Délmagyarország, 1927. szeptember (3. évfolyam, 199-223. szám)

1927-09-01 / 199. szám

SZE6RD: SzerKc»rtö»ég: De&k Ferenc ucco 2. Telefon: 13—33.'Kladóhlvalal, liOÍcsönKüny vlör é» Jegyiroda: Aradi ucca S. Telefon: 30ö. ^ Nyomda: IBw UpAt ucca 19. Telefon: 16—34.« » « » « » Csütörtök 1927 szepíemlser 1 « 6 0 III. ÉVFOLYAM, 199. SZÁM Mm WIH "11—IHmilllHUHUI JWLJJIUIIMJ.L " -^«»K^. äf-.'.'^'ia MAKÓ: Szcdiestííőscg és kiadoliivalolí Kri ucca ö. Telefon: 151. szám.« » « » « » HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: Szerkeszitftégi és kiadóhivatal: Andrássy ucca 25. Telefonj 49. Mám. «» « » « » « » « » ElMIzctíSl Ara havonta 3-20, -vidéken a lövórosban 3-00, kUilöldön 0-40 pengO. Egyes íatftm IO. vasár- és Ünnepnap 24 fillér. A városi háztartás ellenőrzése. Begavári Back Bernátot, a felsőház tagját, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár igazga­tósági elnökét, Bokor Adolfot, a szegedi Lloyd Társulat elnökét senki sem tartja tekintély­romboló, felforgató szándékú, vagy okvetet­lenkedő forradalmárnak. A város közvéle­ménye mindkettőjüket ugy ismeri, mint akik­nek szava súlyos, magatartása példát szabó s mint akiknek minden állásfoglalását a komoly hozzáértés, a szakértelem és az elfogultság nélküli igazságszeretet irányitja. Amikor tehát Back Bernát és Bokor Adolf vizsgálják át a városi háztartás Számadásai­nak egy részletkérdését, amikor o városi polgárság lépőre juíolí önkormányzata s a tanácsi omitl­potencia által kisajátított auto­nómia szinte kimerült e két bizottsági tagnak ma­gára vállalt és derekasan elvégzett munká­jában, akkor kétszeres érdeklődéssel kell fi­gyelni szavukra és állásfoglalásukra, mert — ex uno disce oinnia, — legalább Ízelítőt ka­punk abból, hogy milyen termékeny munkát végezhetne a polgári, önkormányzat, ha egy részletkérdés feldolgozása helyett az egész költségvetésen végig mehetne a jószándéku, hozzáértő és utapos vizsgálat s ha a szegedi közélet e két, kitűnőségének diligenciából uia­gáravállalt szerepe kiszélesedhetnék polgári önkormányzattá és elérhetne a városi élet minden megnyilatkozásáig. A pénzügyi bizottság két tagja egyetlen egy tételt vett beható vizsgálat alá és egyeflen egy tételen vagy ötven­ezer pengős megtakarítást tart elérhetőnek. A költségvetési ja\aslatnak nem a napidíjakra és utiszámlákra vonatkozó létele volt az egyetlen feltűnő. A pénzügyi bizottság tagjai csupán »stichpróbáí« végeztek ennek az egyetlen tételnek behatóbb vizsgálatával. S ez a stichprőba — be kfll vallani, — lesújtó bírálatot eredményezett ugy a városi gazdálkodás mód­Iára, mint a gazdálkodók szelle­mére. A város népe épen azért fájlalja a tekintélyi elv tiszteletébe fullasztolt polgári önkormány­zatot, mert anélkül, autonómia és önrendel­kezési jog nélkül csak stichpróbák-on derül­het ki az, amit pedig mindenki szeretne tud­ni: ml~ lesz a város pénzével, hogyan keze­lik a közvagyont, miiyen törvényes szabályo­kat ós erkölcsi normákat tartanak tisztelet­ben azok, akik a közvagyon kezelésére, s a közvecyoa kezelésének ellenőrzésére hivatot­tak. A minap ugyanezen a helyen azt irtuk: vissza kellene térni a régi, a pu­ritán közigazgatáshoz. Ahhoz a közigazgatási puritánizmus-hoZ> Helytől az önkormányzat kihalt szelleme tá­volított. el s amelynek uralma alatt a közigaz­gatási lisztviselők a hivatali reprezentációt aem uekintették hivatali kötefasságfceljesítésr ^ ; a maguk egyéni kedvteléseiben nem Wtfak váró*i érdeket. Vissza kellene térni Cevine nem repül vissza Amerikába, Qanem a Miss Columbiával Ázsiába látogat el. (Budapesti tudósitónlc telefonjelentése Londonból jelentik: Mnichin és Hamilton startjának hírére Levinc ugy határozott, hogy a Miss Columbiával nem repül Amerikába lekinteltel arra, hogy a San Rafael megelőzne őt. Ebben az esetben a távolsági világrekord megdöntését fogja megkísérelni és London­ból Ázsiába repül, amig a benzinkészlete tart,' Ibessauban bármelyik pillanatban készek a startra. A Breinen-1 Kitolták a hangárból. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Berlinből jelentik: Dessaui jelentések szerint a német oceánrepülök az időjárásról érkezett kedvező hirek hatása alatt ufrakészen álla­nak. A Brement ma délután 4 órakor kitol­ták a hangárból a startra. Löwe és Kohl piló­ták, valamint Hünefeld báró kisérö bárme­lyik pillanatban utrakészek és igy számolnaJra azzal a lehetőséggel, hogy a német repülök meglepetésszerűen startolnak az Óceán át« repülésére. ahhoz a puritánizmushoz, amely nem a viselt hivatal impériumával védelmezte meg a hi­vatal viselőinek tekintélyét s mely anélkül, hogy önmaguk ellen fegyelmi eljárást nem kérnek, egy pillanatig sem engedne válasz nélkül elhangozni azt a kemény, szi­gorú, a tisztviselő erkölcsi birtokállományát érintő vádat, hogy a kiküldetési idők szán­dékos huzásáyal igyekeznek napidijaikat nö­velni. A városi tisztviselőknek az a köteles­ségük, hogy a város vagyoni érdekeit is véd­jék. A pénzügyi bizottság albizottsága most azt állítja, hogy városi tisztviselők vagyoni kárt okoztak a városnak egyrészt a hivatali kötelességük teljesítésének »kihúzásával«, más­részt a napidijak szükségtelen, elkerülhető szaporításával. Valamikor a fegyelmi eljárások tömege követte volna ezt a sú­lyos megállapítást, ami — ne szépítsük, — súlyos, keményöklü vád nemcsak azokkal a tisztviselőkkel szem­ben akiknek magatartása ennek a vádnak emelésére alapul szolgált, hanem azzal a rendszerrel szemben is, mely a pénzügyi bi­zottság albizottsága szerint a városi tisztvi­selők napidijgazdálkodásábau megnyilatkozik. Mi rendkívül sokra becsüljük a városi fő­számvevő szorgalmát, meg nem törő munka­erejét, buzgóságát és készségét, amivel valóban látástól vakulásig hosszabbítja meg a maga számára a hivatalos órákat. De mégis azt szeretnénk, ha ahelyett, hogy autóbusz-kere­kek felszerelésével törődik, hozzáértését és munkakészségét széttőrdelés és szétforgácsolő­dás nélkül a városi gazdálkodás kérlelhetet­len, tekintet nélküli ellenőrzésére, e gazdál­kodás vadvizeinek a törvényesség medrébe való visszaszorítására szentelné. A városi üze­mek ugy a főszámvevőt, mint annak helyet­tesét (s egyik-másik számvevőt is) kieme­lik tulajdonképeni hivatali munkakörük­ből és vagy autóüzemet, vagy színházi pénztárt, vagy téglagyárat vezet­nek azok, akikre hivatali állá­suk és hivatali esküjük az egész yflfo®! héz%ffíás bízta A jQzaa megfontolás temek • raxUatraek is likvidálását követeli. A1 szervezeti szabá­lyok kötelességévé teszik a számvevőségnek,' hogy liltakozzanak a városi tanács olyan pén»« kiutalásai ellen, amire költségvetési fedezel nincs. Az utóbbi időben rendszerré vált, hogjj a városi tanácá a közgyűlés jogkörét gyako­rolta s hol színházi felszerelést vett, hol mm mia sürgős beszerzését határozta el. .Volt-« valaha az ilyen utalványozások ellen az üzefc mek vezetésének és ellenőrzésének teendőn«! agyonhaimozott számvevőségnek észrevétele Ezen munkával való megterhelés az egvi oka annak, hogy a pénzügyi bizottság all» zottsága észlelt olyan jelenségeket s terjes tett elő olyan javaslatot, amit mi a szám vevőségtől szerettünk volna hallani — mári évekkel ezelőtt s a város töméntelen elkeriit-* hető kiadása élőit | Ez azonban csak az egyik oka. A másik a számvevőség függősége. 'A' mi álláspontunk jólismert. Mi az utoIsSP lélekzetvételig a polgári önkormányzat vé­delmét vállaljuk s a közigazgatás mai kátyu-i jából az önkormányzatnak nem is visszaállitá-l sában, de maradéknélkül i megvalósításába ti látjuk az egyetlen kivezető utat. S mégis n/.fc valljuk: a mai közszellem uralma alatt nem is gondolható el másként a városi háztartás ellenőrzése, mint államosított számvevőség­gel. Mint ahogy a legfőbb számvevőszék füg­getlen a minisztériumoktól s nem tartozik ;< minisztériumok hivatali fenhatósága alá, cpi> Ugy függetleníteni kell a számvevő­séget is azoktól a hatóságoktól, melyeknek ellenőrzésére hivatotí. Hogyan várható az, hogy a városi számvevőtí függetlenül tudják végezni — saját fegyelmi hatóságaikkal szemben ellenőrzési kötelessé­güket? Ahelyett, hogy függetlenítették volna a számvevőket a tanácstól, polgármesterlől és közgyűléstől, helytelen törvénymagyarázaté tal a számvevőket még a közgyűlésbe is be­vitték. S most a számvevők nagy száma Á tanácsi előterjesztések megszavazásának egyiÉ tényezője lett. Ide devalválódott az ellenőr* zesi kötelesség s a felügyeleti jog. Ha a városi közgyűlésben meglenne az * törekvés, hogy az elkallódott önkormányzatot

Next

/
Thumbnails
Contents