Délmagyarország, 1930. április (6. évfolyam, 73-96. szám)

1930-04-01 / 73. szám

ffllamok az általános védkötelezettség alapján to­kozott fegyverkezési politikát folytatnak, amely messze felülmúlja a Trianonban részükre meg­szabott kereteket. Nekünk a honvédségen belül legalább azokat az intézkedéseket kell folyamatba tennünk amelveket a trianoni szerződés megenged. Azzal1 az ellenvetéssel szemben, hogy inkább « dologi kiadásokat emelje, mint a személyieket, rámulat arra, hogy bár a régi világban a had­sereg valóban előmozdítója volt a gazdasági élet­nek és nagy fogyasztó volt, az Ipart erősen fog­lalkoztatta. A tisztikar anyagi helyzete sivár és a pénzdevalváció óta sohasem jött kellő időben » fizetésrendezés. Ezt most azért tekintette sürgős kérdésnek, mert a flzetésrPBdezé»»eI tehetővé tette • tisztek adósságainak törlesztését, amelyek azon­ban nem rúgnak nagy ősszegre. Bizonyos tiszti létszámot nem tölt be, hugy a megtakarítást for­dítsa a tisztikar helyzetének javítására. Egyrészt arra kiván ügyelni, hogy a tisztek jobb kőrulmé­nvek közt házasodjanak, másrészt bizonyos kor­határral akarja korlátozni a házassáf^kat. — A nvugdijazások száma a jövőben csökkenni fog a szolgálati időnek 10 esztendőre tőrtént ki­tolása révén. Ezenkivfit megtakarítást fog ered­umma 'UIL jpgMitHMBMW^IWff'igOTW^^ ményezni, hogy alezredesnél magasabb rangba igen tévesen fognak jutni. Saját tábornoki kinevezésére megjegyzi, hogy itt legfelsőbb tényről van szó, másreszt mint szol­gálaton klvlit átló tábornok, illetményt nem kap. Kinevezése kltüutelése volt. A rendőrségi fel­ügyelői kar illetményeinek rendezésével kapcso­latban nem lehet szó militarizálásról és nem (ár­taná helyesnek a két testület egy szempont sze­rinti igazgatását. A félügyelői kar illetményeinek rendezésénél azért működött közre, meri erre fel­kérték. A hadsereg szilárd fanatizmussal kiván a nemzet hadserege lenni. Wekerje'Sándor .pénzügyminiszter hangoztatta, hogy azokat a megtakarításokat, amelyeket a lét­számapasztással s az adminisztráció egyszerűsí­tésével el lehet érni, a tisztviselők fizetésének javi tásáru fogják fordítani. Leghelyesebb az a terv, amely a családi pótlékok utján akarja rendezni ezt a kérdést. A kormány a létszámcsökkentés és a közigazgatás racionalizálása révén megtafcárilá­' sokat vár s ha ez bekövetkezik az egyes tár­cáknál, elő tehet venni az llíetményreijdezést. A bizottság ezután elfogadta a tárca költség vetését. íprms t OPTIKA — FOTO fS^SS? L1EBMANN Kelemen ucca HA-HA mellett. A tisztújítás után került sor a tagválasztásokra. A három megüresedett helyre a választmány ja­vaslata alapján dr. Galamb Sándor polgári tanár­képző intézeti igazgatót, Sik Sándor piarista ta­nárt és Preszly Lóránd csendőralezredest válasz­tották meg. Délután négy órakor a Dugonics-Társaság fel­olvasó ülést tartott, amelynek műsorán három szegedi író szerepelt, Juhász Gyula, Sz. Szigethy Vilmos cs Berezeli Anzelm Karoly. A felolvasó ülés megnyitása előtt az elnöklő Szalag Jójeef érdekes nyilatkozatot tett­. — Többször elhangzott- Szeged közönsége elles av a vád —, mondotta —, hogy nem érdeklődik az irodalom iránt. Nem kívánok polemizHni ezzel az állítással, csupán néhány tényt szőge*ek te vek szemben. Ténv nz. ho" ma, "vasárnap dél­Szegedi munkanélküliek a szegedi munkáért Hétfőn délelőtt a szegedi munkanélküliek ^afos. Je~ lenetek közben munkái követeltek az Iparostanonc­iskola építkezésénél - Összetűzések a nem szegedi munkásokkal (A Délmagyarország munkatársától.) Nem múlik el nap, hogy a nyomorgó munkanélkü­liek kérő szóval ne fordulnának az illetékes tényezőkhöz, akik azonban eddig csak Ígére­teket adhattak. A munkanélküliek növekvő fc szomorú táborában pedig türelmetlenülí le­sik, hogy a sok megbeszélés, tárgyalás éaülés után a város végrr, tettekre szánja-el ttngát. A munkanélkülieknek a nyomorúságon, éhe­zésen kivül legfájóbb sebe az, hogy ha akad is néha-néha valami kevés munka, azt is olya­nokkal végeztetik el, akik nem szegediek. :>•' Ez a helyzet hétfőn délelőtt heves inci­densben robbant ki. ~ _ Az iparostanonciskola épitkezcsc — mint ismeretes — újból megindult Szegediek, tá­péiak, asszonyok, férfiak vegyesen végezték itt a napszámosraunkát nem irigylésremélto munkabérért. De ez a csekélyke bér is szinte életmentően jól esne olyan családokban,.ahol hat héten keresztül aéldául nem ettek egyebet levesnél. A dolgozó nem szegedi munkások sehogy­sem tetszettek a szegedi munkanélkülieknek, akiknek egy, mintegy 100-150 főből álló cso­portja hétfőn reggel megjelent az inattata­nonciskola építkezésénél és hangosan tüntetve azt követelte az építésvezetőségtől hogy bocsátják el az idegen munkásokat és alkalmazzál: s helyettük a szegedieket. A tüntetésből parázs verekedés keletkezeit. •A dolgozók és munkanélküli: össze­verekedtek. Vad szitkolózásokban törtek ki, po.'onok csat­tantak, a munkásasszonyok sikoltoztak. A tün­tetés kezdett komolyabb jelleget ölteni. A tün­tetők- nem akarták engedni dolgozni a nem szegedieket, néhány asszony elkeseredésében olyan fenyegetőiig lepett [el, Hogy a nem sze­gediek jónak •ii'Wfr állni. A munka­nélküliek utánuk eredtek. néhány tégla is röpült, majd vad hah sza kezdődött meg a Rudolf- és a Széchenyi-téren keresztül. Itt azonban erős rendőri készültség várta az izgalolt munkanélkülieket A rendőrség eré­lyesem dolgoío't. de -ez sem ment sinvan. Zajos és tumultuózus jelenetek ját­szódlak le a sürü igazoltatások köz­ben, mert több munkanélküli vonakodott a rend­őrség felszólításának,.eleget tenm. Félóráig tartottak ezek- a jclenaiek; amelyek négy előállít ássa! végződtek. Rigő Györgyné, Horváth Ignác, Makk Józsefné és Pribék Jó­zsef ellen 'indította meg a rendőrség a kihá­casi eljárást bnfrántjokozás címén; utóbbi eM len azért, mert belekapaszkodott Rigó György étbe, nehogy bekísérjek. A rendőrségen périnancncint rendellek el. Erős rendőíszakaszokkál rakták n'iég á város­háza udvarát, a -városháza elő'.t és a kor ón rendőrőrszemek és felügyelők cirkállak * déli órákban azonban telje* volt a rend, mun­kanélkülieket nem lehetett látni, csak rend­Őröket. A Dugonics-Társaság vasárnap közgyűlést és felolvasó Ülést tartott ® ... Jia. . . « At: a köUsésveMrf A iélentese­(A Délmagyarország munkatársiéi.) A Dugom, s­Társaság vasárnap délelőtt tizenegy orakor tar­totta a Kultúrpalotában dr. S^í/ József einük­lésével tisztújító és tagválasztó közgyűlését Az elnöki megnyitó után dr. Banner Janos^ terjesz­tette elő titkári jelentését, amelyben beszámolt a társaság mült évi működéséről. A távollévő dr Sebestyén Károly helyett ugyancsak Banner János mutatta be a pénztári jelentést a társa; a | mull évi zárszámadását és-a költségvetést A jélentése­^DrNS^tU'Semette ezután, hogy a három évre. megválasztott tisztikar ^SL lejárt és ezért írieknU a ^sztikar •A tisztújító közgyűlés elnök, tisztségét • félnők dr. Csengery János egyetemi tanárnak - JJ A közgyűlés ezután ismét a régi tisztikori tr.lin me). ' " Juhász Oyulu S*. Sztgethf Vilmos Sereséit Anzelm Károly előU a DM RE ülést tartott, amelyen résztvet fterczer, Ferenc és Surányi Miklós. Tizenegy óra kor voll a Dugonics-Társaság közgyűlése, ugyan akkor kezdődött a filharmonikusok hangverseny és ti vili illeg Cselényi-Walleshausen Zsigmond kép 'kiállítási Délután felolvas* ülést tart a Dugonics társaság délután és este pedig a szinház .tar előadást.'' Ezek a tények azt bizonyítják, hog: Sn>űrd kőzónséjjc ic^nía érdeklődik az irodalor, iránt. i EíUtáU' m elnöki nyilatkozat utan került so a napirendre. Berezeli Amim Károly, fia<al s«ge<K tó'1 néhány szép költeményét olvasta fel hagy Győrg! a szegedi szinház tagja. A költeményeket a k^r üóg telkes tapssal és a fiatal költő meJffi unnef lésével jutalmazta. Eredetileg ugy volt b°gy Juhsiz Gyula, a tx tegségéből felépülő költő személyesen adja el költeményeit. A költő azonban, akit a kőzöosé nagv érdeklődéssé és szeretettel várt, akadályé: tatása miatt nem jelenhetett n*rg, ráróni kö teményét dr. Stalay József olvasta fel. A felolvas ülés közönsége gyönyörű költeményem keneti ünnepelte Juhász Gyulát Le*^1 Sz. Sti<,clh Vilmos olvasta lel >A« olvasatott aranytól a esi t'agesőíg. cimü kedves, h*ní^Ia,tos novelláját.. A élvezetes elbeszélést nagy tetszessél jutalmazta közönség. A felolvasó ülés az el»ök ^ászáraival ért- vígé I OrOI Ánnnnvl A>*>cr« ('•!•"'») ucca 23- *XAm SflWBTORECRRBSiwse, , ráunta ggiigvizi Budapeat, Srxs4t»at«t«r 1. ««. jssas".^ ü Wi-ss-^v^i. Uw A fia szeced. Képviselet Szeged videke . észére = SCHWar^ e.. e a

Next

/
Thumbnails
Contents