Szeged, 1923. augusztus (4. évfolyam, 172-197. szám)

1923-08-01 / 172. szám

Egyes nmmm ára 80 korona íxerkeaztőség és kiadóhiva­tal: kölcsey-utcá 6. (Pröféta­Stótló, L emelet 6.) Telefon 1S-S3. A .Szeged" megjele­nik héttő kivételével minden oap. Egyes szám ára 80 ko­foriá. Előfizetési árak: Egy Stoapra Szegeden 1500,Buda­yMlten és vidéken 1550 kor. IÉÉ^IMI l 1 riiM Mivfteiísi árak: Fé'hasábon 1 mm. 14, éfíy hasábon 24,más­fél hasábon 36 K. SrfvefcMit 25 Százalékkal drácábh. Anrő­hirdetés 12, kövér betűkkel 24 K. Szövegközti közlemények joronként 250 K. Nyilltér, csa­ládi értesítés 2-1: K. Több­stdri feladásnál árengedmény IV. évfölyam. Szeged, 1923 augusztus 1, SZERDA. 172-ik szám. Petőfi második temetése. Az el öt, amiről versek százait irták az ep'gon magyar költök, maga az úristen végezte hetvennégy esztendővel ezelőtt a segesvári ha­lottak mezején. Az Isten, aki k maga lelkét lelkezte a kiskőrösi zsellérpár gyermekébe, azon szüzén visszaszólította öt a maga örökkévaló­ságába, mHött ti földi emberek világa szennyet ejtheteti volna rajta. — Lektildem őt szövétnekül nek'ek, sötét­ben tévelygő szegény mwgyaroknaS, — mondta az Isten, — de ti nem ismertétek föl benne az én köretemet Az örökkévalósíg kenyerét küld­tem le tő e nektek és ti kitagadtátok a min­dennapi kényéiből. Uj evangéliumomat bíztam rá és ti nem mertetek rábízni egy mandátumot. Én a halhatatlanság jegyével vallottam ma­gaménak és ti ráütöttetek az országfelforgató bélyegét. Biboiba kellett volna öltczietne'ek, vállatokon hordanotok, körüloltározno1ok és eléje virágot hintenetek, — ti pedig elkü'dtétek kozáklovak patkói alá. Nem volt közébetek való, mert az én lelkemből való lélek volt és én visszavette n őt magamhoz a jövendő ma­gyarság mennyei nagykövetének. Szép volt a Petőn Síndor el*ő temetése, mert azt maga végezte az Ur, J mint Mózesét B l-Pegorban, hogy földi szem ne lássa sirját és fotdi lab meg ne taprdja szent porait. An­gyalaival ültetett föléje pázsitot és vadvirágokat, taán tölgyet eredeten szivéből, t*Iáa vadrózsa­bokrot és csalogányokat rendelt ki riratóinak és a felhőknek parancsolta meg, hogy harma­tozzanak rá könnyeket minden julíusvég éjsza­káján. Petőfi Sándor, akiiek olyan tailál ada­tott, amilyent megjövendölt magárak, temetést se kivághatott volna nagyszerűbbet, mint ami­nőt a TVemtő juttatott neki. ... Pe öfi második temetése egy egész ország részvételével egy egész esztendeig tartott. Utolsó mozzanata a Petőfi-Társasig keszthelyi ünnepe voit, amelyről négysoros kommünikéban szá­molnak be a mai pesti lapot, hátul, a napi hirek rovatában, a tízmilliós klinikai lopás és a siófoki játéit bank lefoglalása közt. A szónokok szépen beszéltek, a költök szépen szavaltak, a lelkesedés nagy volt, különösen amikor egy dunántuti kisasszony elszavalta Vtassics T.bn báió „Magyar elégiá" Ját. Pont. A Petőfi­centtnnárium véget ért. PetCfit feltámasztottuk ety esztendőre és eltemettük nagyon hosszú időre, mert aki hamárjabsn még egy Petőfi­ünnepet akarna rendezni, ann&k meggyülne a baja a közönséggel, a hallgatókkal, sz olva­sókkal, a lelkes helyi bizottságokká), de még tán magával a Petőfi-Társasággal is, amely pedig igazán emberül teliesítette a kötelességét, egy á'ló esztendeig celebrálván a .Peíífi-mUéí. Sanki pedig ebből szemrehányást, vagy ma­líciát re olvasson ki, mert hiszen mi is be­látjuk, hogy a sajtó hivatása szerint a napi élet szolgája és nein a sajtó tehet róf«, hogy a Petőfi centennárium vé«én nem Keszthely a ve.ércikk-téma, hanem Sinaja és Cegléd. Csak­hogy mi ugy érezzük, hogy e három földrajzi helynév közt összefüggés van és ki mertük mondani és a Petőfinek kijáró őszinte hódolat révén kötelességünknek érezzük kimondani, hogy ha ebben az orszá- ban o'yan élő volna a Peőfi-kultu z, amilyennek egy esztendőn át hirdtbék, akkor Pe'öfi h»lá'ánsk évfordulóján nem voma vezéicifck-téma Sinaja és Cegléd, a m gyar függe lenség és a magyar vélemény­szabadság két feoporsószege. Ha ez az ország FZ vébe fopadta volna és vérévé élte volna a Pciőfi evangéliumot, akkor nem jutottunk völn?i oda, hovy az egy esztendeig tartó kénypzere­de t nemzeti ünnep országos unottsásba vesszen bele. C akhogy az igar^ag az, hogy a m> nemzedé két mérhetetlen szakadékok választják el még attól a jubileumra preparált Petőfitől is, akiben nem ismerne magára a segesvári n- | e.eti, amely minden cselekedetével Petőfi­re 1 mező istenktze-iemet'e PefőMe. Pcőli c-mten­náriutnán&k megü neplése oly»n nemredékre J tagadó: ez az igazi „M'gyar elégta*. A sinajai értekezlet megerősítette a kisántánt államok szolidaritását Dr. Bmes cseh kü üeyminiszter a hirUptrók előtt a következőket jelentette ki: A nagybe­tílmak egyre jobban megértik a kisántánt sze­repét és természetes, bok-y iránta vt>ló jóindu­latuk egyre fokozódik. Vslsmenyi nehézség kö íepette, atmly most Eutópát felkarbljá, csupán a kisártán: mutatkozik » konszolidáció tényező­jének Az el enst'ges propaganda ugy tünteti fel a kirártíntot, mint M gyarom?g ellenségét. Azonban senki sem tudja konkrét bizonyítékát adni ennek az állitá srak, ami ilyenformán ten­denciósnok bizonyult, A mmövetségüufc luiasköre világosan van lefektetve és körvon-lazva. A si­najai értekezlet a gyakorlatban még inkább megér ősit ette a szövet stges c Hámok szolida­ritását A Piager Presse éile^üiése szerint dr. Benes külügyminiszter bclnsp délután tér vissza Sina­jából Prágába. A ?in»j«i konferencián nem került szóba Görögország és Lengyelország csatlakozása a kis? maihoz. C<upan véleménycserét folytattak a kisantant és & lét állam és jövőbeli vi zonyáról. A Csrszko Szlovenszko Republika jelentése szerint Udrzal r emzeívcdelmi miniszter repülő­gépen Jugoszláviába u a ott. A miniszter vasár­nap incult el és Msgyarországon hétfőn dél­előtt rtpült á». Az utazást titokban tartották, most már azonban nincs ok a titkolódzásra, minthogy a c*eb repülőgép már vissza is tért és mint a Ia*p úja „a magyar ak dékoskodá­soknak veszélye már nem fenyeget." A magyar politika és a kisántánt konferenciája. A fővárosi politikai körökben a sinajai kon­ferencia ismeretes döntése és megyar vonatko­zásai keltettek még ma is nagy érdeklődé't. Az ezzel kapc«otatos kérdésekben a kormány esryeíőre még nem tájékoztatta a nemretgycíést, csak majd aikor, ina konkiét formában oldják meg a »inaj«i megbeszélések végső eihatáro­ii sát. A képviselők » Ház folyosóján ma élénken foglalkozt k a Sin iából érkezett hiíékkel. Hu­szár volt miniszterelnök, a nemzetgyűlés alel­nöke a konferenciáról így nyilatkozott munka­társunkat: — A sinajai konferencia Magyarország szem­pontjából elsőrangú jigyelmet érdemel. Bethlen István gróf miniszterei ök külföldi utjának nagy sikerét lá'om «btan, hogy Sinajában a szom­szédos államok államférfiéi revízió alá vették eddigi rideg, eiutasitó és sokban ellenséges magatartásukat. Azt Hiszem, elérkezett a lélek­tani pillanat arra, hogy a magyar kormány köz­vetlen tárgyalások alapján igyekezzék a szom­szédaival való viszonyt tisztázni és a beállott kedvezőbb atmoszférát felhasználni arra, hogy egy módus vivendi toláltassék a Jüggő, nagy kérdések megoldásira. U<y látom, hogy a szom­széd á tamokbap, de különösen Csehországban » tanácukozá&ra szintén elérkezettnek látják a/ időt. Európa érdeke, hogy a Duna medenceben a békés eRyflUé'és rendszere megteremtessék. A ceglédi választás hatása* (A Szeged budopesti tudósítójától) A nem­zetgyűlés az mden niiás vi iját tovább folytatjs. Mivel ket határozati javasletrá' névszerinti sza­vazást is kérnek, továbbá több §-nál élénk vita várható, általában azt bitzik, hogv az in­demnitást részleteiben csak a hét végén sza­vazzák meg A foíyotón »okat beizéineR a ceg­lédi választás eredményéről, melyet ff ként annak tudnak be, hogy a pártok nem állítottak meg felelő jelölteket. A ceglédi vilaszt'ás mintha megérlelte volna egy uj politikai csoport megalakulását Mint ismeretes, a fajvédők és tz ortodox legitimis­ták között hónapok óta tárgyalások folynak, melyek Lendvai megválasztásának körülményei folytén most már oly irányba terelődtek, hogy a tárgyalások legfontosabb kérdése az lett, hogy mily akciót kezdjenek a kormány helyzetének sulyosbitárára, illetve a kormány megbukta­tására. L?ndv9i megválasztásával kapcsolatosan azt h ruozfa ják, hogy meg van az alap a mandá­tum megpeticiondldsára azon plakátok révén, melyeken a jelölt és környezete a választókat terrorizálták. Hireket 'erjesztettek ma egyébként arról is, hory a kormány egy felveendő kélcsön ügyében tárgyalásokat folytat Franciaországgal. A pénz­ügyminiszter erre vonatkozólag nem volt haj­landó nyilatkozni. Minden hónapban megállapítják a tlsztvivelök fizetését. Mint a Szeged tegnap már jelentette, s teg­napi minirztertsnács határozott s közfíszivJse lök fizetésrtrdfc2ít;e ügvében. A miniszt'-nanííi­ról a Magyar Távirati ltoda ?. kövt.uzfl ut irjj: — A *kortr4ny t icg. «pi min's; zr ar cso . a korona romlásával a hö2í?lka?rar o^str • a nézve beállt helyzetet beható megvitatás tárgyává tette és arra az elhatározásra jutott, hogy ezen­túl a közalkalmazottak illetményeiket, beleértve a külön potlékokot is, az illetményeknek hadi megállapítása utján a korondnak julius havi fizetésrendezés idejében fennállott értékével ál­landó arányban fogja tartani. E célból minden hó utolsó minisztertanácsban meg fogja álla­pítani a következő hónapra járó illetményeiket. Ennek a megállapításnak megfelelően egyu'taí elhatározta a minisztertanács, hogy tekintettel a legújabb váratlan korora rom!á?r», a közalkal­mázotiak részére augusztus hóra az uj illet­ményszabályzat szerint járó fizetési és külön pótlékokat 100 százalékkal felemeli, ennélfogva az uj 'lírtmé'iyszabályzat szerini egy hónapra járó összegen felül, még ugyanolyan összeg sürgős folyósítását elrendeli. Juliurra nézve a már kiadott kormányrendeletben foglalt rendel­kezés az adandó pótlékokra nézve önként ért­hetöleg változatlanul marad. Ml lesz a hatósági lisztellátással? A földmiveléíügyi miniszter sürgetésére a közélelmezési miniszter már hónapok előtt szi­gorú rendeletben utasította a vidéki törvény­hatóságokat és Budapest főváros tanácsát a hatósági lisztelláiá8 megszüntetésére vonatkozó­iig. A fennálló rendelkezések Fzerint ily körül­mények között augusztus 14 én megszűnik az állami olcsó lisztakció. A szegenyebo néposz­tály, melyet ez a rendelet kimondhatatlanul suj?, természeteses rem akar belenyugodni a miniízter döntésébe A közélelmezési miniszté­rium illetékes osztálya ugy gondolja n ár, hogy feltétlenül meg kell hosszabbítani az akció le­j járati idejé* J n!cg sz a helyzet, hogy ha a l irom ány sQr^őívn nam intézkedik a rendelet m«gváltO£taiá8áról, a legszegényebb néposztály ketségl'ie'ztt helyzetbe keiül. A jelen tervezet szerint tetrt>és2?tesen az eldűlt ÉVEDHEZ VÍSJP-

Next

/
Thumbnails
Contents