Délmagyarország, 1931. október (7. évfolyam, 222-248. szám)

1931-10-01 / 222. szám

MAGYARORSZÁG •SZEGED. SzerKesztöség: Somoo I ueca I2.I.em.TeleIPB:23'».'KJBdóhlVBtal, HBlMönkönyntAr ** '®°*?ro<1<V "VSÍJ ucea S. Teleion: J3-OÖ. NyomdaiLiö^ Lipót ueca 19. TCelon: 20-34. TAvlrnil é« levélcím pennnflyarorwAg S»egert. Csütörtök, 1931 október 1 Ara 10 fillér VII. évfolyam, 222. szám ELŐFIZETÉSI Havonta helyben 3.2O, vidéken Budapesten 3-eo, kUlfSldHn 0*40 pengO. " Egyes tzAm ára hélköi« nap lft, valAr- é» Ünnepnap 24 UII. Hir­detések: felvétele tarifa szerint. Megje­lenne h«IIA Kivételével nmwwila reggel A kisgyűlés csődje 'A kisgyűlés letárgyalta a szeptemberi köz­gyűlés napirendjét s hozzászólás és változta­tás nélkül fogadták el az előterjesztéseket! A közgyűlés napirendjén fontos és nagyjelen­tőségű javaslatok szerepelnek s az élet napi­rendjén az ínségnek, a munkanélküliségnek s a közeledő télnek ijesztő problémái döröm­bölnek. A kisgyülésnek mindehhez nem volt szava, a kisgyűlés hozzászólás nélkül fogadta el, amit elébe terjesztettek, mintahogy hoz­zászólás nélkül fogadta el az elmúlt héten a költségvetést s a takarékossági bizottság javaslatát Majdnem minden kisgyűlés felveti, de a tegnapi közgyűlés már példátlan erővel hang­súlyozza azt a kérdést, hogy mi szükség van egyáltalában kisgyülésre? Természetesen, amig a törvény megvan, a törvényt végre kell haj­tani. De mi indokolja annak a törvényes ren­delkezésnek fentartását, mely ennyire feles­Jegesv ennyire formalisztikus intézményt tart lenn s akadályozza vele az érdemleges munka végzését ———— " Minden intézmény egy ember meghosszab­bított 'árnyéka S a kisgyűlés is meghosszabbí­tott árnyéka azoknak, akiknek" a kisgyűlés tagjai mandátumukat köszönhetik. Mindenki emlékezik még azokra a csetepatékra, ami a választásokat megelőzte. Akkor természete­sen azt lehetett még hinni, hogy a kisgyűlés alkotó, határozó és intézkedő, tehát éh5 szerve lesz a törvényhatóságnak s ezért különböző csoportok a legkülönbözőbb eszközökkel igye­keztek kisgyülési kép-viselethez jutni. Erre la tülekedésre azután a szavazás módja tette fel a koronát A törvény ugyanis a demokrácia nagyobb dicsőségére olyan bölcsen állapította meg a szavazás módját, hogy egyetlen szava­zat meghiúsíthatta a közgyűlés valamennyi tag­jának egybehangzó akaratát 'A véletlen sze­szélye döntötte el ilyen szavazási rendszer mellett azt, hogy kik kerüljenek be a kis­gyülésbe. De a pártok maguk is követtek el a jelölésnél hibákat, mert elsősorban azo­kat vették kombinációba, akik' az — örökös tagválasztásnál a jelöltek sorából kimaradtak. Mintha a kisgyülési tagság csak disz lenne, méltóság és elismerés, nem pedig munkavég­zés kötelessíge. A választást követő kinevezés azután nem \olt alkalmas arra, hogy legalább részben más Urtalmat adjon a választás ered­ményének, mert részben politikai okok, rész­ben a választásnál kimaradottak igényének kielégítése, részben egyéb személyi tekintetek egészítették ki a kisgyülést, de sem áz alkotó munkának sem az egészséges és termékeny ellenőrzésne> jogcíme nem Szerepelt sem a választásnál, Sem a kinevezéseknél. Lehet az is, ho^y kisgyülésre egyáltalában nincs szükség, de lehet az is, hogy ilyen kisgyülésre nincs csav szükség. Idestova két éve lesz annak, hogy a kisgyűlés együtt van. Ne mondják azt, hogy csak az aktuális jelen­ségek vezetnek bennünket Ítéletünk megalko­tásában, e két év alatt nem volt egyetlen fénye, egyetlen határozata, egyetlen intézke­dése a kisgyülésnek, amivel indokolhatná Szükségességét. Jöhettek a legnagyobb kérdé­sek, felmerülhettek a legnehezebb problémák, ® kisgyülésnek nem volt szava, a kisgyűlés bólintott, helyeselt és elfogadott. Egv-egv lám­pát még csak felállított, egyébként azonban Semmit sem tudott tenni azért, hogy kevesebb legyen a sötét gond. -,". De minek van, ha semmi hasznát venni nem lehet? Minek az olyan rosta, amelyik nem rostál S amelyen válogatás nélkül mennek át a bedobott szemek. Lefoglalja az időt a reá való készülődés, elveszi a vezető tisztviselők idejét, a kezelő tisztviselők idejéből pedig sokat igénybevesz az a munka, amivel a pol­gármesteri előterjesztéseket, vagy bizottsági határozatokat szórói-szóra lemásolják kis­gyülési határozatképen. Minek ez a közbe­iktatott Szerv, ami nem Segit, csak akadályoz s még arra Sem alkalmas, hogy a közgyűlési vitákat mederbe tartsa. Sőt a kisgyülésnek ugyan kevés beszélő tagja van, de ők is rend­szerint a kisgyülésen keresztülment álláspont védelmezésével adnak Sokszor feleslegesen uj anyagot a közgyűlési vitához. A közigazgatás reformja elől aligha lehef kitérni. 'Megszűnt annak a közszellem nek uralma, amelyik a kisgyülést életrehivó tör­vényt megalkotta s megszűnik az a közszellem is, amelyikben ezt a tőrvényt végrehajtották. Természetesen, a kisgyűlés sem élhet sokáig, ha életfeltételeit az enyészetnek adja át a haladás. MMMMMWM^^ Példátlan viharok és verekedések Budapest rendkívüli közgyűlésén Egy szakasz rendőr vonult be az aiésíerembe — A verekedő kereszlényp&rű vá* rosaíyát kél napra kitiltották az Ölésről Budapest, Szeptember 30. A keresztény köz­ségi párt és a magyarországi szociáldemokrata párt kezdeményezésére Szerdán délután rend­kívüli közgyűlést tartott a főváros törvény­hatósági bizottsága. Az ülés elején a szo­cialisták tiltakoztak az ellen, hogy a felyo­sókon nagy tömegekben tartózkodó híveiket a karzatokra nem engedték fel. Ebben az izga­tott hangulatban nyitotta meg a rendkívüli közgyűlést Ripka Ferenc főpolgármester. Az ülés első szónoka Lázár Ferenc bizottsági tag volt ®ki a keresztény ellenzéki párt 20 pont­ból álló határozati javaslatát terjesztette elő a gazdasági válság enyhítésének módjairól. A határozati javaslat felolvasását a szociálde­mokraták állandó közbeszólásokkal kisérték. — Tiz évig miért nem csinálták meg ezt, most beszélnek? ' < , ~ L'ázár a szociáldemokraták felé fordulva azt mondta, hogy csodálja a szociáldemokra­tákat, hogy akkor zavarják az ülés menetét, amikor a szegény nép Sorsáról van szó, amely­nek ők az istápolói. , , _. Horváth Pál szociáldemokrata az általános zajban Lázár felé kiáltotta: Gazság, amit ' elmondott. Szavaira óriási tumultus támadt A pado­kat verték, indulatos szavak röpködtek. A szocialista padsorokból Bánóczi László, Ho­rovicz Gábor és Reis Mór bizottsági tagok előre jöttek s magyarázni próbálták az izgatott Wolff-párti tagoknak, hogy a kőzbcs-ÓL's nem L'ázár személyére értendő, hanem a beszédnek arra a passzusára, amely a zsirellátásról szólt A szocialitsa pártvezérek átvonulását félre­magyarázták. A keresztény községi pártból 'dr. Csik L'ászlá előreugrott 'és tteszé­ugrott és összeverekedett Reis Mórral, Dr. Cslket Andr'éka főkapitány helyettes, Reist pedig llgvszka és. A7aau bizottsági tagok fog­Iák le. A verekedésre óriási tumultus támadt Riptía főpolgármester félfüggesztette az ülést Peyer. Károly a közgyűlési jegyzőkönyvvel csapkodta az elnöki emelvényt, majd egy széket vágott az elnöki emelvényhez. Ekkor felpattantak a közgyűlési terem jobboldalán lévő ajtók ésj egy szakasz gyalogosrendőr lépett a terembe s ott felsorakozott. Beavatkozásra azonban Sor nem került mert Andréka főkapitányhelyeltes parancsára a rendőrök rövidesen elhagyták á helyiségét. A rendőrök kivonulása után Ripka iSméí megnyitotta az ülést A szocáldemokraták erélyesen követelték a verekedő dr. Csik L'ászló megbírságolását, a főpolgármester azon­ban kijelentette, hogy a verekedés már az ülés felfüggesztése után zajlott le Heves vita támadt erre, Ripka végül is meggyőződött té­vedéséről és Csik Lászlót széksértés cimén két napra kitiltotta az ülésteremből. Elnapolás, vagy jelosszlaitís.. MacDonald bizonytalan válasza Henderson Kérdéseire London, szeptember 30. Az alsóházban Mac­Donald miniszterelnök Henderson napirendi kéidésére kijelentette, hogy a Ház minden valószínűség szerint szerdán befejezi mun­káját. Programon szerepel még az a törvény­javaslat, amely a közönséget az élelmiszerek és közfogyasztási cikkek tekintetében védi meg a kizsákmányolástól. Hendersonnak arra a kérdésére, hogy szerdán elnapolják-e, vagy feloszlatják a Házat a miniszterelnök azt vá­laszolta, hogy szerdán minden valószínűség szerint elnapolás várható. Arra a további kérdésre, hogy mikor ül össze újból a Ház, MacDonald arra kérte Hendersont, hogy tegye fel ezt a kérdést a jövő szerdán. A miniszter­elnök kijelentéséből arra következtetnek", hogy; még nem döntőit a választások kérdésében. Lloyd George ellenzi az u) választásokat London, szeptember 30. Sir Herbert Sámuel belügyminiszter ma délután Lloyd George­hoz utazott vidékre. Lloyd George ma is ren­díthetetlenül ellenzi a választásokat, amelye­ket a lehető legveszedelme ebh játéknak tart A helyzet kulcsa hir szerint Sir Herbert Sá­muel kezében van, mert MacDonald. aki to­vábbra is ragaszkodik a nemzeti egységhez,

Next

/
Thumbnails
Contents