Délmagyarország, 1931. június (7. évfolyam, 122-145. szám)

1931-06-02 / 122. szám

DÉLMAGYARORSZAG SZE&EU. ScerkessiOség: Somogyi ucca 22. Lem. Telefon: 23-33.•>Kiadóhivatal, kölcíOnhOnyvlAl 6* (egylroda : Aradi ucca S. Telefon: 13-06.- Nyomda t Litw Lipót ucca 19. Teleion i 26-34. T&vlrall és levélcím • Délmagyarorszóg Szeged. Kedd, 1931 Junius 2 Ara 1© fillér '' VII. évfólyam,^is::$zám ELŐFIZETÉS: Havonta helyben 3.ZO vidéken é* Budapesten 3-60. KUIfaidítn 6-4(1 pengd. - Egye* <zAm Ara hétkUz­nap 16, vatér- é» Ünnepnap 24 1111. Hlr­detétek felvétele tarifa szerint. Megfe­lentk hétló kivételével naponta reagel Agitáció Vannak Szegeden nagyobb problémák ls. De most ez aktuális. Kezdjük hát ezen. Hogy milyen az aszfaltunk, arról nem kell ismertetőt irni. Aki végigb'uk­dácsol a Tisza Lajos-köruton, a Rudolf­téren, a Feketesas-uccán, vagy a Deák Ferenc-uccán, az megszenvedte a multat és jövendőt. Autóknak, bicikliknek sokszo­rosan jaj. Nem tudjuk, kinek van igaza? Annak-e, aki azt mondja, hogy a ható­ság azért türi a most már úgyszólván napról-napra nagyobbodó aszfaltbemé­lyedéseket, mert ilyen módon akarja meg­szüntetni az autó- és bicikliforgalmat. A cél: külkereskedelmi mérlegünk javítása. Ha Szegeden az aszfaltbemélyedéseknek idő­ben, térben, hosszúságban, szélességben és mélységben való folytonos nagyobbodása folytán idővel lehetetlenné válik az autón és biciklin való közlekedés, annyival keve­sebb gumiárut kell majd külföldről be­hozni, amennyi gumit ezek a jármüvek elfogyasztanának, ha a hatóság tartós ha­zafias felbuzdulásában nem feküdt volna bele az aszfaltmélyedések és az aszfalt­dudorok támasztásába, tűrésébe, sőt sza­porításába, sőt tenyésztésébe. Az igazság kedvéért mellesleg megjegyezzük itt, hogy ime mennyit ér azoknak a nagyszájus­kodása, akik az aszfalton mindig dudort, a kákán mindig csomót keresnek. Sose lehet tudni, hogy a jó Isten legsúlyosabb csapása mögött a jóságnak s a kifür­készhetetlen gondoskodásnak milyen ha­talmas arányai rejtőzködnek. De azt se lehet tudni, hogy a hatóság látszólagos balkezessége, elhibázott intézkedései, kon­cepciónélkülisége vagy hibás koncepciója mögött a nagyság, a hozzáértés, az áldást jelentő nagy eredmények milyen félreis­merhetetlen ismérvei húzódnak meg. Az Is lehet azonban, hogy azoknak van fgazuk, akik azt állítják, hogy a hatóság az idegenforgalom föllenditését készíti elő, amikor türi ezeket az aszfalttölcséreket és dudorokat. Hiszen ahoz, hogy minél nagyobb legyen az idegenforgalmunk, van már nekünk sok mindenünk. De he­gyünk, az még nincs. Pedig kéne. De mennyire kéne. S ha a kormány a vá­lasztások kedvéért sem épit nekünk egy­két hegyet, akkor ugyan várhatunk, amig kormányintézkedés folytán lesz nekünk hegyünk. Ugy látszik, a hatóság mindezt előretudta. Vagy előrelátta. Merje csak va­laki a jövőben kétségbe vonni a ható­sági előrelátást! Ebben a városban, ahol valósággal prófétai magaslatokig emelkedő előrelátással gondoskodott a hatóság ar­ról, hogy mire megtartják az első sza­badtéri előadást, álljanak már hegyeink. Büszkén, mint ama bizonyos Sioné. Asz­faltból. Á városban. Sok-sok csúcs. S köz­vetlenül mellettük vagy néhány méter­nyire tőlük a tengerszemek, amelyekbe alulról pumpázzák a vizet, mert ha fö­lülről pumpáznák, akkor aránylag sokan látnák, amelyek csudálatos hatású iszap­fürdő gyanánt is szolgálhatnak s amelye­ket csak balga türelmetlenkedésből vagy türelmetlen balgaságból nevezhettek egye­sek a város külsejét elcsúfító, forgalmát balkáni módon gátló aszfaltmélyedések­nek. Hol az az ember, az a csudálatos ember, aki ez után a magyarázat után sincs el­ragadtatva a szegedi aszfalt állapotától, különösen akkor, ha ráadásul bizalmasan még megsúgják neki, hogy alighanem, egé­szen bizonyosan, talán, föltétlenül, esetleg, minden körülmények között nem a sze­gedi közigazgatás hibái és túlzásai, mu­lasztásai és tévedései, hanem az aszfalt­dudorokéhoz hasonló körülmények és nagy célok az okai az egészen különleges, ime, most kiderül, ragyogó szegedi köz­állapotoknak. Annak, hogy a szegedi viz­csapok nem olyanok, mint általában a vízcsapok. Nem mindig adnak vizet. An­nak, hogy a lakások nagyobbik részé­ben vizcsap egyáltalán nincs. Mi ugyanis a specialitás ezen a téren, ha minden la­kásban van vizcsap? Annak, hogy van vagy 300 kövezetlen és sokkal több csa­tornázatlan uccánk. Annak, hogy nem minden lakás olyan egészséges, mint a templomtériek. Akad egészségtelen lakás is. Csekély néhány, ezer. Megszünik-e ezek után az agi­táció ez ellen a rendszer el­len? Szabad-e itt csak beszélni is választási harcról? Lehetséges-e, hogy az, aki helyesli,ami a közigazgatásban törté­nik, vagy nem történik, másra szavazzon, mint az egységes pártra? De csak az. Azzal kezdtük, hogy vannak nagyobb problémák is, mint aminőről ebben a cikk­ben lészen szó. Vannak bizony és van­nak valamennyinek nagy és nemes inten­cióju okai. Ezekre az okokra legyen te­kintettel mindenki, amikor arra kérjük, ne hagyja magát eltántorítani s ha he­lyesli, támogassa agifáclójával és szava­zatávalazt a rendszert, amely megterem­tette valamennyi társadalmi osztály mun­kanélküliségét, megduplázta a kereseti adót, drágította a postát, eltorzította a társadalombiztosítás arculatát és elszegé­nyitette a földmivesosztályt is. A helyzet egészen tiszta. Aki megvan elégedve a közállapotokkal, az nem sza­vazhat, de ne is szavazzon másra, mint az egységes pártra. De csak az! Ebben a jelben diadalra jutna a vá­lasztáson az igazság. Csekély érdeklődés melleit tartották meg a romániai választásokat Több ellenzéki Jelöltet letartóztattak (Budapesti tudósítónk telefon jelen­té se.) Bukarestből jelentik: Az esti órákig beér­kezett jelentések szerint a képviselőválasztások ^gész Bomániában rendben és nyugalomban foly­tak le. A választók érdeklődése rendkívül csekély volt. Egves ellenzéki lapok közlése szerint több kerületben az ellenzéki Jelöltet letartóztatták. Az eredményt kedden teszik közzé. Bukarestből jelentik: Az ellenzéki lapok külön­böző választási visszaélésekről számolnak be. Igen sok községben • bizalmi férfiakat lefogták és nem engedték meg, hogy a választásokat ellenőrizzek. Mihalache volt belügyminisztert kormánypárti ügy­nökök eltüntették és mindezideig nem sikerült megállapítani, hogy hot tartják őrizetben. Bazar. giaban az összes ellenzéki Jelölteket letartóztatták. Eles konfliktus a pápa és a fasiszta kormány között „(letűnhet elvehetik, de nem némíthatnak el bennünket" — mondotta a pápa \ httlföidl sajtó döntö eredményeket vár (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Rómából jelentik: Olaszország és a Szentsíék között a helyzet rendkívül kiéleződött, mert a fasiszta kormány utasította a prefektusokat, hogy az Azzione Cattolica egyesületéit, könyv­tárait zárják be. A Valinkánban emiatt nagy a felháborodás, aminek a pápa vasárnap egy zarándokcsoport előtt tartott beszédében ki­fejezést is adott. XI. Pius pápa élesen ki­kelt a fasiszták eljárása ellen, mondván, hogy megszegték a konkordátumot — Felhívjuk — úgymond — az egész vi­lág figyelmét az ellenünk elkövetett hitsze­gésre. Eletünket elvehetik, de nem némít­hatnak el bennünket. Párisi jelentés szerint a francia közvéle­mény a legnagyobb érdeklődéssel kiséri a Szentszék és a fasiszta állam között kitört konfliktust. A sajtó nyugodtan és tárgyilago­san ítéli meg a helyzetet és inkább a Szentszék pártjára áll. A Temps szerint a Szentszék' nem játsz­hatja azt a szerepet, amiben a fasiszta uralom látni szeretné és nem lehet a fasizmus türel­mes szolgája. Alighihető, hogy Mussolini meg­kezdi a harcot a Vatikán ellen, mert ezeset­ben a fasizmus fenmaradása forogna kockán. Londoni jelentés szerint Angliában szintén nagy figyelemmel kisérik a római eseménye­ket. A Manchester Guardian azt irja, hogy a történtek igen fontos események', amelyek to­vábbi döntő események magvát rejtik maguk­ban. Egyelőre csend van, de ez a viharelő'ti csend. Bómából jelentik: Ma délelőtt a pápa magán­könyvtárában a Bómában tartózkodó bíbornokok összejöttek. A pápa tájékoztatta a bibornokkollé­giumot az utóbbi napok eseményeiről és azoknak 3 lateráni szerződéssel való összefüggéséről. A bíbornoki testület élénk sajnálatának adott kifeje­zést az események felett, amelyek a pápa szemé­lyét és a hozzá s az egyházhoz közel álló intéz­ményeket érintették. Valamennyi bibornok a ve­zetése alatt álló kollégium nevében biztosította a pápát rendithetetlen odaadásáról és engedelmessé­géről. Az Osservatore Bomano közli, hogy a mos­tani sajnálatos körülményekre való tekintettel az egyházi hatóságok megtiltották minden, a templo­mokon kívüli körmenetet. Bómából jelentik: A prefektusok távirati jelen­téseiből kitűnik, hogy nfindenütt Incidens nélkül hajlották végre azt a parancsot, amely elrendelte mindazoknak az ifjúsági szövetségeknek azonnali feloszlatását, amelyek nincsenek közvetlenül a fasiszta párt, vagy a balilla szervezet alá rendelve.

Next

/
Thumbnails
Contents