Délmagyarország, 1919. március (8. évfolyam, 49-72. szám)

1919-03-01 / 49. szám

Szeged, 1919. március hó 1. MLMA G Y A KOKSZ A ö 3 ^eiyezzék hatályon kívül az építési szabályrendeletet. — Sebestyén mérnök előadása a mérnökegyesüiefben. — (Saját tudósítónktól.) A Mérnök- és Épitész­Egylet szegedi osztályában Sebestyén Endre városi épitész felolvasást tartott Szeged város rendezéséről, különös tekintettel a lákásnyomo­ruság okaira és a lakásínség orvoslásáról. Az előadáson megjelent Rainer Károly épitész az Országos Lakásépítő Tanács teljhatalmú meg­bízottja is. Berzenczey főmérnök megnyitó beszéde után az előadó rámutatott arra, hogy a lakásnyomo­ruságot elavult várostervünkhöz és annak nyomán alkotott szabályrendeletünkhöz való görcsös ragaszkodás idézte elő. Orvoslásul előadó azt ajánlotta, hogy tekintettel a nagymérvű anyag­hiányra, helyezzük hatályon kívül elavult sza­bályrendeletünket és építsünk átmenetileg, olyan lakásokat, melyek a higiénikus és biztonsági követelményeknek megfelelnek, de sem mére­teikben, sem anyagukban nem ragaszkodnak többé építési szabályrendeletünk túlzó követel­ményeihez. Ajánlja, hogy átmenetileg amig a városi lakások túlnyomó része a csatornázás hiányában talaj- és szenny vizel vannak elárasztva, fordítsuk a rendelkezésre álló anyagot oly épü­letek emelésére, melyek legkevesebb anyag fel­használásával legnagyobb befogadó képességet biztosítanak. Átmenetileg, amig a vizes lakások­ban nyolcával tizével tengődő emberek nyomoru­ságán nem segíthetünk, inkább a lakások quantumára mint azok qualitására fektessünk fősúlyt. Mihelyt ezt a feladatot megoldottuk, legyen első kötelességünk a munkásság, illetőleg a kispolgárság számára a családi otthont kert­gazdasággal kapcsolatos magánház formájában megteremteni, amint azt annak idején Berzen­czey főmérnök ismertette. Addig, amig az anyag­termelés meg nem indul, ne idegenkedjünk az egészséges módon épült tömeglakásoktól sem. A jelenvolt Reiner Károly kormánymeg­bízott kijelentette, kogy teljesen egyetért Se­bestyén indítványával, csupán a városterv azon­nali megalkotását tartja kissé időszerűtlennek, azonban annak fontosságát maga is elismeri. Ő is azt hangsúlyozta, hogy a csekély mérték­ben rendelkezésre álló anyagot a legnagyobb önkonomiával keil felhasználni és azt a Sze­gedre nézve örvendetes kijelentést tette, hogy az állam a várost nemcsak pénzzel, hanem anyagban is a legmesszebbmenő támogatásban fogja részesíteni. Reflektált Sebestyén azon ja­vaslatára, hogy ne vonjuk meg az anyagot olyan vállalatoktól, amelyek a munkásságot je­lenleg már foglalkoztatják és hangsúlyozta, hogy az Országos Lakásépítő Bizottság célja minél több lakás építése. A munkaalkalom nyújtása csak másodlagos szempont, tehát már csak ez-" ért sem tartja helyénvalónak, az anyagot oly vállalatok által felhasználtatni, melyek még min­dig luxus-épitkezéseket folytatnak. A Szeged­csongrádi takarékpénztár építkezéseire céloz ezzel. Ottovay István, Biró Benő, Schmidt főmér­nök hozzászólásával érdekes és tanulságos vita indult meg. Berzenczey főmérnök zárószavai után a Mérnök- és Építész-egylet tagjai egy­hangúlag magukévá tették Sebestyén mérnök határozati javaslatát és oly értelmű megkeresést intéznek a város tanácsához, hogy a meglévő építési szabályrendelet helyezzék hatályon kívül. A középitészeti tanácsot a német városok min­tájára ugy kívánják átszervezni, hogy kiváló városépítő vezetése alatt hivatva legyen a vá­ros továbbfejlesztését irányítani, mindaddig, amig annak biztos alapját megujitott városter­vünkkel és építési szabályrendeletünkkel le nem raktuk. Ziiahof ismét visszafoglaltok. — Ziiahof ismét visszafoglaltuk. — Debrecen, február 28. Az erdélyi ezredek I Debrecenben székelő parancsnokságához érke­zett jelentések szerint csapataink ismét vissza­foglalták Zilahot. A város ismét két napig volt román kézben, de csapataink erélyes fellépése folytán a románok kénytelenek voltak kiüríteni a várost. A románok visszavonulásuk után lőt­ték a várost. Az a hir terjedt el, hogy Zilahot elhamvasztották, ez azonban nem felel meg a valóságnak, mert a kár ugyan jelentékeny, de arról nincs szó, hogy utcák, utcasorok elham­vadtak volna. A románok a zilahi események megvizsgálására antant-bizottság kiküldését kér­ték. A bizottság magyar delegátusok kíséreté­ben Zilahra érkezett. Az a terv merült fel, hogy Zilahon keresztül egy semleges zónát létesíte­nek, amelyet sem a román, sem a magyar csapatoknak nem szabad átlépniök, és ezen tul nem szabad nyomulniok. Arról van szó, hogy Szatmáron keresztül semleges zónát létesítse­nek. Arról szó sem jlehet, hogy a románok túlzott követeléseit, amelyek szerint a Tiszáig előnyomulhassanak,' teljesitsék. Tegnap éjjel Debrecenbe az a jelzés érkezett, hogy egy vonat indult el Debrecen felé ezer menekülttel, a vonat azonban nem érkezett meg. Zilahra most visszatérnek a menekültek, miután a város veszélyen kivül van. A székely ezredek szilárdan kezükben tartják Zilahot, Nagyvárad, február 28. A magyar csapat felderítő osztaga bevonult Kissebesre és Malom­szegre. Bolyán és Magyarkecel mellett heves összeütközések voltak. Zilah környékén állandó harcok dúlnak, a várost környező falvak lakos­sága tömegesen menekül Nagyvárad felé. Zilah sorsa kétségessé vált. Katonai körökben azt hiszik, hogy a románok valamennyi eddigi kí­sérlete megtévesztésre irányul, hogy uj ponton kezdhessék meg a csúcsai front támadását. Nem merik leszerelni a szerb hadsereget. Belgrád, február 28. Rasic Mihalko tábor­nok, szerb hadügyminiszter kijelentette, hogy nem vállal felelősséget a szerb hadsereg azon­nali leszereléseért. A háború 7 esztendeje alatt a bolsevizmus kapott lábra a hadsereg köré­ben. Ez a szellem a leszereléskor elterjed a nép között, ami feltétlenül forradalomra vezet­ne. Ezt pedig hadsereg nélkül nem lehet le­törni. A kommunisták kihallgatása. Budapest, február 28. (A Délmagyarország tudósítójától.) A rendőrség ma bevégezte Nánási György kihallgatását. Nánásit vallomása alapján előzetes letartóztatásba helyezték. Letartóztatták azonkívül Kalocsai István 38 éves lakatost és Englander Fülöp szabót, továbbá Zsillé Zsig­mond hirlapirót. A „Spartacus'" szerkesztőjét. A vizsgálóbíró ma egész nap folytatta a kom­munisták kihallgatását. A vizsgálóbíró elrendelte Sugár Tivadar orvostanhallgató szabadonbocsá­tását, amihez az államügyész is hozzájárult. Sugár ma délelőtt elhagyta a gyűjtő fogházat, Megkezdik a szegedi munkáslakások építését. — A vasúti műhelymunkások 300 ház épí­tésére kérnek engedélyt. — (Saját tudósítónktól) A Délmagyarország megírta, hogy az állam 58 millió korona elő­irányzat nélküli kiadás elszámolását engedélyezte a vidéki városokban való uj lakások építésére. Az építkezésekkel kapcsolatos kiadások egyhar­mad részét ebből az összegből az állam viseli és adja a terveket, ha a városok fedezik a többi költséget. Szegeden az építkezésekre vonatkozó tárgyalások már meg is kezdődtek és — amint dr. Somogyi Szilveszter polgármestertől érte­sülünk — az építkezések mielőbb kezdetüket is veszik. Szegeden egyelőre két hatalmas három­emeletes bérházat fognak épiteni 2 és 3 szobás lakásokkal. A bérházakat teljesen modernül fogják berendezni, a lakások munkáslakások lesznek. A szegedi lakásínség és a munkások egész­ségügye érdekében nagyarányú akciót indítottak meg a szeged-rókusi máv. mühelyi munkások, Régi panaszuk, hogy évek hosszú során nem képesek nyugalmas otthont teremteni maguknak, A legtöbbjüknek nyirkos, kényelmetlen, szük lakásokban, összezsufoltan kell élnie sokszor nagyszámú családtagokkal. Igy kellő pihenőjük nincs, családi életük pedig olyan, hogy abban örömük alig telhet. Ezért, az állami segítséggel meginduló építkezések keretében munkástelepet akarnak létesíteni a mühelyi munkások. Egy­előre háromszáz két, esetleg három szobás munkáslakás építését tervezik. Az építkezések előkészítésére öttagú bizottságot választottak. Eddig több mint kétszáz munkás irta alá az építkezésre vonatkozó nyilatkozatot. A bizottság rövidesen el fog járni ugy a városnál, mint Budapesten a kereskedelemügyi miniszternél. A várostól lehetőleg- ingyen telket, az államtól pedig az egyharmados résztámogatást fogják kérni. Érdeklődtünk az ügy iránt a polgármes­ternél, aki oda nyilatkozott, hogy tudomása van erről a nagyobbszabásu akcióról, amely nem függ össze a város által most tervezeti építkezésekkel. A polgármester szerint a város hajlandó lesz a vasutasok részére ingyen telket adni, azonban csak akkor, ha a már régóta vajúdó terv szerint a központi vasúti pályaud­var létesülni fog. Erre a célra a város 36 hold földet bocsátana rendelkezésre, amelynek kere­tén belül lett tervbe véve a vasúti munkás­házak épitése is. A központi pályaudvar épitése szerintünk az ország jelenlegi állapotában szóba sem jö­het. Sok-sok millióba kerülne az most és a hozzávaló épitési anyag is hiányzik. Rajna 'mm aiparti köztársaság. Paris, február 28. (Szikratávirat). Hivata­los jellegű nyilatkozatokból kitűnik, hogy az amerikai megbízottak hozzájárultak a független Rajna bal parti köztársaság létesítésének tervé­hez. Az elhatározás kellően megvilágítja a fran­ciák megváltozott magatartását. Az amerikaiak­nak ugy látszik, főleg azért tetszik ez az ösz­szeütköző állam, mert módot ad arra, hogy az amerikai csapatokat Európából hazavigyék. A terv elfogadása esetén a szövetségesek csa­pataikat visszavonnák a Rajna menti területek­ről, de a népszövetség felügyelete alatt helyi rendőrséget szerveznének. Amerika az éhező Európáért. Washington, február 28. Wilson ma aláirta az appropriácios törvényjavaslatot, amely 100 milliót szavaz meg Európa éhező népeinek segélyezésésre. Wilson 15"ik p°nfia! wiiiaviÍM jupni QPFriáí ITF e-*;* Szeged, Jókai-utca 11. szám. Mindenki szivarkahüvelyeket kizárólag a MÉDI SPÉCI ALiTE szivarkahüvely főraktárába vásároljon Telefon 15—20.

Next

/
Thumbnails
Contents