Délmagyarország, 1931. október (7. évfolyam, 222-248. szám)

1931-10-01 / 222. szám

nem szSnni el magát a Háe feloszlatására a liberálisok hozzájárulást nélkül. Szentesítették az angol takaré~ kossági törvényi London, szeptember 30. A Lordok Háza Szerdán a takarékossági törvényjavaslatot raá­podik olvasásban 67 szavazattal 8 ellenében elfogadta. A javaslatot ezután harmadik ol­vasásban is elfogadták, mire kihirdették a királyi Mentesítést s a iavaslatból törvény lett Elnapolják a felsőházai Is London, szeptember 30. Lord Reading kül­ügyi államtitkár kijelentette, hogy a felső­ház valószínűleg a jövő hét szerdáját* elna­polja ülésezését MacDonaldo! formálisan is kizár­ták a munkáspártból London, szeptember 30. Az angol munkás­párt Mac Donaldot és valamennyi hívét for­málisan is kizárta a munkáspártból, A szénrendelet Budapest, szeptember 30. A széijrend^let amely­nek életbelépéséhez a 33-as bizottság szerdán hoz­zájárult. a következőket tartalmazza: 1. Kőszenet, barnaszenet, brikettet és kokszot Magyarország területére behozni csak a kereske­delmi miniszter engedélye alapján szabad. 2. A minisztérium felhatalmazza a kereskedelmi minisztert, hogy az országnak kőszénnel, barna­szénnel, brikettel és koksszal való ellátása érdé­kében a szükséges rendelkezéseket megtegye. S. A kereskedelmi miniszter a második szakasz alapján kiadott rendelkezéseinek foganatosítására miniszteri biztost ás helyettes miniszteri biztost nevez ki. A miniszteri biztos az Államvasutak •zénellátásának ügyét is intézi 4. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető­rendelkeiés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki a kereskedelemügyi miniszternek a jelen ren­delet 2. §-a alapján kiadott rendelkezést meg­szegi, vagy kijátsza. A pénzbüntetés legmagasabb mértéke 8000 pengő. Ama kőszén, barnaszén, bri­kett és kokszkészlet tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, elkobzásnak van helye. Az elkobzott készlet értékét az országos ínségakció eéljaira kelt fordítani. 5. A jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe Kinevezték a szénkormánybiztost Budapest, szeptember 30. A szénellátás tárgyában kiadott rendelet alapján a kereskedefmi miniszter Tüth Tivadar Máv. felügyelőt szénellátási minisz­teri biztossá nevezte ki. líorxö Mozi CMlIrtSWHi SZEMÉRMES A SZERETŐM játék AI-FONS FKlLAND-dal. AKmktvtU: ALCERKIRALY Szerelmi történőt Hans SlUvc «« Claire Hommrno! JMadlsok kezdete 5, 7, 9 órakor­Ti Szegedi Dotorgydr Rt világhírű Slavonlü gijárfmá­nijalnoh közvetlen árusítását gyártelepén Szeged, Cserzy NHiály-u. 11 a mai napon megkezdte. \ legmodernebb stilusu mübutorfól a legegyszerűbb bühhháioig. Gyári árak. Teljesen megsstínteiiélc a banklcorláioxásolcat (Budapesti tud ősit ónk telefonjelenlése.) A Budapesti Közlöny csütörtöki száma pénz­üevminiszteri rendeletet közöl, amelv októbei galom korlátozására vonatkozó rendeleteket A pénzügyminiszter megállapítja, hogy a korlá­tozások további fentarfác«5i»o a puuvpcau auziouy ouuu luki azitma pénzügyminiszter megállapítja, hogv a korlá ügyminiszteri rendeletet közöl, amely október tozások további fentartására ma már nincsen elsejével hatályon Jcivül helyezi a bankfor• szükség. Titokzatos kelfős öngyilkosság történt Budapesten (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Szerdán szinte egyidőben két öngyilkosság történt a fővárosban és valószínű, hogy a két öngyilkosság kőzött összefüggés van. Az egyik öngyilkosság a margitszigeti romoknál történt, ahol egy 20 év körüli fiatalember re­volverrel a szájába lőtt Nyomban meghalt Ugyanebben az időben a MagyV-ucea 5. szá­mú ház harmadik emeletéről egy ismeret­len fiatal leány ugrott le és holtan twült el az ucca kövezetén. A két öngyilkos Személy­azonosságát még nem sikerült megállapítani. Károlyi miniszterelnök tájékoztatója a kereszténypártban Budapest, szeptember 30. A keresztény gazdasági és szociális párt szerdán este az aktuális gazdasági problémákat tárgyalta meg értekezletén. Turi Béla a 33-as bizottság idő­közben végzett' munkáját, Ernszt Sándor a pénzügyi helyzetet ismertette. Gróf Hunyadi Ferenc és Varga Gábor felszólalása után gróf Károlyi Gyula miniszterelnök tájékoztatta a pártot a kormány feladatairól. A közbizton­ság fentartása a kormány elsőrendű köteles­sége. Minden kétségen felül áll, hogy ezt fenn is tudja tartani A kormány eddigi in­tézkedéseiről a párt tagjai informálva vannak. Tudja, hogy ez intézkedések nagy terhére lesznek az ország lakosságának. De a kor­mány kényszerhelyzetben volt. Ismételten hal­lotta, hogy egy nagy átfogó gazdasági pro­gramot követelnek a kormánytól. Az állam­kincstár mai helyzetében azonban nagyobb program keresztülvitele lehetetlen. Három momentumra akar rámutatni, ahol az állampolgári kötelességek teljesítésének ki­játszása mutatkozik. Egyik a tőkevagyonnak az országból való kimenekülése. \ másik a jövedelmiadóalap részbeni eltitkolása, a har­madik, ami a legnagyobb, az adó nemfizetés. Kérte ezután a miniszterelnök a képvise­lőket, hogy a rémhírterjesztők ellen a leg­erélyeaebb meggyőző propagandával lépjenek fel. Zogu király merénylői az esküdtszék előtt Bées, szeptember 30. A felsőausztriai Riedbeií külön esküdtbíróság előtt szerdán kezdték meg a Zogu albán király ellen Bécsben elkövetett merény­let tettesei bűnügyének tárgyalását. A merénylők: \d«k Gfeloshi és Agiz Cami volt albán tisztek, mint ismeretes, a király egyik kísérőjét megölték, a piáikat súlyosan megsebesítették- Zogu király sérte'Ien m:rEdt. A tárgyalásra több tanút idéztek meg. Agiz Cami saját bemondása szerint 1893-ban született a volt albén hadseregben, mint százados teljesített szolgálatot. Ndok Gjeloshi 1893-ban szü­letett és albán rsendőrfőhadragy vólt. Mindjét vád­lott németül tette meg vallomását Sárospatak ünnepe Sárospatak, szeptember 30. Szerdán kezdődött a sárospataki református főiskola 400 éves fenn­állásának emlékünnepe, amelyre mintegy 600 ven­dég jött össze. Délután 4 órakor kezdődött az ünnepély a főiskola udvarán, ahol három szobrot lepleztek le. Lorántfjy Zsuzsánna fejedelemasz­s?ony, Kazinczy Ferenc és Kazinczy Lajos 1848-as tábornok szobrát. Ezután az uj angol internátus dísztermében folytatódott az ünnepség, ahol Farkas Géza országgyűlési képviselő méltatta gróf Kle­belsberg Kunó volt kultuszminiszter érdemeit. Klebelsberg megindultan mondott köszönetet. A 400 éves jubileum főünnepe csütörtökön les*. Rövidesen kinevezik a német—francia bizottságot Páris, szeptember 80. A ma délben" meg­tartott államtanács egyhangú helyesléssel vette tudomásul Laval miniszterelnök és Briand külügyminiszter beszámolóját a berlini tár­gyalásokról. Mint a Havas Iroda az állam­tanáccsal kapcsolatban közli, a német—fran­cia gazdasági bizottság francia tagjait már legközelebb kinevezik. Javulnak a magyar beruházási papirok Bécs, szeptember 30. A Wiener Allgemetne Zeitung megállapítja, hogy a magyar beru­házási papirok árfolyama ugy Newyorkban, mint a bécsi magánforgalomban erősen emel­kedett. Ez az emelkedés a magyar viszonyok" kedvező megítélésére vezethető vissza, külö­nösen pedig arra a tényre, hogy a budapesti várost vezetőség a jövő 'évTe olyan költség­vetést állított össze, amelynek egyensúlya, biz­tosítva van. i i J« Nagy megtakarításokat remiinek a külügyi tárcánál Budapest, szeptember 30. A 8-os albizottság csü­törtökön a külügyminisztérium költségvetésének fe­lülvizsgálását kezdi meg. E tárcánál jeler'ós meg­takarítások remélhetők egyes követséget megszün­tetésével és a külügyi szolgálat pazdaságoiabb ellátásával. ^ idö SZEGED: A tzegca- egyetem földrajzi Inllze. tének meteorológiai obszervatóriuma jetenti, hogy szerdán Szegeden a hőmérő legmagasabb állása í3.5 fok Celsius, legalacsonyabb 1-5 fok Celsius. A barométer adata nul'foknt és tengerszlnre re. dukálva reggel 76Í.7 mm., este 761.5 mm. A le­vegő relatív páratartalma reggel 9fí százalék, dél. ben 75 százalék. A szél iránya reggel északnyu. gatt, este déli, erőssége 1—2 volt. BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jel'Mt este 10 órakor: Hazánkban is megindult a hőmérséklet éjjel után sok helyütt reggeli köd, *nppattovább emelkedése. Bár a mai nap fotw*nán még kutő. nősen délkeleten, erös volt a wMzet. A hömér. séklet általánosan meghalad" a 73, f?kof' helyütt elérte a 15 fokot Prognónis: Hűvös melegedő száraz idö, 2-3 napon belül nyugatról felhőzet növekedés és M éjfe'i lehűtés csökkenése II Délmagyarország kölcsön­könyvtárában az előfizetési difc a Délmagyarország elöfizettti részire havonhini 1 pengő, munkáselöiizeiőknek heienkin! 18 iillér, mindenki más részére havonkint 1.60 pengő.

Next

/
Thumbnails
Contents