Délmagyarország, 1930. április (6. évfolyam, 73-96. szám)

1930-04-01 / 73. szám

« ESS • aSrsr^LT, iev<slclmí D<lmngynroB«ag Szeged. Kedd, 1930 április f Ara ÍO fillér VI. évfolyam, 73. sz ELŐFIZETÉS: Havonta helyben . vjdéllen 6» Buc 3-20 Budapesten 3-60, ulllföldHn 0'40 pengtf. - Egyes izém Ara hélkdz. ,16, valAr- es Ünnepnap a-* illl. Kir­seK felvétele tarifa saeerlnt. Megle­lte >>éll<tklv6telévet nopnnla reggel A nemzetközi vásár A budapesti nemzetközi vásár reklámközle­méhjei napok óta hirdetik, hogy a vásár gaz­dag "szórakoztató, kereskedelmi, kulturális és nportprogrammal várja a Budapestre őr ön/ő külföldi és vidéki közön s: <et. Tehát a vá­sárra özönleni fog a vidéki közönség. Leg­alább is igy gondolják Budapesten a nem­zetközi vásárnak abban az irodájában, amely­ben a kommünikéket szerkesztik és rendelik. Természetesen eszünk ágában sincs elgán­csolni a siker kivívásán fáradozókat. A nem­zetközi vásárok hatását és eredményeit ille­tőleg azonban különbözők a vélemények. Azok, akik a budapesti nemzetközi vásárokat ren­dezik, bizonyára megvannak győződve róla, hogy az, anut csinálnak, jó üzlet. Még sok mindenkinek lehet ez a véleménye. Mással igazán nem tudjuk magyarázni, hogv például a Máv. féláru jegyet ad azoknak, akik felutaz. nak a nemzetközi vásárra, hogy széleskörű agilitással kapcsolódik be a vásár ünnepi he­tébe a sport, hogy az utóbbi évek uj szer­zeniényeiböLkjálIil ást rend«» & Szépművészeti Muíéurü- Az országos orvoskongresszus egé­szen más lapra tartozik. Az orvosok bizo­nyára a nemzetközi vásár terminusától füg­getlenül döntöttek a maguk terminusa mel­lett. De a vásár igazgatóságát ez természete­sen nem érdekli és most iöbbezer vidéki orvost vár s az orvoskongresszust mint az ünnepi hét egyik legkiemelkedőbb eseményét hirdeti, többezer vidéki orvosnak a vásár ünnepi hetében való felözönlése Budapestre valóban kiemelkedő eseménnyé nőhet ki. Képzelje ma­gát mindenki annak az orvosnak a helyébe, aki a kongresszusra felutazik. Hány orvos jön majd haza üres kézzel? Ki keztyüt vásárol, ki ridikült, ki cipőt, ki fehérneműt, ki ék­szert, ki ruhaneműt és ki könyvet, ki játék­szert. Többezer orvos. De sokan felutaznak — his&en van fél jegy —a sportesemények kedvé­ért, sokan felutaznak, mert felhasználják azt az alkalmat, hogy féljegy van, ügycsbajos dolgaik elintézésére és persze olyanok is lesz­nek, akik a vásár kedvéért utaznak fel. Meg­történhetik tehát, hogy a többezer orvos mel­lett tőbbezer másfoglalkozásu vidéki jelenléte emeli majd a vásár fényét, forgalmát és si­kerét s szegényiti és gyengíti a kulturális gócpontokká kiépülni készülő nagy vidéki vá­rosok kereskedelmét és iparát. Mert ha abból az alkalomból, hogy féljeggyel lehet Buda­pestre utazni, tavaszi és nyári szükségletei­nek csak egy részét száz és száz szegedi csa­ládfentarfó nem itthon szerzi be, mit fognak azok csinálni, akik Szegeden gyártják vagy árusítják a keztyijt, a ridikült, a cipőt, a ru­hát, a fehérneműt, a bútort, a könyvet, a játékot és a konyhaberc.-.r'czést? Miből fizeti a májusi házbért, az adót és a rezsit a sze­gedi iparos, a szegedi kereskedő s lehet-e számitani rá, hogy a munkanélküliek száma egyetlen emberrel is csökkenj fog akáj. a reskedelemben, akár azokban az iparágak­ban, amelyeknek nincs összefüggésük az épít­kezéssel? Félre ne értse senki ezeket a sorokat. Nem lázítunk Budapest ellen és nem sürgetünk várfalat se Budapest, se Szeged köré. Nem hirdetjük a kulturális és nem hirdetjük a gazdasági elzárkózást vagy harcot. Szerény ^ csendes szavakkal fejlődésünk, inkább csak í elmaradásunk és reuzálásunk föltételeit tár­juk fej} védve gazdasági életünk utolsó őr­helyeit a változatlanul melengetett, káros ha­tásait egyre vészesebben éreztető centralizá­cióval szemben. A szegedi ipar és a szegedi kereskedelem versenyképes árban, Ízlésben, minőségben, pontosságban, szállítási gyorsa­ságban és a kiszolgálás előzékenységében és figyelmességében. A legkevesebb, amivel en­nek az iparnak és kereskedelemnek valameny­nyien tartozunk, hogy. szükségleteinket itthon szerezzük be. Gondoskodni kellene azonban iparunk és kereskedelmünk termékeinek, illetőleg cik­keinek minél szélesebb körökben való megis­mertetéséről, iparunk és kereskedelmünk mi­nél intenzivebb foglalkoztatásáról is. Remél­hetőleg szolgálni fogja ezt a célt az április 12-én megnyíló szegedi ipari kiállítás. De ez édeskevés. Többirányú szervezett munkának kellene itt megindulni és állandóan folyni. Mi­nél több kongresszust kellene meghívni. Sze­ged invítációját bizonyára szívesen fogadják a legkülönbözőbb szakmák. Egy-egy kong­resszusért, ha másként nem megy, áldoza­tot kellene hozni a városi pénztárnak, a ke­reskedelmi és iparkamarának, más kereske­delmi és ipari érdekképviseleteknek, a szállo­dáknak, a vendéglőknek. Áldozatkészségük bu­sás kamatokat hajtana. Kiállitásszerü vására, kat évenkint legalább kétszer, háromszor kel­lene rendezni s nem lenne szabad megfe­ledkezni arról, hogy a szegedi ipar és keres­kedelem mellett állandó agitációt kell foly­tatni a szomszédos városokban és falvakban. A tulipán-mozgalomra ki ne emlékeznék? Mért ne szabadna most a válságos helyzetbe került szegedi ipar és kereskedelem mellett lelkesíteni? Országos mozgalom volt ugyan, a magyar nyelv és viselet jogaiért vívták, ta­nulságul mégis ide irjuk, amit a Magyar Kurír írt róla 1790 január 1-én. Egy Bélsi Szabó Mester ember 53 Magyar Köntöst ké­szíttetett Uj Esztendőre, melyből tsak 3 ma­radott Bétsben, mind Magyar-országba vit­ték. Az igaz Magyar nem szégyelli a' maga köntösét, s' Nemzetét, ez az első Köntös a* föld gollyóbissán.* Mi meg készíttessük köntöseinket Szegeden. Ismerje fel végre mindenki a kötelességét Mégse lehet unos-untalan hangoztatni a sze­gedi kereskedelem és a szegedi ipar támoga­tását és magyar köntös esináltatása vésett el­menni — Bétsbe, WMWMWMNHVWW MAMMAlMViMnji A jóvátételi bizottság szerdán folytatja tárgyalásait Hétfőn csak formális ülést íartjííaU Párisban — Bethlen miniszterelnök kedden magánjellegű megbeszéléseken vesz részt '(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Párisból jelentik: Hétfőn ismét összeült a pá­risi konferencia Loucheur volt munkaügyi mi­niszter elnökletével. Az értekezleten Magyar­ország képviseletében Bethlen István minisz­terelnök vett részt, Csehszlovákiát Bencs. Ju­goszláviát Marinkovtcs, Romániát Titulescn képviselte. A hétfői ülés csak formális volt Loucheur elnök üdvözölte a delegátusokat. Rövid megnyitó beszédében azt hangoztatta, hogy a konferenciát feltétlenül ki kell segi- j feni abból a zsákuccából, ameluben hetekkel ezelőtt megfeneklett. A delegátusok ezután elhatározták, hogy at ujabb ülést szerdán tartják, kedden magán* jellegű megbeszélések lesznek, amelyeken1 résztvesz Bethlen miniszterelnök is. Sem a konferencia befejező dátumáról, sem a kon­ferencia várható eredményéről semmi bizo­nyosat nem tudnak. A dolgok alakulása első­sorban Loucheur magatartásától függ és attól,' hogy milyen magatartást tanúsít az angol delej gáíus, Gooldshild, akiről ugy tudják, hogy az utóbbi napokban utasítást kapott Snowdert angol pénzügyminisztertől, hogy igyekezzék siettetni a konferencia befejezését. Ezen a héten eredmény nélkül véget ér a londoni flottakonferencia (Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Londonból jelentik: A flottakonferenci a hét­fői ülésén sem tisztázódott a bonyolult hely­zet. A tárgyalásokat szerdán folytatják, de hogy milyen irányban, egyelőre teljesen bi­zonytalan. Amerikai hivatalos körökben is bi­zonyosra veszik, hogy a londoni fiottaleszere­lési konferencia ezen a héten véget ér és a péntekre kitűzött ülés egyúttal záró ülés is lesz. Gömbös tábornoki kinevezése a honvédelmi tárca bizottsági vliá ában Gömbös részletesen nyilatkozott a tiszti fizetések emeléséről Budapest, március 31. A képviselőház pénz­ügyi bizottsága ma délután a honvédelmi tárca költségvetését vitatta meg. Hegedűs Kálmán előadó ismertette a költség­vetést. Farkas Elemér kérte a tiszti lakbérek és kauciók kérdésének rendezését. Káiay Tibor •uerint ai illctméayrendc7'* c^ak akkor lett volna helyén való, ha i többi állami alka'mazolt érdekében Is lehe'.eit volna intézkedni. Várnai Dániel szóvátette, hogy a honvédelmi iaiuisz'crl szolgá aren kívüli századosi rangból egy­szerre a tábornoki karba nevezték ki. Kérdi, igaz e, hogy az eddig polgári rendöriga^gaiás más sza­bályok alá kerül? Gömbös válaszolva, kiemeli, hogy a szomszéd

Next

/
Thumbnails
Contents