Délmagyarország, 1927. december (3. évfolyam, 275-299. szám)

1927-12-01 / 275. szám

DELMAGYAKO S2E6ED : Szerkeíziöség: Deák Ferenc ucca 2. Telefoni 13—33.- Kíodóhlvoiol, ^DlcíUnkönyvlér és Jegyiroda: Aradi ||Ce« 8. Telefon : 306. «- Nyomda: Löw (jpót ucca 1®. Telefon : I6~34.« » « » « » Csütörtök, 1927 december 1 111. ÉVFOLYAM 2.75. SZÁM MAKÓ : Szerkesztőség és kiadóhivatal: l'rl ucca O. Telefon: 131. szám.« » « » « » HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Andiósjy ucca 25. Telefoss: 49. szóm. « » « » « » K » << » II mmmm^-mn^amma flöflzetésl éra havonla 3-20, vidéken és a fővárosban 3-00, kUlfeidUn 0-40 pengő. Egyes szám 16, vasár- és Ünnepnap 24 illlér Törvény és taktika. örömmel köszöntjük a törvényesség állás­pontjának jelentkezését azon a tárgyaláson, r amelyet a városi tanács a közgyűlés felfris­sítését sürgető indítvány felett tartott. A vá­rosi tanács elhatározása aligha egyeztethető össze a törvényes állásponttal, de most már a városi tanács sem állítja, hogy a törvény ren­delkezései értelmében jár el s a városi fő­jegyző, akinek hivatali ügyköre éppen az ön­\ kormányzat szervezeti kérdéseire terjed ki, nyíltan is arra az álláspontra helyezkedett, ' melyet a'törvény parancsa s a törvény pa­rancsaival szemben kötelező engedelmesség je­lölt ki. A törvénnyel szemben a városi tanács elő­terjesztésében ismét győzedelmeskedett a tak­'tika. Törvénnyel szembehelyezni a taktikai előnyöket, a taktikai mesterkedést, aligha al­kalmas eszköz a törvény tiszteletének fokozá­sára, a tekintélyi elv elmélyítésére. A polgármester szerint munkaképes a köz­gyűlés, mert 280 tagja közül mindössze 74 hiányzik. Ez a megfontolás egyrészt nem nyugszik helyesen megállapított tényeken, másrészt nem alkalmas arra, hogy a törvény parancsát hatályon ki­vül helyezze. Vagy parancsolja a törvény a közgyűlés felfrissítését s akkor akár munka­képes a közgyűlés, akár nem, végre kell haj­tani a törvény parancsát, vagy nem paran­csolja s akkor ne kényelmi s ne taktikai ki­fogásokkal álljanak szembe az indítvánnyal. De lehet-e munkaképesnek nevezni azt a ' közgyűlést, melynek 74 tagja hiányzik? Az uj városi törvény összesen 120 tagban fogja megállapitani a közgyűlés választott és viri­lis tagjai számát. Százhúsz tag lesz s most 74 hiányzik, ki becsülheti le a hiányzó tagok * számát? Hányszor csupán egy-két szó több­sége dönt a legalapvetőbb fontosságú kérdés­ben, ki hiszi azt, hogy ha 74 uj taggal fel­frissülne a közgyűlés, ugyanazt helyeselné, amit ma helyesnek tart? Ellenkezőleg; a köz­gyűlés látogatottságát tekintve meg lehet ál­lapítani, hogy az esetek legtöbbjében nem az volna a közgyűlés határozata, ha 74 uj tag is résztvenne a közgyűlésben, mint amit most fogad el az elfáradt, kimerült, tekintélvek járszalagján vezetett többség. A polgármester munkaképesnek nevezi a közgyűlést, mert minden javaslatához meg­kapja a többséget. Ha egyszer a közgyűlés sorozatosan leszavazná a polgármester által támogatott tanácsi javaslatokat, ha akármelyik jelentős kérdésben mást tartana a város ér­dekében állónak, mint amire a polgármester elkötelezte magát, akkor bizonyára nem te­kintené a polgármester sem munkaképesnek a közgyűlést. Hogy a polgármester várospoli­tikájának ez a közgyűlés, igy, ahogy van, száz százalékban megfelel, ahoz nem fér szó, de ha a közgyűlés mai összetétele nem felel meg a törvény követelményeinek, akkor a polgár­mester gusztusának s a törvény álláspontjának küzdelméből mégis csak a törvénynek kellene, egyedül a törvénynek szabadna diadalmasan kikerülni. Nem hagyják megbolygatni a város békéjét, - mondja a polgármesteri intonációra a vá­rosi tanács. Ugy gondoljuk, a hatóságok a vá­ros békéjét, a "törvények tiszteletét, a városi polgárok személybiztonságát ne a törvénnyel szemben, hanem éppen a törvény érdekében, a törvény szellemében védjék meg. Ha a vá­rosi hatóság meg akarja védeni a város bei­békéjét, valóban most elég tere van, elég al­kalma van a békeszerzésnek. Ahoz azonban senkinek sincs joga, hogy a törvényt felül­bírálja s csak azt a törvényt hajtsa végre, amit helyesnek tart. Lázár Györgynek soha nem jutott volna eszébe, hogy ne tartassa meg a választásokat, csak azért, mert egyéni meg­győződése szerint a közgyűlés munkaképes volt. Máskor is volt már munkaképes közgyű­lés s a választásokat mégis megtartották s a virilisták névsorát mégis kiigazították a tőr­vény rendelkezéséhez képest. Ám, — tisztelettel kérdezzük, i- mivel hábo­rítaná meg a város békéjét az a tény, ha a városi adóhivatal összeállítaná a legtöbb adó­fizetők jegyzékét s az igazoló bizottság az uj összeállítás alapján hívná be a közgyűlés virilis tagjait] Nem hogy a béke nem, de egy döglődő légy sem. fordulna'fel emiatt. Kinek nyugalmát zavarná ez az adminisztratív intéz­kedés? S egyáltalán iinek nyugalmát zavar­hatja a törvény végrehajtása? Dc nem is 74 tag hiányzik a közgyűlésből. A virilistáknak legalább fele nem tartozik már a legtöbb adót fizetők sorába. A közgyűlésnek legalább hatvan virilis jogú tagja elvesztette már jogcímét s igy nemcsak 74 tag hiány­zik a közgyűlésből, de a legtöbb adót fizetők közül is legalább hatvan. Százharminc, száz­negyven uj tagja volna a közgyűlésnek a rész­leges választások megtartása s a virilisták névjegyzékének kiigazítása után. A felfrissítés tehát több uj tagot hozna be a közgyűlésbe, mint amennyit az uj városi törvény be foa engedni. Ezt a felfrissítést a törvény, a jogrend s a törvény végrehajtásán s a jogrend megőrzé­sén alapuló konszolidáció követeli. A tör­vény végrehajtásával szemben nem lehet frá­zisokra, kényelmi szempontokra, egyéni meg­győződésekre hivatkozni. A törvénnyel szem­ben egyetlen kötelessége lehet mindenkinek: az engedelmesség. S nem kényszeritheti ki mástól az engedelmességet az, aki maga ad példát a törvénnyel szembeni engedetlenségre. A polgármester azt mondotta: nem nézi azt, hogy mi van a többi városban. De azt csak néznie kell, hogy mi van a törvény­ben? A pápa december 19-én bibornoUUá nevezi Ui Serédy Jusztint­A primúsi kinevezés már megtörtént ? (Budapesti tudósítónk lelefonjelenlése.) A Délmagyarország szerdai számában jelentet­te budapesti tudósítójának információja nyo­mán, hogy Serédy Jusztin lesz az uj herceg­prímás. Most Rómából jelentik, hogy a római lapok jelentése szerint Magyarország herceg­prímásává a pápa páter Serédy Jusztiniánust | mási kinevezése már megtörtént. szemelte ki. A római lapok egyúttal azt isi közlik, hogy Serédyt a december 19-én kez­dődő konzisztóriumon bibornokká nevezik ki, A Budapesti Értesítő már szerdán éjszaka olyan hirt adott ki, amely szerint Serédy pri­tomboló vihar töltötték ki a mai Illéséi. Rassay heves támadása a miniszterelnök ellen. Egy „különleges elnézés". Bethlen nyilatkozott st királykérdés ügyében. Budapest, november 30. A képviselőház szerdai ülésén egyre-másra tornyosultak a viharok. A büntelőnovella vitájában Györki Imre az egyetemi tüntetéseket tette szó­vá, majd a sajtópörök lavinájáról beszélt és meg­említi azt is, hogy újságírókat vasraverve kisér­lek R fogházba. Részletesen foglalkozik a letar­tózlatási anomáliákkal és azzal, hogy a rendőrség hamis bizonyítékok szerzésével maga termált a bűncselekményeket. Részletesen ismerteti Rubin Ede ügyét, akit szerinte a rendőrség megszökte­tett és akiről h^mis jelentést adtak be. Pcsthy Pál igazságügyminiszter állandó zajban és közbekiáltások közepette utasitja vissza Györki vádjait és kijelenti, hogy a rendőri nyomozás kérdésének megoldása az lesz, hogy a rendőrség nyomozást végző része közvetlenül az ügyészség alatt fog állni. Ezután Farkas István szól a napirendhez: — A szociáldemokrata munkásság egy része tegnap tüntetést rendezett a Népszava mellett, semmiféle rendzavarás nem történt, a rendőrség mégis véresen avatkozott bele ebbe a tüntetésbe, Peidl Gyula: A sajtószabadságot éltették és ezért véresre verték őket. Farkas István: A Nemzeti Színháznál a rend­őrség kordont vont, hogy biztosítsa a tüntetők munkáját és nem avatkozott be, az előállította­kat .azonnal elengedte. A tegnap letartóztatott em­berek még ma is fogva vannak. Malaslts Géza: Ottó mellett szabad tüntetni. Farkas István: A numerus clausus mellett sza­bad tüntetni. A miniszterelnök ur a Kossuth-ii-we* pélyen a sajtószabadságról beszélt. Propper Sándor: Ezzel akart hivalkodni kül­földön. Malasits Géza: Az utlevélhamisitó rendőrséggel hivalkodjék. Bethlen miniszterelnök; emelkedik szólásra általános izgalom közepette: — A Népszava kolportázsjogát megvontuk, mert a Népszava olyan bűncselekményt követett , , , óriási zaj a Ház minden oldalán. Rassay Károly: Ha polgári lap lett volna, betil­totta volna, de ezt nem merte. Bethíen miniszterelnök (Rassay felé): Különös elnézés csak, hogy a képviselő ur lapjával szem­ben nem ugy jártunk el. Őriási zaj a Ház minden oldalán* Felkiáltások: Hallatlant Híiuu—»

Next

/
Thumbnails
Contents