Délmagyarország, 1928. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1928-01-01 / 1. szám

•¿EOED : Sierkeíílőíég: Deik Ferenc ucca 2. Telefon: 13-33.^Klodóhlvolol, llölcsönkönyvíAr és Jegyiroda: Aradi ncca 8. Telefon : 306. ^ Nyomda: Ulw Up(it ncca lO. Telefon: 16- 34.« » « » « » Vasárnap, 1928 Január 1 IV. ÉVFOLYAM 1. SZAM MAKO: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Url ucca 6. Telefon: ISI. szám.« » « » « » HÓDMEZŐVÁSÁBHEIY: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Andréssy ucca 25. Telefon: 49. szAm. « » « » « » « » « » Elötlzciesl ára ha vonta 3-20, vidéken és a (ővAroiIian 3-ÖO, lcUlfaid3n 6-40 pengö. Egyes szára te, voiAr- és Ünnepnap 24 illlór Szilveszteri örömek. Sokszor megirt dolog, hogy a francia em­ber ötven esztendős korában nyugalomba vo­nul s gondtalan eletet el annak a tőkének a kamataiból, amit addig verejtékes szorgalom­mal összehordott. Igaz, hogy ez inkább a régi francia embert jellemezte s mióta Poincare ur megnyerte a háborút és a diadalmas frank­ba is beleesett a nyavalya, azóta a francia em­bernek se fenékig tejföl az élete. De azért b takarékosságra való hajlama megmaradt, ami azonban nem jelenti azt, mintha a fran­cia hidegre tenné az élet örömeit s ifjú korát feláldozná az öregségeért. Csak azt jelenti, hogy ahol nagyobb a vagyonszerzés lehetősége, ott erősebb a takarékossági hajlam, mert van értelme. Ez a hajlam csak ott erősödhet meg, ahol van miből takarékoskodni. Tudatosan, vagy szándékosan senki se fosztja meg magát a nyugodalmas jövőtől s aki mégis ész nélkül szórja a pénzt, az vagy nem a maga kerese­tei könnyelmüsködik, vagy olyan esztelen, hogy mint gazdasági tipus nem vehető számba. I Természetesen ez a megállapítás csak egyé­nekre vonatkozik s nem egyes népfajokra, vagy társadalmi rétegekre. Ezt meg kell je­gyezni akkor, mikor esztendő szombatján a magyar társadalom szilveszteri örömein el­tűnődünk. A tömeg karaktere nem lehet olyan, mint az egyéné, még ha olyan tünetek észlel­hetők is rajta. A népet csak a tőmegpszicholó­gián keresztül érteni meg s ezen keresztül az a látszat, mintha minálunk olyan ragályos volna a könnyelműség, mint Franciaországban a takarékosság. Csakhogy a látszat ez esetben is csal. A francia ötven éves koráig vagyont gyűjt, amit aztán az egykéjére hagy. A magyar ötven esztendős koráig elveri a vagyont, amit az apja hagyott rá s akkor kezd valami kis hivatal után nézni, amelyben kipihenhesse az élet örömeit: ez volt a felsőbb tízezrek, az urak törvénye a régi világban. Most már en­nek vége van s ami az alsóbb százezreket és milliókat illeti, azok nem kaptak soha elverni valót az apjuktól és nem is hagynak mit té­kozolni gyermekeikre. Csak a jelennek él­uek, mert a kereseti viszonyok olyanok, hogy a jövendőt semmiféle takarékossággal nem lehet biztositani. A magyar kisember elé az a dilemma mered, hogy vagy kiélvezi úgy­nevezett vétkes könnyelműséggel a jelent és két feketét is megiszik egy este, vagy a szi­gorúan hirdetett takarékossággal sivárrá teszi a jelent is, meg a jövőt is. Ha a mától elvon valamit, az csak arra való, hogy ridegebbé tegye a tovaszálló pillanatot, de arra nem elég, hogy színesebbé és melegebbé tegye a holnapot, abból a kicsiből, amivel ma is alig v'trheti el az éhét az ember, nem lehet annyit /élm€nni, hogy eljövendő esztendők éléskam­rája ^teljék belőle. Minek is megpróbálni? Nem többet ér ma megenni a holnap bizony­talan kenyerét? Nem ismerünk senkit, aki fog­piszkálókb')i rentét gyűjtött volna össze hetven éves korára. Mással pedig mivel lehet takaré­koskodni ebb«u a helyreszanált országban? Ám a takaríkosság ellentéte nem mindig Könnyelműség s a Szilveszter-éj nótás kocs­máiból és kacagó kávéházaiból nem szabad azt következtetni, hogy a mi népünk köny­nyelmübb volna, mint a többi. A mi áí-köny­nyelmüségünk és más nációk hires takaré­kossága egyaránt ai életösztön megnyilatko­zása. Akarjuk és szeretjük az életet, csak ugy, mint más nemzet, — csakhogy nekünk kevesebb jut belőle. Máshol örömmel teli a jelen és mosolygó arcú a jövő, mi csak a jelent tesszük elviselhetővé, hogy ne kelljen a jö­vőre gondolnunk. Más népek minden esztendőt magukénak mondhatnak, amit megérnek, a mienk az egész esztendőből csak az a kurta Szilveszter-éjszaka, az esztendő sereghajtója, amely kétségbeesetten zajos és dáridós, de ki érzi benne többé a háború előtti családikörös hangulatot? Hová lett a régi szép fametszet a havasbundáju öreggel, amellyel a háború előtti ember polgári fantáziája búcsúzott az óévtől és köszöntötte az ujat? Szilveszter, a napok öregapja, a szép fehér szakállú aggas­tyán a prémbundákban barátságos mosoly­lyal nyitott ajtót egy rózsás arcú amorettnek, hogy most már az üljön a meleg kályha mellé, mig ő maga, mikor tizenkettőt üt az óra, örökre eltűnik a jégcsapos házak során a zúzmarás éjszakába. A jégcsapos házak csak megvolnának, de a kályha már sok helyütt hideg és jó előle menekülni a kávéház olcsóbb örömei közé és rég a múlté a poétikus fa­metszet. Az esztendő küszöbén, álmos és lomha hófelhők alatt most is felhcdzik a kettős arcú j szimbólum, csakhogy nem ugy, ahogy a mi 1 letűnő nemzedékünk játékos fantáziája látta a boldog békeévekben. Most az ősi vad idők tragikus fantáziájának alkotását állítja elénk az éjféli órák ütése: egy hideg és hallgatag márványoszlopot, amelyről kettős arcú Jánus­fő néz a múltba és a jövőbe. A múltba vissza­néző főnek öreg és ráncos arca van, amelynek redőiben magyar kinok és gyötrelmek köves. d­tek meg. Nagy szavak lehullott oroszlánbőreire néz vissza, nagy fogadások és nagy Ígéretek1 üres héjaira, árkokra és gödrökre, amelyekbe inaszakadt magyar remények tántorogtak bele. Hasztalan keres csak egyetlen lépést is, ame­lyik kifelé vezetne az élet partjaira, sehol; egy határozott gesztus, sehol egy végrehajtott elhatározás, csupa félbemaradt jó szándék, csupa megszegett Ígéret, csupa bedöglött szó­gubó, csupa előremenésnek állított hátrame­nts. S a magyar Jáuus-fej másik arca még fájdalmasabb, mert ez vakon tekint a jövőbe: oly sötétnek érzi, hogy félelmében lehunyja a' j szemét. Ez a magyarázata a Jánus-oszlop tövében] | táncoló magyarok szilveszteri örömeinek. A karácsonyi szünidő alatt Bánífyhunyadon péírombolási rendezeti egy román diák. Kolozsvár. december oí. More Titusz felsőké- 1 beverte. Végül eljutott a zsidó templomhoz ésP reskedelmi hallgató, aki karácsonyi vakációra ír­kezeit Bánfíyhunyadon lakó szüleihez, karácsony ünnepén azzal szórakozott, hogy végigjárta a vá­rost és a zsidó lakosok ablakait kövekkel sorra annak kapuját kifeszítette. A csendőrség végre őrjáratot küldött ki Fiorej elfogására, aki azonban Kolozsvárra szökött. Itt | azután elfogták és átadlak a hadbiróságnak. A üuló £>ói>if>aroU egésze ^Bulgáriában megaJkasszíoiiáM a vasúti forgalmai. (Budapesti ludósitónk lelefonjelen- | szében megakasztották a vasúti forgalmat. A lése.) Szófiából jelentik: Egész Bulgáriában nagy i mérő minusz 10 Celsius fokig sülyedt alá. hóviharok duluak, amelyek csaknem teljes egé- | Zadravet&et érseWké nevesik Ki? Róma, december 31. Vatikáni körökben elterjedt ! torba, a pápa legközelebb érsekké nevezi ki éf" hirek szerint P. Zadravetz István volt tábori püspö- Rómába rendeli. Zadravetz páterből tehát Zadra­köt, aki mint ismeretes, tábori püspöki állásáról vetz érsrk lesz, de nem kap egyházmegyét, ha­lomondott és visszavonult egy Ferencrendi kolos- | nem Rómában bíznak rá állandó jellegű funkciót,! Természeli csodák az orosz földrengés nyomán. A jégpáncél kettérepedi, a földből vízsugár tőrt elő. (Budapesti tudósítónk telefonjelen- I lyót boriló jégpáncél hosszában keltérepedt. Ni­iból jelentik: Az United Preis moszk- ! kolejewszk környékén vízsugár tört elő a földből, t ése.) Londonból vai levelezőjének jelentése szerint az Amur fo Ivó környékén igen heves földrengés volt. A fo. ami a lakosságból pánikszerű félelmet váltott kL, Mepülőgépkataszírőía öt fo^loíí (Budapesti ludósitónk telefonjele n­lése.) Párisból jelentik: Marsaille közelében sú­lyos repülőgépkatasztrófa történt, ligy repülőgép, amelyet a Marsaille— Algir postajáratra rendeltek, próbarepülés következtében lezuhant és mind ae öt utasa szörnyethalt. A szerencsétlenséget motor­hiba okozta. Sxilvesszier estéjén Kigyulladt a Jfrász és as égö menyesei rásszaKadí a családi a* Miskolc, december 31. Domaházán Kis Benedek Ignác földműves házának szalmafedele meggyul­ladt és az egész égő monyezet rászakadt a szobá­ban tartózkodó családra. A földműves feleségével és gyermekével még ki tudott menekülui az égő házból, de a uáluk tartózkodó Kovács Ignác nevű fiatalember hennrekedi n Kis Benedek Ignác visszamenve, kihozta az üsa* szeégett fiatalembert és bevitte az ózdi kó. h-izba* A fiatalember a bőrházban belehalt súlyos sfriú léseibe. A tűz keletkezését az okozta, hogy qagy tüzet rafetak a konyhában és ennek lásgilitóS gyuladt m-eg a ház zsupfedele. 4 A

Next

/
Thumbnails
Contents