Délmagyarország, 1931. május (7. évfolyam, 98-121. szám)

1931-05-01 / 98. szám

utin ülést tartott, amelyen M»nhi vázolta Jorgá­nak azt az állítását, hogy a parlament ölése előtt hosszasan tárgyalt volna a parasztpárttal és hogy együttműködést akart volna létrehozni a párt és a kormány között. Maniu szerint • Jorga-kormány abszolutisztikus éa (fik tatórlkua vágán yon akar haladni. 6va inti az országot és a választókat Jorgától. DELMAGYABOBSrAC; •MmwaMgMBMMMBaMitaiaiw «i 1931 május 1. Maniu után Michalaehe szólalt fel és bejelentette, hogy Jorga kortesei már napok óta járják az or­szágot lés megkezdték a választási küzdelmet. Azzal bolonditják s választókat, hogy a Jorga­kormány • király kormánya, aki tehát ellene szavaz, a király ellen fog/aI állási. Manhi javaslatára ezután a párt ugy határozott, hogy nyomban megkezdi a legszélesebb körű vá­lasztási agitációt. Prónay-iüníelésröl terfediete el J&irek Budapesten Sem a volt telkelök, sem ax Alföldi Brigád nem vonult tel Prónay sxabadonbocsdfídsa érdekéhen A Budapesti Értesítő felentl: Prónay Pál letartóztatásával kapcsolatban ma olyan hirek terjedtek el a fővárosban, hogy Prónay Pál hívei, a nyugat magyarországi felkelők nagy számban főt tek fel a fővárosba és tüntetést készítetlek elő Prónay Pál szabadlábra helyezése érdekében. Ar­ról is beszéltek, hogy az Alföldi Brigád tagjai is felvonulást rendeznek a parlament elé. A hírekről csakhamar kiderült, hogy a tényeknek* nem felel­nek meg. Sem a képviselőház, sem az igazságügy­miniszter elé semmiféle felvonulás nem történt. Sxfanyovszky Sándor államtitkár a déli órák­ban megjelent a parlamentben és a hírekről, valamint az Alföldi Brigád állítólagos felvonulá­sáról a következőket jelentette ki: — Azért jöttem be a képviselőházba, mert magam is értesültem arról, hogy milyen hirek vannak forgalomban. Meg kell állapitanom, hogy a magyar társadalom egyrészében még ma is meg­van a hajlandóság arra, hogy önmagát felesleges módon hasonló hírekkel izgassa. Elsősorban is ki kell jelentenem, hogy nincsenek nyugalmagyar­országi felkelők, ilyenek csak voltak. Másodsorban Alföldi Brigád sincs, de van az országnak egy érős és hivatása magaslatán álló, kötelességét min­dig hiven teljesítő karhatalma, amelyben az ország közvéleménye nyugodtan megbizhatik. A közvéle­ménynek tehát megvan minden alapja arra, hogy nyugodt legyen és ilyen rémhíreknek fel ne üljön. A Társadalombiztosító a 8 órai munkaidő, a hadikölcsönt és a Gyermekvédő Liga a népjóléti tárca vHAjöban Sürgős Interpelláció Eckhardl professzorról és a tudományos kutatás szabadságáról Budapest, április 30 A képviselőház mai ülé­sén folytatták a népjóléti tárca általános vitáját. Rothenslein Mór » 8 órai munkaidő bevezelését sürgette, továbbá a munkanélküliek segélyezését, majd a Társadalombiztosító ügyeivel foglalkozott s kifogásolta, hogy az intézel nem szolgálja n munkások érdekel A népjóléti tárca költségveté­sét nem fogadta el. Homonnay Tivadar a szocialistákkal polemizált. Kijelentette, hogy a Társadalombiztosító Intézet nélkülözhetetlen oszlopa a mai társadalomnak és ezt az oszlopot nem rágni kell, han«m meg kell erősíteni. Ha vannak hibák a Társadalombiztosí­tónál, ezeket reparálni kell. Elismeri, hogy van­nak hibák, de az intézet elleni támadások legtöbb­ször igazságtalanok és túlzottak. Propprr Sándor: Szaval falazni kell a tolvajokat. Az elnftk Propper Sándort rendreutasítja. Farkas Tibor kifogásolja, hogy a népjóléti mi­nisztériumban megindított fegyelmi vizsgálat ered­ményét még nem hozták a Ház elé. Az ország adminisztrációjában tisztaságot éa rigorozitást keli követelni minden téren. A köztisztviselői etika is azt kivánja, hogy a megindított vizsgálatokat mi­nél gyorsabban fejezzék be. A Társad ilombiztosi­tót túlméretezték, ugy, hogy az ország a mai gsz­dasági helyzetében nem tudja viselni e terheket. Egyszerű kórházakra van szükség, nem pedig kór­bázpalotákra. A népjóléti minisztériumot az ország pénzügyi helyzetére való tekintettel, m-g fcelfene szüntetni. Fllz Artúr: A népjóléti minisztérium munkáját nem a kórházaknál kezdi, hanem az egészség védelménél. Pakols József rámutatott a gyermekvédelem nagy fontosságára. A háborús gyermekgenerációból kerülnek ki a ma szereplő fiatalkorú bűnösök, A takarékosságnak e téren nem sznbad érvénye, sülni. A nemzet jövendő életének és a nemzet egészségének biztosítását jelenti a helyes gyer­mekvédelem. A középosztály válságos helyzetével foglalkozott ezután és hangoztatta, hogy katasz­tert kellene készíteni a nosztrifikált hadikölcaőn­tulajdonosokról. A hadikölcsőn kamatozásának bi­zonyos formáját kellene megáHanitanl A költ­ségvetést nem fogadta el. Meskó Zoltán nem helyesli, hogy a népjóléti tárca költségvetésének előirányzását csökkentették a tavalyihoz képest. Azt kívánta, hogy a mező­Optika, toló, sxem Üveg Javulások Clebmann Idlsxerésznél Kehemen ucca. «i gazdasági munkásókat, akik a világ legnehezebb munkáját végzik, egyenlő elbánásba részesítsék az ipari munkásokkal. A Társadalombiztosító Inté­zet tul van méretezve, sokkal kevesebb tisztvise­lővel el lehetne vezetni, mint amennyi tisztviselő ott van. Felhívja a miniszter figyelmét, hogy az országban körülbelül 1500—2000 olyan kisfalu van, ahol egyáltalán nincs orvos. Peyer Károly egyetért Meskó Zoltánnal a mező­gazdasági munkásbiztositás kérdésében. Hangoz­tatta, hogy a népjóléti minisztériumot nem lehet megszüntetni azért, meri ott visszaélések tOrién­let. fot csak az mondhatja, aki nem ismeri a kérdést, vagy akit politikai rövidlátás vezet. Annak­idején senki sem kívánta, hogy szüntessék meg a belügyminisztériumot és a honvédelmi miniszté­riumot, amikor ott visszaélések történtek. Szóvá­tette ezután az egyes gyárakban tőrtént munkabér­leszállitásokat. Mindeníri tudja, hogy Magyarr.rszé. gon • legalacsonyabbak a munkabérek. A költ­ségvetést nem fogadta el. Pintér László felhívja a népjóléti miniszter figyelmét a nyomorékok szociális gondozására. Terjessze a Ház elé mielőbb a szegénygondozásról szóló törvényjavaslatot. Szünet után Lázár Miklós szólalt fel és a hadikőlcsőnjegyzők hathatósabb támo gatását kérte. Sürgette a vidéki szegén.vkataszter elkészíté­sét. A költségvetést nem fogadta el. Kray István báró a szegényüggyel foglalkozott. ' A költségvetést elfogadta. Hegymegi Kiss Pál munkaalkalmakat sürgetett ! és tiltakozott a hiTuajelfegü építkezés k ellen. Szóvátette a Gyermekvédő Liga ügyét s kijelen­tette, hogy a ligánál vétkes és k&nnyrlmü gizdá/. kodás folyt, amelynek következtében nagy deficit állott elő. Vádat emM » népjóléti minisztérium elten, hogy az el/enőrzésl elkésve gyakorolta Ki. fogásolta, hogy az elrendelt vizsgálat a pénzkPze­lésne nem terjedt ki. Hegymegi Kiss Pál ezután feltűnő kijelentísrket tett a Gyermekvédő Ligával kapcsolatban. Rá­mutatott arra, hogy a Gyermekvédő Ligának állami segélyekből, a gyermeknap jövedelméből, szeretet­bélyegekből, tagsági dijakból, adományokból, fő­városi segélyből hatalmas jővedeitáe volt. Ennek dacára a Gyermekvédő Liga, amelyet a szabad­kőművesek alatt alakítottak, • a kurzus alatt tönkrement. Vádat emelt a népjóléti és a belügyminisztérium ellen, hogy * kötaie® ellenőrzést n m teljesítenék, Hlelve feiii/ lesen é« * lkésetten teljesítenék. Amikor a nénjóléti minisztérium a külföldi nyaraltatási akciót bei^jtite, csináltak egy belföldi akciót. Halt! WESTERONT a Belvárosi Moziba. Szentendrén nagy üdülőtelepet létesítettek, amit túlméreteztek, árlejtés nélkül, miiszaki felügyelet nélkül végezték a munkákat, ugy, hogy itt a ligá­nak 240 ezer pengős deficitje volt. — A pénzkezelés nagyon felületes volt a ligánál. Készpénz helyett bonokat kezeltek a kasszában és egyes felelős' tényezők bonjaikat nem térítették meg. Sikkasztások történlek. A Trefort-uccai pa lota megvásárlása 400 ezer pengő többletkiadást jelentett. Az egyik tisztviselőt 48 ezer pengős sik­kasztáson érték rajta, mire elmegyógyintézetbe szállították. Súlyosan elitéli, hogy a mai időkben a ligánál ilyen helyzet állhatott elő. A gyermek­mentést egészen nj alapokra kell fektetni és azokat, akik mulasztásokat követtek el. felelősségre kell vonni. Gá' Endre a gyógyszerészek sérimeit tette szóvá, Kabók Lajos munkásügyi problémákkal foglal­kozott. Kifogásolta, hogy munkáscélokra nincsen semmi felvéve a költségvetésbe. A költségvetést nem fogadta el. Bárdos Ferenc javasolta a tárca dotációját. Hangsúlyozta, hogy a külföldi államokban min­denütt nagyobb mértékben dotálják a népjóléti tárcát. Ernszt Sándor népjóléti miniszter válaszolt ezután a felszólalásokra. Hangsúlyozta, hogy Vags József minisztersége alatt monumentális szociál­politikai alkotásoknak vetették meg az alapját. Vasa miniszter a munkásbiztositás terén, valamint a gyermekvédelem terén igen nagy lépést tett előre. Az ország mai helyzetében azonban a leg­nagyobb takarékosságra van szükség és a nagy alkotások helyett az egyszerűség korszaka követ­kezett el. A hadtkárosultakat nagyobb dotációban ldvánja részesíteni. A rokkanttörvény elkészült és kész a nyolcórai munkaidő bevezetéséről szóló javaslat ls. A költségvetés letárgyalása után tör­vényjavaslatot terjeszt be a Társadalombiztosító szanálásáról, ameíynek értelmében minden ténye­zőnek áldozatot kell hoznia. A többség ezután általánosságban elfogadta a tárca költségvetését. Ezután Farkas Tibor mon­dotta el sürgős Interpellációját Azt kérdi a kultuszminisztertől, hogy hajlandóé megvédelmezni a tudományos kutatás szabadságát azzal a támadással szemben, amelyet az igazság­ügymíniszter tegnapi felszólalása jelent egy egye­temi tanárnak a magyar jogfejlődésről vallott uj elméletével szemben. Klebelsberg kultuszminiszter válaszában lrijelen­tette, hogy az egész Ház és az igazságügymíniszter is a törvényben biztosított tanszabadság alapján áll. A tanszabadság megsértését csak az jelentené, ha valaki korlátozta volna az Illető egyetemi tanárt elméletének hirdetésében. Ez azonban nem tör­tént meg, sem ő nem avatkozott a dologba, sem pedig az igazságügymíniszter nem kérte fel őt közbelépésre. Zsitvay Igazságügymíniszter ezután kijelenti, hogy tiszteletben tartja a tanszabadságot, d« vi­szont szabadságot kell biztosítani a régi kipróbált igazságok hirdetésének is. ö nem mondott Íté­letet, csak bírálatot. Ehez joga volt. Csak figyel­meztetni akart, hogy a nemzeti érzést megbántani nem szabad Farkas Tibor nem fogadta el a kultuszminiszter válaszát. A többség magáévá tette a miniszteri választ. Ezzel az ülés 7 óra után véget ért. SZEMÜVEGET Kárász ucca 3, 31 Okulárium, Kellnernél. Poloska és molyirlásl teljes szavatossággal Szegeden a 48 Lakásfertőtlenltö Vállalat Cián-Irodáid végzi Dugonics tér 13. Telefon 31-77'

Next

/
Thumbnails
Contents