Szeged, 1920. szeptember (1. évfolyam, 14-38. szám)

1920-09-01 / 14. szám

SZEGED Szeged, 1920 szeptember 1. — Ezer korona a menekült tlazt­viselóknek. Lendvai Sándor, az Első Magyar Általános Biztosító Intézet szegedi vezé'rtitkára ezer koronát bocsájtott a fő­ispán rendelkezésére azzal, hogy azt a menekült tisztviselők részére juttassa, ami már meg is történt. — Katonák és vadorzók harca. A múlt évi december hó 18-ikán véres dulakodás színhelye volt a Kamarás-erdő egyik tisztása. Kis Károly és KotrozóGéia orvvadászo­kat megtámadta Czeglédi Albert és Czeglédi József leszerelt katona. Hat lövés dördült el dulakodás­közben, a golyók Czeglédi Albertet megölték, Czeglédi Józsefet súlyosan megsebesítették, Kis Károlynak pedig a balkeze roncsolódott össze. Ma délelőtt tárgyalta az ügyet Hevesy táblabíró büntetőtanácsa. Czeglédi József elmondotta, hogy egy Rapcsdk nevü gazda szólította fel őket arra, hogy a két vadorzót, akik Rapcsák vadászterületén garázdálkodtak, löjjék agyon. Erre testvérével lesbe állt és midőn a vadorzók ismét felkeresték Rapcsák vadászterületét, el akarták őket kergetni. Igy kezdődött a lövöl­dözés, amelynek egy halálos áldozata és két sebesültje lett. A vadorzók viszont azt vallották, hogy Czeglédiék használták először fegyverüket és ők csak önvédelemből lövöldöztek. Te­kintettel a megidézett tanuk nagy számára, az elnök a tárgyalást 12 órakor berekesztette. Délután félnégy­kor folytatják a tanúkihallgatásokat. Ítélet az esti órákban várha ó. — Fekete lista. Tegnap délután 4 órakor a Kárász-utcán sétáló kö­zönség körében nagy feltűnést kel­lett egy „ fekete lista" felírással ellátott hatalmas plakát, mely a Segesvdry drogéria kirakatában volt Kifüggesztve. A feket; kerettel öve ze!t plakátnak ez volt a szövege: Fekete lista. Holnaptól kezdve itt jelenik meg a szegedi árdrágítók, uzsorások és egyéb pióca hadak névsora. E sotok után egy teljes újságlap n.igyságu fehér hely tündökölt, bizonyítékául annak, hogy e fekete listán sok névnek kell elférnie. Ma reggel azonban hiába várták a korzó járókelői a névsort, mert a tábla eltűnt a drogéria kirakatából. Érdek­lődésünkre az üzlet tulajdonosa ki­jelentette, hogy a fekete listát egy helybeli magáncég felkérésére he­lyezte el kirakatában, később azon­ban saját elhatározása folytán el­távolított. onnan. Igazán kár, hogy a „fekete lista" eltűnt. De ha kint maradt volna, akkor sem felelt volna meg a hivatásának, mert ha az összes s?ecedi láncosok és uzso­rások neveit ki akarnák írni, ahhoz Kevés volna ez a kirakat, sőt szűk­nek bizonyulna Segesváry egész üzlethelyisége is. x Geigner Iskola-utca 25. szám alatti rövidárukereskedése a leg­olcsóbb háboruelőtti áraival. 92. II. — A munkáübiztositó adóssága. A múlt héten megírtuk, hogy a város felszó­lítja a munkí.sbiztositot 2 milliós adóssá­ganak kifizetésére. Ez a hirünk, mint utó­lag meggyőződtünk róla, tévedésen alapult, mert a munkásbiztositónak nincs adóssága a városnál. — Az értékmeghatározó bizottság tagjaiul az 1920—21. évekre terjedő jog­hatállyal a főispán 16 háztulajdonost ne­vezett ki. A bizottság másik 16 tagját a penzügyigazgatóság fogja delegálni. HÜVELYEK, (Club) nagyban és kicsinyben, gyári áraknál olcsóbbbn kaphatók I. ke> . Károlyi utca 2. sz, alatti dohinyfőzsdébsn Viro,i átellenben. 83 Koks: , már a mult télen elis­mert tiszta por- és kő­mentes legjobb fűtőanyag. Házhoz szállítva kisebb-nagyobb tételekben kapható 137 Berger nél Dolgozik az árvizsgáló-bizottság. SZEGED, augusztusi 31. (Saját tudósítónktól.) Hétfőn tartotta Balogh Károly el­nöklete alatt szokásos ülését az ár­vizsgáló-bizottság. A gvülésen elha­tározták, hogy a napilapok hirdet­ményen a jövőben különös gonddal fogják figyelni, hogy ily uton is megállapíthassák, hogy nincsen-e köztük valami árdrágítás tárgyát ké­pező hirdetmény is. A szénárakra vonatkozólag az or­szágosan érvényben lévő rendeletet a bizottság tudomásul vette. Ennek alapján, aki szenet hoz be a városba, azt az országosan érvényben lévő rendelkezés alapján fogják kezelni. Vértes kereskedő a mész és cement árát jelentette be, amit tudomásul vet­tek. Elhatározták továbbá azt is, hogy felszólítják a városi tejcsarnokot arra, hogy azonnal szerezzen be elegendő mennyiségben tojást, mert Szegeden nincs és ezt jelentse be a bizott­ságnak. A pékek szóbelileg kérték Balogh tanácsnokot, hogy engedje meg ne­kik, hogy a zsemle és kifli árát 2 koronára emeljék föl. A bizottság e tárgyban, adatok hiányában, nem határozott, utasítást adott azonban a városi pékmtihely­nek arra, hogy fehérlisztből próba­sütést csináljon. Elpanaszolták a pékek, hogy csak csempészett lisztre tudnak szert tenni, melynek ára óráról-órára emelkedik. A legutóbb makszimált piaci árak szeptember 10-ig bírnak érvénnyel, ezek tehát változatlanul megmarad­tak, mert uj adatok nincsenek egy­előre a bizottság birtokában. Ki fog­ják azonban fürkészni, hogy a ko­fák milyen uton szerzik be az árut és ezt követőleg fogják legközelebb az árakat megállapítani. Tőzsde. SZEGED, augusztus 31. Élénk kereslet és kínálat volt minden­féle valutában; üzlet azonban csak kevés jött létre. Szegedi Budapesti árfolvamok : záróá• folyamok: Lei 5.47 5.45- 5.65 Márka 5. 5.03V, 4.95-5 10 Francia frank 0000 16.00-17.­Svájci frank 00.- 39.10-41.­Dollár 236.05-238.- 230. 250.­Napoleon 000.— 800. 810.— Líra — 11.20-11.70 Rubel 324.-330 00 3.10-3.30 Szokol 4. 3.95 3.90—4.05 Dinár 0.-—0.00 8.80 -9.10 Léva 0.00 4 4.25 Szegedi keresk. és iparbk 0.00 Szeged csongrádi takarékp. .— ZÜRICH, augusztus 31. (N'vitás.) Berlin 123J, Newvork 610, Milano 28.1o, Prága lo.lo, Zágráb 5.23, Budapest 2.4"), Bukarest 14.-, Becs 2 75, osztrák bélyegzett 2.6o. Szerkesztik: Dr. SZILASSY CÁSAR ét VERNÜS ERNÓ. A szerkesztésért felelős: Dr. SZILASSY CÁSAR. Laptulajdonos: .SZEOED" lapkiadóvállalat r.-t. Felelős kiadó: Dr. SZALAY LÁSZLÓ. Rossman Béla étterme és sörcsarnoka Vár-utca 4. szám. 80 Erdélyi menekültek találkozó helye Molnár és Társa cégnél reketesas-utca 22. mindennemű zsineg- és kötéláru a legjutányosabban beszerezhető. 20 KELEN tiüGÓ AMADI-UTO. O 18 O TELEFON 66. M kir. osztály-sorsjáték föelárusitó helye Tőzs­dei megbízások, külföldi kifizetések eszközlése. SZECS1IZSÓ liszt- és terményüzlete Kárász-u. 14. Az összes háztartási cikkek szolid beszerzési helve. — 16 Árverési hirdetmény. Hétfőn, szeptember hó 6-án a városháza udvarán délelőtt fél tiz órakor ismeretlen sér­teti tulajdonát képező 1 drb. piros­tarka tehén és egy félévas flszfi-borju elárvereztetik a legtöbbet ígérőnek, kész­pénzfizetés ellenében. 145 KATONA MIKSA KÁROLYI-UTCA 3 80 rőfös- ét divatáruk olcaó áruháza. SZEGED ÉS VIDÉKE BORTER­MELŐK MINTHP1NCÉJE = Királyi tábla-épQlet. = Kitünö minőségű borok mind-.n mennyi­ségben kaphatók. 17 Tej-csokoládék óriási választékban 45 LÁNYI cukrászdában. 25 koronu Zvock ttoyol gavallér palack eojnae, jamaikai rum licne tOO kor. üonschlig deuiemrn & v'erv old lirazilia rum, Goftsclilitj likőrök, „Diana' sós­boraztiz- KROÓ sze«'ihletet*-• Valéria-tér. 85 Telefon 10-25. Zsák, zsineg, ponyva, k6tél, valamint minden e szakmába vágó cikk legolcsóbban beszerezhető 87 ROBICSEK SÁNDOR cégnél (Paprika-piac.) Valfirla-lér 10. Telefon 10-71. H jövő héten nylük meg trendezett G BID1) T1Q U S Tulajdonos: KENDERESI GYÖRGY. TELEFON-SZÁM 836. 21 TELEFON-SZÁM 836. LUSTIG IMRE kötstt- és szövöttáru oo = különlegességek = J SZCGEP, SZÉChENyi-TÍR 2. 5Z HorvAth HstvAm cipőkülönlegessjgek készítője, Saját készítésű cipók raktára Szeged, Széchenyi tér 9. Korzó-mozi ház 211 Telefon H-9J Fényképészeti cikkek prima kautschuk jutányosán kaphatók Sandberg cégnél Széchenyl-ter. 9 Legújabb férfi öltönyök, átmeneti kabátok készen és meret után 45 Bal*z» Jenő ISX, SZEGED, Scéchenyl-tér 2 aiám. Tőzsdei megbízásokat elfogad Saljó Imre tőzsdeügynök, Margit-utca 3. ILLATSZER éi koiiretikai kttl8nleBc»»«jck, eredeti kölni vijek, finom pipere ezippanok legolcsóbban beszerezhetők Gá pár llletizertár Széchenyi­tér 7. szam. Szeged-C.ongrádi palota. 35 FlílHíS* 1 drb 12 tm lirow,,infl L^iauu. vadászfegyver, ui. I d h 12 lövetű. 6 mm. ön­működő golyós fegyver. 10J rl> i<mvé*«rhelyi tár­sasági téglagyári rés/vény q.MlitnV- minden menny séglx-. idei uá(UlllU&. csurqutásu viráginczet. HHJDU I. kereskedelmi ügynöksége Hódmezővásárhely. 138 podáyászblzfosltás. Tartózkodásokra éa utalá­sokra 60 napig érvényes kötvények kaphatók se Ungár Benő szállítónál, az Euripal fltu- és Podguász­blztcslló R.-T. ügynöKsége. Telefon 24. 11 elefon 34. ÁRJEGYZÉK w»P«"t.tri.»»tt>k»ié. I. rendű nvers káve 1 kilogr. . . 116—120 kor. t. „ pörkölt kávé t kg. . . . 146—150 . Mandula I kilogr 2i«> „ Mazsolaszőlő 1 kilogr 60 „ Csemege csokoládé I drb 10 . Zsirszóda, 128 fokos, 1 kilogr. ... 64 , 1. rendű házi szappan 1 kilogr. ... 85 . Corf Cacao 10 dekagr 21). 1 doboz Sardinia 12 K 50 f és az összes fűszer- és csemege-áruk a leg­olcsóbb napi árban szerezhetők be 4(1 HIRSCHL ÉS LÉDERER cégnél Teltfon 413. Dugonlce-tér. Teleion 413. WW am rw RDLTETOK figyelmébe! Értesítjük az igen tisztelt vám* őrlő közönséget,' hogy mal­munkat egfsz újonnan átalakí­tottuk és a legjobb gépekkel felszereltük, igy módunktj4ji van az őrlést és dar.i ást a leggyorsabban és legpontosabban elvégezni. — Az őröl­tető felek a gabonájukat megvárhatják. Alföldi GözWsz és Őrlőmalom R.-T. Szeged, Alsóváros, Hattyaa-eoron, ai utászlaktanya mellett 122 Kérjük a címre figyelemmel tenni W*®* az őrlési tanusitváiiy kiiillltitánál '• Veszek babot, mákot a Iegjutányosabb árban. Bokor János c. Valéria-tér sarok. 73 ÍESfeíS^^' ROtflEJftRUK legolcsóbban beszerezhetők 56 ^"•SSZL'Z ü c v. Sonkovics Kálmán­csón kitünö minőségű, elegáns kötött kabátokat, garnitúrá­kat, harisnyákat stb. KSenSU. BaHl Klek Utódai. Gyár: Iskola utca 20. szám. 41 Oalet: Tisza Lajos-körut 32. Megnyilt a SZECHEM Yl-BUFFET a Paral-Buffet helyén. Állandóan elsőrendű fiiss felvágottak, sajtok, tea-Vaj, a legjobb Italok stb. dus választékban, szolid árban kaphatók - Telefon 727. I Af viilí'Aff Kartonok, delének, *>at<nok LWdlIliUll ara<|l 6a vásznak leitállltott Árban kaphatót BASCH ALBERT divatáru kereskedőnél, Fischer U«ó „Kézimunkaháza" üzlethelyiségében. Kölcsey-utca 10. szám. 103 Nyomatott a Délmagyarország hírlap- és nyomdavállalatnál Petőfi-sugárut 1.

Next

/
Thumbnails
Contents