Délmagyarország, 1920. március (9. évfolyam, 50-74. szám)

1920-03-02 / 50. szám

&urkMstd»éf éa kiadóhivatal: SZEGED, B0LD0GA88Z0NT-8UGARÜT 4. 8ZAft A SsarkcaztAaég éa kiadóhivatal talatoaja: 305­ELŐFIZET ÉSI égési é»r« 144.— K ntgyedévre félévre • 72.— K agy hónapra arám 36. 12. Szeged, 1920 IX. évfolyam 50. nzám. Horthy Magyarország kormányzója —A nemzetgyűlés nagy lelke­sedéssel választotta meg. — Budaimi, március 1. Horthy Miklóst a nemzetgyűlés hétfőn leírhatatlan lelke­sedéssel Magyarország kormányzójává választotta. Ismeretes ^fltit már előre is a választásnak ez az eredménye az egész ország hangulatából. Mindenki azt óhajtotta államfőnek, aki erős, aki erejével, hitével megmentette az országot a végveszélytől s akinek kiválóságától lehet bizalommal remélni, hogy hivatott vezére lesz a nemzetnek a mentés további nagy munkájában is. A nemzetgyűlés hétfői ülését fél 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök. Bejelen­tette, hogy az illés egyetlen tárgya Magyar­ország kormányzójának megválasztása. A sza­vazás a nemzetgyűlési tagok névszerint való felsorolásával folyik le. A képviselők össze­hajtott papírlapot tesznek be a Ház asztalán tevő urnába. A névEor olvasása után az elnök felfüggeszti az ülést a szavazatok összeszámolásának idejére. Azután az elnök bejelenti azt, hogy leadtak Összesen 141 szavazatot, amelyből 131 esett Horthy Miklósra (általános éljenzés és taps), 7 Apponyira, 1 üres, 2 megoszlott. Ünnepélyes csendben jelentette azután az elnök: — Jelentem a tisztelt nemzetgyűlésnek, hogy a lefolytatott szavazáson a nemzetgyűlés tagjai Magyarország kormányzójává Horthy Miklóst, a nemzeti hadsereg fővezérét választották meg. A nemzetgyüles tagjai erre felemelkedtek helyükről és percekig tartó tapsban üdvözölték a megválasztott kormányzót. A képviselők ovációjától elragadott karzati közönség is feláll és szinten tapsol és éljenzi Horthy Miklós kormányzót. Az ováció elmultával az elnök indítványt •esz, hogy a szavazás eredményéről küldöttség utján értesítsék Horthy Miklóst. A küldöttség vezetője Piohászka Ottokár, tagjai Gömörey György, Patacsy Dénes, Szij Bálint és Ugrón Gaoor. Ezután az elnök az ülést Horthy Miklós megérkeztéig felfüggeszti. A küldöttség tagjai a képviselőház előtt •ntóba ülnek és a zászlódiszbe öltözött fő­városi utcákon át a Gellért-szállóba hajtatnak, hogy Horthy Miklóst a választásról értesítsék. Vé*ig a Gellért-szállótól a parlamentig vezető utvonalakon a kíváncsiak tömege sorakozott, akik lelkes ovációban részesítették az autóban a képviselőház felé tartó Horthy Miklóst. Az •rszágház főbejáratánál Horthy Miklós fővezér kíséretét a Ház képviselői élén Luki ;ch Aladár háznagy fogadta. A M. T. I. jelenti: A«-rmányzó megválasz­tása után a miniszterek tanácskozó-termébe vezették a kormányzót, akinek elnöklésével minisztertanács volt, amelyen a" kabinet vala­mennyi tagja résztvett. A jegyzőkönyvet bárczi­házi Bárczy István miniszterelnöki miniszteri tanácsos vezette. A miniszterelnök melegen üdvözölte a kormányzót abból az alkalomból, hogy a nemzetgyűlés Magyarország kormányzó­jává megválasztotta. Az egész nemzet nevében hálás köszönetét és elismerését fejezte ki ama hazafias és kiváló szolgálatokért, amelyeket Horthy Miklós a háború alatt és az azután következő szomorú időkben is a rend helyre­állítása érdekében teljesített. Az egész nemzet nevében ama óhajtását fejezte ki, hogy a jövő nehéz munkájában a kormányzó legyen mindig az alkotmány, a szabadság, a jog és az igaz­ságosság védelmezője. E munkájában akár hi­vatalos helyen, akár "mint egyszerű polgár a kormány minden egyes tagja mindenkor teljes erejével támogatni fogja. Huszár Károly minisz­terelnök ezután bejelentette a kormányzónak, hogy a kormány a mai nappal misszióját be­fejezettnek tekinti és benyújtja lemondását. Horthy Miklós kormányzó válaszában köszö­netét fejezte ki a kormány eddigi működéséért, majd kijelentette, hogy egy cél fogja őt vezetni egész működésében, hogy hazáját boldoggá tegye. Egybe kérte a kormányt, hogy további elhatározásáig az ügyek ideiglenes vitelét vál­lalja. Ezzel a minisztertanács véget ért. Horthy Miklós kormányzó ezután a kor­mány valamennyi lagjával kezet szorítván, kísé­retével a főhadiszállásra távozott. A megjelent kormányzó kíséretével az elnöki fogadóterembe ment, ahová nemsokára bevo­nult az egész kormány tanácskozásra. A Ház folyosóján a fogadóterem előtt Horthy Miklós­nak ugyanaz a testőrsége állott sorfalat, amely­nek kíséretében a hadserege élén Budapestre bevonult. A képviselőház folyosóin az ünnep alatt igen nagy érdeklődéssel és ünnepélyes izgalommal várták a fővezért. Tizenkét óra után 5 perccel megélénkül a képviselőház terme, jobb- és bal­oldali ajtókon betódulnak a képviselők, min­denki érzi, hogy közeledik az ünnepélyes pil­lanat, amikor Magyarország újonnan megvá­lasztott kormányzója le fogja tenni esküjét. Félegy óra után néhány perccel aL elnöki fogadóteremből kivonulnak a kormány tagjai és jelzik a kormányzó érkezését, utánuk Rtkovszky elnök jön ki, az elnöki emelvényre megy és megadja az ülés megnyitására hivó csengő szót. Néhány percnyi feszült várakozás után megjelenik Magasházy százados, utána jön Horthy, a megválasztott kormányzó, tengernagyi egyenruhájában az összes rendjeleivel. A fő­vezér a pillanat hatása alatt elfogultnak látszik, de mosolyog és ezzel köszöni meg a harsogó éljenzést, amely a folyosón fogadja. A kor­mányzó és kísérete ezután a testőrség sorfala között bevonulnak aa elnöki széktől balra levő Nyomda: SZEGED, PETŐPI SÁNDOR 8UGÁRUT 1. SZAM A nyomda talafonja : 16-34. Kedd, március 2. ajtón a terembe. Amikor Horthy belépett a te­rembe, az egész terem közönsége feláll, percekig tartó tapssal és éljenzéssel üdzözli Magyar­ország kormányzóját. Rakovszky, a nemzetgyűlés elnöke a következő szavakat intézte hozzá: Kormányzó url Magyarország nemzetgyűlése önt Magyarország kormányzójává választotta > meg. (Élénk éljenzés.) Kérdem, elméltóztatik-e fogadni Magyarország kormányzói tisztét? Horthy Miklós kormányzó: Magyarország kormányzói tisztét elfogadom. (Hosszantartó éljenzés és taps.) Elnök: Ez alkalomból a magyar nemzet­gyűlés nevében a legszivélyesebben üdvözlöm és felkérem, hogy kormányzói esküjét a törvény értelmében letenni méltóztassék. Az eskü­mintát olvasni fogja Szabóky Jenő jegyző ur. Az eskümintát Horthy harsány hangon ismétli. Az eskü igy hangzik: Én, Horthy Miklós, Magyarország megválasztott kormányzója, esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarországhoz hü leszek, törvényeit, régi jó és helyben­hagyott szokásait megtartom és másokkal is megtartatom, függetlenségét és terüle­tét megvédem, kormányzói tisztemet az alkotmány értelmében a nemzetgyűléssel egyetértésben a felelős minisztérium utján gyakorlom és mindent megteszek, amit az ország javára és dicsőségére igazsá­gosan fhegtehetek. Isten engem ugy se­géljen. Az eskü letétele után a Ház egész közönsége, a nemzetgyűlési képviselők, a karzatok közön­sége, az újságírók elénekelték a Himnuszt. Ezután az elnök szünetet rendelt el. A szü­net után az elnök újból megnyitja az ülést. Huszár Károly miniszterelnök állott fel szólásra: — Az ideiglenes kormány hivatása betelt — mondotta. Az egyetlen aktus, ami még hátra van, a kormányzó megválasztásáról szóló törvényjavaslat, amit ezennel beterjesz­tek. Kéri a miniszterelnök, hogy azt a köz­jogi bizottságnak sürgős jelentéstétel végett kiosszák. Bejelenti, hogy a kormány le­mondását benyújtotta, a kormányzó ideig­lenesen az ügyek felelős vitelével a jelenlegi kormányt bizza meg, amely addig a helyén marad, amig az uj felelős kormány fel nem cseréli. Ezután az elnök napirendi indítványt tett. A legközelebbi ülés holnap délelőtt 10 órakor lesz. amelynek napirendje a további teendők megbeszélése Az ülés fél 2 órak«T ért véget. * A nemzetgyűlés a kormányzó v^ asztásáról törvényjavaslatot fogad el, amely szerint Horthy Miklós urat, volt cs. és kir. altengernagyot a haza védelmében, a nemzeti hadsereg megszer­vezése, a belső rend helyreállítása körül szer­zett érdemei alapján kormányzóvá választotta. A javaslat 3 szakaszból áll: Gambrinus-büffé o csemege- éö eleimiszer-caarnoka o •aegod, Fofcotosaa-u- (Keleti-palota.) Telefon 836. Meleg tízóraik, választékos ebédek és vacso­rák, finom felvágottak, sült malacok, libamáj és töpörtó, sajt, vaj, tojás, sütemények, gyümölcsök, borok, pezsgők, likőrök, sör. Szolid, tiszta és figyelmes kiszolgálási

Next

/
Thumbnails
Contents