Délmagyarország, 1932. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-02 / 26. szám

február 2 Államéit Papp József A szélső Jobb első padsorában ül, a kó­•épről számítva a negyedik helyen. Negy­venen bizonyosan tulvan, ax ötvenen alig­hanem innen. Az élet megcibálhatta. Tiszla tekintete mégis bizakodva villan elő két ma­gyaros vágású szeméből. Szabályos vonásai mégis görögös arcot alakitanának H, ha ax egykor fekete, ma is legényeser hetyke ba­iuszka meg nem törné a vonalak egységét Erősen őszOl a hala is, csak hátul a tarkója fölött van sOrfl fekete szálaknak jókora szi­gete. Amikor más beszél, mindig hallgat Soha közbe nem szól. Jobb kezének három ujján pihenteti a fejét Nézi a szónokot Figyel. Tagolt mondataival, értelmes kiejtésével, tárgyismeretével, logikus gondolkodásmód' jávai ás előadásával feltűnt már régebbi köz­gyűléseken. Legnagyobb alkarét azonban né­hány gazdatársával együtt a januári közgyűlés kát utolsó napján aratta. Ezen a kát napon erőteljesen kidomborodott a város és a köz­ír jellege. Az egyik napon a lásikon a paprikaértékesités kozott fel nyolc-tíz gazdaszó­nok. Valamennyi igen értelmes. Papp J ' kivfll is vannak köztük határozott szónol hetségek, érzékeny közéleti tapintattal ás daképül odaállítható emeli A paprikaboletta terve miatt közgyűlés utolsó napján. A szükséges kedáselost illetően egyetértettek a a kisgyüléssel, viszont az Ő nézeteiket, a gyűlésnek kivétel nélkül minden tagja . totta. Egész sor szónokok támadta mégis ré­szint a konkrét terotí, részint az égést kor­mányzati szellemet. Aligha volt egyetlen köz­gyűlési tag, akit meg kellett győzni. De ki akarták magukat panaszkodni. A szavaknak éhben a széles, de tanulságosan és színesen hömpölygő áradatában arról a politikáról, amely M akarja vezetni a paprikabolettát, azt mondta Papp József, hogy zsidó-politika. Váratlan kijelentését részint nevetés, részint meghökkenés fogadta, ds csak egy pillanatra. A következő pereben beszélt tovább. Amikor befejezte, szónok szónok után jelentkezett Még se hossza, se vége nem volt azonban a je­lentkezőknek, amikor megint felállt Papp Jó­zsef, ax elnök bekonferálta, ő pedig szép kerek mondatokban kijelentette, hogy lehet, hogy azzal a kijelentésével hogy zsidó-poli­tika, helytelenül akarta jellemezni az Ítélke­zést kihívó káros kormányzati politikát, ép azért kt kell jelentenie, hogy sosem vezet'e, most sem vezeti felekezeti elfogultság a ha valaki iménti kijelentése következtében meg­bántva érezné magát, ünnepélyesen bocsánatot Néhányan tapsoltak. Köztük a Katolikus Kór elnöke. Soksk részéről pillanatnyi meg­döbbenés. Nemcsak azok részéről, akiknek nem tetszett, hogy Papp József nem akarja bántani a zsidókat Azok részéről is, akik nxet átlátták, milyen rövidlátás volt a vá­rosi polgárság részéről azt hinni, hogy ezeket «z inkább szemlélődő, mint sokbeszédü, de tiszta értelmű és viiágoslátásu embereket pó­rison vezethetik mindig papoló, minden lé­ben kellemetlenül kanálkodni akaró városi kisgazdák. Milyen rövidlátás volt azt hinni, hogy cz?k önálló ítélkezésre termett, füpgctlen gondol­kodású emberek örökké befogva tarthatók az fgységespárti szekérben. Már a képviselővá­lasztáskor is lehetett látni, hogy odakint, szerte •w <• a nagy ás világos horizontú tanyavilágban forr az elégedetlenség jt as ÚJ tájékozódás ádai ü az agltádót részeg buldogok a felvilágosítás­elhozott • ás fái­mustja: Meg lehetett bénítani szabadságában. Fokosok éa n m megpróbálhatták nak. A baloldali poU SOOO tanyai szavazatból kö*l ezret S ar édes must forr tovább. A higgadtságá­ban targingáthatatlannak Utazó tanyai ' politikáról. S hitet tettek a nem tűrő, megalkudjon liberáUzmus mellett rKoasath népé éi « tanyánl tiszta front: W.-R* IRI ng KM^ Mmli^.^ kOsltfl A városban dühöngő tűzvész kárt Uqal Katona vádL A hét hadihajót koncentrállak a ilőtt A japán repülőgépek hátfön este tudósítónk telefonjelentése.) : Yoshlsaoa japán külügy­amerikai bevonult kinai terör Útra és fanytgeU az id totta a nagyköveteket ínki ­együtt font A Japán légiflotta Sanking /őttttJwfiMifiKtfh mmm mart a. fapdMk megszegték netet. Azokat a házakat, ahol kínai fwnktf. rőrőket sejtetlek, felgyújtották. De nem kímé­lik többé a nemzetközi telepei sem. 2 • •• As Tokiója jegyzéket küldött, amelytea a nem­zetközi nok Oa hajóhada Csen volt külügyminiszter- a Petit Párisién munkatársa előttv kijelentette, hogy Japán Sanghal és Msndzsuria birtokában a legna­gyobb reménységgel nézhetne a jövő háború elé, amely Japán és az Egyesült Államok között elkerülhetetlen. Japán végcélját wro lom a Csendes Óceán fölólt, hogy azután el­áraszthassa Ausztráliát is. A kínai kormány Lo-Yangba tette át Nan­kingból a székhelyét Hétfőn reggel ' . SapeJ kornyékén fellángol! a a várost, ló­a város k a­puját A sanghal nemzetközi katonaság Wtszáms óráról-órára növekszik: Hétfőn egy osztag ame­rikai tengerész szállott partra, szerdán 600 skót katona érkezik. A honkongi kikötőben lévő angol flotta la készülődik. Washingtonból jelentik: A külügyminiszté­riumba ujabb tárgyalások folytaié az angolok éa ameriakalak között, hogy a Japánok ellen egységes állás­pontot foglaljon el « két állam kormánya. Hétfőn délután Sir Donald Sfndaay másfél óra hosszat tanácskozott Stimsonnal. Londonbői jelentik: MACDomM hétfőn tovább folytatta tárgyalásalt a sanghal események ügyében. Este Sir John Simon külügymlhlszter jelent meg a Dovnlng Stree­ten. Nagy feltűnést keltett Londonban, hogy utána közvetlenül Sir Gecrg MUon, a vezér­kar főnöke látogatta meg a miniszterelnököt• A havi lakbérfizetés Ügyét kedden tárgyalja a minisztertanács Budapest, január 1. A lakás- és boltbérek havi részletfizetése ügyében Seholtz Eornél népjóléti államtitkár ma délelőtt m.gjejent a miniszterelnöknél és hosszasan tanácskozott vele. A megbeszélés után Scholtz államtitkár a következőket mondta: — A lakás- és boltbérek kötelező havi rész­letfizetése ügyében a miniszterelnök urnák megtettem előterjesztésemet. A miniszterelnök a rendelet kérdését a holnapi ünnepnapon összeülő mini -tertanács elé fog fa vinni. A rendelet megjelentetésére február 5-éig még van idő. . • A minisztertanács hozzájárulása után a ren­deletet a hivatalos lap szerdai rendkívüli ki­adása, vagy pedig a csütörtöki száma közit­Aki negyedikéig kifizette negyedévi lakbérét, arra nem vonatkozik a rendelet Arra a kér­désre ~.ly a boltbér.yjeztető bizottságokra és a «dókra vonatkozik, a holnapi mi­nisztertanácson nem történik döntés.

Next

/
Thumbnails
Contents