Délmagyarország, 1925. június (1. évfolyam, 14-35. szám)

1925-06-03 / 14. szám

Ara 2000 korona. MAGYARORSZÁG Szerkesztőség: Deák Ferenc-u. 2. Telefon 13-33. Kiadóhivatal, kölcsönkönyvtár és jegyiroda: Dugonics-tér 11. Telefon 306. Nyomda: Petőfi SAndor-sugárut 1. szám. Telefonszám 16 34. Szeged, 1925 junius 3, SZERDA Előfizetési árak: Egy hónapra helyben 40.<00 kor., Budapesten és vidéken 45.0C0 kor. Fgyes szám ára hétköznap 2103 kor., vasár- és ünnepnap 3000 korona. I. évfolyam, 14. szám. Politikai pártok szerint. A tudapesti választás eredményének válható hatását, mindjárt a demokratikus blokk győzelmíról vett első hiteles érte­sülés után, országszerte a legkűlönböző­képen magyarázták. Termétzetesen mg; ­mértékben befolyásolta az emberelei politikai állásfoglaliiuk. Bennünket a véleményeknek e nem első ízben tapasz­talt zűrzavara idején elsősorban az érdekelt, hogy milyen hatással lesz a budapesti választás eredménye a vidéki tőivé nyha'ósáaok, közeljövőben vár­ható választisi kCzdelmének taktikájára és kimenetelére. Lesz-e blokk Szege­den is? Vele szemben Wollf-féle ár­nyalatokkal dolgo;ó pártalakulat lesz-e dOntő tényeiő.vagy vált mi aranyközép­utas kormánypárti alakulat? Vasárnapi számunkban megszólal atuk a szegedi politikai és jogászvilág számos kitűnő­ségét ezekről a kérdésekről és bizony a kapott válaszok, néhány kivételével, aikclmatlanok arra, hogy tájékozódást nyultsanik. Nigyjtból mégis meglehet állapitant a nyilatkozatokból, hogy mi­lyen irányt fog venni a küzdelem, ha majd nemesek a viszonyok, hárem az alaposin késő törvényhozói intézkedés is odáig fogják érlelni a he'yzete', hogy a választás kiiihitó és lebonyolitható lesz. Az ujságirói ir.u kának ez az aktája iehát részünkre eg,előre lezáratott. Van azonban egyik-másik nyilatkozatnak olyan mondata, amelyet nem hagyha­tunk szó nélkül. A látsztt ugyan óly*n, mintha az az óhaj, amelyet ezek a mon­datok kifejeznek, a jéindulatu és jót­akaró közéle i laikusság foriá ából táp­lálkoznék. Mégis, mondhatnók: czéit is fogla kőzni kell vele. Nehogy gyöke­ret verjen a teljes konszolidációra vágya­kozó liberális polgárság és munkásság kötében, hogy a községi poli ika trany­kora köszönt ránk, ha a választást nem politikai pártok szerint csoportosulva ejtjük meg, vagy hogy egyáltalán lehet­séges községi választást má<, mint politikai alapon előkészíteni ÉS lefoly­tatni. N hogy azt higyje azonban b'rki is, hogy először a mostani budapesti vá­lasztáson történt meg, hogy politikai program körül csoperto ult pártok vív­tak harcot, emlékez e'nönk kell ré­giekre. Nem a okra ugyan, akik Budapesten minden ellenvélemény erőszakos elfojtásával, a bolsevikieké hez hasonló terrorral a levitézlett Wolff-tezsimnek szereztek annak ide­jén többséget, nem is azokra, akik egy időben mindent elkövettek, h^y a szegedi közgyűlésen is a szélső jobbolda i szellem uralkodjék. Hanem azokra a sokakra, akik nagyon jól tud­ják, h'gy politikai pártok tzerint cso­portosulva álli ot ak fel listát, agitáltak és sz vaztak tzon a legutóbbi törvény­hatósági bizottsági tagválasztáson is, amelyen több mint tiz év előtt a mai városatyák zöme a rnaHdátumot meg­kapta. Szó sincs ró'a, magunk sem perhorreszkálnárk, ha az a hely, ahol a váiosi ügyeket tárgyalják és intézik, olyan sziget lenne, aratnék politika­mentes levegőjében a mainál egészsé­gesebb városi közszel em alakulhatna kl- Ezt azotban ma kevésbé lehet megvalósít««, mint valaha. A háború Krteud^rs, telni ezt a harcot, amikor kozevü ¿RÍ ta^ok választására kerül a sor. Ez nem jelenti természelesen azt, amit nagyon helyesen szükségesnek fartőitek kije­lenteni a demokrata blokk budapesti vezetői, hogy most már állandósítsuk a városi pulamentben a poli ikj». A denokrala'és liberális világnézetű em­berek azot ban egészen más felfogást táplálnak a várcsi ügyek hosszú sorá­ról is, mint például a kurzisták. Minek ezt példával illusztrálni ? Hi­szen többi között e felfogásbeli nagy különbség okoztv, hogy mig Bud'pest liberális vezetés alatt naggyá fejlődött és virágzott, tddig a kuizus uralma visszafejlesztette és ehdósio'.ta az or­szág fővárosát. Szegeden egészen sptciális helyi kö­rülmények még inkább szükségessé teszik a liberális és demokratikus pol­gárság erós szervezkedésé'. Itt a vá­iosi érdekik — kereskedői, iparos, lateirer és lulturérdekek — gyakran találkoznak a tanyai képviselők részé­ről mrgnemétté8se1. Álláspontunkat nem azért szö^etzük le, mintha a a tanyi ellen, hárem azért, mert e'ső sendfl várcsi érdekek mellett akarunk szót emelni. Kelőnben is meggyőző­désűnk, hogy a demokratikus ée liberális eszmeáramlat sokkal elöbh fog erő'eijesen hódítani a szegedi kisparasztok soraiban is, mint hi­szik. Ezt a kulturáltságnak kö:tűk való terjedése és emelkedése fogja okozni s az előjeleket lehetetlen meg­nemlátni. A liberális polgárság felnem­készülése és szerve e lensége azonban megvonná azt a kirobbantó és éltető e»£ forrást, amely nélkül szervezetlenek maradnak a földmüvesnép képzett sze­gedi detrokratái, a városi parlamentbe pedig v'sszakerülnének a mai legna­gyobbrészt egészen konzervatív, vagy reakció s tanyai képviselők, persze meg­felelően lecsökkented számban. Beniczky Ödön letartóztatásáról nyilatkozik majd a nemzetgyűlésen llass József miniszter. Milyen citnen indit eljárást az ügyészség — A pártok maga­tartása. (Budcpesti iudósitónk telefon jelentése Hamar eltet jedt a hire annak, hogy Beniczky Ödön volt belügyminisztert e'özetes letartóztatásba helyezték, mert az Az Újság cimü lapban közölte a Somogyi és Bacsó meggyilkolásáról szóló, a katonai ügyészség számára megirt vallomását. A cikk miatt, amely a kormányzó személyével is foglalko­zik, az Az Újság vasárnapi számá* elkobozták. Beniciky a cikkben mind­azt elmondja, amiről mint volt belügy­miniszter s később, mint képviselő, Somogyinak és Bacsónak, a Népszava volt szerkesztőjének és munkatársának halála felől értesült. Vallomástételre a hivatalos eskü alól főimen ették, még mialatt Zita királyné látogatásán Spanyol­országban volt. Amint most a fői­men ést kézbesítették neki, jelentkezett a katonai ügyészségen, ahol Írásban adta be vallomását, amelyet egyúttal az idéze't lapban is közölt. Hétfőn délután Beniczkyt a rendőrség elő­állíttatta és letartózt tásba helyezte. Erről a félhivatalos kőnyomait s is azt a hirt közölte először, hogy a letartóz­tatás az Az Újságban megjelent cikk miatt, vagyis nyilvánosságra hozott vallomása miatt tCrtént, — homis vád vétsége, kormányzósértés vétsége és hivatalt titoktartás megsértésének vét­sége miatt. Később azu án a félhiva­talos kőnyomatos újság közzétette, hogy Beniczky letartóztatása nem a cikk miatt történt, hanem azért, hogy leülje tizennégynapos fogházbünteté­sét, amelyre a Sréter féle SBjtópörben már rég<bbtn elitéltek és amelynek kitöltését ma kellelt volna megkezdenie. A valóságban Ben'ciky leüli előbb 14 napi fogházbüntetését, de azután is fogságban marad a felio'olt vádak miatt. Alighogy ez a ftlhivifalos közlés megjtlent, a Mcgyor Hiradó cimü kő­nyomatos lap a következő ügyészségi kommünikét közli: ,At Az Újság pünkösdi számának lefoglalása ellen eőterjesztést edott be és ennek folytán a vJdtanácshoz ter­jesztetnek fel az előterjesztés elbírálása végett az összes in tok. Az ügyészség egyébiránt Bín czky Ödön ellen indít­ványt terjeszt elő a vizsgálóbíróhoz, melyben javasolja, hogy Beniczky ödün' kormányiósértés vétsége, hvatali titok meggérlfsérek vétsége ¿8 tiltott közléi vétségén k cime alatt belezzék előze­tes etír'óitaiásba. Amennyiben Medvés­Medico I tván dr. vizsgálóbíró ennek az ügyészi indítványnak helyt idna, az előzetes letartóztatás, illetve a vizs­gálati jogság csak Beniczky Ödön 14 napos fogházbüntetésének kiállása után venré kezdetét, ami azt jelenti, hogy Beniczky Ödönt 14 ncpl fogházbünte­tésének leülése után nem helyezik sza­badlábra, hanem nyomban vizsgálati Jogságot joganatositanak ellene" Ez az intézkedés tulajdonképpen még jó Benicikynek, mert ha a kormányzó­sértés i Agyban helyezték volna tegnap vizsgá'ati fogságba, ugy ha ebb5i sza­bidul t volna, csak akkor kellett volna neki a tizennégy napot újból leülnie. Az ügyés:ség letartó*tatási Indítványa fölött elsőfokon Medvéc-Med'co vizsgá'ó­b ró, másod fokon pedig A lm tssy Ítélőtáb­lai bíró elnöklése alatt a vádtanács fog dönteni. Ugyancsak a vádfanács dönt az Az Újság kiadóhivatalénak előter­jesztésében, ame'yben az Az Újság el­kobzott példányainak lefoglalását teszi sérelem tárgyává. Dr. Medvis Medlco István vizsgáló biró a legjobb e etben csak holnap hallgatja ki Beniczkyt, de az is lehet, hogy vár ezzel mindaddig, amig a rendőrségről meg nem érkeznek az Iralok, amelyek tartalmazni fogják az Az Újság felelős szerkesztőjének ama nyi­latkozatát, hogy az inkriminált cikknek ki a szerzőj*. Szóváteszik a nemzetgyűlésen a Beniczky-ügyet A politikai élet lege ktuálisabb kér dése ma a Beniczky-kérdés, am lynek eshe'őségéit latolgatja minden politikai pá t. Az elenzéki pártok minden erő vei azon vannak, hogy az ügyet vala­milyen formában szóvátehessék a nem zetgyülésen, lehe'őeg már a sze dai ülésen, a kormányzépárt ezzel ízemben fölöslegnek tartja a bonycda'mas ügy nemzegyülési pt rtraktálását. VÜSS József helyettes miniszterelnök tanácskozott a nemzetgyűlés elnöksé­gével a Ház holnapi üléséte vonatko­zólag és megállapodás történ*, ho^y naptrende őtii felszólalásra u elnök ebben az ügyi en nem ad engedély. Az ellenzék azonban más formában keres módot 8rra, hogy a* kérdést a nemzetgyűlés p'énuma e'é hozza. A szociáldemokra'a párt páriá­méni frakciója már hétfőn tanács­k zotl ebben az ügyben és ezt a ta nácskozást ma folytatták. Ellenzéki po ilikai kö-ökben általá­ban ugy i élik meg a dolgokat, rogy Beniczky valbmásanak politikai lövet kezméryei elmaradhatattarok. Farkas István, a szociáldemokrata párt részé­ről a következőkben nyilatkozott rnunkí­társunk el: tt: — Az a nagy tanácskozás, amit a kormány ebben az ügyben folytat, a: igazságüfyminisztériumban, az ügyész­ségen és a minisz erelnök helyettesé­nél, n utat ja, hogy a Somogyi gyilkos­ság fgyének sul.os ténye olyan jelen­tőségű, hogy ezt elaltatni többé nem lehe*. A magyarországi szociáldemok­rata párt mindent meg fog tenni, hogy ezt sz ügyet a legopróbb részletekig tisztázza. — Amennyiben a kormány részéről kísérlet történnék arra nézve, hogy ez az Agy a Ház elé ne kerüljön abban a formeban, ahogy errdeileg terveztük, gondoskodni fogunk arról, hogy más formában foglalkozzék a nemzetgyűlés ezz:l a kérdéssel. Az ellenzék, mint a nyilatkozatokból kitűnik, a Beníc.ky-ügyet mirdínesetr.: a Ház elé viizi. Az uj bázizabá'yok azonban korlátozzák az ilyen Cgír meg­vitatás! lehetőségé*. Szerda ugyan inter­pellációs nap, de az uj házszabályok értelmében az interpelláció bejegyzésé­nek legkésőbb az interpelláció megté­telére megállapított napot megelőző ülés megkezdéséig kell megtörténnie. Tekin­tettel arra, hogy a Haz Ie^u óbbi ülé­sén, pénteken ebben az ügyben egy képviselő sem jegyzett be interpellácior, a holnapi ülésen interpelláció formájá­ban az Ogy nem 'etutö szóvá. Sürgős interpellációra a Ház elnöksége csak a kormány illetékes tagjának előzetes hozzájttu'ásB után szokott engedélyt adni. Vass József miniszterelnökhelyettes pedig kijelentette, hogy a Ház elnöke semmiet elre sem fog engedélyt adni. Hiábavaló lesz minden kisérlet — mondotta —, ne felejtsük el ujyinir, hogy házszabályok is vannak a világon. Az ellenzék részére t« hát alig van lehe őség, hogy már holnap sióvátegye az ügyet. A legközelebbi inlerpellác ós nap szombaton lesr, ha a Haz szom­baton ülést lart. De ha a többség agy határoz, hogy szombaton nem lesz ülés, az ügy interpelláció formájában csak a jövő hét szerdáján tehető szóvá. Nagy Vince ugy nyilatkozott, hogy indi.váoyt óhajt tenni a házszabályok ér elmében. Afölött azonban, hogy az inditváry I ¡nyomassák és szétosztas­sák, a Ház az elnök javaslatára vita nélkül egyszerű szivazassal dOnt. A holntpi ülésen Iehát az ellenzék­nek mindössze az dil rendelkezésére, hogy harminc képviselő aláírásával zárt ülést kérjen. Ezt >z elnöki égnek kötelestége el­rendelni. Egyébként a többség is bizo­nyára szívesen veszi, ha ezt az ügyel a nyilvánosság kizárasával tárgyalják. Hivatalos közlések a Beniczky ellen emelt vádakról. Sztrache főügyész a következő hi­vatalos kO}lést adta Beniczky letartóz­tatásával kapciolatbin: — Az Újság pünkösdi számának lefoglalása ellen előfetjesztést adtak be. Ennek folytán a rendőrségtől át­küldött összes iratok iz előterjesztés elbírálása végett a bflntetőtörvényszéx vádtanácsához kerülnek. A királyi ügyészség egyébként Beniczky Ödön ellen indítványt terjeszt elő, melyben előzetes letartóztatását indítványozza kcriíányzósértés, hivataü titoktartás m< gsértése és tiltott közlés cimén. Amennyiben a vizsgálóbíró a királyi ügyészség előzetes letartóztatást kérő indítványnak helyt id, ugy az előzetei letartóztatást csak azután frginatositja, mintán Beniciky Ödön jogerős kéthe­tes fcgházbCntetéiét kitöl ötte. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A budapesti királyi bün'etCtörvényszék vizsgálóbirája a Budfpesen megjelenő Az Újság cimü pciiltkai napilap mult hó 31. napjáról ke tezett 122. számá­nak lefoglalását elrerddte, min hogy abban „Beniczky öd n vallcmá a a Somogyi gyilkosságról" Wirat alatt megjeert cikk az 1913, évi XXXIV.

Next

/
Thumbnails
Contents