Délmagyarország, 1919. március (8. évfolyam, 49-72. szám)

1919-03-01 / 49. szám

2 D EIíM A GYARORSZ A® Szeged, 1919. március hő 1. csehszlovák államhoz való csatlakozá­sát a népszavazásig tartsák függőben. Az amerikai delegáció erélyesen köve­telte, hogy a népszavazás minden agitá­ció nélkül történjék és ebből a célból azt indítványozták, hogy Német-Csehor­szág egész területét a cseh erdőtől Trop­pauig amerikai és angol csapatok száll­ják meg. Az angolok hozzájárultak eh­hez, majd később némi habozás után a franciák is. Ezt a döntést azért fogad­juk nagy megnyugvással, mert Magyar­ország területi kérdésének is prejudikál: Reményeink annál kedvezőbbek, mert a döntést az amerikai delegátusok vitték keresztül, akik Magyarország ügyeiről személyesen tájékozódtak. Genf, február 28. A békekonferencia által 1 megbízott katonai szakértők beterjesztették ja- I vaslatukat a magyarok és románok között Er­délyben megállapítandó semleges zóna ügyében. A javaslat tartalmáról még nem tudni semmit, csak a Matin jegyzi meg, hogy ezen a módon véget vetnek a német-magyar spekulációnak és propagandának, amelyet a bukovinai határtól a Bánátig űznek. Rotterdam, február 28. Párisból jelentik : A versaillesi legfőbb haditanács ma közölte a békekonferenciával, hogy milyen megállapodásra jutott Erdélyben a magyar és román csapa­tok között létesítendő semleges zóna ügyében. A konferencia tudomásul vette a megállapo­dást, amelyről azonban részleteket még nem lehet tudni. Belgrád, február 28. A szerb állam­tanács első ülésén felolvasták a súlyos beteg Péter király kéziratát, amelyben formálisan bejelenti a trónról való le­mondását: hozzájárul ehhez a tervhez. Valószínű, hogy az előzetes békeszerződés nagyobb része már március 8-án készen áll, azonban katonai hadi­tengerészeti tarifa pénzügyi rendezése aligha készül el március 15-e előtt. A nemzetgyűlési válasz­tások tervezete. — A minisztertanácsban. — A pár­tok előkészületei a válasz­tásokra. — Budapest, február 28. (A Délmagyarország tudósitójától.) A nemzetgyűlési választások elő­térbe tolták a forradalmi polgári pártok koope­rációját. A Károlyi-párt és a kisgazda-párt között erre nézve a két párt szövetségbelépé­sével már meg van a teljes harmónia. A radi­kális-párt szövetsége azonban még tisztázatlan. Bizonyos, hogy a Károlyi-párt vezetőségének egy része erősen *hajlik a radikálisokkal való szövetkezésre, viszont sokan vannak olyanok a párt vezetőségében, akik mindössze a válasz­tási paktumra gondolnak. A két párt fúziójá­nak tervét teljesen elejtették. A szociáldemok­rata párt teljesen egyedül szándékozik a nem­zetgyűlési választásban résztvenni. Nem kér és nem fogad el támogatást a többi forradalmi pártoktól annál kevésbé, mert a polgári pártok ellen válogatás nélkül felveszi a harcot. A szociáldemokrata párt nemcsak az ipari cen­trumokban, de az agrárvidékeken is jelölteket állit fel. .Eddig a legnagyobb készülődéseket a választásokra a keresztényszociálista párt tette. Főleg a Dunántul szervezkedett az egykori Néppárt, amely reméli, hogy a nemzetgyűlésen aránylag tekintélyes számmal lesz képviselve. Budapest, február 28. (A Délmagyarország tudósitójától.) A Politikai Hiradó jelenti: A ma éjszakai minisztertanács tárgyalta Nagy Vince belügyminiszter és a szakreferensek előadásá­ban az alkotmányozó nemzetgyűlés tagjainak választásáról szóló javaslatot. A nemzetgyűlés tagjainak száma 418 lesz. Ebből a meg nem szállott területekre körölbelül 235 mandátum esik. A mandátumtartam két év. A választás arányos képviseleti rendszer alapján történik. Az alkotmányozó nemzetgyűlés tagjait kerüle­tenként választják. Minden kerület székhelyén választási hivatalt állítanak fel. A szavazás köz­ségenként szavazatszedő bizottság előtt történik. Ha valamelyik városban vagy községben a választók száma 1500-nál több, annyi szavazat­szedő bizottságot állítanak fel, hogy minden 1400 választóra egy szavazatszedő bizottság essék. A jelölési ajánlatot írásban kell bejelen­teni legkésőbb a választás napját megelőző 15-ik napon a választási hivatal elnökének. A jelölési ajánlatot legalább 500 választónak kell aláírni. A szavazókat reggel 8 órától este 8 óráig kell szavazásra bocsátani. A mandátu­mokat lajstromokkal (pártok között) a rájuk esett szavazatok arányában kell felosztani. Ennek kiszámítása a belga d' Hondt-féle rendszer szerint történik. Az alapgondolata a rendszernek az, hogy egyik párt se kaphasson további mandátumokat, amig egy másik párt több sza­vazatára mandátum nem jutott. Bomlás a Lovászy-párfban. Budapest, február 28. (A Délmagyarország tudósítójától.) A» Lovászy-párt, mint értesülünk, ujabb belső válsággal küzd, mert a párt radi­kális érzelmű tagjai belátták, hogy önmagukkal, a múltban következetesen vallott politikájukkal jönnek kirívó ellentétbe, ha most jobb felé tar­tanak. Ugy tudjuk, hogy a Lovászy-párt mér­tékadó elemei, akiknek radikális érzelmeiben nincs kétség, visszatérhessenek a Károlyi-pártba. Delegátusok választása a belgrádi nemzetgyűlésre. Temesvár, február 28. Újvidéken tegnap ült össze ismét a mult év november 24-én megalakult délmagyarországi szerb nemzet­gyűlés, hogy megválassza a belgrádi nemzet­gyűlésre küldendő 24 delegátust, akik Délma­gyarországot fogják képviselni. A nemzetgyűlé­sen a Bácska, Bánság és Baranya-megyéből érkeztek Újvidékre a nemzetgyűlés tagjai. Háború készül Olaszország és Jugoszlávia közt. — Hir szerint a diplomáciai viszony már megsza­kadt. - Jugoszláviában elrendelték az általános mozgósítást. — Páris, február 28. (Szikratávirat.) Az olasz­jugoszláv viszály háborúval fenyeget. A béke­értekezlet teljes tudataoan van a borzalmas kö­vetkezményeknek, amelyekkel a két nép ellensé­geskedése járna, amelyet különösen kiélesitett most az olasz katonai misszió Laibachból tör­tént kiűzése és hogy az olaszok a teljes fegy­verszüneti frontot elzárják. Az olaszoknak ez az intézkedése aligha alkalmas a torzsalkodás megszüntetésére, mert mindkét oldalról készen állanak a hadseregek és csak egy szikrára van szükség, hogy bekövetkezzenek a legvéresebb összeütközések. Jugoszlávia és Olaszország el­lenségeskedésének a dalmát partvidék sorsa az oka. A békeértekezleten arra gondolnak, hogy szükség esetén gazdasági bojkottal hűtik le a két nemzetet. A világ most meg fog győződni első ízben a népszövetség jelentőségéről. Az olasz forrásból származó hírek szerint a jugoszlávok 14 hadosztályt mozgósítottak elle­nük. A szerbek szerint viszont Olaszországban 3 millió ember áll fegyverben. Kifogásolják az olaszok azt is, hogy az egész francia flotta most az Adrián tartózkodik. A békeértekezlet az olasz jugoszláv viszályt ugy tekinti, mint a közelgő vihart. Pólából érkező jelentés szerint a két nemzet egymás közti viszonyát megszakította. A hirt hivatalos körökben még nem erősítették meg, azonban ugylátszik, az olaszok egész ha­tárukat Fiúméig elzárták. Páris, február 28. (Szikratávirat). Ide tegnap este érkezett annak hire, hogy Olaszország és Jugoszlávia között megszakadt a viszony. Ennek a hirnek valósággal megdöbbentő hatása volt. Bécs, február 28. Párisból jelentik : Miután Olaszország végleg elutasította azt a jugoszláv követelést, hogy Wilsont kérjék fel a döntésre Olaszország és Jugoszlávia viszályában, a ju­goszlávok a párisi konferencia elé terjesztették azt a követelésüket, hogy az Isonzó folyó le­gyen a két ország határa és épen most érkezett olaszországi hir szerint egyidejűleg elrendelték az általános mozgósítást. Kafionai terror a tanácsok kongresszusán. — A németországi helyzet. — Müchen, február 28. A tanácsok kongres­szusának ma délutáni ülésén amikor Unterleit­ner miniszter egyik referátumát épen bevégezte, hirtelen megjelentek a teremben a köztártasági védőcsapatok 15—20 főből álló csoport-ja és a sparíakus delegáltak padja mellett megállva elő­retartott revorverekkel kezükben elkiáltották ma­gukat ; Fel a kezekkel! Rettenetes izgalom támadt. Valamennyi de­legátus magasra emélte a kezét. A katonák parancsnoka revolverét a baloldal felé szegezve ezeket mondotta: Nem tűrhetjük tovább, hogy csirkefogók uralkodjanak rajtunk. Egy igazi kormányra van szükség. Ezután a katonák letartoztatták dr. Levint, aki a miniszteri pad mellett ült és el­vezették, úgyszintén az államtanács két sparta­kus tagját, Müsant és Landauert. A letartózta­tást a többségi szociálisták tetszéssel kisérték. A hallgatóság a karzaton roppant zajban és tiltakozásban tört ki. Erre a karzatot kiüri­tatték, csupán az újságíróknak engedték meg, hogy helyükön maradjanak. Az elnök nagyne­hezen helyreállitván a csendet, tiltakozott a katonák benyomulása ellen. Kijelentette, hogy az ügyben vizsgálatot fog elrendelni. Berlin, február 28. A Berliner Tageblatt I szerint a sztrájkmozgalom központja ma is Halle városa. A kormány intézkedései főképen ez ellen a város ellen irányulnak és valószínű, hogy a kormány csapatai már holnap megje­lennek a város kapui előtt. A hadügyminisz­tériumban ma ujabb tanácskozást tartanak. A kormány tárgyalás utján szeretné megszüntetni a sztrájkot és csak akkor foganatosít katonai intézkedéseket, ha elkerülhetetlen. Berlin, február 28. Königsbergben tegnap délután, nagy zavargások törtek ki. A német birodalmi alkotmány tárgyalása. Weimar, február 28. A nemzetgyűlés ma kezdte meg a német birodalmi alkotmány javas­latnak tárgyalását. Független zsidó állam Palesz­tinában. Páris, február 28. (Szikratávirat.) A nagy­hatalmak valamennyien pártolták a cionisták tervét, amely szerint Palesztinából a népszövet­ség égisze alatt független zsidó államot alakit­tanak. A népszövetség a cionisták kívánságához képest Nagybritánniának adná a mandatáriátust. Tardieu kijelentette, hogy Franciaország teljesen

Next

/
Thumbnails
Contents