Délmagyarország, 1931. június (7. évfolyam, 122-145. szám)

1931-06-02 / 122. szám

2 DCLMAC.YAR0RSZ4C, 1931 jurtfuS 2. A szegedi szociáldemokrata párt készülődése a választásokra Vasárnap népgyűlési tartottak Felsővároson (A Délmafyarorstág munkatárs/Itat) Virágos udvar a Debreceni- és Tó-ucca sarkin. Az asztalok mellett felsővárosi munkások ülnek asszonyaikkal, gyermekeikkel. Az udvarban már alig férnek és még egyre jönnek, hogy meghallgassák a szociál­demokrata párt népgyüléseinek szónokait. Elsőnek dr. Szarnék Sára áll fel szólásra és a jelenlevő anyákhoz intézi beszédét. — Bizonyos, hogy választások előtt állunk — mortdotta — és rövidesen megkezdődik a harc a szavazatokért. Rövidesen hangoztatni fogják azt a hazug szólamot is, hogy az asszony ne politi­záljon. Tudjuk jól, hogy a mindenkori politikai irányzat jelenti, hogv van-e kenyér és hogy tu­diínk.e emberhez méltó életet élni. Ki mondhatja tehát, hogy az asszonynak nem szabad politi. zátnif Kekünk, asszonyoknak okoz legtöbb gondot a kenyér, ezén kőtele- ' ' ' i- nolifizálni. He­lyes, ha az asszony politizál, mert belé kell szó taniók a saját sorsukba, hógy ntlküUk rólak ne történjék intézkedés A szociáldemokrata párt volt az, amelyik elsőnek követelte az asszonyok jogait — A választások előtt kétféle program vao: a választások előtt adott igéret, amelyet a választá­sok után sohasem szoktak betartani és egy másik program, amelyet a hit, a meggyőződés és az igaz­ság támaszt alá. A szociáldemokrata párt, amióta választások vannak, követeli az egyenlő titkos választójogot és mindazt, ami az életet jelenti. — A válaszfások előtt számvetést kell tennünk: mii adott ez a rendszer nekünk a boletták, az optánsok kártalanítása és az OTI tervezeten kivül? Csak nyomorúságot és nyomorúságot. A világgaz­dasági helyzet és Trianon a mindent eltakaró köpönyeg. Más országokai is megnyomorítottak a páriskörnvéki békék, de miért nézhet bizalommal a jövőjébe például az osztrák munkás? Azért, mert ott tőrvénybe iktatták a munkanélküli segé­lyezést, mert ezt a parlamenti képviseletük révén keresztül tudták vinni. — Ma Hősök Napja van — mondotta ezután. Azt kérdem, hogy az a millió ember, aki ott fekszik a föld alatt, kapott-e ma egyebet néhány szál virágnál és dikciónál, iajjon hozzátartozóik kap­tak.e annyit, h0gy megélhetésük biztosítva legyen f Nem lenkínthetünk bizalommal egy olyan rend­szer felé, amely megengedi, hogy a hősök napján hadirokkant koldusok álljanak az uccasarkokon. A nevelésügyről szólva elmondotta dr. Szamek iára, hogy az alsófoku oktatás gyermekcipőben jár. Egymilliónál több analfabéta van az országban Az az igazi kultúrfölény, ha nincsen analfabéta. A kulturfőlényes kultuszminiszter egyetemeket épi. tett. Az egyiptomiak is építettek piramisokat ki­rályaik dicsőségére. Ma állnak még a piramisok, de elfelejtettük, hogy felépítésükkor a rabszolgák millióinak hátán csattogott a korbács. Ma már csak két osztály van: egyik, amelyiknek mindene van, a másik, amelyiknek semmije sincs. Beszédét azzal fejezte be, hogy a magyar anyáknak meg keli mutatniok, hogy a jövő szociális államáért küzdelemben egyek tudna1; lenni a férfiakkal. A következő szónok 1 árkit János volt Arról beszélt, hogy a magyar munkásság annyit szen­vedett, hogy már ezért is joga van az élethez. Ma nemcsak a munkás, de a középosztály is nyomorog és a helyzet valóban kétségbeejtő. Beszé­dét azzal fejezte be, hogy a választási terror ellen fel kell venni a harcot minden vonalon. Lájer Dezső párttitkár beszédében főleg a vá­lasztás technikájáról beszélt. A választási rendszer megakadályozza — mondotta —, hogy a dolgozó nép ugy döntsön a sorsa felett, ahogy nekik jól esik. A jelöltek, ameddig mandátumhoz nem jut nak, nagyszerűen eltalálják a hangot és meglátják az elégedetlenkedők tömegét, de azután már csakis a hatalmat óhajtják kiszolgálni. A választási rend­szer olyan, hogy a hivatalos jelölt megválasztott nak tekinthető. Ezért a jelöltek részéről nem is a nép felé tőrtént az első lépés, hanem a kormány felé irányultak a kőnyőklések Ami itt, Szegeden tőrtént őt esztendő óta — mondotta Lájer —, uz elterelése a figyelemnek a valóságról. A mi­niszter melleit nagv személyi kultussz fejlődött ki és ezáltal sikerült elejtetni azt, hogy a kul­tuszminiszter is egyik oszlopa annak a rendszer­nek, amely az országot idejutlatta. Szeged városára a miniszter oly súlyos terheket rakott, amit még az unokáink se fognak tudni kiheverni. Mi nem Ingyen női harisnyal 8 Ingyen férfi zokni! mm 3fn pAr vörös gummilalpu elp4kfti ! Nol számok P 2\58, ferti számok P 2'9S. Tisza Áruház Szeged, %% űzhetünk személyi kultuszt akkor, amikor tudjuk hogy ennek a rendszernek a bukása a mi életűn ket jelenti Az egységes párt annyira el van biza­kodva, hogy két mandátumot is mer remélni­Ezután arról beszélt, hogy a szociáldemokrata párt felvette a harcot, mert nem akart egyedül passzi­vitásba vonulni és ezzel a balek szerepét elját­szani. A mai viszonyok kőzött ez a harc sok kelle­metlenséggel jár. Á munkásság kettő között vá­laszthat: vagy belenyugszik sorsába, vagy fel­veszi a harcot. Nem olyanok ezek az Idők, hogy bárki ts kényelmeskedhetik, az ellenfél hatalma mellett szorgos munkával vivja ki a munkásság a szocialisták győzelmét, annál is inkább, mert a szocialistáknak óriási fegyver van a kezében az igazsággal: Beszédét azzal fejezte be, hogy a munkásság egy percre se tántorodjék el, utasítsa vissza a megkörnyékezést, a terrort, mert gyáva ember az és nem öntudatos munkás, aki félrevezettetni en­gedi magát. A nagyszámú közönség a szónokokat sokáig tap­solta A gyűlést Kakuszi József zárta be. Borzalmas családi dráma A SÍ éves fér) baltával leütötte 72 éves feleségé/, mafd öngyilkosságot követeti el (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Gyuláról jelentik: Hétíftn véres családi dráma tőrtént Gyulán. Leist Adám 81 éves ember összeveszett 72 éves feleségével A veszekedés he­vében Lefsl baltát ragadott és leütötte az üreg «ssz«nvt. Amikor tettének tudatára ébredt, borot­vával átvágta a torkát. Mindkettőt haldokolva szállították a gyulai kórházba. Szlerényi és Fellner Henriik a kartelja vaslatról Kartelvita a (elsőházban Budapest, junius 1. A felsőház mai ülésén több kisebb javaslatot hozzászólás nélkül fogadtak el, majd a magyar—osztrák barátsági szerződés be­cikkelyezéséről szóló törvényjavaslathoz Balogh Jenő szólt hozzá. Beméli, hogv- a szerződés a ma­gyar nemzet haladását is szolgálni fogja. Ezután áttértek a karteljavaslat tárgyalására. Báró Szt erényi József szólalt fel a javaslathoz elsőnek. Hangoztatta, hogy a világgazdasági v®. natkozásban az utóbbi hónapokban óriási válto­zások állottak be. A kartelek ellen" főleg a mező­gazdaság részéről volt általános a panasz. Véle­ménye szerint, amig nemzetközi ütőn nem szabá­lyozzák az agrártermelést, amig a kivitelt nem kontingentálják, addig nem orvosolhatják a ba­jokat. Azokkal a preferenciákkal szemben, ame­lyeket a mezőgazdaság kiván a maga részére, szemben állanak az ipari kartelek. Nem lehet tudni — mondotta — hogy a Briand-féle ter­vezet nem előfutárja e a Locheur-féle kartelszer­vezetnek. Ismertette Locheur tervét, amely szerint Genfből trányitanáie minden iparág működését a Képszövetség égisze alatt. Több példát sorolt fel arra, hogy a kartelszervezkedés folyamata milyen nagy mértékben haladt előre Európában. A kar­telek nemzetközi vonatkozásokban politikai vesze­delmekké is válhatnak, de ezzel szemben sze­rinte előnyünk az, hogy szabályozzák a termelést, előmozdítják a piac biztonságát és állandóságát és olcsóbbá teszik a termelést, viszont ki is zsák­mányolhatják a fogyasztót. Nincsen szándékában védeni a karteleket — mondotta —, azonban ugy látja, hogy az esetleges visszaéléseket nagyon ne­héz megállapítani. Á kormány beavatkozása a kartelek ügyeibe nem lehet olyan mérvű, hogy veszélyeztesse a piac biztonságát és elriassza a tőke vállalkozási kedvét. Végül aggodalmát fejezte ki, hogy a Kúria.döntsön szorosan vett gazdasági kérdésekben, de a javaslatot elfogadta. Fellner Henrik az ipari termelés szempontjából bírálta a javaslatot és kifogásolta, hogy a törvény, javaslat az ipari életbe nagyfokú bizonytalanságot visz be. Szerinte a karteltőrvényt nem a gazda­sági megfontolás, hanem politikai szempontok szül­ték. Részletesen bírálta a javaslat egyes intézkedé­seit és utalt arra, hogy a karteltörvény bármi szigorúan is hajtassék végre, nem fogja magávai Aozni azt, amit tőle vártak, a mezőgazdasági válság megoldását. A javaslatot nem fogadta el Ezután az elnök a vitát megszakította és annak folytatását kedden délelőttre halasztotta. A független balpárl csütörtökön két helyen tart pártvacsorát (A Délmagyarország munkatársától.) rA Rassay-párt nagy energiával készíti elő a vá­lasztásokat. Rassay Károly junius 7-én tartja beszámoló beszédét a Belvárosi Moziban, d" már 4-én, Űrnapján Szegedre érkezik és részt­vesz a független balpárt két pártvacsorájáa Az egyik vacsora este 8 órakor kezdődik a Vaspálya-uceai Fodor féle vendéglőben, a má­sik a Kálvária-sori Marsall-féle vendéglőben. Mindkettőn érdekes felszólalások hangzanak el, mindkét vacsorán felszólal Rassay Károly is. A csütörtöki pártvacsorák iránt nagy az érdeklődés, a választók tömsgesen jelentik be részvételüket Hősök napja (A Délmagyarország munkatársától.) Május utolsó napját az ország kegyelete a világhá­ború elesett hősei emlékének szentelte. Az or­szág minden részében ezen a napon a hősi halottakért mondtak imát a templomodban és a hősök sírját megkoszorúzták'. Szeged társadalma szintén kegyeletes mó­don emlékezett meg a háború áldozatairól. Minden felekezet templomában emlékező is­tentiszteletet tartottak. A hivatalos istentisz­telet a fogadalmi templomban volt, ahol meg­jelentek a polgári és a katonai hatóságok kép­viselői. A helyőrségi zenekar délelőtt tizen­egy órai kezdettel a Széchenyi-téren kétórás hangversenyt rendezett A hivatalos ünnepély délután 5 órakor kez­dődött a hősök szegedi temetőjében, ahol szo­morú katonás rendekben sorakoznak fel ax egyszerű fakeresztek százai. Megjelent az ün­nepélyen a helyőrség tisztikara dr. Shvoy Kálmán altábornagy, dandárparancsnok ve­zetésével, a helyőrség több díszszázada, a pol gári hatóságok képviselői, a társadalmi egye sületek küldöttségei és tőbbszázfőnyi tömeg Az emlékünnepély a Himnusszal és a Hi szekeggyel kezdődött. Az ünnepi beszédet Slenczel Lajos tábori lelkész mondotta. A zenekar gyászindulókat játszott, majd meg­szentelték a sírokat. A helyőrség koszorúját Shvoy altábornagy helyezte az emlékműre rövid beszéd kísére­tében. A törvényhatóság és a város közönségei nevében vitéz Gárgyán Imre mondott beszé­det az egyetemi tanárok és az ifjúság ke­gyeletét dr. Kováts Ferenc rektor tolmácsolta, a hadirokkantak, özvegyek és árvák nevében dr. Sőreghy Mátyás, a frontharcos szövetség nevében Öttovay Károly tartott hatásos be­szédet. A belvárosi községi elemi fiu népiskola a bel­városi temetőben lévő hősi síroknál ünnepélyt rendezett. Az iskolai énekkar nyitotta meg az ünnepélyt Bálint Gyula Sándor tanitó vezetésével, az ünnepi beszédet Lantos Béla felügyelő-igazgató mondotta. A Kecskés telepen vasárnap délelőtt ünnepélyt rendeztek a hősi halottak emlékére. Az ünne­pélyt mise előzte meg, majd az emlékműhöz vo­nultak, ahol Kecskés István mondott beszédet. Losnoczi Lajos a HONSz szegedi csoportjának képviseletében babérkoszorút a telepi iskola nő­vendéeí virágkoszorut helyeztek az emlékműre. Az ünnepélyt szavalatok és a telepi dalárda ének­számai egészitették ki. , LEGJOBB SZER , SS OES&sásoAQ A JAVÍTOTT ^iimr-fttroe HATASA BIZTOS KAPHATÓ I CSÜIMSCIQ^ ^DDCA© „SZENT RÓKII^" GYOGYSZERTARABAN KOSSUIHIAJ0S i-li! ti NAÚVKŰCJÍI&&BM

Next

/
Thumbnails
Contents