcellán bögre —88 Rudváza 30 centiméteres —.78 Préselt v. metszett üveg *zőlőmosö —.98 300 drb 30x30-as hófehér papírszalvéta —.88 300 drb 30x3C-as hófehér cakkos szélű pa­pírszalvéta — 200 drb 30x30-as színes papírszalvéta —.98 100 drb 30x30-as félfehér papírszalvéta —.24 Kávédaráló faszekrénnyel P 228 Kávédaráló rézből P 2.48 1 gombolyag 100 gramos paprikafüző spárga —-29 Celluloid fali fogkefetartö —-38 Hahó városa a vMegttével szemben a bclügíjmtniszferníg keresi tógát Joga van-e a képviselőtestületnek véleményt nyilvánítani a hagymaértékesités ügyében?

Next

/
Thumbnails
Contents