Délmagyarország, 1928. április (4. évfolyam, 76-98. szám)

1928-04-01 / 76. szám

SXEOED: szerkesiíöííg: Dcaii Ferenc utca i. Telefon: W-M./KIod6Mvolol, KlflcMfalinnyvtáT éí Jegyiroda: Áradt ucca 8. Telefon: 300. - Nyomda: töw tinót ucca J».Telefon: 10-34.« » « » « » Vasárnap, 1928 ÁPRILIS 1 IV. ÉVFOLYAM 76. SZAM MAKÓ : Szerkesztőség «s kjadóhlvalal : Urt ucca O. Telefon: 131. »rám.« »«»«» HÓDMEZŐVÁSÁRHELY : Szerkesztőség és kiadóhivatal: Andrássy ucca 23. Telefor»: 49. szám. « » «» « » « » «» EldlizetésI ára havonta 3-20 vidéken és a fővárosban 3-00, tiUUHldSa e-40 pengő. Egyes szára lö, vasár- és Unraepuap 24 fillér í^rn^rnmm^^^^^m^mmm^tmK.wmss№mmm miamii m Szégyen? Nem szégyen? Arról van sző, hogy van e abban szegyeim * aló, ha valaki forradalmár volt, mikor divat volt annak lenni, vagy nincs rajta szégyelni való? Farkas István szociáldemokrata kép­viselő például azon a véleményen van, hogy nincs azon mit tagadni, mert az nem szégyen. Ezt nem a maga személyére értette, mert azt senki se vonja kétségbe, hogy ó nem táplál ellenséges érzelmeket a forradalom Iránt- A szociáldemokrata képviselő ezt Vass József miniszternek kiáltotta oda kollegiális jólelküséggel. A kollegaság nem ugy értendő, mintha Farkas István is miniszteri minő­ségben szolgálná a hazát, hanem ugy, hogy a miniszternek is őszi rózsát vágtak a fejé­hez, mint volt forradalmárnak, aki kikeresz­telkedett ellenforradalmárnak. Erre mondta Farkas István keresztény jóindulattal, hogy nem szégyen az és erre vágta vissza a mi­niszter valódi forradalmi temperamentummal, hogy de bizony ő nagyon szégyelné magát, ha igazi forradalmár lett volna, de ő csak eíjeuiorradalmár forradalmár volt, mivel ok­lóBertoi februárig kinaivodett az őszi rózsából. Hogy a kormánypárt erre zajosan ünne­pelte Vass Józsefet, az magától értetődik. Ünnepelte kötelességből és ünnepelte szívből. Kötelességből, mert Vass József aktiv minisz­ter és szívből, mert a kormánypártban is fölös számmal találtatnak ellenforradalmárok­nak kikeresztelkedett forradalmárok, akik a Vass József önigazolásában a maguk igazo­lását látták. Batthyány Tivadar nemrég meg­jelent memoárjainak egyik hatalmas kötete csupa ilyen convertitáknak a pogány koruk­ból való nyilatkozataival van tele s el lehet mondani, hogy nagyon érdekfeszítő olvas­mány. Pedig 5 csak a kurzus magasabb sar­zsijaira terjesztette ki figyelmét s mellőzte azokat a célszörü szögény politikus-ókat, akik őrmestertől lefelé szolgálják a parlamenti ha­zát Bethlen István politikai legfőbb hadur­f>ága alatt. (Akinek pár vonallal odavetett portréja különben szintén megtalálható az ok­tóberi forradalom belügyminiszterének albu­mában.) Most már az a kérdés, hogy kinek yan hát igaza a két politikus közül, akik közül mindegyiknek az álláspontját harmadik napja rzéljegyzetezi a sajtó? Annak-e, aki nem szé­gyenli magát, vagy annak, aki szeretné tudni, hogy mért kellene neki szégyenkeznie? Azt hisszük, mindenekelőtt azoknak van igazuk, akik se igent, se nemet nem mondanak, hanem hallgatnak. Ezek vannak legtöbben, jó néhány millióan, az ország felnőtt számba menő népének kilencvenkilenc százaléka. Soha senki le nem tagadhatja, hogy az októ­beri forradalom első napjaiban, sőt heteiben az egész ország forradalmár volt, amit min­denki legalább is természetesnek és magától értetődőnek tartott, Alcsuthi Józseftől az al­esuti vasúti málházóig. Senki sem mondható Omnibas numeris solulus-nák, aki nem tudja kimutatni, hogy ö józan volt az általános mámorban, amit a háború vége és a Habs­burg-uralom vége keltett és hogy tiltakozást jelentett 1« a háború folytatása és a Habs­burg-dinasztia megmentése érdekében. Min­den tisztelet megadassák annak, aki ezt tette, de senki ilyen kérdéssel még eddig ki nem állt a placcra s ez aligha magy-arázható az­zal. ho.gv korunk uralkodó erénye a szerény­ség. Ellenben, hogy senki se dicsekszik ma forradalmi múltjával, legföljebb nem tagadja le, az természetes és józan ész szerint való. Aminthogy addig, amig a Bach-korszak tartott, senki se télette közhirré, hogy o is segített negyvenkilencben köztársaságot csi­nálni. Ami pedig a két politikust illeti, hát nekik is igazuk van mindakettőjüknek s Farkas István igazát éppen Vass József erősiti meg, aki szégyelné, ha forradalmár lett volna, mert ö csak — naiv ember volt. Előre látta az összeomlást és sok naivad-magával igyekezett deszkaszálat keresni és készen tartani, mi­korra az ország hajója elmerült. Nem minden­kinek hinnénk el a kikeresztelkedett októ­bristák közül, de Vass Józsefnek, a komoly politikusnak, a jó hazafinak és becsületes embernek szórói-szóra elhisszük, minden utó­gondolat nélkül. Mintahogy bizonyára ő is elhiszi mindazoknak a jószándéku, komoly és becsületes embereknek, ákikkel októbertől februárig együtt evezett a jóhiszemű naivság csónakában. Igen, Vass József kétségtelen elhiszi, mert hiszen — maga emlékeztet rá — ő már 1920-ban követelte a megbocsátást az övével rokon múltért azon megtévelyedettek számára is, akikre a kurzus kimondta az anatémát. Mért nincs tehát megbocsátás máig se és a kurzus zöldhetesei és töknyolcasai mért en­gesztelhetetlenebbek a miniszternél? Azért, mert Vass József érték és erő, akár kívül, akár belül van a hatalom birtokán. A hetesek és nyolcasok csak addig számítanak, míg az engesztelhetetlen gyűlölet a tromf, s ők tud­ják legjobban, hogy amint ez megszűnik, azon­nal a talonba kerül. Pusztité földrengés Smwméhmn 25 halott, 15 súlyos sebesült (Budapesti tudósilónk telefonjelentésé.) Londonból jelentik: Smyrnából érkezett je­lentés szerint a vdros környékén ma hajnal­ban erős földrengés volt, amely nagy károkat okozott. Huszonöt ember meghalt, tizenöten életveszélyesen sebesültek meg. Rengeteg ház omlott össze. Angorából jelenti a Török Távirati Iroda: Az éjszaka Smyrna környékén heves föld­rengéseket éreztek. Kilenc lökés követte egy­mást. Az első, amely 2 óra 20 perckor volt, másfél percig tartott, a második 3 órakor őt másodpercig, a harmadik 6 óra 52 perckor 10 másodpercig tartott, A további lökések j csak 1—2 másodperoekig tartottak. A halálos I áldozatok száma 16, a sebesültek száma 24. Ezek közül 10 sebesült állapota súlyos. As épületek több helyen megrongálódlak, a tor­nyok beomlottak. A torbálii kerületben 200. ház omlott be. Szeged, március 31. Ezt a földrengést je­lezte éjjel 10 óra 27 perckor a szegedi egye­tem földrengéstjelző készüléke. Az előrengés 1 óra 27 perctől 1 óra 29 percig és 45 másod­percig, a főrengés 1 óra 29 perc és 45 másod­perctől 1 óra 40 percig, az utórengés pedig 1 óra 40 perctől 1 óra 50 percig tartott. Az inga maximális kilengése meghaladta a 130. millimétert. Zavarok a szabadkai magyar képviselő mandátumának igazolása körül Elnapolták a szkupsllna üléseit (Budapesti tudósítónk telefonjelentése') Belgrádból jelentik: A szkupstina .üléseit ma bizonytalan időre elnapolták, anélkül, hogy letárgyalták volna a napirend utolsó pontját, dr. Nagy ödön magyarpárti képviselő mandá­tumának igazolását. Mint ismeretes, dr. Nagy ödön, a magyar párt alelnöke, Szubotics Du­sán volt igazságügyminiszter lemondása foly­tán mint a soron következő került be a par­lamentbe. Az utóbbi napokban azonban való­ságos hadjárat indult meg mandátumánál: igazolása ellen, azzal az indokolással, hogy nem ismeri az állam nyelvet, amely az első feltétel a képviselői mandátum elnyerésére. A Rjecs szerint a szkupstina ülését is azért kellett elnapolni, hogy a kormány időt nyer­jen a mandátum igazolásának tanulmányozá­sára, mert nemcsak az ellenzéki pártok, ha­nem a kormánypárti képviselők egyrésze is ellene van, hogy dr. Nagy íMön bekerüljön a parlamentbe. Szerelmi dráma a bukaresti iiaxságytirminiszleriumban Egy Halai orvosnő lelőtte a miniszter! főtisztviselő! (Budapesti tudósítónk telefonjelentésej Bukarestből jelentik: A román fővárost szom­bat reggel óta véres szerelmi dráma tartja izgalomban, amely a román igazságügymi­nisztérium épületében játszódott le. Dr. La­melescu Teodora orvosnő és a minisztérium egyik főtisztviselője, Gloss György hosszabb ideje szerelmi viszonyt folytattak." Az utóbbi hetekben a férfi elhanyagolta az orvosnőt, aki rendlíivül elkeseredett amiatt, hogy Gloss György cserbenhagyta. Szombaton reggel dr. Danielescu Teodora megjelent az igazságügyminisztérium épüle­téhen, ahol izgalmas szóváltás irtán előrán­totta revolverét és négy lövéssel életveszélyes sebeket ejtett a főtisztviselön. A merénylő orvosnőt letartóztatták.

Next

/
Thumbnails
Contents