Délmagyarország, 1932. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-02 / 26. szám

% Akinek pé szenzációt olcsón 1932 február 1-töl lebru Klauzál-téri ***** « mi reklámcélúi: III téKkaUlakat ámi saAZ. 45*- P Hl bMrfikal legBcbb kivitelben . . 15"- 70'- II'- P Ml ilneteti és tavaszi kabátokat 15'- W- 22*- 21'- P . m l'N 4-50 5'50 P i.v,; Ml mosóruhák és Ml blllZOk izléses fazonokban ... "e a 1*80 2'50 3*50 4'50 P sas 4a Kedden megkezdftdik a leszerelési konferencia _ . fe. ar ar . .. _ ... _ (Budapesti tudósítónk leltfonjéUnlise.) A leszerelési konferencia elnöke, Hepderson Eré­lyesen cáfolja azt a hírt mintha I teszefre­lésl konferenciát megnyitása ntán felfüggesz­Srfn; cia kedden tanács a japán— ásson. A koaferen­4 órakor kezdődik. ék ill Megsemmisítették a lágymányosi választást Bu*ap,íi, február 1. A közigazgatási biróság hétfőn tárgyalta Lágymányoson 1930-ban lefolyt törvényhatésági bizottsági tagsági la Inrflleü vá­lasztás ellen beadott panaszok ügyét A biröság a választást megsemmisítette és a gxavazás meg. ismétlését rendelte el. y\ r Nyári Időszámítás ? Badapestt fehruár L Gróf Károlyi Gyula mi­niszterelnök hetek őta tárgyal a nyári Időszámí­tás bevezetése ügyéhen. A terv szerint máfas 1-tól egg órával előbbre igazítják az órákat. Ha az nj időszámítás beválik, akkor Magyarország áttérne a keleteurópai tdószámitásra. Ez a terv régóta kisért de nem tudták keresztülvinni a nemzetközi menetrendek miatt. I "V " náqA.1 AVi •tv jte idö r a Csehország nyerte a pfng-pong csapatbajnokságot Második: Magyarország Prága, február 1. Hétfőn délelőtt as asztali tenisz csapatbajnokságáért megismételték a dön­tőt. A sorsolás Magyarországot és Csehszlovákiát" hozta össze-elsőnek. .. . . . .­A csehek két győzelemmel kezdtek; Lauterbacb —Barna, Kőtár—Szabados ellen győzött Kelen sze­rezte meg az eisö magyar győzelmet Malecek elleniben. A kővetkező pártiban Lauterbach győ­zött Szabados ellen és ezzel a csehszlovákok már 3:1-re vezettek. Barna Maleoek ellen elért győzel-. mével 3:2-re javitotta az arányt, de azután Kolár Kelen ellen győzött és ezzel 4:2 arányú vezetést bi.toMlott a cseh csapatnak. Szabados győzött Malecek ellen és ezzel 4:3-ra javította a versenv állását, de Lauterbach győzelmét Kelen neuitudü megakadályozni. Ezzel 5:3 arámiban eldöntötte a mérkőzést. Csehország csapata délután Ausztriát győzte te 5:2-re. A magyar csapat nagy fölénnyel 5:1-re verte Ausztriát igy a csapatbajnokság végleges sor­rendje: 1. Csehszlovákia, 2. Magyarország. 3. Ausztria. az Még 8 napig mn olcsó cipővásár ELIT -nél, Széchenyi tér 10. SZEQED: A hegedi egyetem fötdrafu Intézetének meteorológiát obszervatóriuma jeterdi, hogy hétjón Szegeden o hómért legmagasabb átlós* —1.2 fok Cetstms, legalacsonyabb —73 fok Celsius. A baro-> ' tneter odata ralitokra ás tengerszinté redukálva reggé* 7770 aaa, este 7703 mm. A levegő relatív ,páratartalma reggel M százalék, délben 98 szá­zalék. a étét iránya délkeleti, erőssége J—J volt BUDAPESTI A Meteorológiai intézel fetenti este 10 árakért Basánkban változóan felhős volt effész nap az égbolt, ée csapadékát sehonnan sem felen­tettek. Qélután -a Umérsiktet aggvs helyeken é—S fok körül mozgott. Várható idő: Változékony, sietés, néliol viharos *8, helffenktnt csapadékkal, később kösáhjedésset. --V >l \ Íz apa is a Sarauzó tanár pere 500 pengőre Kélték az apát Budapest, február t A Vas-uocai felsőke­reskedelmi iskola egyik diákjának, Székely Józsefnek apja még 1980-ban feljelentette az. Iskola egyik tanárát, Kmethy Istvánt az is­kolaigazgatóságnak és feljelentésében előadta, hogy á tanár a zsidó vallású diákokat üldözi, bűntett ét Samunak nevezi Emiatt a tanár rágalmazást pert indított Székely Miksa ellen. A tanár a törvényszék Szcmák-tanácsa előtt .történt hétfői kihallgatása során tagadta, hogy a diákokat'»Samunak, Trockijnak, Leninnek* nevezte volnav a Samuka nevet valláskülönbség nélkül, tréfásan használta. A kihallgatott diák elmondotta, hogy a ta­nár Samunak, Trockijnak nevezte őt la, má­sokat is. Ugyanigy.vallott egy Vnjnilz György nevü másik diák is. Sleiner György diák azt is vallotta, hogy öt a tanár kitérdepeltette, majd térdeplés közben oldalbarugta. Ezután többen a tanár mellett teltek vallomást. Kát tanár azt vallotta, hogy Sz?kely Jó­zsefet rossz magaviseletű diáknak ismerték, t£ osztályfőnök megrovásban részesítette. Az ügyész fentartotta a vádat az apa ellen, a védő azzal érvelt beszédében, hogy nem nevezhető pedagógiának az, ha a tanár lescr mztzza, letrockijozza a diákot, vagy azt irja be az osztálykőnyvbe, hogy »szélhámos«. A törvényszék Ítéletében bűnösnek mondotta ld Székely Miksát és 500 pengó pénzbünte­tésre ítélte. Az indokolás megállapítja, hogy Kmethy tanár szinte szokványosán használta ezt a megszólítási: tSamuka*, de nem bizo­nyult he, hogy a diákokat Lenin és TrockiJ Ivadékoknak nevezte volna. Az ítélet ellen fellebbezést jelentettek he. Betbles a Hemzetl bszhikai Budapest>, február 1. A Nemzett Kaszinó f*. sárnap tartotta mai közgyűlését, amelyen as ftOMti beszédet gróf Bethlen Istváa Mondotta. - A nemzet uJWszaietése - mondotta többek között azoknak az erkö'est 'SaoráBo tőHb. nek össsegétöt függ. "mellyel a nemsot Igaaa*. gáért s|kra szállani képesek nflat A vüig. háború * az általános eálasstél Jog dladahe )». tása őta a Untat társadalomi osztályoknak aa . ~ . - § .. • * - _ /. « I .I I .I I * - ^ ambícióit luiszarnyaiia mar a prowtanamo vy. lágszerte mutatkozó előretörése. Es a társadalmi réteg kftzd a magántulajdon éa as örftkMdfog mfnden formája ellen és részt kér a közügyek vezetéséből. A fórumon ni emberek, nj ao " uj problémák, szenvedélyek küzdik a mentik táft és a történe: sm a történelmi osztályok l rátagos vezetőszerepe felett mtndsnütt naptrendr% tét*. — Sokan feltették maguknak azt a kérdést — folytatta Bethlen —, lehet-e éhben a* af osztfitg, bon még'egyszer szerepük azoknak, akik a régi magyar uri társadalomhoz tartoznak, nem ki tyesebb-e teljesen átadni a teni másoknak és félrevonulni attól a közélettől, amely a JéfcdásC embereknél gyakran csak undort kait — A magyar arisztokrácia — mondotta tovább Bethlen — és a birtokosnemesség ma is az ország legvagyonosabb, tegfüggetlenebb, legműveltebb; leg­tágabb látókörrel bíró rétege. Fennállása Is réas. vétele tehát a közügyek Intézésben a nemzőt jövője és egészséges fejlődése, a közélet stabilitása szempontjából erős garanda éa müsdenkipem óhajtandó. De nj Széchenyi Istvánra laue szük­ségünk, bogy lelkének lángoló Mkaoedéséval 4 tűseket gyújtson minden magyar ur — Fiainkat ml is gyakran tétlenségre és setre neveltük. Már pedig abból a fiat" amely dotogtalanságban és élvezethajt nőtt fel, kihal a férfias kitartás. Újjá fcefl osg­letni lélekben, vagy elpusztul a nemzet fejezte be Bethlen beszédét a Nemzeti Kaszinóba*. I. Zálo ÍJ legyét mielőtt eladná győződ jön meg, hngy legtöbbet flset ária Gáspár, Mikszáth HtímtiHL 12. sz. Keresek megvételre higanyt hamis eseortfogatwl, briUiáns ékszert, régi arany és ezüstpénzeket 58 Tolva) cselédlány -tó**' (A Délmagyarország munkatársátólBolgár La­jos Kossuth Lajos-sugáruti üveg és porceflánkeree. kedő feljelentést tett a rendőrségen, hogy két héttel ezelőtt felfogadott cselédleánya furfangos módon kifosztotta. Bolgárék vasárnap reggel meg­lepetéssel konstatálták, hogy as ebédlő ajtaját sa­laki kívülről besárta. Megpróbálkoztak egy másik i kijáraton a konyhába kimenni, de az az ajtó is zárva volt A házaspár dörömbölni kemáett as ajtókon, amit a házmester meghallott és ő szaba­dította ki kényelmetlen fogságából Bolgárékat A cselédleány természetesen eltűnt Bolgárné értékes perzsabundája és egy öltözet uj ruha is. A rendőr­ség a tolvaj cselédleány kézrekerttésére stáglnU­totta a nyomozást < r v •':,"' Csoda olcsó árak! céiuí&BOROS MIKSA Széchenyi tftr 1A. Leírást, jegyzeteket aoranklvtl w is lulinyosan e*zköz0< KeUer írógép Vállalat, Széchenyi ter S. Telefon > Friss zseblámpaelemek raktáron.' ' * A s*Iogc«<iuln «rMkc»un «S leien* bogy nJM) DUf» 4rns réUni zálc cédulákat suas-z F Molnár otYOsmaiieiii KSrtts ucca 12. »s.

Next

/
Thumbnails
Contents